מגדים גיליון יב

תקציר
תקציר
מעשי בראשית
למיקומה של פרשת פרה
שם המאמר אחרי עריכה
שליחות המרגלים וחטאו של משה
לשאול לכם מלך