ב השרפ

:השרפה ןכות
ותוכלמ דובכ רשוע תא ותוארהב
םיבר םימי
םוי תאמו םינומש
הלאה םימיה תאלמבו
ךלמה ןתיב תנג רצחב
תלכתו ספרכ רוח
ףסכו בהז תוטמ
ששו טהב תפצר לע
בהז ילכב תוקשהו
םינוש םילכמ םילכו
בר תוכלמ ןייו
סנוא ןיא תדכ היתשהו
שיאו שיא ןוצרכ תושעל


.שורושחא הז - (ט"כ ילשמ) ליסכ איצוי וחור לכ
.שורושחא ךידשמ אוהש ,אוה ךורב שודקה הז ,הנחבשי רוחאב םכחו
.םימואל ןומהו םהילג ןואש םימי ןואש חיבשמ (ה"ס םילהת) רמא תאד המ ךיה


א
ותוכלמ דובכ רשוע תא ותוארהב

:ןירמא ןוהיורת היקזחו יאני 'ר תיבד
.םוי לכב ןהל הארמו חתופ היה ןיסינ השש

:רמא אבא רב אייח 'ר
.ןהל הארה תואיצי ינימ

:רמא ןומיס 'רב הדוי 'ר
.ןהל הארה לארשי ץרא תדועס

:רמא יול 'ר
.םהל הארה הלודג הנוהכ ידגב
,"ותלודג תראפת" ןאכ רמאנ
.תראפתלו דובכל ךיחא ןרהאל שדק ידגב תישעו (ח"כ תומש) ןלהל רמאנו
,הלודג הנוהכ ידגב ןלהל רומאה תראפת המ
.הלודג הנוהכ ידגב ןאכ רומאה תראפת ףא

:רמא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
.איירבק תב תלגלגתמ הידידמ אל ןיבו הידיד ןמ ןיב

?עשר ותוא רישעה ןכיהמ

:אמוחנת 'ר רמא
.ונוממב הרצ וניע התייהו ,םלוע לש ונוממ לכ לגיס קיחמ קיחש רצנדכובנ
,ליואל הז ןוממ לכ חינא ינא המ ,רמא תומל הטנש ןוויכ
,ןוממ ןתוא אלימ ,תשחנ לש תולודג תוניפס השעו רזגו דמע
.ןהילע תרפ ךפהו ,תרפב םנימטהו רפחו
.אוה ךורב שודקה ןתוא הליג ,שדקמה תיב הנביש רזגו שרוכ דמעש םויו
,שרוכל וחישמל 'ה רמא הכ (ה"מ היעשי) :ביתכד אוה אדה
.ורגסי אל םירעשו ,'וגו םיוג וינפל דרל ונימיב יתקזחה רשא
.'וגו םירתסמ ינומטמו ךשח תורצוא ךל יתתנו :הירתב ביתכו


ב
םיבר םימי

.רעצ לש םימי
.םהה םיברה םימיב יהיו ('ב תומש) היתוכדו
.םיבר םימי בותכה ןתוא הלעה ,רעצ לש ויהש ידי לע אלא ?ויה םיבר םימי יכו
.'וגו והילא לא היה 'ה רבדו םיבר םימי יהיו (ח"י א"מ) היתוכדו
.םיבר םימי םתוא ארק ךכיפל רעצ לש םימי ויהש ידי לע אלא ?ויה םיבר םימי יכו

?ויה המכו
:ןנחוי 'ר םשב ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
,עצמאב שדח רשע םינשו ,הנורחא הנשב דחא שדחו ,הנושאר הנשב דחא שדח
.םישדח רשע העברא ירה

.םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו (ו"ט ארקיו) היתוכדו
:אייח 'ר ינת
?םה םיבר יכו ,השלש - םיבר ,םינש - םימי
."םיבר םימי" ןתוא ארוק ךכיפל ,רעצ לש ןהש יפל אלא


ג
םוי תאמו םינומש

.ןושאר םויכ ןורחא םוי
.םימכח תבגמ קסע לע ולצא וניתובר וכלה ,ןיהוברב הימש הוהד דח ארבגב הוה אדבוע
:היל רמאד הירבל ןיעמש
?ןיד אמוי ןילכא ןנא המב -
.ןומיסקורטב :היל רמא
?אנמב ןירת ןמ וא אנמב דח ןמ -
.ןילילזו ןישימכ ןוניאד ,אנמב ןירת ןמ :היל רמא
.היבגל יתינ ןכ רתבו ,אתרקב ןתדיבע דיבענו ליזינ ,ןידה יבג ןילזא ןנא ןכיה :ירמא
.אתווצמ ןל בה היל ןירמאו ,היבגל ותאו ,אתרקב ןוהתדיביע ןודבעו ןולזא
.ןירנידד אידומ דח ןוכל הבהי איהו ,אתייבד אד יבגל ןולזא :ןול רמא
.ןירנידד אידומ דח אתווצמ ןל בה ךלעב ךיל רמא :הל ןורמאו אתתניא יבגל ןולזא
?קיחמ וא שידג ,ןוכל רמא יכיה :ןול הרמא
.ןל רמא םתס :הל ורמא
ינרפ ןמ ןיתיבח היל אנימא ,המל ילעב יל רמא ןיא .שידג ןוכל הבהי אנא הרמא
.ךנורסח אלמי ךיירב היל ןורמא היבגל ןותא
?קיחמ וא שידג ןוכל היתבהי ןכיה :ןול רמא
,שידג היתי ןוכל הבהי אנא הרמאו ,הל ןרמא םתס :היל ורמא
.ינרופ ןמ הינארדג הבהי אנא ,המל ילעב רמא ןיאו
.ןוכל אנתמל יתעדב תיוה ןכד ןכיא :ןוהל רמא
?שירמ יבגל ןתיתא אל המלו -
רמאו .ןומיסקורטב היל תרמאו ןיד אמוי ןילכא ןנא המב ךל רמאד ךדבעל ןניעמש היל ןורמא
ןירמאו .ןילילזו ןישימכ ןוניאד אנמב ןירת ןמ היל תרמאו ,אנמב ןירת ןמ וא אנמב דח ןמ ךל
.אנמב ןירת ןמ ןומיסקורטב ליכא אוה אנוממ ןידה לכ היל תיאד שנ רב
.יישר אלו ליכי אנא תיל יירבד התווצמב םרב ,יישר אנא ישפנב :ןול רמא

:םוגרת
.ןיהוב-ןב ומש היהש דחא םדאב היה השעמ
.םימכח ידימלתל הקדצ תובגל ולצא םימכח וכלה
:ול רמוא ונב תא ועמש
?םויה ונמחל תא םילוא ונא המב -
.רירמ קריב :ול רמא
?הנמב םיינש וא ,הנמב דחא םירכומש הלאמ תונקל םאה -
.םילוזו םישבי םהש ,הנמב םיינש הנק :ול רמא
?הז לצא הבדנ שקבל םיכלוה ונא ךיא :הזל הז ורמאו םימכח ועמש
.וילא סנכנ ךכ רחאו ,ריעב ףוסאנו ךלנ
.הקדצ - "הווצמ" ונל ןת :ול ורמאו ,וילא ואבו ,ריעב םהישעמ ושע
.םירניד האלמ תחא הדימ םכל ןתת איהו ,יתשא לצא וכל :םהל רמא
.םירניד האלמ תחא הדימ הקדצל ונל ונךתתש ךלעב רמא :הל ורמאו ותשאל וכלה
?קוחמ וא ,שודג ילכ ,םכל רמא ךיא :םהל הרמא
.ונל רמא םתס :הל ורמא
,"?המל" ילעב יל רמאי םאו .שודג ילכ םכל ןתא ינא :הרמא
.יתבותכמ םתוא יתתנ ול רמוא
.ךנורסח אלמי ךארוב :ול ורמא ,וילא ואב
?קוחמ וא שודג ,םכל הנתנ ךיא :םהל רמא
,שודג ותוא םכל תנתונ ינא הרמא איהו ,הל ונרמא "םתס" :ול ורמא
.יתבותכמ ותשידג תא תנתונ ינא ,המל ילעב רמאי םאו
.םכל תתל יתעדב היה ךכ :םהל רמא
?הנושארב ילא םתאב אל המלו -
,ןומיסקורטב ול תרמאו ,םויה םילכוא ונא המב ךל רמאש ךדבע תא ונעמש :ול ורמא
.םילוזו םישבי םהש ,הנמב םיתשמ ול תרמאו ,הנמב םייתש וא הנמב דחא ךל רמאו
!?הנמב םיינש רכמנה קרי לכוא ,ןוממה הז לכ ול שיש םדא :ונמצעל ונרמאו
יאשר יניאו לוכי יניא יארוב תוצמב לבא ,ץמקל יאשר ינא ימצע יכרצב :םהל רמא
.ץמקלינייפול רב
,וכעל ירופיצמ ןיי תוגזומ תויונח דימעהו ,וכעל ירופצ ןמ ותב תא אישמ הוה
.ןאכמו ןאכמ בהז לש תורונמו
.תגה ןמ ןיי ןתוא הקשהו ןרגה ןמ םישדע ןליכאהש דע םשמ וזז אל ורמא
.תומחופמ תורדקב דבלבו :ןובא 'ר רמא
:ןושאר םויכ ןורחא םוי אכה םרב


ד

אייח יבר
,הדועס ול השעו ,אנשאב םיחר דח היל הוה
.תישארב ימי תששב ארבנש המ לכ וליכאהו
?ןאכמ רתוי ןוכל דיבעד דיתע ןוכהלא המ :היל רמא
,הבצק הל שי ךתדועס :היל רמא
.הבצק הל ןיא אבל דיתעל םיקידצל תושעל דיתעש וניהלא תדועס לבא
.ול הכחמל השעי ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע (ד"ס היעשי) :ביתכד

יאחוי ןב ןועמש 'ר
:היל רמאד הידבעל היעמש ,היבגל אתא ןמז דח .רוצב היראד יבג םיחר דח היל הוה
?אפארגד וא אשאמטד ןיחפולטב ןיד אמוי ןילכא ןנא המב -
.אשאמטד :היל רמא
איידטוגרא ןיהה לכ יל וניקתא היתייב ינבל רמאו חלש .וב שיגרהו וב ליממ ליחתה
ןיד אמוי ןבג יתש יבר חגשמ :היל רמא
המתו איידאטאנגרא ןידה לכ אמח אתייבב קילסד ןאמ ןיא :היל רמא
אשאמטד ןיחולפטב ליכא אוה אהי אנוממ ןידה לכ תיאד שנ רב :היל רמא
ןל רקומד שנ רב תיל אנוממ ןל תיל יא ןנא םרב ןוכל ארקומ ןוכתיירוא ןותא 'ר יא :היל רמא
:םוגרת
.וילא י"בשר אב תחא םעפ .רוצב רג היהש דידי ול היה יאחוי רב ןועמש יבר
וב לובטל םימ ובורש םישדעב ,םויה םחל םילכוא ונא המב :ול רמוא ודבע תא עמש
?ףכב םישדעה תא ףורגל ,םימ טעמב לישבתב וא ,םחלה
.לוביטב :ול רמא
.ודבע םע ותחיש תא עמש י"בשרש שיאה שיגרהו ,ותא רבדל י"בשר ליחתה
.בהזו ףסכ ילכב הדועס וניקתה :ותיב ינבל חלש
?םויה ילצא יבר התשי םאה :י"בשרל רמא
.ןכ :ול רמא
.המתו ,םירקיה םילכה תא האר ,תיבל הלעשכ
?דבלב לוביטב םישדע לכוא אהי ,ףסכ הברה ךכ לכ ול שיש םדא :י"בשר ול רמא
.ונתוא דבכמ םדא ןיא ,ןוממ ונל ןיא םא ,ונא .םכתא תדבכמ הרותה ,םתא :ול רמא
.ץמקל ונא םיכירצ ךכיפל

.יסוי 'רב רזעילא 'ר [םש=] ןמת הוה ,ימור ילודגל אתדועס תושעל שקב ינחוי רב
.היבגל אתא .ונריע ןבב ךלמנ :רמא
השמחו ןירשע ירקמל תיעב ןיאו .השמחו ןירשע דובע ,ןירשע ארקמל תיעב יא :היל רמא
.ןיתלתל דובע
.השמחו ןירשע ארקו עבראו ןירשעל דיבעו אוה לזא
.יאנפכ רמאד ןאמו ,סדנק רמאד ןאמ .אמקמ דח ןיריסחד ןונחכתשא
היפנאב היקלטו היבסנ הימדק בהי בהד יתייא
.ךירצ אנא ךבהדו ליכא אנא בהדד היל רמא
רמא .יסוי 'רב רזעילא יברב ץעייתה .ימור ילודגל הדועס תושעל שקיב ינחוי רב :םוגרת
ןכה - השמחו םירשע ןימזת םא .תונמ שמחו םירשע ןכה - םירשע ןימזת םא :ול
.תחא הנמ הרסח התיה .תונמ עבראו םירשע ןיכהו ,השימחו םירשע ןימזה .םישולשל
:ול רמאו ,וינפב בהזה תא ול קרז .בהז ול ןתנו ,ותנמ תא לביק אלש הז תא סייפל הצר
?ךירצ ינא ךבהזש ,לכוא ינא בהז םאה

אדבוע היל ינתו יסוי 'רב רזעילא 'ר היבגל אתא
,ךל ןירמא ךכ ןיגב ןמ ,תידבע אל יל תרמא ולאד ,ךל אמיאד יל הוה אל ,'ר ךייח :היל רמא
?הדועס ירדח אמש וא ,אוה ךורב שודקה םכל הלג הרות ירדח םא
.ונל הליג הדועס ירדח ףא ,ןה :היל רמא
?ךל אנמ אדו :היל רמא
.דודמ :היל רמא
רשא םישנאלו רנבאל דוד שעיו םישנא םירשע ומעו דוד לא רנבא אביו ('ג ב"ש) :ביתכד
.התשמ ותא רשא םישנאלו אלא ,ןאכ ביתכ ןיא התשמ שעיו .התשמ ותא
.ןושאר םויכ ןורחא םוי אכה םרב

ךל רפסמ יתייה אל :ול רמא .השעמה תא ול רפיסו ,יסוי 'רב רזעילא 'ר ינפל אב :םוגרת
הליג הרות ירדח קר םא לואשל ידכ ,ךל רפסמ ינא הז ללגב .יל תרמאש המ יתישע אלש
.הדועס ירדח םג וא ,ה"בקה םכל
.ונל הליג הדועס ירדח םג :ול רמא
?ןיינמ :ול רמא
יושעש ימ לכל הדועס ןיכהל גאדש ."ותא רשא םישנאל" התשמ ןיכהש .דודמ :ול רמא
.אובל היה
.עפשב םילכאמ ויהש - ןושארה םויה ומכ ןורחאה הדועסה םוי - שורוושחא לצא לבא


ה
הלאה םימיה תאלמבו

.ביתכ תאולמבו
.םימי תעבש התשמ 'וגו םיאצמנה םעה לכל ךלמה השע

לאומשו בר
:רמא דח
.םינומשו האממ ץוח העבש

:רמא לאומשו
.םינומשו האמ םע העבש

:ןומיס יבר רמא
.הב יוצמ התשמו לכאמ היה [ךלמ רצבמ=] ןוטיטמוק תיבכ הריבה ןשוש אדה

:אפפ רב אנינח יבר רמא
.וחרבו םש ויה רודה ילודג

:לטע רב אנינח בר רמא
.הדועס התואב םש ויה םידוהי
?ןכמ רתוי ןוכל דיבעד דיתע ןוכיהולא לוכי :עשר ותוא ןול רמא
.הכחמל השעי ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע (ד"ס היעשי) :ול ורמא
.שורושחא לש ונחלש לע הונלכא רבכ ול ןירמוא ונא ,ונל השוע אוה וז הדועסכ םא


ו
ךלמה ןתיב תנג רצחב

- הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמא הדוהי 'ר
.םינפבמ רצחו ץוחבמ הנג

:רמא הימחנ 'רו
.ץוחבמ רצחו םינפבמ הנג

:סחנפ 'ר רמא
:םכינש ירבד ינא םייקמ
,רצח התוא השוע הצור היה אוהשכ
.הניג התוא השוע הצור היה אוהשכו
?דציכ אה
,רצח השועו ןוליוה תא שרופ
.הנג התוא השועו ןוליוה תא לפוק

:רחא רבד
.הברה םימדב ול הדמעש ,ךלמה ןתיב תנג רצחב


ז
תלכתו ספרכ רוח

:סליקע םגרת
.ןוניספרק ןונירייא

:רמא יביב 'רו
.ןונייט

:קחצי יבר רמא
.ןישבול ןירוח ינבש םידגב

ןמגראו ץוב ילבחב זוחא

:ןמחנ רב לאומש 'ר רמא
,ןתשפ ילבחבו רמצ ילבחב ןיעיקפמ לכהש ,אוה המ עשר ותוא לש ותילט הארו אוב
.ףסכ ילילג לע ןמגראו ץוב ילבחב הז עשרו

- אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר
:רמא דח
.ןורא לש הז ןוליוכ ויה ןיללגנ

:רמא אנירחו
.שש ידומעו הניפס לש וז עלקכ ויה ןילפקנ

:יול יבר רמא
.תאזה העשרה תוכלמל אלא הירבל הלגנ אל הזה בצחמה
,בורל שיש ינבאו הרקי ןבא לכו (ט"כ 'א ה"ד) ביתכהו :ןוביתא
.עצמאב שיש ינבאו ,ןאכמ תילגרמו ןאכמ תילגרמ ןתונ היה המלש
קרפימ שיש לש םידומע איבהלמ בהז לשו ףסכ לש םידומע ול תושעל שורושחאל היה חונו
דעו תובצחמהמ שיש ידומע איבל רשאמ בהזו ףסכ ידומע ןיכהל היה רתוי לוז=] .ידמל ןיסנוא
[.ידמ

[םיכותח שיש תוחולמ םייושע ויה םידומעהש רמאת םא=] ןירמז ווהד רמאת םאו

:הנתמ יבר רמא
.םילגרו םידי טושפו המוק אולמ היהו ןהמ דחא לש [דומע תרתוכ=] וחרפ לע יתנשי ינא


ח
ףסכו בהז תוטמ

- הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמא הדוהי יבר
.בהזל בהזל יוארה ףסכל ףסכל יוארה

:הימחנ 'ר ול רמא
.בהזב םיפוצמ ויהו ,ויה ףסכ לש אלא .עשר ותוא תדועסב האנש סינכמ תאצמנ ןכ םא

:רמא הנח רב רב אפילחת 'רו
.ףסכ לש ןיתאפכב ןיתפוכמ ויהו ,ויה בהז לש

:רמא לאומשו
.ףסכ לש ימינפהו בהז לש ןוציחה שישגה


ט
ששו טהב תפצר לע

:ןמחנ בר רמא
,אוה המ עשר ותוא לש ותולש הארו אב
.תרחוסו רדו ששו טהב תוילגרמו תובוט םינבאב ףוצר ותיב היהש

:רמא ירסיקד אסינ 'ר
.הלעב לע הבוהא איהש תילגרמל

:רמא ןנחוי 'ר
.תוריחל הלעב תא האיצומש תילגרמל
.רדו רורד םתארקו (ה"כ ארקיו) :רמאד ןאמ יאה

:אנוה יבר רמא
.תרחסו הרוד אתילגרמל ןיחווצד רתא תיא

:רמא אנובא רב אביב 'ר
.תקפנ איטמקרפ
.רחוסל רבוע (ג"כ תישארב) :רמאד ןאמ יאה


י
בהז ילכב תוקשהו

.בהז לשב אלא ויה אל עשר ותוא לש ויתויקשה
ןונבלה רעי תיב ילכ לכו ,בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו ('ו 'א םיכלמ) ביתכהו :ןוביתיא
.רוגס בהז

:רמא קחצי 'ר םשב סחנפ 'ר
!בהז לשב תותשל התוח םדא לש ושפנ אלהו
תיכוכז ילכ לש [םינידע=] אטיריטויד תוסוכ ולא אלא
.בהז ילככ ןיריקיו ןיפי םהב םהינפ לצ ןיאורש


אי
םינוש םילכמ םילכו

.םליע לשמ ןיפי ולש ואצמנו ,םליע ילכו וילכ איבה
.וילכמ ןיפיו םיאנ ואצמנו שדקמה תיב ילכו וילכ איבה
.הפי החפש הל התייהש הנורטמל
.תונתשמ הינפ ויה ,התחפשב תטבמש ןמז לכ
.תרפועכ ןישענו וילכ ןינתשמ ויה ,וילכב ןיטיבמ שדקמה תיב ילכ ויהש ןמז לכ ךכ

:רמא הנח רב רב אפילחת 'ר
.םילק םימיל םינתשנ ןתרוצש םילכ

ןמחנ בר רב לאומש יבר רמא
.הלקלקב ןינוש םהו ,םהב ןישמתשמל םילכמ םילכ
.שדקמה תיב ילכב שמתשנש ידי לע אל ,םלועה ןמ ותציב עקעקתתש רצשלבל םרג ימ
אבהד ינאמל היתיהל ארמח םעטב רמא רצאשלב ('ה לאינד) :ביתכד אוה אדה
.'וגו רצנדכובנ קפנה יד אפסכו
.האדשכ אכלמ רצאשלב ליטק אילילב ?היב ביתכ המ


בי
בר תוכלמ ןייו

.התש ארמח אפלא לבקלו (םש) ביתכ ןלהל
.ךלמה דיב תוסוככ ,ךלמה דיכ בר תוכלמ ןייו ביתכ אכה םרב


גי
סנוא ןיא תדכ היתשהו

.םוקמו םוקמ לכ תדכ
.יתש ןכ רתבו ,[לכוא=] סגימ יעבד רתא תיא
.סגימ ןכ רתבו יתשד רתא תיאו
.המואו המוא לכ תדכ
.הילוקד ארמח ןוהל יתייא ,ןיקיזד ארמח ןתאש אלד יאתוכ ןיליאכ
.[סרח לכב ןיי םכל איבה ,רוע דאנב רמשנש ןיי םיתוש םניאש םיתוכה=]
.[יח ןיי=] אקפנאב סנוא ןיא

:רמא בר
.ךסנ ןייב סנוא ןיא

:יול רב ןימינב יבר רמא
.ךלמה דסי ןכ יכ אתקפב סנוא ןיא ךכיפל אסגב ןתאש ןמתד םופל אתקפב סנוא ןיא

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
?איה המ עשר ותוא לש ותוולש הארו אב
,תוילגרמו תובוט םינבאב דסוימ ותיב היהש
תוכלמ ילודגל תושעל ותיב בר לכ לע
.ותיב ינב םעו וינב םע קוחצל יאשר דחאו דחא לכ אהיש


די
שיאו שיא ןוצרכ תושעל

,יתוירב ידימ אצוי יניא ינא :אוהךורב שודקה ול רמא
?שיאו שיא ןוצרכ תושעל שקבמ התאו
,תחא השא אשיל םישקבמ םדא ינב ינש םלועבש גהונב
?םהינשל אשנהל איה הלוכי
.הזל וא הזל וא אלא

,ןמילב תולוע ויהש תוניפס יתש ןכו
.תימורד חור תשקבמ תחאו תינופצ חור תשקבמ תחא
?תחאכ ןהיתש תא גיהנהל תחא חורה איה הלוכי
.וזל וא וזל וא אלא

:ןידב ךינפל םיאב םדא ינב ינש רחמל
.ביואו רצ שיאו ידוהי שיא
?םהינש ידי תאצל התא לוכי
.הזל בלוצו הזל םמורמ התאש אלא

:רמא יול רב ןימינב 'ר םשב אנוה 'ר
,תבשנמ תימורד חור ןיא תבשנמ תינופצ חורש ןמזב ,הזה םלועבש יפל
.תבשנמ תינופצ חור ןיא תבשנמ תימורד חורש ןמזבו
,תוילג ץוביקב ,אבל דיתעל לבא
תוחור יתשש ,םלועל [היוצמ אל חור =] סיטסגרא חור איבמ ינא אוה ךורב שודקה רמא
.וב תושמשמ
,יאלכת לא ןמיתלו ינת ןופצל רמוא (ג"מ היעשי) :ביתכד אוה אדה
.ץראה הצקמ יתונבו קוחרמ ינב יאיבה
.אוה ךורב שודקה הז ?ויארי ןוצר השועש הז אוה ימ
.םעישויו עמשי םתעוש תאו ,השעי ויארי ןוצר (המק םילהת) וב בותכש
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ