םירבד רפסב םייצרא םינחבמ
ד"ממ רפס יתבל


ג"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ד"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ה"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ו"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ

ב"נשת-מ"דשת םינשה ןמ םינחבמ

תוברתהו ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה

'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ

ג"נשת

ארקמ - 'א קלח
1 הלאש ?םירבדה ורמאנ רשקה הזיאבו רבודמ ימב "הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא" .א "הארת רשא ץראה תא םתוא ליחני אוהו" .ב "...המירצמ דריו יבא דבא ימרא" .ג "םלועל ךימי לכ םתבטו םמלש שרדת אל" .ד "לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו" .ה 2 הלאש םירבד רפסב תווצמ והער תא שוגי אל והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש הטימשה רבד הזו" (ב ,וט) "'הל הטימש ארק יכ ויחא תאו "והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש" :ראב (1 ?רבודמ הווצמ וזיאב (2 "ךיחאל םבישת בשה םהמ תמלעתהו םיחדנ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל" (א ,בכ) ?רבודמ הווצמ וזיאב (1 וליפא ,החרבו ריזחה ,החרבו התוא ריזחה הדבאה אצומ םאש ודמל ל"זח (2 .הריזחהל בייח םימעפ שמח וא עברא ?תאז דומלל ךתעדל ןתינ בותכב םילמ ולאמ :שרדמה רמוא (ז ,בכ) ןקה חוליש תווצמ לעו (זט ,ה) םאו בא דוביכ תווצמ לע .ג הרומחה הלא תווצמ יתשמ ץוח תווצמ לש ןרכש ןתמ אוה ךורב שודקה הלג אל" ."תולקבש הלקהו תורומחבש .קמנ ?הלקה איה המו הרומחה יהמ 3 הלאש ארקמב הניב .ח-ה םיקוספ כ קרפב ןייע .א ?המחלמה יכרועמ םירזוחה םה ימ .(הכ ,גכ) "ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ" .ב (וכ ,םש) "ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךידיב תולילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ" :בתוכ 'א הכלה ב"י קרפ תוריכש תוכלהב ם"במרה ."ריכשב אלא רבדמ בותכה ןיאש ודמל העומשה יפמ" .ם"במרבש "ריכשב" הלמה תא ראב (1 ?בשיימ אוה בותכב ינויגה ישוק הזיא (2 :םייוטיבה תא ראב .ג (ו ,דכ) לובחי אל (1 (י ,דכ) המואמ תאשמ (2 (בי ,דכ) טובע (3 (כ ,דכ) ללועת אל (4
י"שר שוריפ םע ארקמ - 'ב קלח
4 הלאש םיהלא הדבענו הכלנ רמאל רתסב ךשפנכ רשא ךער וא...ךמא ןב ךיחא ךתיסי יכ" .א (ז ,גי) "...םירחא ."הווהב בותכה רבד :"רמאל רתסב" :י"שר .הז ללכ ראב (1 ?תיסמ ארקיי אוה םג םאה ?(רתסב אלו) יולגב תיסמה ער וא חא לש וניד המ (2 .קמנ השלש וא םידע ינש יפ לע ...תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע םוקי אל" .(וט ,טי) "רבד םוקי םידע בותכה ךל טרפ ןכ םא אלא ,םינש הרותבש דע לכ ,בא הנב הז :"דחא דע" :י"שר ."דחא וב .(בא ןינב) הז ללכ ראב (1 .(זט קוספ) "הרס וב תונעל שיאב סמח דע םוקי יכ" (2 ?הז קוספב רבודמ םידע המכב תא י"שר דמול ןהמש םילמה וא הלמה תא ןייצו ןלהלד י"שר ישוריפב ןייע .ג :וקויד .(הכ ,א) "ונילא ודירויו ץראה ירפמ םדיב וחקיו" (1 ."תוצראה לכמ ההובג לארשי ץראש דיגמ" :ונילא ודיריו :י"שר .(א ,ח) "...תושעל ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ" (2 לע אלא תארקנ הניאש התוא רומג הווצמב תלחתה םא הדגא שרדמ"... :י"שר ."הרמוג םש
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
5 הלאש :םלשה _________ _________ םירצמ ץראמ _________ _________ ךיקלא 'ה יכנא .א תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא __________ __________ לספ ךל השעת אל .ב __________ תחתמ __________ רשאו ומש תא אשי רשא תא 'ה הקני אל יכ __________ ךיקלא 'ה םש תא אשת אל .ג .אושל __________ םימי תשש ךיקלא 'ה ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םוי תא __________ .ד _________ לכ השעת אל ךיקלא 'הל _________ יעיבשה םויו ךתכאלמ לכ תישעו __________ __________ ןעמל .ךמא תאו __________ תא __________ .ה
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ד"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש םינוש םימעל לארשי סחי .(ה-ד ,ב) "...םב ורגתת לא ...ושע ינב םכיחא לובגב םירבוע םתא..." .א ?בותכה יפ-לע ךכל קומינה המ ?םחליהל לארשי ינבל היה רוסא םיפסונ םימע וליאב .ב .יחרזמה ןדריה רבעב םילודג םיכלמ .ג ?יחרזמה ןדריה רבעב לארשי ינב ומחלנ םילודג םיכלמ וליאב (1 ?םהיתוצראב ולחנתהש םיטבשה םה ימ (2 .םורדל ןופצמ - רדס יפל ,ןדריל חרזממ ולחנתהש םיטבשה תומש תא םושר (3 ?םירצמ תאיצי ירחא לארשיב םחלנש ןושארה היה םע הזיא .ד ?וז המחלמ תובקעב לארשי ווטצנש תורודל יוויצה והמ
הבושת 2 'סמ הלאש רבדמב לארשי יאטח ןייצ .םיקוספ לש המישר ךינפל .רבדמב לארשי יאטחמ המכ ויתוחכותב ריכזמ השמ .זמור אוה אטח הזיאל םהמ דחא לכ דיל "...ץראה תא ונל ורפחיו ונינפל םישנא החלשנ..." .א "...ךמע תחש יכ ...דר םוק..." .ב "...םהיתב תאו םעלבתו היפ תא ץראה התצפ רשא..." .ג הבושת 3 'סמ הלאש (אי ,ח םיקרפ) לארשי-ץרא לש החבש לש תוימשג-תוירמוחה היתולעמ תועבומ םהבש הרותה ןושלמ םייוטיב 3 בותכ .א .ץראה .לארשי-ץראל ה"בקה לש דחוימה וסחי תא ןייצמה יוטיב בותכ .ב ךשמה יפל רבסה ."...איה םירצמ ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ" .ג .ץראה לש החבש המב קוספה הבושת 4 'סמ הלאש ."עמש תאירק" תוישרפמ םיתש תורכזנ םירבד רפסב ?ולא תוישרפמ תחא לכ העיפומ רפסב (עובשה תשרפ=) הרדס וזיאב .א ."עמש תאירק" לש תוישרפה יתשב םירכזנה םימוד םייוטיב 4 קתעה .ב
היינש השרפהנושאר השרפ
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
הבושת 5 'סמ הלאש תורוסא תולכאמ .םייח ילעב לש םינוש םיגוס לש המישר ךינפל .א הרהוטה ינמיס םא) הרותב םיבותכה הרהוטה ינמיס לכ תא גוס לכ דיל בותכ .("םירכזנ אל" םושר ,הרותב םירכזנ םניא
הרהט ינמיס
_________________________________________ המהב
_________________________________________ היח
_________________________________________ ףוע
_________________________________________ גד
:לש תואמגוד 2 בותכ .ב המהב היח
הבושת 6 'סמ הלאש םירבד רפסב תווצמ :תואבה תווצמה תא ךנושלב רבסה (די ,טי) "...ךער לובג גיסת אל" .א (ט ,בכ) "...םייאלכ ךמרכ ערזת אל" .ב (ז ,וט) "...ךדי תא ץפקת אלו ..." .ג (זט ,זט) "...'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש" .ד הבושת
י"שר - 'ב קלח
7 'סמ הלאש .(ט ,זי) "...םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו םייולה םינהכה לא תאבו" :י"שר ...ול עומשל התא ךירצ וינפל ויהש םיטפוש ראשכ וניא וליפאו ?וירבד תא י"שר קיסמ קוספב םילמ ולאמ .א .םהירבד תא רבסה ."ורודב לאומשכ ורודב חתפי" הז קוספ לע ורמא ל"זח .ב
הבושת 8 'סמ הלאש (ד ,בכ) "ומע םיקת םקה ...ךרדב םילפונ ...ךיחא רומח תא הארת אל" :י"שר ...הניעט וז ?הניעט תווצמ יהמ .א ?הניעט תווצמ םייקלמ םדא רוטפ הרקמ הזיאב .ב ?הזה ןידה תא י"שר קיידמ קוספב הלמ וזיאמ .ג הבושת 9 'סמ הלאש (ה ,וכ) יבא דבא ימרא :י"שר בקעי רחא ףדרשכ לכה תא רוקעל שקב ןבל יבא דבא ימרא םוקמה ידסח ריכזמ ה"בקה םהל בשוח םלועה תומואש השע ולאכ םוקמה ול בשח תושעל בשחש ליבשבו .השעמכ הבשחמ .ארקמה ןושלל תומיאתמ - תוליבקמה םילמה תא י"שר לש ושוריפמ קתעה .א
י"שר ןושל ארקמה ןושל
____________ ימרא
____________ דבא
____________ יבא
."השעמכ הבשחמ ה"בקה םהל בשוח םלועה תומואש" :י"שר ירבד תא רבסה .ב ?ולא םילמב בשייל י"שר הצור ארקמה ןושלב ישוק הזיא .ג
הבושת
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
10 'סמ הלאש :םיאבה םיקוספה תא םלשה __________ __________ םירחא םיהלא _________ _________ _________ .א ...לעממ םימשב רשא ___________ ___________ ___________ ךל השעת אל .ב ... ___________ ___________ םהל הוחתשת אל .יתווצמ ירמושלו ___________ ___________ דסח השועו .ג ...אושל ךיקולא ___________ ___________ ___________ ___________ .ד .ךיקולא 'ה ךוצ רשאכ ___________ תבשה םוי תא ___________ .ה ___________ __________ אלו __________ אלו ___________ אלו חצרת אל .ו .___________ ___________ ...___________ ___________ ___________ אלו .ז
הבושת
ןובושת
ארקמ - 'א קלח (תודוקנ 30)
1 'סמ הבושת (תודוקנ 7) םינוש םימעל לארשי סחי .השוריב 'המ ושעל ןתינ ריעש רה יכ .א .ןומע ינבו באומ .ב .גועו ןוחיס (1 .ג .השנמ טבש יצחו דג ,ןבואר (2 .ןבואר ,דג ,השנמ :דרוי רדס יפל (3 קלמע (א) .ד ...רוכז תווצמ וא ,םימשה תחתמ ומש תא תוחמל (ב)
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת (תודוקנ 3) רבדמב לארשי יאטח .םילגרמה אטח .א .לגעה אטח .ב (.ותדעו חרק אטח :הבושתה םג תלבקתמ) םריבאו ןתד אטח .ג האבה הלאשה 3 'סמ הבושת (תודוקנ 5) לארשי-ץרא לש החבש (ז ,ח) "(רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תוניע) םימ ילחנ ץרא" (1 .א (ח ,ח) "שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא" (2 (ט ,ח) "תשוחנ בוצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא" (3 (אי ,אי) "תועקבו םירה ץרא" (4 (אי ,אי) "םימ התשת םימשה רטמל" (5 "התוא שרוד ךיקולא 'ה רשא ץרא" .ב "הנשה תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת" לארשי-ץראש דועב ,םשג הב ןיאש םירצמ ץרא תא תוקשהל השק :תיאלקח הניחבמ .ג .ךכ-לכ חורטל ךרוצ ןיאו םימשגמ תינהנ האבה הלאשה 4 'סמ הבושת (תודוקנ 5) עמש תאירק (ט-ד ,ו) "ןנחתאו"ב - הנושאר השרפ .א (אכ-גי ,אי) "בקע"ב - היינש השרפ .ב
היינש השרפהנושאר השרפ
םכיקלא 'ה תא הבהאל
םכשפנ לכבו םכבבל לכב
ךיקלא 'ה תא תבהאו
ךשפנ לכבו ךבבל לכב
םכדי לע תואל םתוא םתרשקו ךידי לע תואל םתרשקו
םכיניע ןיב תופטוטל ויהו ךיניע ןיב תופטוטל ויהו
ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו
ךירעשבו
ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו
ךירעשבו
םכינב תא םתוא םתדמלו
ךתיבב ךתבשב םב רבדל
ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו
םב תרבדו ךינבל םתננשו
ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב
ךמוקבו ךבכשבו
האבה הלאשה 5 'סמ הבושת (תודוקנ 6) תורוסא תולכאמ הרהט ינמיס .א הרג הלעמ ,עסש תעסוש ,הסרפ תסרפמ - המהב הרג הלעמ ,עסש תעסוש ,הסרפ תסרפמ - היח ולש הרהוטה ינמיס ארקמב םירכזנ אל - ףוע תשקשקו ריפנס - גד זע ,שבכ ,רוש :המהב .ב רומחי ,יבצ ,ליא :היח האבה הלאשה 6 'סמ הבושת (תודוקנ 4) םירבד רפסב תווצמ .ותמדא תא לוזגת ךכו ךרבח ןיבל ךניבש רדגה תא זיזת אל .א .םרכב (לשמל ,הרועשו הטיח) םיערז לש םינימ ינש עורזל רוסא .ב .ינעל הקדצ תתלמ ענמיתו ךדי ףכ תא רוגסת אל .ג .םילגרה שולשב לגרל היילע תווצמ .ד האבה הלאשה
(תודוקנ 8) י"שר - 'ב קלח
7 'סמ הבושת (תודוקנ 2) םינהכה לא תאבו ."םהה םימיב היהי רשא" םילמב הרותה ןושל רותיימ .א ול תייצל הבוחש םדא היה ,לאומשמ תינחורה ותגרדמב תוחפ היהש ,חתפי .ב .ורודב - תוינחורב ונממ לודג היהש לאומשל ומכ ,ורודב
האבה הלאשה 8 'סמ הבושת (תודוקנ 3) הניעט .ותמהב לע ונעטלו אשמ םירהל לארשימ םדאל רוזעל הווצמ .א .הניעטב עייסמ וניא רומחה לעב רשאכ .ב "ומע םיקת םקה"מ דמלנ רבדה .ג האבה הלאשה 9 'סמ הבושת (תודוקנ 3) יבא דבא ימרא
י"שר ןושל ארקמה ןושל
ןבל ימרא
לוכה רוקעל שקיב דבא
בקעי יבא
אלש יפ-לע-ףא ,םיער םינונכתו תובשחמ לע םלועה תומוא תא שינעמ ה"בקה .ב .שממ לעופב םתוא ועציב ,בקעי תא דביא ןבלש ארקמה רמוא עודמ :אוה בשייל י"שר אב ותואש ישוקה .ג ?ודבאל הצר קר אוה ירהו
האבה הלאשה
(תודוקנ 7) הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
10 'סמ הבושת .ינפ לע םירחא םיהולא ךל היהי אל .א ...םדבעת אלו םהל הוחתשת אל ...לעממ םימשב רשא הנומת לכו לספ ךל השעת אל .ב .יתווצמ ירמושלו יבהואל םיפלאל דסח השועו .ג .אושל ךיקולא 'ה םש תא אשת אל .ד .ךיקולא 'ה ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םוי תא רומש .ה .אוש דע ךערב הנעת אלו בונגת אלו ףאנת אלו חצרת אל .ו .ךער תשא דומחת אלו .ז
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ה"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש רבדמב הכילהה (ב ,ח) "רבדמב הנש םיעברא הז ךיקולא 'ה ךכילוה רשא ךרדה לכ תא תרכזו" טטצלו רפסה לכמ תונעל לוכי התא) רבדמב לארשיל ושענש םיסנ העברא ןייצ .א (.בותכה ןושל תא יתש בותכ) .םיסנה ושענ ןמשל רשא תורטמה תא הרותה תראבמ תומוקמ המכב .ב (.בותכב תורכזנה תורטמ ?הנש 40 רבדמב תויהל לארשי ינבל םרג אטח הזיא .ג .םירבד רפסב םירכזנהו רבדמב ושענש םיפסונ םיאטח השולש בותכ הבושת 2 'סמ הלאש שלחלו ינעל סחי דחוימ סחי לש הבוח תואטבמה תווצמ עברא הכותמ ןייצו אצת יכ תשרפב ןייע .א .שלחלו ינעל .אי קוספבו ד קוספב וט קרפב ןייע .ב יפ-לע) ?םיקוספה ינש ןיב הרואכל הריתסכ הארנ רשא תא ריבסהל ןתינ דציכ (י"שר ?לארשיב םינויבא ויהי אלש הרותה החיטבמ הווצמ וזיא תובקעב .ג הבושת 3 'סמ הלאש (כ ,וט ,זי) "ךלמ ךילע םישת םוש" .השע תווצמ תחאו השעת אל תווצמ שולש - ןהב בייח ךלמהש תווצמ עברא הנמ .א .ךלמה לש תווצמה ןמ םייתשל הרותב םירכזנה םימעט בותכ .ב
םעטה הוצמה
______________________ ______________________
______________________ ______________________
התשריו" - התקולחו ץראה שוביכ רחאל קר ךלמה תווצמב ובייחתה לארשי .ג (די ,זי) "הב התבשיו קר ןכ םג תגהונ ןהמ וזיא קודבו שמוחב ןייע .תווצמ עברא לש המישר ךינפל .התקולחו ץראה שוביכ רחאל טלקמ ירע תלדבה (1 קלמע רכז תקיחמ (2 ןקה חוליש תווצמ (3 םירוכיב תווצמ (4
הבושת 4 'סמ הלאש .םימעפ המכ תוללקהו תוכרבה תורכזנ םירבד רפסב .תוללקו תוכרב תועיפומ ןהבש רפסב תוישרפ יתש ןייצ .א :הללק לש םייוטיבכו הכרב לש םייוטיבכ םירכזנ "תשוחנו לזרב" ."תשוחנ בוצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא" ."לזרב ךיתחת רשא ץראהו תשוחנ ךשאר לע רשא ךימש ויהו" ?הכרבב םתועמשמ יהמ ?הללקב םתועמשמ יהמ .לארשי-ץרא הכרבתנ םהבש םיפסונ םירבד השולש ןייצ .ג הבושת 5 'סמ הלאש םירבד רפסב תווצמ :םיאבה םיקוספה םיסחייתמ הווצמ וזיאל (אכ ,די) "ומא בלחב ידג לשבת אל" .א (ד ,חי) "ול ןתת ...ךרהציו ךשורית ךנגד תישאר" .ב (בי ,בכ) "ךתוסכ תופנכ עברא לע ךל השעת םילידג" .ג (כ ,גכ) "ךשנ ךיחאל ךישת אל" .ד הבושת
י"שר - 'ב קלח
6 'סמ הלאש (זי ,זט ,א) "...ןועמשת לודגכ ןטקכ ...איהה תעב םכיטפוש תא הווצאו" :י"שר ...האמ לש ןידכ הטורפ לש ןיד ךילע ביבח אהיש ןועמשת לודגכ ןטקכ רישע וריבחו אוה ינע הז :רמאת אלש ומוגרתכ ןועמשת לודגכ ןטקכ רחא רבד .תויקנב סנרפתמ אצמנו ינעה תא הכזא ,וסנרפל הוצמו וישכע ונכזא רניד ליבשב הז רישע לש ודובכ םגופ ינא ךיא רמאת אלש ,רחא רבד .ול בייח התאש ול ןת ול רמוא ץוחל אצישכו ?םישוריפהמ דחא לכ יפל "לודגה" ימו "ןטקה" ימ .א
לודגןטק
____________. ____________ א שוריפ
____________. ____________ (א"ד) ב שוריפ
____________. ____________ (א"ד) ג שוריפ
לש םישוריפה דחא יפל ימל תוושהל בותכה אב ימ תא .בותכ - "לודגכ" ןטקכ" .ב .לוגיעב הנוכנה הבושתה תא ףקה ?י"שר (םישוריפה ןמ דחאב רחב) 'ג / 'ב / 'א :שוריפ יפל לודגה/ןטקה לא לודגה/ןטקה תא תוושהל אב בותכה
הבושת 7 'סמ הלאש (אי ,טי) "...תמו שפנ והכהו וילע םקו ול בראו ,והערל אנוש שיא היהי יכו" :י"שר רובעל ופוס הלק הוצמ לע םדא רבע ורמא ןאכמ ול בראו ידיל אב אוה ותאנש י"ע רמאנ ךכל םימד תוכיפש ידיל אובל ופוס אנשת אל לע רבעש יפל הרומח הוצמ לע והערל בראו שיא םוקי יכו בותכל ול היהש רמוגו והערל אנוש שיא היהי יכו .שפנ והכהו ?ונניינעב "הלקה הווצמה" יהמ .א ?ונניינעב "הרומחה הווצמה" יהמו ?קוספב הפסונ הלמ וזיא בותכו שגדומה עטקב י"שר ירבדב ןייע .ב ?ותעד יפל ,וז תפסות ונתוא תדמלמ המ הבושת 8 'סמ הלאש (ד ,הכ) "ושידב רוש םוסחת אל" :י"שר רבדב איהש הכאלמב םישועה ףועו היח המהב לכל ןידה אוהו הווהב בותכה רביד .םדאה תא איצוהל - רוש רמאנ המל ןכ םא .לכאמ ?"ושידב רוש םוסחת אל" תווצמ יהמ .א ."הווהב בותכה רביד" יוטיבה תא רבסה .ב ?םדא םוסחל רתומ ,י"שר תעדל ,םאה .ג הבושת
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
9 'סמ הלאש .תונושארה תורבידה תעברא לש תונושארה םילמה יתש תא בותכ .א :הרותה ןושלב בותכ .ב ?"הכאלמ לכ השעת אל" רוסיאב תבשב םיבייח ימ ךרושו ___________ ___________ ___________ ___________ התא" "...ךירעשב רשא ___________ ___________ לכו ___________ :תבשב םירושקה םיווצב תורטמה תא הרותה ןושלב בותכ .ג ."ךומכ ____________ ךדבע ____________ ןעמל" ךאיצויו __________ __________ __________ __________ יכ תרכזו" ."...םשמ ךיקולא 'ה
הבושת
ןובושת (תודוקנ 37) ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הבושת רבדמב הכילהה ךל אצומה" ,"ןמה תא ךליכאיו" ,"הקצב אל ךילגר" ,"ךילעמ התלב אל ךתלמש" .א .('ח קרפב םלוכ) "ברקעו ףרש שחנ ... רבדמב ךכילומה" ,"שימלחה רוצמ םימ .(ד ,טכ) "ךלגר לעמ התלב אל ךלענו" (ג ,ח) "םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל" .ב (ב ,ח) "אל םא ויתווצמ רומשתה ךבבלב רשא תא תעדל ךתוסנל ךתונע ןעמל" (זי ,ח) "ךתירחאב ךביטיהל ךתוסנ ןעמלו ךתונע ןעמל" (ה ,טכ) "םכיקולא 'ה ינא יכ ועדת ןעמל" םילגרמה אטח אוה אטחה .ג ,(בכ ,ט) הרעבת ,הוואתה תורבק ,הבירמ הסמ ,לגעה אטח :םיפסונ םיאטח (גמ ,א) םיליפעמה
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת שלחלו ינעל סחיה רכש ןילהל אל ,(די ,דכ) קושעל אל ,(גי-בי ,דכ) ינעל ץוחנה ןוכשמ תרזחה .א .(אכ ,דכ) תוללוע ,(כ ,דכ) האיפ ,(טי ,דכ) החכש ,(וט ,דכ) .ויהי דימתש רמוא א"י קוספו לארשיב םיינע ויהי אלש רמוא 'ד קוספ .ב .הרותה תא םימייקמ לארשי רשאכ רבדמ 'ד קוספ .(י"שר יפ-לע) הרותה תא םימייקמ םניא לארשישכ רבדמ א"י קוספ .םיפסכ תטימש תווצמ .ג האבה הלאשה 3 'סמ הבושת רפס תביתכ ,םישנ ול הברי אל ,בהזו ףסכ ול הברי אל ,םיסוס ול הברי אל .א .הרות .המיירצמ םעה תא בישי אל :םג לבקל שי :הרעה שיא ךילע תתל לכות אל" ומכ ,ךלמה יונימל תורושקה תובושת לבקל ןיא ."ירכנ .המיירצמ םעה תא בישהל אל ידכ - םיסוס הברי אל .ב .'המ ובבל רוסי אלש ידכ - םישנ הברי אל .הרותב רומאה לכ תא םייקל וב דומללו אורקל לכויש ידכ - ת"ס בותכי (א ,טי) טלקמ ירע תלדבה (1 .ג (טי ,הכ) קלמע רכז תקיחמ (2 (א ,וכ) םירוכיב (4 האבה הלאשה 4 'סמ הבושת תוללקו תוכרב אובת יכ תשרפבו האר תשרפב .א ("עומש םא היהו" ב) בקע תשרפב םג לבקל שי :הרעה (ט ,ח) לארשי-ץראב ויהיש םיבצחמ ולא - הכרבב .ב .(גכ ,חכ) תוריפ ןתית אלו לזרבכ השקתת ץראהו םשג ונתי אל םימשה - הללקב ,(בי ,אי) התוא שרוד ךיקולא 'ה רשא ץרא ,(ט ,אי) "שבדו בלח תבז ץרא" .ג רסחת אל ... ץרא" ,(ח ,ח) 'וכו הרועשו הטיח ץרא ,(ז ,ח) םימ ילחנ ץרא .(ט ,ח) "הב לכ האבה הלאשה 5 'סמ הבושת םירבד רפסב תווצמ .בלחב רשב (תונהיל וא) לוכאל וא לשבל רוסא .א .תיז ןמשמו ןייהמ ,האובתהמ המורת ןהוכל תתל הווצמ .ב .תיציצ שובלל הווצמ .ג .ידוהיל תיביר תתל הוולל רוסא וא ,ידוהיל תיבירב תוולהל רוסא .ד האבה הלאשה
(תודוקנ 11) י"שר - 'ב קלח
6 'סמ הבושת "ןטקכ" .א
לודגןטק
האמ ןיד הטורפ ןיד א שוריפ
רישע ינע (א"ד) ב שוריפ
רישע ינע (א"ד) ג שוריפ
ימלימ תאשוריפ
(האמ ןיד) לודגה ןידל (הטורפ) ןטקה ןידה א שוריפ
(ןטקה) ינעל (לודגה) רישעה (א"ד) ב שוריפ
(לודגה) רישעל (ןטקה) ינעה (א"ד) ג שוריפ
.דחא שוריפ יפל קר בישהל ךירצ דימלתה :הרעה
האבה הלאשה 7 'סמ הבושת "...היהי יכו" .םימד תוכיפש - הרומח הווצמ ;בלב האנשה - הלק הווצמ .א תררוג הלק הווצמ לע הריבעש תדמלמ איהו ,"אנוש" איה "תפסונ"ה הלמה .ב הרומח הווצמ לע הריבע האבה הלאשה 8 'סמ הבושת םוסחת אל .לכאי אלש ידכ האובתה תא שד אוהש ןמזב רושה לש ויפ תא םוסחל רוסא .א .המגודל םימודה םירחא םירבדב םג םייק היהי ןידה .המגוד קר ןתנ בותכה .ב .(םדא אלו=) "רוש" הלמהמ דמלנ .םדא םוסחל רתומ .ג האבה הלאשה
(תודוקנ 8) הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
9 'סמ הבושת תא רומש (4) אשת אל (3) היהי אל (2) 'ה יכנא (1) .א ."ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב לכו ךרומחו ךרושו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא" .ב ."ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל" .ג ."םשמ ךיקולא 'ה ךאיצויו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו" .ד
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ו"נשתה
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש :ה-א םיקוספ 'א קרפ :תואבה תולאשה לע הנעו םיקוספה תא ארק ?לארשי ינב ינפל ורבד תא תאשל השמ ליחתה (הנש ,שדוח ,םוי) ךיראת הזיאב .א תומוקמה לכל ףתושמה המ .בהז-ידו תורצחו ןבל ,לפת ,ןראפ ,ףוס - לומ .ב ?י"שר יפ-לע הלאה הבושת 2 'סמ הלאש :ז-א םיקוספ ז"ט קרפ :תואבה תולאשה לע בשהו םיקוספה תא ארק ?הז קוספב רומאה תא םייקל ןתינ ,י"שר יפ-לע ,דציכ - "ביבאה שדח תא רומש" .א "...םירצממ ךתאצ דעומ ,שמשה אובכ ,ברעב חספה תא חבזת םש..." .ב .םינוש םינמז השולש םירכזנ הז קוספב ?"שמשה אובכ" ןמזה המ .חספ ןברוקל תורושקה תוכלה שולש תוחפל בותכ .ג הבושת 3 'סמ הלאש .רבדמב וניתובאל ועריאש תוערואמ המכ םירכזנ ג-ב םיקרפב ('ב קרפב ןייע) ?םחליהל לארשי ינב לע רסאנ םימע ולא דגנ .א ותוגהנתהמ ירומאה ךלמ ןוחיס דגנ ותמחלמב השמ לש ותוגהנתה הנוש המב .ב .(ו-א ,'ג קרפ ;וכ-דכ םיקוספ 'ב קרפ האר) ?ןשבה ךלמ גוע דגנ ותמחלמב הבושת 4 'סמ הלאש .בי-י םיקוספ אי קרפ ארק "...איה םירצמ ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ" ?הלאה םיקוספה יפ-לע םירצמ ץראמ לארשי-ץרא הנוש המב .א ?םהירחאל תאצמנה "עמש םא היהו" תשרפל הלאה םיקוספה ןיב רשקה ,ךתעדל ,והמ .ב םירחא תומוקמב תויונמה לארשי-ץרא לש (םיחבש) תובוט תולעמ שולש ןייצ .ג .םירבד רפסב הבושת 5 'סמ הלאש (ךנושלב בותכ) :םיאבה םיבותכה םיסחייתמ הווצמ וזיאל (ח ,וט) "ךדי תא חתפת חתפ יכ ... " .א (די ,וט) "...ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קנעה" .ב (ד ,בכ) "ומע םיקת םקה ...ךיחא רומח תא הארת אל" .ג (די ,הכ) "הנטקו הלודג הפיאו הפיא ךתיבב ...היהי אל" .ד (בכ ,די) "...'ה ינפל תלכאו ...ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע" .ה (י"שרב רזעיה) (כ ,דכ) "...ךירחא ראפת אל ךתיז טבחת יכ" .ו הבושת 6 'סמ הלאש :םיאבה םיגשומה תא הרצקב רבסה (בי-ז ,גי) חידמו תיסמ .א (זי-גי ,גי) תחדנה ריע .ב (ט-א ,אכ) הפורע הלגע .ג הבושת 7 'סמ הלאש :םיאבה םיקוספה ורכזוה ןיינע הזיאל רשקהב "...לכשא לחנ דע ואביו הרהה ולעיו ונפיו" .א "...דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו" "...םיסוס ול הברי אל ... " .ב "...ךצרא לובג תא תשלשו ךרדה ךל ןיכת" .ג "...הארת רשא ץראה תא םתוא ליחני אוהו" .ד הבושת
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הלאש .(ז ,בכ) "םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש" הרותה הרמא סיכ ןורסח הב ןיאש הלק הווצמ םא - 'וגו ךל בטיי ןעמל" :י"שר ".תורומח תווצמ לש ןרכש ןתמל רמוחו לק םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ?קוספב רבודמ הווצמ וזיא לע .א (י"שר יפל) ?הלק הווצמ איה עודמ .ב .המוד רכש התוא םייקמש ימל החיטבמ הרותהש םירבד רפסמ תפסונ הווצמ רכזה .ג ?רמוחו לקה ךרדב י"שר קיסמ הנקסמ וזיא .ד
הבושת 9 'סמ הלאש רגהו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךיקלא 'ה ינפל תחמשו" .(אי ,זט) "םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמב ךברקב רשא הנמלאהו םותיהו ."ךלש תא חמשמ ינא ילש תא חמשמ התא םא ...ךלש העברא דגנכ ילש העברא" - י"שר ?"ילש" העבראה םה ימ .א ?םה ימ לש ,"ילש" .ב ?"ילש" םהל ארוק אוה עודמ .ג הבושת 10 'סמ הלאש "רבד םוקי ...םידע ינש יפ-לע ...תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע םוקי אל .(וט ,טי) וב בותכה ךל טרפ ןכ םא אלא ,םינש הרותבש דע לכ בא הנב הז ,דחא דע - י"שר .דחא דע .קמנ ?הז טפשמב רבודמ םידע המכב ."שיאב דחא דע םוקי אל" .א .(זט ,טי) "הרס וב תונעל שיאב סמח דע םוקי יכ" .ב .קמנ ?הז קוספב רבודמ םידע המכב הבושת
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הלאש .םלשה ."אל" הלמב תוליחתמ תורבידה תרשע לש תונורחאה תורבידה שמח __________אלו __________ אלו __________ אל .א __________אלו __________ אלו .ב
הבושת 12 'סמ הלאש .םלשה ."ךיקלא 'ה ךוצ רשאכ" רמאנ תווצמ יתשב ...ךוצ רשאכ __________ תאו __________ תא __________ .א ...ךוצ רשאכ __________ __________ __________ תא __________ .ב הבושת 13 'סמ הלאש __________ __________ __________ __________ התא הכאלמ לכ השעת אל .א רשא __________ __________ לכו __________ __________ .ב .ךומכ __________ __________ חוני ןעמל __________ .ג הבושת
ןובושת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הבושת (תודוקנ 2) םואנה ךיראת שדוח שאר - שדוחל דחא .א .םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל םיעבראה תנש (טבש) - רשע דחאה שדוחה ידכ הלאה תומוקמה לכ תא ריכזמ השמ .לארשי ינב ואטח םהבש תומוקמ םלוכ .ב .םהישעמ לע לארשי ינב תא חיכוהל
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת (תודוקנ 5) תורוד חספ .חספה אוב םדוק הנשה תא קודבל) .הנשה רוביע ידי-לע רבדה תא םימייקמ .א (רמועה תחנמ תא בירקהל ידכ חספב "ביבא" היהי םאה תוארל .המחה "רוא" תעיקש .םיבכוכה תאצ .ב קר ברקומ חספה ;םוי תוצח רחא ,םייברעה ןיב ןסינב ד"י םויב טחשנ חספה .ג רשבמ רתונ היהיש רוסא ;חספה ןברוק תטיחש ןמזמ ץמח קיזחהל רוסא ;ןאצה ןמ תאצ ירחא םילכוא חספה תא ;םילשוריב קר טחשיי תורוד חספ ;חספה ןברוק .הנוכנ איהש תרחא הכלה לכ וא ;םיבכוכה האבה הלאשה 3 'סמ הבושת (תודוקנ 2) רבדמב תוערואמ .ןומע ,באומ ,(םודא) ריעשב םיבשויה ושע ינב .א .דימ שבוכ אוה גוע תא ;םולש יחילש חלוש אוה ןוחיס לא .ב האבה הלאשה 4 'סמ הבושת (תודוקנ 5) ץראה תולעמ .סולינב היולת םירצמ ץרא .םימשגב היולת לארשי-ץרא - .א ץרא .רושימ איהש םירצמ ץרא תמועל ,תועקבו םירה ץרא איה לארשי-ץרא - .םירצמ ץראמ הבוט לארשי תא רצעו" ואל םאו ,ותעב םכצרא רטמ יתתנו ... זא 'ה לוקב םיעמוש םא .ב ."רטמ היהי אלו םימשה הטח ץרא ;רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תונייע םימ ילחנ ץרא הבוט ץרא .ג לכאת תונכסמב אל רשא ץרא ;שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו ץרא ;תשחנ בצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא ,הב לכ רסחת אל םחל הב .שבדו בלח תבז האבה הלאשה 5 'סמ הבושת (תודוקנ 6) תונוש תווצמ .הקדצ תווצמ .א .(תלבקתמ הניא דבל הקנעה תווצמ) ררחתשמה ירבע דבעל הקנעה תווצמ .ב .הניעט .ג .תודימב = רחסמב תואמר רוסיא .ד .ינש רשעמ .ה .םיצעב האפ .ו האבה הלאשה 6 'סמ הבושת (תודוקנ 3) םיגשומ 'ה לעמ ךתוא תיסהל הסנמה ,העדב בורק וא ,ךתשא ,החפשמ בורק - חידמו תיסמ .םירחא םיהולא דובעל תכלל רשא םישנא לש החדהמ האצותכ הרז הדובע תדבוע הלוכ רשא ריע - תחדנה ריע .שאב ףורשל שי ריעה תא .הכותב ללח אצמנ רשאכ ןתיא לחנ דיל םיפרוע ריעה ינקז רשא הלגעה - הפורע הלגע .והכיה ימ םיעדוי ןיאו המדאב האבה הלאשה 7 'סמ הבושת (תודוקנ 4) םרשקהו םיקוספ םילגרמה .א ךלמה .ב טלקמה ירע .ג ץראל סנכיהל השמ לש ותליפת תלבק-יא .ד האבה הלאשה
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הבושת (תודוקנ 4) ןקה חוליש ."ןקה חוליש" תווצמ לע רבודמ קוספב .א .הווצמה םויק לע תואצוה ןיאש ינפמ הלק הווצמ איה .ב (תלבקתמ הנוכנ הבושת לכ) "...ךמא תאו ךיבא תא דבכ" .ג ךל בטיי ןעמל" רכש חיטבמ ה"בקה ,המויקב תואצוה ןיאש ,הלק הווצמב םא .ד םייקמש ימל רכש םלשי ה"בקהש ,רתוי תושק תווצמל רמוחו לק ,"םימי תכראהו .ןתוא
האבה הלאשה 9 'סמ הבושת (תודוקנ 3) גחב החמש .הנמלאהו םותיה ,רגה ,יולה :םה ילש העבראה .א .ה"בקה לש םה .ב קלח ול ןיאו 'הל רחבנ יולה .םהילע ןגיש ימ ןיא .הרבחב םישלחה םה .ג .םהילע ונגיש םיבורק ןיא הנמלאלו םותיל ,רגל .ותלחנ אוה 'ה ,הלחנו האבה הלאשה 10 'סמ הבושת (תודוקנ 3) תודע ןאכ רבודמ ןיאש ךכב שיגדמו ,דחא דע שרופמב רמוא בותכה .דחא דעב רבודמ .א .םידע ינשב תודעב) רבודמ דחא דע שרופמב ןייצמ וניא בותכה םא / םידע ינשב רבודמ .ב דע טרפמ בותכה ןכ םא אלא "םיינש הרותבש דע לכ" .םיינש לש תודעב (האלמ .דחא האבה הלאשה
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הבושת תונורחאה תורבידה בנגת / ףאנת / חצרת .א דמחת / הנעת .ב
האבה הלאשה 12 'סמ הבושת ךוצ רשאכ ךמא / ךיבא / דבכ .א ושדקל / תבשה / םוי / רומש .ב האבה הלאשה 13 'סמ הבושת םלשה ךתמאו / ךדבעו / ךתבו / ךנבו .א ךרגו / ךתמהב / ךרומחו / ךרושו .ב ךתמאו / ךדבע / ךירעשב .ג