ג השרפ

:השרפה ןכות
םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג
םישנ התשמ התשע
יעיבשה םויב
אתזב ןמוהמל רמא
תוכלמ רתכב ךלמה ינפל הכלמה יתשו תא איבהל
יתשו הכלמה ןאמתו
וב הרעב ותמחו דאמ ךלמה ףצקיו


א


:חתפ בר
.םהירועמ לע טיבה ןעמל ,רכש ףאו ךתמח חפסמ והער הקשמ יוה ('ב קוקבח)
.רצדנכובנ הז הקשמ יוה
.והיקדצ הז והער
?ךתומכ העור וניא ,ךתומכ ךלמ וניא עשר יא :אוה ךורב שודקה ול רמא
?ךתמחב םירבד וב חפסמ התא המ ךתמח חפסמ

.ךילע םייקתהל ךיהלאל היה ,ךיהלאב תדרמ אלו יב תדרמ ולא :ול רמא
.ךב םייקתהל יל היה ,יב תדרמ אלו ךיהלאב תדרמ ולא
.יב תדרמו ךיהלאב תדרמש אלא
.םיהלאב ועיבשה רשא ,דרמ רצנדכובנ ךלמב םגו (ו"ל ב"הד) :ביתכד אוה אדה

?ועיבשה המב

:אנינח 'רב יסוי יבר רמא
.ועיבשה ימינפה חבזמה תונרקב
,םירועש לש המח תפ וליכאמ היה ?עשר ותוא ול השוע היה המ
.שדח תגה ןמ ןיי ותוא הקשמו
.ויעמ וללחתיש ידכ ?המל ךכ לכו
םהירועמ לע טיבה ןעמל ('ב קוקבח) :ביתכד אוה אדה

:קחצי רב אנינח 'ר רמא
.ונקזל ךנקז דביכש ידי לע אלא תוכלמל םתסנכנ אל ךיתובא רקיו ךמצע רקי
לבב ךלמ ןדאלב ןב ןדאלב ךדורמ חלש איהה תעב (ט"ל היעשי) :ביתכד אוה אדה
.קזחיו הלח יכ עמשיו ,והיקזח לא החנמו םירפס

.תועש העשת דע ןשיו ,תועש ששב לוכאל ליגר היהו ,היה המחל דבוע ןדאלב ךדורמ :ורמא
.תועש 'דב דמעו תועש העשת דע ןשי ,והיקזח ימיב וירוחאל המח לגלג רזחש םויה ותואו
.וידבע לכ תא גורהל שקב ותנשמ רוענש ןוויכו
?הלילה לכו םויה לכ ןשי יתוא םתחנה :םהל רמא
.וירוחאל רזח המח לגלגש אלא אל :ול ורמא
?וריזחהל לוכיש יהלאמ לודג הולא שי יכו :םהל רמא
.ךיהלאמ לודג והיקזח לש והולא :ול ורמא
:בתכו דמע דימ
והיקזחל םולש
והיקזח יהלאל םולשו
.םלשוריל םולשו
:רמאו וילע ותעד הבשיתנ ,ןירדלובהו םיבתכה ואציש ןוויכו
,ויהלא ליבשב אלא ול יתקלח אל ,והיקזחל יתקלחש הזה דובכה
!?ויהלא םולשל םדו רשב אוהש והיקזח לש םולש םידקמ ינאו
,םיבתכה תא ריזחהו ןיראדלוב חלשו ,תועיספ שולש עספו ואסכמ דמע דימ
:םירחא םירפס בתכו
,והיקזח לש אבר אהלאל םלש
,והיקזחל םלשו
.םלשוריל םלשו

,ימש דובכ ליבשב תועיספ השלש תעספו ךאסכמ תדמע התא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ופוס דעו םלועה ףוסמ ןירוטרקמזוק ויהיש םיכלמ השלש ךממ דימעמ ינאש ךייח
.רצשלבו ךדורמ ליואו רצנדכובנ :םה ולאו
,תוכלמל וסנכנ אל ךיבאו ךנקז דובכו ךדובכ :אוה ךורב שודקה רמא ךכיפל
?ותוא הזבמ התאו ,הז לש ונקזל דביכש ליבשב אלא
.דובכמ ןולק תעבש ('ב קוקבח)
.הזבתמה םדא לכ ךרדכ הזבתמ ינב היקדצ
.הטמלמ ןולקו ןלעמלמ איקמ - ךדובכ לע ןולקיקו תא לבא

:רמא קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר
,ואסכמ והודימעהו ודמע ,ןטמלמ ןולקו ןלעמלמ איקמש ויתונויגל ילודג ינש וארש ןוויכ
.וילעמ ולש אריפרופ וריסהו ,ושאר לעמ ורתכ תא וריסהו
.יוזיב תירע ותיירעב ודימעהו הנמ וידעה הרקיו ('ה לאינד) :ביתכד אוה אדה
.שוירדו שרוכ ?ויתונויגל ילודג 'ב ויה ימו

:אניבא רב בקעי 'ר םשב אניבא רב רזעילא 'רד הינתח םחנמ 'ר
.םימורע אלא םינודינ אל עשר ותוא לש ותיב לכ
.רצנדכובנ הז ,לרעהו התא םג התש ('ב קוקבח)
.רצשלב הז התא םג
.יתשו הז לרעהו


ב
םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג

:חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.וב ולשמ םישנו ללועמ וישגונ ימע ('ג היעשי)
.ןוהב ןיקדקדמ ,ללועמ וישגונ ימע
.ומל ללועו ('א הכיא) :רמאד ןאמ יאה

:רחא רבד
- ללועמ
.ןהיתוללוע ןיפטקמ -
.ללועת אל ךמרכו (ט"י ארקיו) :רמאד ןאמ יאה
.תולילעב ןוהילע ןיאב -
.םירבד תולילע הל םשו (ב"כ םירבד) :רמאד ןאמ יאה

:רמא ןומיס יברב הדוהי יברו
.ןוהב םישדק -
.השדק היהת אל (ג"כ םש) :רמאד ןאמ יאה
.הלילה לכ הב וללעתיו (ט"י םיטפוש) :רמאד ןאמ יאה

וב ולשמ םישנו
:אינוח יבר רמא
.בוח לעבכ ןהילע ןיצפוק

:רחא רבד
,םלועב הלשממ ולטנ םישנ עברא - וב ולשמ םישנו
:ןה ולאו
,לארשימ הילתעו לבזיא
.םלועה תומואמ יתשוו תימרימשו


ג

:רחא רבד
הכלמה יתשו םג
חתפ לאומש
.םהיתשמ תא תישא םמוחב (א"נ הימרי)
,תוכלמב םמחתהל ןיאב ןהשכ :אוה ךורב שודקה רמא
,ןהיתותשמ תי רידגמ אנא ,"םהיתשמ תא תישא"
,םהיתורצב "םיתרכשהו"
.תיבה ןברוחב םה םיחמש ויהש ידי לע "וזולעי ןעמל"
,ןיחיזרמ השוע הז עשרו ,ברח שדקמה תיב :אוה ךורב שודקה רמא
.ןיחיזרמ השוע העשרה יתשו םגו
:םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג :ביתכד


ד

:חתפ קחצי 'ר
.לארשי יב תעגי יכ בקעי תארק יתוא אלו (ג"מ היעשי)

:אדה ןמ הל עמש ןנחוי 'ר
.רעורע ירע תובזע ,הלפמ יעמ התייהו ריעמ רסומ קשמד הנה ,קשמד אשמ (ז"י םש) :ביתכד
?באומ םוחתב אלא הנותנ רעורע ןיא אלהו ?רעורע ריכזמו קשמדב דמוע הז המ
,קשמדב ויה םיבכוכ תדובע יתב השמחו םיששו תואמ שלש אלא
.ומוי תא םהמ דחאו דחא לכ ןידבוע ויהו
.ןתוא ןידבועו ,םויה ותואב ןלוכ לע ןיריזחמ םהש דחא םוי םהל היהו
.ןתוא ודבעו ,[המכסה=] האינומוא לארשי ושע ןלוכו
,'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסויו (י םיטפוש) :ביתכד אוה אדה
ןודיצ יהלא תאו םרא יהלא תאו תורתשעה תאו םילעבה תא ודבעיו
,םיתשלפ יהלא תאו ןומע ינב יהלא תאו
.תופתושב וליפאו .והודבע אלו 'ה תא ובזעיו

:אנהכ רב אבא יבר רמא
.תיקדנופכ תנהכ אהת אל

:אנינח 'רב יסוי יבר רמא
.הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ ינב ינואשע אל :אוה ךורב שודקה רמא

:יול יבר רמא
.ארק אל וברלו ,ךלמ לש ויתונויגל לכ ןמיזו ,ויתולייחל הדועס השעש ךלמ לש ודבעל
.יתולייח לככ יתוא תיושה יאולה :ךלמה ול רמא
.הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ ינב ינואשע יאולה :אוה ךורב שודקה רמא ךכ
.בקעי תארק יתוא אלו :אלא

.לארשי יב תעגי יכ
:רמאל םירהצה דעו רקבהמ לעבה םשב וארקיו (ח"י 'א םיכלמ) ?ביתכ המ לעבה לצא
.הנוע ןיאו לוק ןיאו ,וננע לעבה
.יעל אוהו האלצל םיאקו ,יעל אלו אמוי לכ יעתשמו ביתי
.יעלו אנתימל ביתי ,יעל אלו אמוי לכ יעתשמו ביתי
:םוגרת
.ףייע אוהו הליפתל םק .ףייע וניאו ,םויה לכ חחושמו בשוי
.ףייע אוהו דומלל םק .ףייע וניאו ,םויה לכ חחושמו בשוי

.לארשי יב תעגי יכ ינפמ ,בקעי ךיתרכה אל יאולה .בקעי תארק יתוא אלו ,יוה
.ןידימת ינש ולא ,ךיתולוע הש יל תאבה אל
.רקבב השעת דחא שבכה תא (ח"כ רבדמב) :רמאנש

.םישדק ישדק ירומיא ולא - ינתדבכ אל ךיחבזו
.החנמ ץמוק הז - החנמב ךיתדבעה אל
.הנובל ץמוק הז - הנובלב ךיתעגוה אלו
- הנק ףסכב יל תינק אל
:רמא יסוי 'ר םשב אנוה 'ר
.ונממ ןילכוא םיאבצו םיזע ויהו ,לארשי ץראב לדג היה ןומניק
.םילק םישדק ירומיא ולא ינתיורה אל ךיחבז בלחו
:בקעי ךיתובוח יל ומרג המ האר ךיתונועב ינתעגוה ךיתאטחב ינתדבעה ךא
.םישנ תדועסל ףא ,םישנא תדועסל הנומ תייהש ךל יד אל
:םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג :ביתכד אוה אדה


ה

התא םותי ,הכלח בוזעי ךילע ,ךדיב תתל טיבת סעכו למע התא יכ התיאר ('י םילהת) ביתכ
.רזוע תייה
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
,שדקמה תיב תא בירחהל דיתעו אב עשרה ושעש תיאר ,םלוע לש ונוביר
.ןירלוקב ןלשלשמו ,םצראמ לארשי תא הלגמו
:ול רמואו קחצי לע ךתניכש הרשמ תייה התאו ךדיב תתל טיבת
.היחת ךברח לעו ,ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה (ז"כ תישארב)

,ןירוסאה תיבב ןשבוחו תונמלאו םימותי לטונו אב אוה רחמל .הכלח בוזעי ךילע
.ידימ םכתא ליציו אבי ,תונמלא ןיידו םימותי יבא וב בותכש ותוא ,םהל רמואו
,סולימורו סומור הז ,ול ורייתשנש םימותי ינש ,רזוע תייה התא םותי :אלא
.ימורב םילודג ןיפירצ ינש ונבו ודמע ףוסבו ,ןקינהל הבאזל הל תושר התתנ

:רחא רבד
.'וגו סעכו למע התא יכ התיאר
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
שדקמה תיב בירחמו אבש עשרה רצנדכובנ תיאר ,םלוע לש ונוביר
,ךדיב תתל ןירלוקב ןלשלשמו לארשי תא הלגמו
:ונל רמואו ,הימרי לע ךתניכש הרשמ תייהו
.'וגו ונב ןב תאו ונב תא םיוגה לכ ותוא ודבעו (ז"כ הימרי)
,שאה ןשבכ ךותל םנתונו הירזעו לאשימ היננח תא לטונו אב אוה רחמל .הכלח בוזעי ךילע
.ידי ןמ ןוכנבזישי יד הלא אוה ןמו ('ג לאינד) :םהל רמואו
.רזוע תייה התא םותי דוע אלו אלא
.יתשו וז - וז וזיאו הלש וניאש תוכלמב אטסוגא התוא תישעו ול הרייתשנש תחא המותי


ו

.'וגו דלחמ םיתממ 'ה ךדי םיתממ (ז"י םילהת) ביתכ

אחא 'רד הירב אנינח 'ר
:רדסה שאר אקוספ ןידה חכשאו רתא דחל לזא
.'וגו וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו ('ב ארקיו)
:חתפו
.יול טבש הז הז הזיאו ,'ה ךדי תחתמ םקלח ולטנש ולא םה םירובג המ ,'ה ךדי םיתממ
.ץראב קלח ולטנ אלש ולא דלחמ םיתממ
.שדקמה ישדק ולא םייחב םקלח
.לובגה ישדק ולא םנטב אלמת ךנופצו
.התוא לכאי םינהכב רכז לכ םינב ועבשי
.'וגו וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו ,םהיללועל םרתי וחינהו

:רחא רבד
.דמש לש ורוד הז הז ?הזיאו .'ה ךדי תחתמ םהלש תא ולטנש ?םה םירובג המ 'ה ךדי םיתממ
,ךדימ םיתמומ ךדי םיתממ
.ךמש שודק לע תואדולח ןרשב הלעהש ולא דלחמ
ןינש רשע תלת התרעמב ןירימט ןה ןודבע .הירב רזעלא 'רו יאחוי רב ןועמש יבר ?ןה ימ
.ןירמתו ןבורח ןילכא ןווהו ,הדולח ןוהרשב קילסד דע ,אדמשב
,אתרעמד יליפ לע היל ביתיו יאחוי רב ןועמש יבר קפנ ןינש רשע תלת ףוסלו
.ןירפצ דצמל היתדוצמ סירפ דייצ דח אמח
תשפתאו סומיד הרמא אלק תרב עמש
.תבזתשאו אלקיפס הרמא אלק תרב עמש תונינת ןמז
.אנתשפנ ןכש לכ ,חרבי אל אימש ידעלבמ רופיצ וליפא :רמא
.הירבטד דקומד יומ ןידהב יאסתינו תוחינ
.אירבטד דקומד יומב ןוסתיאו ןותחנ
.וניבא בקעי השעש ךרדכ ארתא ינב ןולהל ינהינו הבוט תושעל ונא ןיכירצ ןירמא
.לוזב םהל רכומו סילטיא השוע היהש ,ריעה ינפ תא ןחיו (ג"ל תישארב) :רמאנש
.לוזב ורכמו סילטיא ושע
:םוגרת
דע ,דמשה ןמזב הנש הרשע שלש הרעמב ואבחנ ונב רזעלא יברו יאחוי רב ןועמש יבר
.םירמתו םיבורח ולכאו .דולח םרשב היהש
.רופיצ דוצל ותדוצמ סרופ דיצ האר ,הרעמה חתפ לע בשיו י"בשר אצי םינשה 13 ףוסב
תב עמשו ,דייצ האר רחא ןמז .הלצינ רופיצהו .רורחש - "סומיד" הרמאש לוק תב עמש
.הדוצנ רופיצהו ,הגירה - "הלוקיפס" הרמאש לוק
תואצחרמב אפרתנו ךלנ .ונא ןכש לכ ,ספתת אל םימש תרזג ילב רופיצ וליפא :רמא
.ואפרתהו ודרי .הירבט
,בקעי השעש ומכ ,ריעה ינבל האנה םורגנו ,הירבטל הבוט תושעל ונא םיכירצ :ורמא
ורכמו הירבט ינבל קוש םה םג ושע .קוש השוע היהש - "ריעהינפ תא ןחיו" וב רמאנש
.לוזב
.אבה םלועל םהמע קלח יל שיש רמאת ,םלוע לש ונוביר :אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא
,ןאכ ביתכ ןיא "ךנטב אלמת םנופצ" ,םנטב אלמת ךנופצ אל ,דוד :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ןילכא ארתוע ארתימ אמע לכ "םנטב אלמת ךנופצו" אלא
.אבה םלועל קלח ול שיש דוד רשבתיא
,םדיב שיש םיבוט םישעמו תוצמו הרות חכמ ןיאב ולא ,םלוע לש ונוביר :וינפל רמא דועו
.םלועל ךינפ הזחא קדצב ינא לבא


ח

:רחא רבד
.רצנדכובנ הז הז ?הזיאו .'ה ךדי תחתמ הלשממ ולטנש םה םירובג המ - 'ה ךדי םיתממ
.ץראב םקלח ולטנש ולא - דלחמ םיתממ
.םייח ןהשכ םקלח ולטנש ולא - םייחב םקלח
.הכשלב ןומטה ןמ םירישע ויהש - םנטב אלמת ךנופצו
.רצשלבו ליוא הז - םינב ועבשי
,ול הרייתשנש תחא הללוע - םהיללועל םרתי וחינהו
.הלש הניאש תוכלמב אטסוגא התוא תישע
:יתשו וז ?וז וזיאו


ט

:רחא רבד
?יתשו לש התדועס םסרפל בותכה האר המ םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג

:רמא החרק ןב עשוהי 'ר
.תסנכנ רתסא הולש וזיאל ךעידוהל ?המל ךכ לכ

:ריאמ יבר רמא
.ונוצר ישועל רמוחו לק ,ויסיעכמל ךכ םא

:רחא רבד
.יוביר אלא "םג" ןיא - הכלמה יתשו םג
,ןיסינ הששב הז המ
.ןיסינ הששב וז ףא
,תואיצי ינימב הז המ
.תואיצי ינימב וז ףא
,לארשי ץרא תדועסב הז המ
.לארשי ץרא תדועסב וז ףא
,הלודג הנוהכ ידגבב הז המ
.הלודג הנוהכ ידגבב וז ףא

:רמא היכרב 'ר
.הליד אלדו הלידב אלגלגתמד ארצרצ אדהכ

:רחא רבד
- םגו םג - הכלמה יתשו םג
,יתשו לש אתותשמ עיגה
,םמגיל יתשו לש הנמז עיגה
,רצביל יתשו לש הנמז עיגה
.ךרדיל יתשו לש הנמז עיגה

:רמא אנוה 'ר
.תממיל הנמז תעמ עיגה
:'וגו השיאל םג ןתתו לכאתו וירפמ חקתו ('ג תישארב) :רמאד ןאמ יאה


י
םישנ התשמ התשע

.ןתוא הליכאה ןיאמג ינימ

:רמוא קחצי 'ר
,ןיחוורמ םיתבב ןתוא הנתנ .תוכלמה תיב ןתוא הליכאה םיקותמ ינימ
[הידגב ךלכלל=] .לקלקל היוצמ השא לש הכרדש ינפמ

:רחא רבד
,ןירייוצמ םיתבב ןתוא הנתנ - תוכלמה תיב
,ןירייוצמ םידגבו ןירייוצמ םיתבב אהתש השא הצור ןובא 'ר רמאד
.ןימטופמ םילגע לוכאלמ

:רחא רבד
,הלש [ןילקרט=] אדילפסיא תיבב ,ןתוא הנתנ תוכלמה תיב
.דורמי אלו ,הנותנ םינפבמ ותשא אהת ,םהמ תחא לש הלעב דורמי םאש רמול

שורושחא ךלמל רשא

ןנחוי 'ר םשב יול 'רו ןדוי 'ר
.רבדמ בותכה שורושחא ךלמב - "שורושחא ךלמל" וז הלגמב רמאנש םוקמ לכ
.לוחו שדק שמשמ - םתס "ךלמל" רמאנש םוקמ לכו


אי
יעיבשה םויב

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.תבשה םוי הז

- ןייב ךלמה בל בוטכ

קחצי יבר רמא
.הבוט םהל ןיא םיבכוכ ידבוע
'וגו עשרל היהי אל בוטו ('ח תלהק) :ביתכד
?ןייב ךלמה בל בוטכ ביתכהו :ןוביתיא
.הבוט הניאו הבוט ,"ךלמה בל בוטכ" אלא ןאכ ,ביתכ ןיא "ךלמה בל בוטב" :ול רמא
.המלש הבוט לארשי לש ןתבוט לבא
.'וגו הבוטה לכ לע בל יבוטו םיחמש םהילהאל וכליו ('ח 'א םיכלמ) :רמאנש


בי
אתזב ןמוהמל רמא

:ןנחוי 'ר רמא
:ול רמאו ,המחה לע הנוממש ךאלמל אוה ךורב שודקה ארק העש התואב
.היתיב זוב - אתזב
.היתיב בירחא - אנוברח
.זובזבו זוב - אתגבאו אתגב

:יאני 'רב ןועמש 'ר רמא
.סיירוקה ירוחאמ תויתג איבא .ןהילע ינא קחשמ :אוה ךורב שודקה רמא

.עשר ותוא לש האר תונז :קחצי 'ר םדק אניבא רב בקעי 'ר םגרת - "רתז"

.ביתכ אסכרכ - סכרכו

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
,שורושחא ךלמה ינפ תא םיתרשמה םיסירסה תעבש ,ןוסכרכ רמאד ןאמ יאה .אוה ינוי ןושל
.ךלמה ינפל םיסירס העבשמ תוחפ תדמעמ תוכלמה ןיאש


גי
תוכלמ רתכב ךלמה ינפל הכלמה יתשו תא איבהל

:וביא יבר רמא
!לארשי לש ןתרפכ
.אוה ךורב שודקהל ןיסלקמו ןיחבשמו ןיכרבמ ןה ,ןיחמשו ןיתושו ןילכוא לארשישכ
.תולפת ירבדב ןה ןיקסעתמ ,ןיתושו ןילכוא םלועה תומואשכו
.תואנ תויסרפ רמוא הזו ,תואנ תוידמ רמוא הז
אלא ,תיסרפ אלו תידמ אל וניא ,וב שמתשמ שיאה ותואש ילכ :שפיט ותוא םהל רמא
?התוארל םתא םישקבמ .תידשכ
.המורע אהתש דבלבו ,ןה :ול ורמא
.המורעו ,ןה :ןוהל רמא

:רמא בר םשב אירוג רב אמח 'רו סחנפ 'ר
:התוא וחינה אלו הנוזכ לוצלצב וליפא סנכיל השקיב
.המורעו ןול רמא
.רתכ אלב סנכא :הרמא
.וז איה החפש םירמוא ןה -
.[הכלמל השפחתה החפשש ורמאי תוכלמ ידגבב םג=] סנכיתו תוכלמ ידגב שבלת

:אנוה בר רמא
.תוכלמ ידגבב שמתשמ טוידה ןיא


די
יתשו הכלמה ןאמתו

.ובלב ןיעגונ ןהש םירבד ול הרמאו החלש
.ךתוא םיגרוהו יב שמתשהל םהיניע ןינתונ ןה ,האנ יתוא ןיאור םא :ול הרמא
.יב תנגתמ תא ,הרועכ יתוא ןיאור םאו
.ץקענ אלו ותצקע ,זמרנ אלו ותזמר

,תייה אבא תיב לש [סייס=] יטאלבטסיא סימוק :ול הרמאו החלש
,תומורע תונוז םישנ ךינפל סינכמ תויהל דומל תייהו
?ךלוקלקמ תרזח אל תוכלמל תסנכנש וישכעו
.ץקענ אלו ותצקע ,זמרנ אלו ותזמר

.םימורע ונודינ אל אבא תיב לש [םידרומ=] סוקיתדנא וליפא :הרמאו החלש
.ןוהישטפ ןוהילברסב ותיפכ ךלא אירבוג ןידאב ('ג לאינד) :ביתכד אוה אדה
.םהיליעמב םהשכ ורסאנ םהידיו ורשקנ םישנאה זא :םוגרת
:ןלהל אנוה ברו ןדוי יבר תקולחמ - "ןוהילברס" הלימה שוריפ לע

:רמא ןדוי יבר
.ןוהילוגב
:רמא אנוה ברו
.ןוהיסקומב

:ןנחוי יבר םשב רמא אבא רב ןועמש 'ר
.םימורע אלא םנהיגב םיעשרה תא ןד אוה ךורב שודקה ןיא
.הזבת םמלצ ריעב (ג"ע םילהת) :ביתכד ?םעט המו

:ןמחנ רב לאומש 'ר רמא
.בלטצמ ןמת חפקמ תואטסילד ןה
.בלצנ אוה םש ,תוירבה תא תחפקמ םיטסלהש םוקמב :םוגרת


:ןתנ יבר רמא
.םימורע אלא ונודינ אל םיב ןתדירב םיירצמ ףא
.םימ ומרענ ךפא חורבו (ו"ט תומש) םעט המ

:רמא ןתנוי 'ר םשב נ"ב לאומש יברו
.דיצתימ הוה ךאיה הידיד ןיגינק הארמ אוה ךורב שודקהש דע ,םלועה ןמ אצוי עשרה ןיא
:םוגרת
דוצנ אוה ךיא ,ולש ותדוצמ הארמ אוה ךורב שודקהש דע ,םלועה ןמ אצוי עשרה ןיא
.הב


וט
וב הרעב ותמחו דאמ ךלמה ףצקיו

:ןנחוי 'ר רמא
:המיחה לע הנוממה ךאלמל אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.הינותאב אתירפוג קורזו הימטיקב חפנו היסרכב אקיז חפ תוח
.ונשבכב תירפוג קורזו ,ותמחב שא חפהו ,וסרכב חור חיפהו דר :םוגרת

:ןנחוי 'ר רמא
.שורושחא לש ותמח הככש אל ,רתסא הסנכנש דע יתשו הגרהנש העשמ ,םינשה ןתוא לכ
.שורושחא ךלמה תמח ךושכ ביתכהו :ןוביתיא
.ךלמה תמח ךושכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ךלמה תמח ךושב :םהל רמא
.הכיכש הניאש הכיכש
.ןמה בלצנשכ ?ותמח הככש יתמיא
.הככש ךלמה תמחו ,יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ןמה תא ולתיו :ביתכד אוה אדה
.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותמח
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ