ויתקעו בשופרות... ויריעו העם... ותיפול החומה (פרק ו, כ)