א השרפ

- קרפה ךשמה -


?הלילב המל - הלילב .דכ

,הלילב אלא ךלוה לוק ןיאש יפל
.הלילב רמאנ ךכל

:וביא יבר רמא
.הניק המע ךשומ הליל
,לאילמג ןבר לש ותנוכשב התיהש תחא השאב השעמ
,הלילב וילע הכוב התיהו ,תמו תרוחשת ןב הל היהו
,שדקמה תיב ןברוח רכזנ היהו הלוק תא עמוש לאילמג ןבר היהו
,ויניע יסיר ורשנש דע ,המע הכוב היהו
.ותנוכשמ התוא וניפו ודמע וידימלת וב ושיגרהש ןויכו


היחל לע התעמדו .הכ

,הינהכ לע
,הביקהו םייחלה עורזה ןהכל ןתנו (אי םירבד) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,הירוביג לע
.הירט רומח יחל אצמיו (וט םיטפוש) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,היטפוש לע
.יחלה לע וכי טבשב (ד הכימ) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,הירוחב לע
,שדקמה תיבל םיאנוש וסנכנש העשב אצומ תא
,ןהירוחאל ןהידי ותפכו םירוחבה תא ושפת
,ןהייחל לע תודרוי תועמדה ויהו ,ןיכוב ויהו
.ןיחשה תברצכ םהייחל לע תורשונו ,ןחנקל ןילוכי ויה אלו


םחנמ הל ןיא .וכ


:יול יבר רמא
- "ןיא" רמאנש םוקמ לכ
.הל הוה
,דלו הל ןיא הרקע הרש יהתו (אי תישארב)
.הל הוהו
,הרש תא דקפ 'הו (אכ םש) :רמאנש
,םידלי ןיא הנחלו (א א"ש) ,היתוכדו
.הל הוהו
,הנח תא 'ה דקפ יכ (ב םש) :רמאנש
הל ןיא שרוד איה ןויצ (ל הימרי) :היתוכדו
.הל הוהו
,לאוג ןויצל אבו (טנ היעשי) :רמאנש
םחנמ הל ןיא :רמוא תא ןכ ףא
.הל הוהו
.םכמחנמ אוה יכנא יכנא (אנ םש) :רמאנש


םיביואל הל ויה הב ודגב היער לכ .זכ


:ןנח רפכד בקעי יבר רמא
.לאירבגו לאכימ הז


הדוהי התלג .חכ

,םילוגש יפ לע ףא אלא ,םילוג ןניא םלועה תומוא
.תולג םתולג ןיא
,םניימ םיתושו םתפמ םילכואש םלועה תומוא
.תולג םתולג ןיא
,םניימ ןיתוש ןיאו םתפמ םילכוא ןיאש לארשי לבא
.תולג םתולג
,םהלש תויטפקסאב םיכלהמ ןהש םלועה תומוא
.תולג םתולג ןיא
ןיפחי ןיכלהמ ןהש לארשי לבא
תולג םתולג
.הדוהי התלג :רמאנ ךכל

,הדוהי התלג :רמוא אוה ןאכ
.ותמדא לעמ הדוהי לגיו (בנ הימרי) :רמוא אוה ןלהלו
.הבקנכ ןחוכ ששת ולגש ןויכ ,אלא
.הדוהי התלג :רמאנ ךכל

,חספב ץמח ולכאש לע ,ינועמ
,ץמח וילע לכאת אל (זט םירבד) :רמא תאד המכ
.ינוע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש

:רחא רבד
,םהיתב ךותב ינע ןוכשמ ולבחש לע ,ינועמ
.וטובעב בכשת אל ,אוה ינע שיא םאו (דכ םש) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
.ןויבאו ינע ריכש רכש וקשעש לע ,ינועמ
.ןויבאו ריכש קושעת אל :רמא תאד המכ

:רחא רבד
,ינע תונתמ ולזגש לע ,ינועמ
.םתוא בוזעת רגלו ינעל (טי ארקיו) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
.ינע רשעמ ולכאש לע ,ינועמ

:בר םשב אנוה יברו יבב יבר
.התימ בייח ינע רשעמ לש לבט לכואה

:רחא רבד
,םיבכוכ תדובע ודבעש לע ,ינועמ
.עמוש יכנא תונע לוק (בל תומש) :רמא תאד המכ

:אחא יבר רמא
.עמוש יכנא םיבכוכ תדובע סוליק לוק

:רמוא יסוי יבר םשב הדוהי יבר
.לגעה אטחמ לטונ וניאש רודו רוד ךל ןיא


הדובע בורמו .טכ


:אחא יבר רמא
.ירבע דבעב םידבעתשמ ויהש לע
.וחלשת םינש עבש ץקמ (דל הימרי) :רמא תאד המכ


חונמ האצמ אל םייוגב הבשי איה


:רמא שיקל ןב ןועמש יבר םשב הימחנ יברב ןדוי יבר
,תרזוח התיה אל חונמ האצמ וליא
.חונמ הנויה האצמ אלו (ח תישארב) :היתוכדו
,עיגרת אל םהה םייוגבו (חכ םירבד) :התוכדו
.ךלגר ףכל חונמ היהי אלו

םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ
.וינרצמבו וינמיסב :סננ ןב ירבד ןנתד איההכ

:רחא רבד
.םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ
,באב העשת דע זומתב רשע העבשמ אקעד ןימויב
,יוצמ ירירמ בטק םהבש
.םירהצ דושי בטקמ ךלהי לפאב רבדמ (אצ םילהת) :רמא תאד המכ

- יול יברו אנהכ רב אבא יבר
:רמא אנהכ רב אבא יבר
,הרהיטד איגוס זיזג אוההד
.עשתד ןוהיפוס דע תישד ןוהשירמ

:רמא יול יברו
,אמויד איגוס זיזג אוהד
.עשתד ןוהישיר דע עבראד ןוהיפוסמ
,לצב אלו המחב אל ךלהמ וניאו
.המחל ךומסה לצב אלא

- שיקל ןב ןועמש יברו ןנחוי יבר
:רמא ןנחוי יבר
.תורעש תורעשו תופילק תופילק םיניע אלמ ולכ

:רמא שיקל ןבב ןועמש יברו
.תמו לפונ ותוא האורש ימ לכו ,ובל לע הנותנ תחא ןיע
.תמו לפנו ותוא הארש דחא דיסחב השעמו
.היה יברב הדוהי :םירמוא שיו
.תיב ןכע :רמא .לפנ אלו התימח לאומש

והבא יבר
.ירסקד אתכודמ אתשינכ אדהב אנתמו בתי הוה
,ירבח ימחימל לזאו אתיטק אדח ןיעטד שנ רב דח אמח
,הירתב יאק אקיזמ אמח
,אלזרפד אתתיטק ןיעטד
.חירצו םק
?ךירבח ליטק יעב תא המ :היל רמא
,הירבח ליטק שנ רב אדהב :היל רמא
,אלזרפד אתיטק ןיעטד הירתב םיאק אקיזמ :היל רמא
.תמו איההב היל יחמ תא

ןנחוי יבר
,איננתמו איירפסל דקפמ הוה
.ימוי ןיליאב איקונימ אתקרע ןינועט ןווהל אלד

ינמחנ רב לאומש יבר
,איננתמו איירפסל דקפמ הוה
.ןיעש עבראב יאלט בר ןיירטפמ ןווהייד


תולבא ןויצ יכרד .ל


:אנוה יבר רמא
.ןדיקפת ןישקבמ לכה
.רכז םע השמשו עלסה שארל התלעש תירפוכ תחא אבלכב השעמ

:רמא ימא יבר
,ןדיקפת םישקבמ םיזרא וליפא
,לבבב םיזרא ויה אלש ,ךל עדת
.לבבב ןלתשו ןאכמ םיזרא שלת ןאכל רצנדכובנ הלעשכו
,ותלפמ לע םיחמש ויה תמשכו
.ןונבלה יזרא ךל וחמש םישורב םג (די היעשי) :ביתכד אוה אדה

:הפיח ןמד ימידבא יבר רמא
,ןדיקפת םישקבמ םיכרד וליפא
.דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד :ביתכד אוה אדה
,ןאכ ביתכ ןיא ןיטילוב ילבמ ןינגרוב ילבמ
.דעומ יאב ילבמ אלא


ןיממוש הירעש לכ

.ןהב ןיאצויו ןיסנכנ ויה אלש

םיחנאנ הינהכ
,הנוהכ תונתמ םהל ןתי ימ ןיאש
.הביקהו םייחלה עורזה ןהכל ןתנו (חי םירבד) :רמא תאד המכ

תוגונ היתולותב
:ןומיס יברב קחצי יבר רמא
.גנודכ ושענו תולותבכ םיאנ ויהש ,םימכח ולא

:קחצי יבר רמא ,לאומש יבר
.תוגונכ ושענו תולותבכ םיאנ ןהש ,ןיטוילובה וליא

:רחא רבד
,תוגנ הילותב
,לעובו אב הז היהש
.התכמ תא וגהש דע ,לעובו אב הז היהו
,הל רמ איהו
.התורעל הל רמ


שארל הירצ ויה .אל


:היכרב יברב ללה יבר רמא
.שאר השענ לארשיל רצהל אבש ימ לכ
?םעט המ
.שארל הירצ ויה
,םילשורי הברח אלש דע אצומ תא
.םולכ הבושח הנידמ התיה אל
.יליפונתו ןילופירטמ ןירסיק השענ םילשורי הברחשמ

:רחא רבד
,שארל הירצ ויה
,רצנדכובנ הז
,ולש היביוא
.ןדארזובנ הז

:רחא רבד
,שארל הירצ ויה
,סוניספסא הז
,ולש היביוא
.סוטיט הז
,םילשורי תא סוניספסא ףיקה הצחמו םינש שלש
:ןיסכוד העבא ומע ויהו
,איברעד סכוד
,אקירפאד סכוד
,אירדנסכלאד סכוד
.יניטסלפד סכוד

,ןירומא ןירת איברעד סכוד
.הימש סוליק :רמא דח
.הימש רגנפ :רמא דחו
:ןיטילוב העברא םילשוריב ןווהו
,תיציצ ןב
,ןוירוג ןב
,ןומידקנ ןבו
.עובש אבלכ ןבו
,תונוזמ קפסל לוכי ,דחאו דחא לכו
.םינש רשע הנידמ לש
,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותוחא ןב חיטב ןב םש היהו
,תורצואה לע הנוממ היהש
.אירצוא לכ דיקואו

,יאכז ןב ןנחוי ןבר עמש
!יוו :רמא
:חיטב ןבל ןורמא ןילזא
!יוו ךביבח רמא
.היתאו חלש
?"יוו" תרמא המל :ול רמא
.ירמא "הו" אלא ,"יוו" יתרמא אל :ול רמא
?"הו" תרמא המלו !?תרמא "הו" :ול רמא
.אירצוא לכ תדקואד :היל רמא
,ןוהמשג ןיביהי אל ןימיק אירצואד ןמז לכד יתרמאו
."הו"ל "יוו" ןיב אברק דבעמל
,יאכז ןב ןנחוי ןבר טלמנ
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו (ז תלהק) :וילע ארקו

,קושב לייטל יאכז ןב ןנחוי ןבר אצי םימי השלש רחאל
.וימימ ןיתושו ןבת ןיקלושש םתוא הארו
,וימימ ןיתושו ןבת ןיקלושש םדא ינב :רמא
?סוניספסא לש ויתוליחב דומעל ןילוכי
.אכהמ יל קופינ אתלימד אמס לכ :רמא
,אכהמ ינוקפא :חיטב ןבל רמאו חלש
,אכהמ שנ רב קופי אלד ןניניב ןנידבע :היל רמא
.תימד אלא
,תימד תומדב ינוקפא :רמא
,הילגרב עשוהי יברו הישירב רזעילא יבר ןעט
,הינירקדומ ןועב ןוטמד ןמ יומוק ךלהמ חיטב ןבו
:חיטב ןב והל רמא
,םירמוא ויהיש םיצור םתא
?והורקדו ןבר תמ
.הינוקבש ,ךכ והל רמאד ןויכ
,םלוע תיב דחב הינובהיו הינונעט יליפ ןמ ןיקפנד ןמ
.הנידמל ורזחו

.סוניספסא לש ויתוליחב לייטל יאכז ןב ןנחוי ןבר קפנ
?אכלמ אוה ןא :ןול רמא
:סוניספסאל ורמאו ןולזא
.ךמולשב לאשימל יעב ידוהי דח
,אתאד ןמ .יתיי :ןוהל רמא
.רוטלפא יראמ אביבו :היל רמא
,ךילמ תיל אנאו יב תליאש ךלמד אליאש :היל רמא
.ארבג אוההל ליטקו אכלמ עמש ודכו
.ךילמ תא ףוס ,ךלמ תא תיל םא :היל רמא
,ךלמ ידי לע אלא בירח אתיב ןידה תילד
.לופי רידאב ןונבלהו (י היעשי) :רמאנש
,ןילקנק העבש ןמ ויגל הינובהיו הינובסנ
?אילילב ןיעש המכ ,היל ןילאש ןווהו
?הממיב ןיעש המכ :ןוהל רמאו
?ןנחוי ןבר עדי הוה ןנמ :ןוהל רמאו
.היטושפמ

,אחסד ןמ אנפג אדהב יחסמ סוניספסא לזא ,ןימוי אתלת רתבל
:והורשבו הרושב תתא הידיד ןסמ דח שבלו
.ימור ינב הינוכילמאו ןורינ תימ
.לילע אלו ןרוח ןסמ דח שבלימל יעב
,יאכז ןב ןנחוי ןברל הויתאו חלש
,שבל אניוה אמוי ןיליא לכ יל רמא תא תיל :היל רמאו
.לילע אל דחו לילע דח ודכו יב ןיללע ןווהו ינאסמ ןירת
,תרשבתיא אתבט אתרושב :היל רמא
.םצע ןשדת הבוט העומשו (וט ילשמ) :ביתכד
?ליעיאד דיבענ המ :ול רמא
,היל תיאנסד שנ רב ךל תיא ימ :ול רמא
,יחש ךרשבו ךמק הינורבעי ךל בחד וא
.םרג שבית האכנ חורו (זי םש) :ביתכד
:תולשמ וינפל ןילשומ וליחתה
?ול ןישוע דציכ הכותב שחנ ןניקש תיבח
,שחנה תא ןירבוחו רבוח ןיאיבמ :םהל רמא
.תיבחה תא ןיחינמו
.תיבחה תא ןירבושו שחנה תא ןיגרוה :רגנפ רמא
?םישוע דציכ ,שחנ וב ןנקש לדגמ
,שחנה תא ןירבוחו רבוח םיאיבמ :םהל רמא
.לדגמה תא ןיחינמו
.לדגמה תא ןיפרושו שחנה תא ןיגרוה :רגנפ רמא
:יאכז ןב ןנחוי ןבר ול רמא
,ןידבע ןוהיריגמל אשיב ןידבעד איריגמ לכ רגפל
,אירוגינס ףילמ תא תילד דע
?אירוגיטק ןלע ףילמ תא
,אתיב ןידהד ןמז לכד יעב אנא ןוכתוביטל :היל רמא
.ןוכב ןירגתמ אתווכלמ תיל
:יאכז ןב ןנחוי ןבר ול רמא
.תולקלקעל וא לקעל םא עדוי בלה
:יאכז ןב ןנחוי ןברל סוניספסא היל רמא
.דיבע אנאו הלאש יל לאש
,אתנידמ אדה יפריתד יעב אנא :היל רמא
.ךל ליזיתו
!?אתנידמ אדהל ירפנד ימור ינב ינוכילמא םולכ :היל רמא
.דיבע אנאו אתלאש יל לאש
,דולל אלזא איהד האברעמ יליפל יפריתד :ול רמא
,ןיעש העברא דע קיפנד רב לכד
.השבכד ןמ אבזישל אהי
,שנ רב וא ךל םיחרד ךל תיא יא :ול רמא
.איסילכוא ןולעיי אלד דע היתיאו חלש היל בירק תאד
קודצ יברל יקופאל עשוהי יברלו רזעילא יברל חלש
,הנידמד אבבב הינוחכשאו ןילזא
.ןנחוי ןבר יומוק ןמ םק אתאד ןמ
!?םיאק תא אתרוצ אבס ןידה םדק ןמ :סוניספסא היל רמא
,אלפיכבןיסולכוא ךמע והו היתווכד דח הוה יא ,ךייח :ךל רמא
.שיבכ ליכי תיוה אל
?הילייח המ :ול רמא
.ןיקרפ האמ יהולע טישפו זוזמג דח ליכאד :היל רמא
?ןכ ךישח המל :היל רמא
.אתינעתו איימוצד ןוהילייח ןמ :היל רמא
,רחביצ רחביצ היל ןילכומ ווהו אתווסא יתייאו חלש
.יולע היפוג רדהד דע רחביצ רחבצ היל ןיקשמו
:הירב רזעלא היל רמא
,ןידה אמלעב והיירגא והל בה
,יתאד אמלעב ךמע אתוכז והל יוהית אלד
.אנויטצרק ןידהו עבצאד אנבשוח ןידה והל בהיו
,איסכוד העבראל אייסכט עברא גילפ השבכד ןמ
,רגנפל הרברעמ יליפ קילסו
,םלועל ברחי אלד אימש ןמ ורזגו
?המל
.ברעמב הניכשש
.בירחא אל אוה ,ןוהדיד ובורחא ןוניא
.הייתאו חלש
?ךדיד תברחא אל המל :ול רמא
,תידבע אתוכלמד אחבשל ,ךייח :היל רמא
,תברח המ היירב תעדי תיוה אל היתברח וליאד
.בירחא המ סוניספסאד הילייח וזח ןירמא אתאירב ןייזחי ודכו
,תרמא תואבטד ךייד :ול רמא
,ידיד ןינוולק לע תרבעד ןיגב ןמ ,אלא
הרגיאד הישירל ארבג אוהה קסי
,ייח ,ייח יא ,הימרג ףורטיו
.תומי ,תומ תיאו
.תימו הימרג ףרטו קילס
.יאכז ןב ןנחוי ןבר לש הללק וב העגפו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ