אתחיתפ

:השרפה ןכות
םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]
- םיטפושה טופש ימיב יהיו [ב]
בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו [ג]
חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר [ד]
חתפ הימחנ 'ר [ה]
ךלמילא שיאה םשו [ו]
הבר אייח יבר םשב אמוחנת יבר [ז]


םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]

:רמאו חתפ ןנחוי 'ר
הרבדאו ימע העמש ('נ םילהת)

:ןנחוי יבר רמא
.עמושב אלא ןידיעמ ןיא

:רמא ןומיס יברב ןדוי יבר
.אכתבסו אמערו אתבס :תומואה לכ ראשכ לארשי ןייורק ויה רבעשל
.ימע אלא ןיארקנ ןיא ךליאו ןאכמ
הרבדאו ימע העמש
?ימע וארקתש םתיכז ןיאמ
:םתרמאו ,יניסב ינפל םתרבדש הממ - 'הרבדאו'מ
.עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ (ד"כ תומש)

:ןנחוי יבר רמא
,רבעשל ימע העמש
.אבל דיתעל הרבדאו
,הזה םלועב ימע העמש
.אבה םלועב הרבדאו
,םלועה תומוא ירש ינפב הפ ןוחתפ יל אהיש ידכ
,םימלועה ןובר :רמולו ינפל םגרטקל ןידיתעש
;םיבכוכ תדובע ןידבוע ולאו םיבכוכ תדובע ןידבוע ולא
;תוירע וליג ולאו תוירע וליג ולא
;םימד וכפש ולאו םימד וכפש ולא
!?םנהיגל ןידרוי ולאו ןדע ןגל ןידרוי ולא
.קתתשמ לארשי לש ןורגינס העש התוא
.לאכימ דמעי איהה תעבו (ב"י לאינד) אמיתד איה אדה
,הלעמל הבישי ןיא אנינח יבר רמא אהו ,הלעמל הבישי שי יכו
.אימאק ןמ דח לע תברק ('ז םש) ביתכד
,ול לעממ םידמוע םיפרש ('ו היעשי) ביתכד ,אמייק - אימאק ןושל ןיד והמ
,ולאמשמו ונימימ וילע םידמוע םימשה אבצ לכו (ח"י 'ב ה"ד) ביתכו
:תרמא תאד המכ קתתשמ ?דומעי והמ ?'דומעי' רמוא התאו
.דוע ונע אל ודמע ,ורבדי אל יכ יתלחוהו (ב"ל בויא)
,ינב לע אירוגינס דמלמ התא ןיאו תקתתשנ :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ינב תא עישומו הקדצב רבדמ ינאש ךייח
?הקדצ וזיאב

:ןנחוי 'רו רזעילא יבר
,יתרות תא םתלבקש לע ימלוע תא םתישעש הקדצב רמא דח
.והבו והתל ותוא ריזחמ יתייה יתרות תא םתלבק אל ולאש
:אחא 'ר םשב אנוה יבר רמאד
,היבשוי לכו ץרא םיגומנ (ה"ע םילהת)
.'וכו יניס רה ינפל לארשי ודמעש ילולא ,ךלוהו גגומתמ םלועה היה רבכ
,הידומע יתנכת יכנא ?םלועה תא םסיב ימו
.הלס הידומע יתנכת יכנא תוכזב
,יתרות תא םתלבקש לע םכמצע תא םתישעש הקדצב רמא דחו
.םימעה ןמ םכתא הלכמ יתייה ןכ ילוליאש

- יכנא ךיהלא םיהלא

:רמא ןנחוי 'ר
.ךנורטפ ינא ךייד

:רמא שיקל שירו
.ךנורטפ ינאש פ"עא

?אנידב ינהמ ינורטפ המ
:יאחוי רב ןועמש יבר ינאת
,םלוע יאב לכל יכנא םיהלא
.לארשי ימע לע אלא ימש יתדחיי אלו
.לארשי יהלא אלא ,תומואה לכ יהלא ארקנ ינא ןיא
.יכנא ךיהלא םיהלא

:השמב איירק רתפ ןדוי 'ר
:השמל אוה ךורב שודקה רמא
,הערפל םיהלא ךתוא יתארקש יפ לע ףא
.ךבג לע ,ינא יכנא ךיהלא

:לארשיב איירק רתפ ןדוי רב אבא 'ר
,םיהלא םכתא יתארקש פ"עא
םתא םיהלא יתרמא ינא (ב"פ םש) :רמאנש
.םכיבג לע יכנאש ועד .יכנא ךיהלא

:םיניידב איירק ירתפ ןנבר
,םיהלא םכתא יתארקש יפ לע ףא
,ללקת אל םיהלא (ב"כ תומש) :רמאנש
.םכיבג לע ינאש ועד
םיהלא םתוא יתארקו םיניידל דובכ יתקלח ינא :לארשיל רמאו רזחו
.םהיטפוש תא וטפשש רודל יוא ,םתוא םיזבמ ןהו


- םיטפושה טופש ימיב יהיו [ב]

.בערת הימר שפנו ,המדרת ליפת הלצע (ט"י ילשמ)
.עשוהיל דסח לומג תושעל לארשי ולצעתנש ידי לע
.שעג רהל ןופצמ ותלחנ לובגב ותוא ורבקיו (ד"כ עשוהי) :ביתכד אוה אדה

:היכרב יבר רמא
.'שעג' ומשש םוקמ וניצמ אלו ארקמה לכ לע ונרזח
.עשוהיל דסח תולימג תושעמ לארשי ושעגתנש י"ע ?שעג רה והמו
,לארשי ץרא הקלחנ העש התואב
,יאדמ רתוי םהילע הביבח הקולח התיהו
:ןתכאלמב ןיקסוע לארשי ויהו
והדשב קסוע הז
ומרכב קסוע הזו
ויתיזב קסוע הזו
ומצופב קסוע הזו
,עשוהיל דסח תולימג תושעמ ושעגתנ בערת הימר שפנו שרפל
.ויבשוי לע ולוכ םלועה תא שיערהל אוה ךורב שודקה שקבו
.ץראה שערתו שעגתו (ח"י םילהת) :רמאד ןאמכ

בערת הימר שפנו
,םיבכוכ תדובע ידבוע םהמ ,אוה ךורב שודקהל ןימרמ ויהש לע
,שדקה חורמ אוה ךורב שודקה ןביערה ךכל
.םהה םימיב רקי היה 'ה רבדו (ג א"ש) ביתכד

:רחא רבד
,והילא ימיב הבושת תושעלמ לארשי ולצעתנש ידי לע המדרת ליפת הלצע
.האובנה התבר - המדרת ליפת
?ליפת תרמא תאו ,התבר

:רמאד ןאמכ
.אירופד ןוהירעש לפנ

:ןומיס יבר רמא
.לוכא םוק - האס אהו ,אעלס אהו ,אקס אה הירבחל רמאד שיניאכ

אסורד יבר רמאד
.והילא ימיב לארשיל םהל ודמע םיאיבנ אובר םישש

:רמא בקעי 'ר
.אובר םירשעו האמ

:ןנחוי יבר רמא
,ןה תורייע אובר םישש סרפיטנא דעו תבגמ
:וחיריו לא תיבמ ןהמ תולקלוקמ תורייע ךל ןיאו
.םש םידמוע םעברי לש םילגע ויהש לע לא תיב ,עשוהי הרראש לע וחירי
.עשילא לא לא תיב רשא םיאיבנה ינב ואציו ('ב 'ב םיכלמ) ביתכו
.םיינשמ תוחפ םיאיבנ ןיא - 'םיאיבנ'
.תורודל ךרוצ הב היה אלש ?םתאובנ המסרפתנ אל המ ינפמו
.המסרפתנ אל תורודל ךרוצ הניאש האובנ לכ :התעמ רומא
.םתאובנ םסרפתתו ,ומע ןאיבמו אב אוה ךורב שודקה אבל דיתעל לבא
.ךמע םישדק לכ יהלא 'ה אבו (ד"י הירכז) :ביתכד אוה אדה
,אוה ךורב שודקל םימרמ ויהש י"ע בערת הימר שפנו
.אוה ךורב שודקהל םידבוע םהמו םיבכוכ תדובעל ןידבוע םהמ
.םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע (ח"י 'א םיכלמ) םהל רמוא והילאש אוה
,והילא ימיב אוה ךורב שודקה ןביערה בערת
.וינפל יתדמע רשא 'ה יח (םש) :רמאנש

:רחא רבד
- םיטפוש ימיב הבושת תושעלמ לארשי ולצעתנש ידי לע - המדרת ליפת הלצע
.המדרת ליפת
,אוה ךורב שודקהל םימרמ ויהש ידי לע - בערת הימר שפנו
,אוה ךורב שודקל םידבוע םהמו םיבכוכ תדובעל ןידבוע םהמ
.םהיטפוש ימיב ןובערב אוה ךורב שודקה ןביערה


בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו [ג]

.ולעפ רשי ךזו רזו שיא ךרד ךפכפה (א"כ ילשמ)
:תורזגב לארשי לע אבו ךפהתמ אוהש עשרה ושע הז
?ןותבנג -
.ןונבנג אל -
?ןותלטק -
.ןונלטק אל -
?ךמע בנג ןאמ ,תבנג אל -
?ךמע לטק ןאמ ,תלטק אל -
:ןוהל ימזי ,ןוהל סינק
!ךנונרא יתייא
!ךתלגלוג יתייא
!ךיסומיד יתייא
שיא ושע יהיו (ה"כ תישארב) :רמאנש ,עשרה ושע הז שיא
.דיצ עדוי .תוצמל רזו הלימל רז ומצע השעש רזו
.תורשי תדמב ומע גהונ אוהש אוה ךורב שודקה הז ךזו
.הנומאב תיבה לעב םע הכאלמ השועה לעופכ הזה םלועב ורכש ול ןתונו

:רחא רבד
.תורזגב לארשי לע ןיאבו ןיכפהמש םלועה תומוא ולא שיא ךרד ךפכפה
.שיא ארקנש חנמ םיאבה שיא
.םיבכוכ תדובע ןידבוע םהש רזו
.תורשיב םהמע גהונש אוה ךורב שודקה הז ולעפ רשי ךזו

:רמא אחא 'ר
רוד יכ (ב"ל םירבד) :רמאנש לארשי ולא ךרד ךפכפה
.המה תוכופהת .עבשנ לארשי שיאו (א"כ םיטפוש) שיא
.םירזכ אוה ךורב שודקה ינפל םמצע ושעש רזו
.ודלי םירז םינב יכ ודגב 'הב ('ה עשוה) :רמאנש
,הזה םלועב רשוי תדמב םהמע גהונש אוה ךורב שודקה הז ךזו
,דיתעל םלש םרכש ןתונו
.תיבה לעב לצא הנומאב הכאלמ השועה ןמואכ
:ןה ןינברס ינב אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
,רשפא יא ןתולכל
,רשפא יא םירצמל ןיריזחהל
,לוכי יניא תרחא המואב םפילחהל
?םהל השעא המ אלא
,םירוסיב ןרסיימ ינירה
.םיטפושה טופש ימיב ןובערב ןפרצמו
:ביתכד אוה אדה
.ץראב בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו


:חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר [ד]

.(ב"ל םירבד) םהמ ינפ הריתסא רמאיו
,הקול וניאו הכמו קושל אציש ךלמ ןבל
.הזבתמ וניאו הזבמ
.הצורמב ויבא לצא הלוע היהו
?דבכתמ תא ךדובכבש רובס תא המ :ויבא ול רמא
.ידובכב אלא דבכתמ תא ןיא
.וילע תחגשמ היירב היה אלו ,ונממ ותעד גילפה ?ויבא השע המ
.תומואה לכ לע ןתמיא הלפנ ,םירצממ לארשי ואציש העשב ךכ
(ו"ט תומש) :רמאנש
,ןוזגרי םימע ועמש
,תשלפ יבשוי זחא ליח
,םודא יפולא ולהבנ זא
,דער ומזחאי באומ יליא
,ןענכ יבשוי לכ וגומנ
.דחפו התמיא םהילע לופת
:אוה ךורב שודקה םהל רמא ,םיער םישעמו תורבע ידיל ואבש ןויכ
,םידבכתמ םתא םכדובכבש םירובס םתא המ
.ידובכ ליבשב אלא םידבכתמ םתא ןיא
,אעמיק םהמ ותעד גילפה ?אוה ךורב שודקה השע המ
.לארשיל םהל וגוודזנו םיקלמע ואבו
.םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו (ז"י תומש) :רמאנש
,לארשיל וגוודזנו םיינענכ ואב דועו
.ינענכה עמשיו (א"כ רבדמב) :רמאנש
,שממ לש הנמא םכב ןיא :אוה ךורב שודקה רמא
.םתא ןיכפכפה ,םכירבדל ןינימאמ םתא ןיא
.םב ןומא אל םינב המה תוכפהת רוד יכ (ב"ל םירבד) :רמאנש
,ןמא רמול םהמ דחא חתפ אל ןתוא ןיכרבמ םיאיבנהש העשב .ביתכ 'ןמא'
.'ה ןמא רמאו ןעאו (א"נ הימרי) :רמאנש הימרי ורמאש דע
:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
,םתא ןיכפכפה
,םה ןינחרט
,םה ןינברס
,רשפא יא ןתולכל
,רשפא יא םירצמל ןריזחהל
.'וכו ,רשפא יא תרחא המואב ןפילחהל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ