מגדים גיליון כד

עין תחת עין
חטאות שגגה - חטאי פרט והנהגה
התרפים וכביר העזים
על המשא אשר חזה חבקוק הנביא
יוסף ואחיו
עץ הדעת
"שבעים איש חמשים אלף איש"