מגדים גיליון ד

תקציר
שילוח עבדים והקדשת בכור
אמר נבל בלבו אין אלהים
ממחרת השבת
סייגים
תגובה
תגובה