תוכנית הלימודים במקרא

הקדמה

הצורך בתכנית לימודים חדשה נבע מן השינויים שחלו במבנה מערכת החינוך ומגוון המסלולים מאז הוכנה התכנית הקודמת (בשנת תשכ"ט). תכנית זו הותאמה לתנאים המשתנים, אך היא מבוססת על התכנית הקודמת ושומרת על יתרונותיה.

השינויים שחלו מאז הוכנה התכנית הקודמת:
1. תכנית הלימודים הקודמת התבססה על ידע מצטבר המובא מן הבית ומן הקהילה, על מוטיבציה ללימודים תורניים ועל שליטה במושגי יסוד ביהדות. תשתית הידיעות ביהדות שתלמידים ותלמידות המתקבלים לבתי הספר הממלכתיים הדתיים בשנים האחרונות מביאים אתם מן הבית ומן הקהילה, מתמעטת והולכת, ומה ששימש למורים ללימודי יהדות משענת שעליה ביססו את ההוראה והחינוך, הולך ופוחת.

2. הסטת מרכז הכובד של הוראת התנ"ך בחינוך העל-יסודי מתחום החינוך וההוראה אל ההכנה לבחינות הבגרות (נוסף על התמעטות היניקה מן הבית ומן הקהילה) רידדה את ההבנה, את הידע ואת הבקיאות בתנ"ך, שינתה את היחס אל התנ"ך והעמידה את לימוד התנ"ך במעמד המקצועות שעיקרם בחינת הבגרות.

3. כמו כן יש לציין את המצב התרבותי הכללי בארץ ואת תרבות הרחוב המשפיעים על התלמידים וגורמים לשחיקת מעמדם של לימודי הקודש, כולל תנ"ך, בעיניהם, לירידה במוטיבציה של התלמידים ולצמצום הזמן שהם מקדישים ללימודי הקודש.

4. הופעלה הרפורמה בחינוך, וכמחצית התלמידים ויותר בחמ"ד לומדים בחטיבות הביניים, כך שמספר שנות הלימודים שלהם גדל.

5. מספר התלמידים הלומדים בחטיבה העליונה גדל והוא מגיע כיום לכדי תשעים וחמישה אחוזים (כן ירבו) מכלל מסיימי חטיבות הביניים. כתוצאה מכך התגוונו מגמות הלימוד ומסגרות הלימוד, ובוטל הצורך בתכנית למסלול מסיים בכיתה ט'.

6. הוחל חוק חינוך חובה עד כיתה י' וחוק חינוך חינם עד כיתה י"ב. המגמה היא שכל תלמיד יסיים בית ספר על-יסודי, ויקבל תעודת בגרות או תעודת סיום כלשהי. מגמה זו התחזקה וקיבלה ביסוס אידיאולוגי חינוכי-חברתי. דבר זה מאפשר לפרוס את חומר הלימודים על פני שנים רבות יותר.

7. מאידך גיסא, קיצוץ מספר שעות הלימוד בכיתות ב'-י"ב וצמצום הבחירה בין יחידות הלימוד בחינוך העל-יסודי מחייבים לשוב ולשקול מהי כמות התכנים שניתן להורות במסגרת הזמן החדשה.

8. בשל צמצום מספר השעות ובשל העומס של התכנית הקודמת בעיקר בחטיבה העליונה נמנעו המורים מללמד את "הפרשיות הנבחרות", כפי שנדרש בתכנית הקודמת. ההוראה בכיתות י"ב עסקה בהשלמה של פרקי לימוד שנועדו לכיתות י'-י"א כהכנה לבחינת הבגרות. מתוך התמודדות עם המציאות בחרנו לחלק את ספר דברים להוראה בכיתות י"א-י"ב, ובמקום פרשיות נבחרות נרחיב בנושאים מספר, מלימוד אינטנסיבי ללימוד קורלטיבי (להלן ראה 3.10).

9. במשך השנים, שחלפו מאז פורסמה התכנית הקודמת, הלך והתברר הצורך בהגדרת מטרות דיפרנציאליות, הן מבחינת גיל הלומד והן מבחינת הספרים הנלמדים.

התכנית החדשה באה לענות על הדרישות ועל הצורך, שעלו מן השדה, לעדכן את התכנית הקודמת ולהכניס בה שינויים, תוך התחשבות במספר השעות השנתיות המוקצבות להוראת המקרא. לנוכח המצב המתואר לעיל אנו מציעים את ההצעה שלהלן.


הפרק הבא         תוכן תכנית לימודים במקרא