מגדים גיליון ג

תקציר
שמיטה ומקדש
לפתח חטאת רבץ
למשנה הוראה של המלה דלת במשלי
למדרשו של מקרא
תגובה
תגובה