ס"שתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמה


!רקי דימלת

היהי .י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הלאש

'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב לא השמ רביד שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו" .א
_____________________ ?ערואמ הזיאמ הנש םיעברא .(ג ,'א) "םיהולא ותוא

?הסמב הרק המ .(זט ,'ו) "הסמב םתיסנ רשאכ םכיהולא 'ה תא וסנת אל" .ב
____________________________________________________________

ררבלו ותרשל 'ה ינפל דומעל 'ה תירב ןורא תא תאשל יולה טבש תא 'ה לידבה אוהה תעב " .ג
?יול טבש תא 'ה לידבה ערואמ הזיא תובקעב .(ח ,'י) "הזה םויה דע ומשב
____________________________________________________________

?'ה םהל השע המ .(ו ,א"י) "ןבואר ןב באילא ינב םריבאלו ןתדל השע רשאו " .ד
____________________________________________________________

1 הבושת

2 הלאש

תא םאתה .וללה תווצמל רשקב ורמאנ רשא םיקוספ לש המישר התמועלו תווצמ לש המישר ךינפל
ומכ) ינמיה רוטבש תצבשמה ךותב קוספה דיל עיפומה רפסמה םושיר ידי-לע תווצמל םיקוספה
.(המגודב

קוספה
  הווצמה
   
(ב ,ו"ט) "ויחא תאו והער תא שגי אל"
1
טלקמה ירע
א
4
(ד ,ב"כ) "ומע םיקת םקה ...ךרדב םילפנ ...ךיחא רומח תא הארת אל"
2
תיציצ תווצמ
ב
 
(ט ,ז"ט) "...ךל רפסת תעבש העבש"
3
לגרל היילע תווצמ
ג
 
(ב ,ט"י) "...ךל לידבת םירע שלש"
4
הניעט תווצמ
ד
 
(ח ,ו"ט) "ול רסחי רשא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו"
5
רמועה תריפס
5
 
(זט ,ז"ט) "ךיהל-א 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש"
6
האוולה תווצמ
ו
 
(בי ,ב"כ) ...ךתוסכ תופנכ עברא לע ךל השעת םילדג"
7
םיפסכ תטימש
ז
 

2 הבושת

3 הלאש

.לארשי-ץרא לש תולעמ שולש ןייצו ,י-ז םיקוספ ,'ח קרפב ןייע .א
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
.תרכזומ הווצמה ובש קוספב עטקה תא טטצ ?הלאה םיקוספה ןמ תדמלנ הווצמ וזיא .ב
___________________________________________________________
___________________ ?בי-י םיקוספ ,א"י קרפ יפל תפסונה הבושחה הלעמה יהמ .ג

3 הבושת

4 הלאש

םינוש םימעל לארשי סחי

.(ה-ד ,'ב) "...םב ורגתת לא ...ושע ינב םכיחא לובגב םירבוע םתא..." .א
?הזה רוסיאל הביסה יהמו הלא םיקוספב רכזנה רוסיאה והמ
_______________________________________________________ :רוסיאה
_______________________________________________________ :הביסה

?המוד רוסיא םהיבגל רמאנש םיפסונה םימעה ינש םה וליא .ב
________________________________ __________________________

?םירצממ ותאצב לארשי םע םע ןושאר םחלנש םעה והזיא .ג
?וז המחלמ תובקעב לארשי ווטצנש תורודל יוויצה והמ

_________________________________________________________ :םעה

___________________________________________________ :תורודל יוויצה

4 הבושת

5 הלאש

?תואבה תווצמל ןתונ בותכהש קומינה והמ

הקומינ
הווצמה
  (ד ,ג"כ) ...'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל
  (זט ,ז"י) םיסוס ול הברי אל קר
  (א ,ד"י) ...ודדוגתת אל
  (די ,'ה) ...הכאלמ לכ השעת אל

5 הבושת

6 הלאש

?םיאבה םירבדה ורמאנ רשקה הזיאב

____________________________________ "הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות-לא..." .א
_____________________________________________________________

_______________________________ "הארת רשא ץראה-תא םתוא ליחני אוהו..." .ב
_____________________________________________________________

_________________________________________ "...ימע תחש יכ ...דר םוק..." .ג
_____________________________________________________________

________________________ "...םהיתב-תאו םעלבתו היפ-תא ץראה התצפ רשא..." .ד
_____________________________________________________________

________________________________ "...לכשא לחנ-דע ואביו הרהה ולעיו ונפיו" .ה
_____________________________________________________________

6 הבושת

י"שר - ב קלח

7 הלאש

.(ו ,ז"ט) "םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אובכ ברעב..."

:י"שר
דעומו ,והלכאת שמשה אובכו ,והחבז הלעמלו תועש ששמ ברעב :םיקולח םינמז השולש ירה
.הפרשה תיבל אציו רתונ השענ ,רמולכ ;והפרוש התא ךתאצ

:האבה הלבטה תא אלמ
.חספה ןברקל םירושקה םינמזה תשולש תא הרותה ןושלב בותכ הנושארה הדומעב .א
.הלאה םינמזה ןמ דחא לכב חספה ןברקב םישוע המ ךנושלב בותכ היינשה הדומעב .ב

(ךנושלב) ?חספה ןברקב םישוע המ
(הרותה ןושלב) ןמזה
 
    ןושארה ןמזה
    ינשה ןמזה
    ישילשה ןמזה

7 הבושת

8 הלאש

.רתסב והער הכמ .(דכ ,ז"כ) "ןמא םעה לכ רמאו רתסב והער הכמ רורא"

:י"שר
.רמוא אוה ערה ןושל לע

__________________________ ?י"שר שוריפ יפל קוספב "רורא" הללקה הלח ימ לע .א

"םירצממ םכתאצב ךרדב םירמל ךיהלא 'ה השע רשא תא רוכז" :קוספל רושק הז קוספ דציכ .ב
_______________________________________________ ?(ט ,ד"כ)

8 הבושת

9 הלאש

יוגל םש יהיו טעמ יתמב םש רגיו המירצמ דריו יבא דבא ימרא ךיהלא 'ה ינפל תרמאו תינעו"
.(ה ,ו"כ) "ברו םוצע לודג
:יבא דבא ימרא

:י"שר
ליבשבו ,בקעי רחא ףדרשכ לוכה תא רוקעל שקיב ןבל ."יבא דבוא ימרא" :םוקמה ידסח ריכזמ
הבשחמ ה"בקה םהל בשוח םיבכוכ ידבועבש ,השע וליאכ םוקמה ול בשיח ,תושעל בשחש
.השעמכ

___________________________________ ?"יבא דבא ימרא" תא ריכזמ המ םשל .א

:קוספה ןושלל תומיאתמה י"שר שוריפמ םילימה תא הלבטה ךותל קתעה .ב

י"שר ןושל
ארקמה ןושל
  ימרא
  דבא
  יבא

_________________________ !י"שרב תושגדומה םילימה תא ךנושלב ראב (תושר) .ג
_____________________________________________________________

9 הבושת

10 הלאש

.םירטושו םיטפוש


.ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה .א

______________________________________________________ :םיטפוש

______________________________________________________ :םירטושו
_____________________________________________________________

.י"שר שוריפ יפל םירטושה לש םדיקפת תא ךנושלב בותכ .ב
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10 הבושת

(תושר תלאש) 11 הלאש

(חי ,'ט) "...םוי םיעברא הנשארכ 'ה ינפל לפנתאו"

:י"שר
םוי םיעברא יתבכעתנ היילע התואב ,"הרפכא ילוא 'ה לא הלעא התעו" :(ב"ל תומש) רמאנש
לארשיל אוה ךורב שודקה הצרתנ םויב וב ,זומתב ח"י-ב הלע אוהש ,באב ט"כב םילכ ואצמנ
וב .םירופיכה םויב םילכ ואצמנ םוי 'מ דוע השע ."תוחול ינש ךל לוספ" (ד"ל םש) השמל רמאו
ךכל ."ךרבדכ יתחלס" (ד"י רבדמב) השמל ול רמאו החמשב לארשיל ה"בקה הצרתנ םויב
תונורחא תוחול לש םיעבראב רמאנש ?םלש ןוצרב הצרתנש ןינמו .החילסלו הליחמל עבקוה
.ןוצרב םינורחאה ףא ,ןוצרב םינושארה המ ."םינושארה םימיכ רהב יתדמע יכונאו" ('י םירבד)
.סעכב ויה םייעצמא - התעמ רומא

_______________________________________ ?םורמל השמ הלע םימעפ המכ .א

______________________ ?החילסלו הליחמל םירופיכה םוי עבקנ ,י"שר יפל ,עודמ .ב
____________________________________________________________

?ושוריפב םהילע רבדמ י"שרש "םינורחאה" וליחתה ךיראת הזיאב .ג
_____________________________________________________________

11 הבושתהפ-לעב ןוניש - 'ג קלח


1 הלאש

."אל" הלימב םיליחתמ תורבידה תרשע לש םינורחאה תורבידה שמח
!םלשה

______________ אלו ______________ אלו ______________ אל (א)

______________ אלו _____________ אלו (ב)

1 הבושת

2 הלאש

."ךיקולא 'ה ךוויצ רשאכ" רמאנ תווצמ יתשב
:םלשה

...ךוצ רשאכ ____________ תאו _______________ תא ____________ (א)

...ךוצ רשאכ _________ ___________ _____________ תא ____________ (ב)

2 הבושת

3 הלאש

!םלשה

_________ _________ _________ _________ התא הכאלמ לכ השעת אל (א)

רשא __________ __________ לכו __________ __________ (ב)

.ךומכ __________ __________ חוני ןעמל __________ (ג)

3 הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחס"שתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמל ןובושתותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הבושת

עקר רמוח

.םירצמ תאיצימ הנש םיעברא - (ג ,'א) "...שדחל דחאב שדח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו .א

.ונברקב 'ה שיה ורמא - (זט ,'ו) "הסמב םתיסנ רשאכ םכיהלא 'ה תא וסנת אל" .ב

ומשב ררבלו ותרשל 'ה ינפל דומעל 'ה תירב ןורא תא תאשל יולה טבש תא 'ה לידבה אוהה תעב" .ג
.לגעה אטח תובקעב - (ח ,'י) "הזה םויה דע

םעלבתו היפ תא ץראה התצפ רשא - (ו ,א"י) "ןבואר ןב באילא ינב םריבאלו ןתדל השע רשאו" .ד
:לארשי לכ ברקב םהילגרב רשא םוקיה לכ תאו םהילהא תאו םהיתב תאו

אוצמל עדי ;וינכתבו ונושלב ,ארקמב איקב היהי :הרטמה תא גישה דימלתה םאה תקדוב הלאשה)
דמלש המ דוסי לע קוספ שרפל דמל דימלתה םאה ;םיוסמ אשונ רכזנ ובש ןיינעה וא השרפה תא
.(םימדוק םישמוחב

האבה הלאשל

2 הבושת

המאתה

קוספה
  הווצמה
 
(ב ,ו"ט) "ויחא תאו והער תא שגי אל"
1
המגוד - טלקמה ירע
א
4
(ד ,ב"כ) "ומע םיקת םקה ...ךרדב םילפונ ...ךיחא רומח תא הארת אל"
2
תיציצ תווצמ
ב
7
(ט ,ז"ט) "...ךל רופסת תועובש העבש"
3
לגרל הילע תווצמ
ג
6
המגוד - (ב ,ט"י) "...ךל לידבת םירע שלש"
4
הניעט תווצמ
ד
2
(ח,ו"ט) "ול רסחי רשא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו"
5
רמועה תריפס
ה
3
(זט ,ז"ט) "ךיהל-א 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש"
6
האוולה תווצמ
ו
5
(בי ,ב"כ) ...ךתוסכ תופנכ עברא לע ךל השעת םילידג"
7
םיפסכ תטימש
ז
1
חונימה תא םיעדויו ,תווצמל רוקמ םישמשמה תוארקמה תא םירכוז םידימלתה םאה תקדוב הלאשה)
םא םג ל"זח יפב רוגשה םשב הווצמל אורקל םילוכי םידימלתה םאה .תווצמה יבגל ל"זחב לבוקמה
.(דבלב תיביספ איה תשקובמה העידיה .בותכב ןיוצמ וניא

האבה הלאשל

3 הבושת

ץראה חבש

:ךותמ שולש לבקל .י-ז םיקוספ 'ח קרפב לארשי ץרא לש תולעמ שולש .א
ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא .רהבו העקבב םיאצי תמהתו תניע ,םימ ילחנ ץרא ,הבוט ץרא
לזרב הינבא רשא ץרא ,הב לכ רסחת אל ,םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא .שבדו ןמש תיז ץרא
.תשוחנ בצחת היררהמו

."ךיקולא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" - ןוזמה תכרב תווצמ תדמלנ הלאה םיקוספה ןמ .ב

חיגשמ 'ה - לארשי ץראל 'ה לש דחוימה וסחי :בי-י םיקוספ א"י קרפ יפל תפסונה הבושחה הלעמה .ג
יפ אוה יררה חטש וא ;םימשג לש תיעבט הייקשה :הבושתה םג תלבקתמ) .דימת לארשי ץרא לע
.(רושימהמ השימח

לע הרותה תפקשה תא תולגל לדתשי דמולה :שגרהו הנומאה םוחתמ הרטמב תעגונ הלאשה)
(.הרותה חורב הדמע טוקנלו עבטבו הרבחב תוערואמ
אבא תיבמ םהל תורכומה תווצמה תא בותכב ונגעי םידמולה :הרטמה הגשוה םאה תקדוב הלאשה)
(.רפסה-תיבמ וא

האבה הלאשל

4 הבושת

םינוש םימעל לארשי סחי

םחלהל רוסיא אוה "...םב ורגתת לא ...ושע ינב םכיחא לובגב םירבוע םתא" :קוספב רכזנה רוסיאה .א
(ה ,'ב) "ריעש רה תא יתתנ ושעל השורי יכ" .הלחנ םצרא תא םהל ןתנ 'ה יכ הביסה .םודאב
םיעינמ וא תוערואמ לש תוביס רחא הקחתיו לאשי דמולה :הרטמה הגשוה םאה תקדוב הלאשה)
.(םיעוריאל וא םיכילהתל

.ןומעו באומ םה המוד רוסיא רמאנ םהיבגלש םימעה .ב
(.וינכתבו ארקמב איקב היהי דמולה :איה קודבל הלאשה תשקבמ התגשה תאש הרטמה)

לארשי ווטצנש תורודל יוויצה .קלמע אוה םירצממ ותאצב לארשי םע םע ןושאר םחלנש םעה .ג
."קלמע רכז תא החמת" :וא ,קלמע ךל השע רשא תא רוכז :וז המחלמ תובקעב
(.תווצמל רוקמ םישמשמה תוארקמה תא רוכזי דימלתה :תקדבנה הרטמה)

האבה הלאשל

5 הבושת

(קיפסמ דחא קומינ) הקומינו הווצמ

רדב םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע
ןב םעלב תא ךילע רכש רשאו םירצממ םכתאצב
.(ה ,ג"כ) ךללקל םירהנ םרא רותפמ רועב
(ד ,ג"כ) 'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל


'הו סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה תא בישי אלו
,ז"י) דוע הזה ךרדב בושל ןופסת אל םכל רמא
(זט
(זט ,ז"י) םיסוס ול הברי אל קר


(א ,ד"י) ...םכיהלא 'הל םתא םינב
תויהל 'ה רחב ךבו ךיהלא 'הל התא שודק םע יכ
המדאה ינפ לע רשא םימעה לכמ הלגס םעל ול
(ב ,ד"י)
תמל םכיניע ןיב החרק ומישת אלו ודדגתת אל
(א ,ד"י)

(די ,ה) ...ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל
'ה ךאציו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו
ךוצ ןכ לע היוטנ ערזבו הקזח דיב םשמ ךהלא
(וט ,'ה) תבשה םוי תא תושעל ךיהלא 'ה
(די ,ה) ...הכאלמ לכ השעת אל
קומינה תא תוהזל תלוכיה תא ,האצותל הביס ןיב רשקל תלוכיה תא ןכו תואיקב תקדוב הלאשה)
(.בותכה ךותב

האבה הלאשל

6 הבושת

םירבדה ורמאנ ובש רשקהה

.לארשי ץראל סנכיהל ןנחתמ השמ רשאכ - "הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא" .א
.עשוהי תא תונמל הווצמ ה"בקה רשאכ - "הארת רשא ץראה תא םתוא ליחני אוהו" .ב
.לגעה אטח תעב - "...ךמע תחש יכ ...דר םוק..." .ג
.ותדעו חרק דרמ תעב - "םהיתב תאו םעלבתו היפ תא ץראה התצפ רשא" .ד
.ץראה תא רותל השמ חלשש םילגרמב - "...לכשא לחנ דע ואוביו הרהה ולעיו ונפיו" .ה

האבה הלאשל

י"שר - ב קלח

7 הבושת

חספה ןברק

(ךנושלב) ?חספה ןברקב הזה ןמזב םישוע המ
הרותה ןושלב ןמזה
 
םג לבקל רשפא .ותוא םיטחוש ונייהד ,םיחבוז
.חספה ןברק תא םיבירקמ
ברעב
ןושארה ןמזה
.חספה ןברק תא םילכוא
שמשה אובכ
ינשה ןמזה
לבקל רשפא .הפירשה תיבל אצויו רתונ השענ
.ותוא םיפרוש :םג
םירצממ ךתאצ דעומ
ישילשה ןמזה
יפ לע קוספה תועמשמ תא םיניבמ ,יוארכ ןשרפ אורקל םיעדוי םידמולה םאה תקדוב הלאשה)
(.םיגשומה תנבה תא םג תקדוב הלאשה .ןשרפה

האבה הלאשל

8 הבושת

רתסב והער הכמ

לע (דכ ,ז"כ) ןמא םעה לכ רמאו רתסב והער הכמ רורא" :קוספב "רורא" רמאנ י"שר שוריפ יפל .א
.ערה ןושל רפסמה

.השמ לע ערה ןושל הרביד םירמ .ב
םידימלתה םאה .ןשרפה עבקש ןורקיעה יפ-לע קוספ שרפל עדוי דימלתה םאה ןוחבל םיאב ונא)
לע דומעל םידימלתה תלוכי תא תקדוב הלאשה .רואיב ךירצהש ישוקה תא םימותס תוארקמב םילגמ
(.ושוריפ תא ססבמ אוה בותכה ןושלב המ לעו ושוריפב י"שר בשיימ ותואש בותכב ישוקה

האבה הלאשל

9 הבושת

םירוכיב תשרפ ארקמ

.ה"בקה לש וידסח תא ריכזהל ידכ "יבא דבא ימרא" ריכזמ .אי"שר ןושל
ארקמה ןושל
ןבל
ימרא
רוקעל שקי
דבא
בקעי
יבא

(תושר)
התוא ושע רבכ וליאכ ער תושעל הבשחמ םייוגל בישחמ ה"בקה :י"שרב תושגדומה םילימה רואיב .ג
(!"...זוכיר" ספוטב "תושר תולאש" רוטב םשריי הז ןויצ)
םידמולה םאה .ןשרפה עבקש ןורקיעה יפ-לע קוספ שרפל עדוי דימלתה םאה ןוחבל םיאב ונא)
ישוקה תא םימותס תוארקמב םילגמ םידימלתה םאה .ןשרפה לש ןושלה תועבטמ תנבה לע םידמוע
י"שר בשיימ ותואש בותכב ישוקה לע דומעל םידימלתה תלוכי תא תקדוב הלאשה .רואיב ךירצהש
(.ושוריפ תא ססבמ אוה בותכה ןושלב המ לעו ושוריפב

האבה הלאשל

10 הבושת

י"שר בתכ

:ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה .א

.םירטושו םיטפוש

ןיכמש םתוצמ רחא םעה תא ןידורה :םירטושו .ןידה תא םיקסופה םינייד :םיטפוש
.טפושה ןיד תא וילע לבקיש דע העוצרבו לקמב ןיתפוכו

.םיטפושה לש ןידה קספ תא עצבל םינודינה תא םיחירכמ .ב

האבה הלאשל

11 הבושת

.םורמל השמ הלע םימעפ שולש .א

רמאו לארשיל החמשב הצרתנ ה"בקה הז םויב ,םורמב השמ תייהש ימי ומייתסנ םירופיכה םויב יכ .ב
."ךרבדכ יתחלס" :השמל

.םירופיכה םויב ומייתסנ םה .לולאב 'אב וליחתה םינורחאה םימיה .ג

.תיבכוכב י"שר-יעטק תמישרב ןמוסש עטק לע תססובמ איה .תושר - הריחב תלאש איה וז הלאש)
ירבד תנבה לש תונמוימ תקדוב הלאשה .הריחבה תא הלאשה לידגת ,הז עטק ודמלש םידימלתל
ןושלה תועבטמ תא םיניבמ םידימלתה םאה ,ןשרפ יפ-לע קוספ שרפל םיעדוי םידמולה םאה ;ןשרפה
(.ןשרפה לש

האבה הלאשל

הפ-לעב ןוניש - ג קלח

1 הבושת

תונורחאה תורבדה
/ בנגת / ףאנת / חצרת (א)
/ דמחת / הנעת (ב)

האבה הלאשל

2 הבושת

...ךוצ רשאכ
/ ךמא / ךיבא / דבכ (א)
/ ושדקל / תבשה / םוי / רומש (ב)

האבה הלאשל

3 הבושת

םלשה
/ ךתמאו / ךדבעו / ךתבו / ךנבו (א)
/ ךרגו / ךתמהב / ךרומחו / ךרושו (ב)
ךתמאו / ךדבע / ךירעשב (ג)