ה השרפ

:השרפה ןכות
(א"י 'א ה"ד) םימד ספב דוד םע היה אוה [א]
הצרא וחתשתו הינפ לע לפתו [ב]
יל דגוה דגה הל רמאיו זעוב ןעיו [ג]
'ה םעמ המלש ךתרוכשמ יהתו ךלעפ 'ה םלשי [ד]
'וגו ינודא ךיניעב ןח אצמא רמאתו [ה]
ךיתוחפש תחאכ היהא אל יכנאו    
םולה ישג לכאה תעל זעוב הל רמאיו [ו]
םיתבצה ןמ הל ולושת לוש םגו ...טקלל םקתו [ז]
'וגו ברעה דע הדשב טקלתו [ח]
םויה תטקל הפיא ,התומח הל רמאתו [ט]
'הל אוה ךורב התלכל ימענ רמאתו [י]
ןיקבדת יל רשא םירענה םע ילא רמא יכ םג היבאומה תור רמאתו [אי]
זעב תורענב קבדתו
תכסו תצחרו [בי]
ילא ירמאת רשא לכ הילא רמאתו ...ובכשב יהיו [גי]
ןרגה דרתו [די]
ובל בטייו תשיו זעב לכאיו [וט]
המרעה הצקב בכשל אביו


(א"י 'א ה"ד) םימד ספב דוד םע היה אוה [א]

:רמא ןנחוי יבר
.[המודא הדשב=] אתקמוס לקחב

:רמא ינמחנ רב לאומש יבר
.םימד וקספ םשמש ,םימד ספב

.םירועש האלמ הדשה תקלח יהתו ,המחלמל םש ופסאנ םיתשלפהו (םש)
.םישדע (ג"כ 'ב לאומש) רמוא דחא בותכו ,םירועש רמוא דחא בותכ

:רמא בקעי יבר
.ןירועשל ןימוד ןתובנע התיהש אלא ,ויה םישדע

:רמא יול 'ר
.םישדעכ םיכומנ וכלהו ,םירועשכ םיהובג ואבש םיתשלפה
.'הליציו' רמוא דחא בותכו הוליציו הקלחה ךותב ובציתיו
הילעבל הוריזחהש דמלמ אלא
.םוכרכ האלמ הדשכ םהילע הביבח התיהש

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
.ויה תודש יתשו ,התיה תחא הנש
.םימד ןתילו דבאל היל אטישפ
,םימד ןתיל אל לבא דבאל רמאת ןיא :הכירצ המ
- הכירצ איה ןודכ דע
.םירועש לש וא םישדע לש :דבאל ןהמ וז יא
.המהב לכוא םירועש לש ,םדא לכוא םישדע לש
.ןהמ ברק םירועש לשו ,ןהמ ברק דמועה ןיא םישדע לש
.הלח ןישירפמ םירועש לש ,הלח ןהמ ןישירפמ ןיא םישדע לש

:ןירמא ןנבר
.ויה םינש יתשו ,התיה תחא הדש
?דקתשא לשמ דמלנ אלהו
.השעממ ןידמל ןיאש

.םימ ינקשי ימ רמאיו דוד ואתיו (א"י 'א ה"ד)

:רמא אייח 'ר
.ול הכרצנ הכלה
.השלשב אלא תררבתמ הכלה ןיאש ?השלש המלו .השלשה ועקביו

.םתותשל דיוד הבא אלו דיוד לא ואיביו ואשיו ,רעשב רשא םחל תיב רובמ םימ ובאשיו
:תורודל הכלה העבקו ,אתכסמ האשע ,ןמשל הכלה עבקתש הבא אלו
.ודיב ןיחממ ןיאו ךרד ול תושעל ץרופ ךלמ

:רמא ארפק רב
היה המב רותיוו ,היה םימה ךוסינו ,היה גח
?השלש ויה המלו השלשה ועקביו
,גרוה דחא
,םיגורהה תא הנפמ דחאו
.הרהטב תיחולצה סינכמ דחאו

:ףסוי 'ר םשב אינוח 'ר
.היל הכרצנ הייובש תוכלה

:רמא יברב ןועמש 'ר
.עבת שדקמה תיב ןינב


'וגו הצרא וחתשתו הינפ לע לפתו [ב]

.ץראה לכ ךרדכ הריכהל דיתע אוהש האבנתנש דמלמ


יל דגוה דגה הל רמאיו זעוב ןעיו [ג]

?יל דגוה דגה םימעפ יתש המל
.הדשב יל דגוה ,תיבב יל דגוה
.ךשיא ייחב רמול דומלת ןיאש ךשיא תומ ירחא ךתומח תא תישע רשא לכ
.ךלש היכרפיא וז ךתדלומ ץראו ךמאו ךיבא יבזעתו
.ךלש םיבכוכ תדובעמ ךמאו ךיבא יבזעתו
.ינתדלי תא ןבאלו התא יבא ץעל םירמוא ('ב הימרי) :רמאנש
.התנוכש וז ךתדלומ ץראו
.תייה אל םושלש לומת ולאש םושלש לומת תעדי אל רשא םע לא יכלתו


'ה םעמ המלש ךתרוכשמ יהתו ךלעפ 'ה םלשי [ד]


:אסח יבר רמא
ויפנכ תחת תוסחל תאב רשא

:ןובא יבר רמא
,ץראל םיפנכ שיש ונעמש
.ונעמש תורימז ץראה ףנכמ (ד"כ היעשי) :רמאנש
,שמשל םיפנכו
.היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו ('ג יכאלמ) :רמאנש
,תויחל םיפנכו
.תויחה יפנכ לוקו ('ג לאקזחי) :רמאנש
,םיבורכל םיפנכו
.םיפנכ ישרופ םיבורכה יכ ('ח א"מ) :רמאנש
,םיפרשל םיפנכו
.םיפנכ שש ול לעממ םידמוע םיפרש ('ו היעשי) :רמאנש

םיקידצ לש ןחכ לודג המכ הארו אב
הקדצ לש החכ לודג המכו
םידסח ילמוג לש ןחכ לודג המכו
ןיסוח ןיאש
רחש לצב אל
ץרא יפנכ לצב אלו
שמש יפנכ לצב אלו
תויח יפנכ לצב אלו
םיבורכ יפנכ לצב אלו
םיפרש יפנכ לצב אלו
םלועה היהו רמאש ימ לצב אלא
:ןויסחי ךיפנכ לצב םדא ינבו םיהלא ךדסח רקי המ (ו"ל םילהת) :רמאנש


'וגו ינודא ךיניעב ןח אצמא רמאתו [ה]
ךיתוחפש תחאכ היהא אל יכנאו

.תוהמיאה ןמ אלא תוהמאה ןמ תא ןיא םולשו סח :הל רמא
.'וגו היתונב תאו תנק תא דוכליו ךלה חבנו (ב"ל רבדמב) התווכדו
.םשה ותוא הל דמע אלש דמלמ
,רענש ץראב תיב הל תונבל ילא רמאיו ('ה הירכז) התווכדו
.העושת רקשל ןיאש דמלמ


םולה ישג לכאה תעל זעוב הל רמאיו [ו]


:(ןתנוי א"נ) ןנחוי 'ר
:ןיטש תיש הב רתפ
דודב רבדמ
,תוכלמל יבורק םולה ישג
.תוכלמ אלא םולה ןיאו
םולה דע ינתואיבה יכ ('ז 'ב לאומש) :ביתכד אוה אדה
תוכלמ לש המחל וז םחלה ןמ תלכאו
,ןירוסיה ולא ץמוחב ךתפ תלבטו
.ינחיכות ךפאב לא 'ה ('ו םילהת) :רמאנש
.העשל תוכלמה ונממ הדצונש םירצוקה דצמ בשתו
םולשבא ינפמ חרוב דוד היהש םישדח השש ןתוא לכ :אנוה בר רמאד
.טוידהכ הריעשב ול רפכתמ היהש ,ןינמה ןמ ולע אל
.ותוכלמ ול הרזחש ילק הל טבציו
.וחישמ 'ה עישוה יכ יתעדי התע ('כ םילהת) :רמאנש
- רתותו עבשתו לכאתו
,הזה םלועב לכוא
,חישמה תומיל לכוא
.אבה םלועל לכוא

:רחא רבד
םולה ישג
.המלשב רבדמ
.תוכלמל יבורק םולה ישג
, תוכלמ לש המחל וז םחלה ןמ תלכאו
תלס רכ םישלשו חמק רכ םישש דחא םויל המלש םחל יהיו ('ד 'א םיכלמ) :רמאנש
.םישעמ ךולכל הז ץמוחב ךתפ תלבטו
.העשל ותוכלמ ול הדצונש םירצוקה דצמ בשתו

אנינח רב יאחוי יבר רמאד
,ואסכ לע ול בשיו המלש תומדב דרי ךאלמ
:רמואו לארשי יחתפ לע המלש רזחמ היהו
םלשוריב לארשי לע ךלמ יתייה (דוד ןב) תלהק ינא ('א תלהק)
,ןישירג לש הרעק וינפל תנתונ התיה ?השוע ןהמ תחא התיה המ
:ול תרמואו ,ושאר לע הנקב ותוא הכמו
!?לארשי ךלמ המלש ינא רמוא התאו ,ואסכ לע בשוי המלש אלו
.ותוכלמ ול הרזחש ילק הל טבציו
- רתותו עבשתו לכאתו
,הזה םלועב לכוא
,חישמה תומיל לכוא
.אבה םלועל לכוא

:רחא רבד
םולה ישג
.והיקזחב רבדמ
.תוכלמל יבורק םולה ישג
.תוכלמ לש המחל וז םחלה ןמ תלכאו
,ןירוסיה ולא ץמוחב ךתפ תלבטו
.םינאת תלבד ואשי והיעשי רמאיו (ח"ל היעשי) :רמאנש
אמיתד המכ ,העשל ותוכלמ ול הדצונש םירצוקה דצמ בשתו
.החכותו הרצ םוי והיקזח רמאיו (ז"ל םש)
,ותוכלמ ול הרזחש ילק הל טבציו
.ןכ ירחאמ םיוגה לכ יניעל אשניו (ב"ל 'ב ה"ד) :רמאנש
- רתותו עבשתו לכאתו
,הזה םלועב לכוא
,חישמה תומיל לכוא
.אבה םלועל לכוא

:רחא רבד
םולה ישג
השנמב רבדמ
.תוכלמל יבורק םולה ישג
.תוכלמ לש המחל וז םחלה ןמ תלכאו
.םיער םישעממ ץמוחכ וישעמ ךלכלש ץמוחב ךתפ תלבטו
,העשל ותוכלמ ול הדצונש םירצוקה דצמ בשתו
,ובישקה אלו ומע לאו השנמ לא 'ה רבדיו (ג"ל 'ב ה"ד) ביתכד
.םיחוחב השנמ תא ודכליו רושא ךלמל רשא אבצה ירש תא 'ה םהילע אביו
:רמא אנהכ רב אבא 'ר
.האקינמוריכ
:אתיח רב יול יבר רמא
.ויתחתמ רואה ןיקיסמ ויהו ,תשוחנ לש הלומ ול ושע
.ינבזש ןלפ םלצ ,ןלפ םלצ :חווצ היהו
יתוא ארקמ אבא היהש יתייה רוכז :רמא ,םולכ והוליעוה אלש הארש ןויכ
.ךיהלא 'ה םוחר לא יכ 'וגו ךואצמו ךל רצב ('ד םירבד)
.ןיוש איפא לכ ,איה אדח הלוכ אה ,ינע אל ןיאו ,בט אה ינע ןיא .היל חווצ אנא
,הלעמ לש תונולחה לכ ומתסו תרשה יכאלמ ודמע העש התואב
?הבושתב ולבקמ התא לכיהב םלצ דימעהש םדא םלועה ןובר :וינפל ורמאו
.הבושת ילעב לכ ינפב חתפ לעונ ינירה ,הבושתב ולבקמ יניא םא :םהל רמא
,ודובכ אסכ תחתמ הריתח ול רתח ?אוה ךורב שודקה השע המ
.טולשל לוכי ךאלמ ןיאש םוקממ
.ותנחת עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו (ג"ל 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה

:יול יבר רמא
.הריתע - הריתחל ןיחווצ איברעב
.ותוכלמ ול הרזחש ילק הל טבציו
.ותוכלמל םלשורי והבישיו (םש) :רמאנש

:אחא 'ר םשב לאומש 'ר
.ובישה חורב
.חורה בישמ רמאד ןאמ יאה

- רתותו עבשתו לכאתו
,הזה םלועב לכוא
,חישמה תומיל לכוא
.אבה םלועל לכוא

:רחא רבד
חישמה ךלמב רבדמ
.תוכלמל יבורק םולה ישג
.תוכלמ לש המחל הז םחלה ןמ תלכאו
,ןירוסיה ולא ץמוחב ךתפ תלבטו
.וניעשפמ ללוחמ אוהו (ג"נ היעשי) :רמאנש
,העשל ונממ דציל ותוכלמ הדיתעש םירצוקה דצמ בשתו
.ריעה הדכלנו המחלמל םלשורי לא םיוגה לכ תא יתפסאו (ד"י הירכז) :רמאנש
,ול רוזחל הדיתע איהש ילק הל טבציו
.ויפ טבשב ץרא הכהו (א"י היעשי) :רמאנש
:יול 'ר םשב היכרב 'ר
.ןורחאה לאוג ךכ ןושארה לאוגכ
,ןהמ הסכנו רזחו הלגנ ןושארה לאוגה המ
,םישדח השלש ןהמ הסכנ המכו
.ןרהא תאו השמ תא ועגפיו :רמאנש
,םהמ הסכנו רזוחו םהל הלגנ ןורחא לאוג ףא
?םהמ הסכנ המכו
:ןנבר םשב אמוחנת 'ר
.םוי השמחו ןיעברא
.'וגו דימתה רסוה תעמו (ב"י לאינד) :ביתכד אוה אדה
'וגו עיגיו הכחמה ירשא (םש) ביתכו
?ןוניא המ איריתי ןיליא
:הנוי 'ר םושמ התרצק ןב קחצי 'ר
.םילכואו חולמ םיפטוק לארשיש םימי השמחו םיעברא ולא
.חיש ילע חולמ םיפטוקה ('ל בויא) :ביתכד אוה אדה
.הדוהי רבדמל ?ץראה ןמ ןכילומ אוה ןכיאל
.רבדמה היתכלוהו היתפמ יכנא הנה ('ב עשוה) :רמאנש
,גועו ןוחיס רבדמל רמאד ןאמ
.דעומ ימיכ םילהאב ךבישוא דוע (ב"י םש) :רמאנש
,היחו ול ןימאמ אוהש לכו
.ותוא ןיתיממ ןהו םלועה תומואל ךלוה ול ןימאמ וניאש ימו

ןוירמ רב קחצי יבר רמא
,ןמ ןהל דירומו ,םהילע הלגנ אוה ךורב שודקה ףוסב
.שמשה תחת שדח לכ ןיאו

:רחא רבד
םולה ישג
.זעובב רבדמ
,אכהל יבורק
.םירצוק לש ןמחל הז םחלה ןמ תלכאו
.ןתפ ץמוחב ןילבוט ןתויהל םירצוקה ךרד ץמוחב ךתפ תלבטו

:ןתנוי יבר רמא
.תונרגל ןינצמוח ינימ ןיאיצומש ןאכמ
.יאדו םירצוקה דצב םירצוקה דצמ בשתו
.ויתועבצא יתשב ריעז לילק ילק הל טבציו

:קחצי יבר רמא
,קידצ ותוא לש ויתועבצאב תרש הכרב וא :יתרת הנימ עמש תא
.תקדצ התוא לש היעמב תרש הכרב וא
םירבדה ןיארנ ,רתותו עבשתו לכאתו ביתכד הממ
.תקדצ התוא לש היעמב תרש הכרבהש

:ןוירמ רב קחצי יבר רמא
.םלש בבלב הנשעי הווצמ השוע םדא םאש ,ךדמלל בותכה אב
וילע ביתכמ אוה ךורב שודקהש עדוי ןבואר היה ולאש
.ויבא לצא וכילומ היה ופתכב - םדימ והליציו ןבואר עמשיו (ז"ל תישארב)
וילע ביתכמ ה"בקהש ןרהא עדוי היה וליאו
.ותארקל אצוי היה תולוחמבו םיפותב - ךתארקל אצוי אוה הנה ('ד תומש)
וילע ביתכמ אוה ךורב שודקהש זעב עדוי היה ולאו
.הליכאמ היה תומטופמ תולגע - רתותו עבשתו לכאתו ילק הל טבציו

:יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'רו ןהכ 'ר
,הבתוכ איבנהו הוצמ השוע םדא היה רבעשל
?הבתוכ ימ הוצמ השוע םדאשכ וישכעו
.םהידי לע םתוח אוה ךורב שודקהו חישמה ךלמו ,הבתוכ והילא
.'וגו והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא ('ג יכאלמ) :ביתכד אוה אדה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ