ד השרפ

:השרפה ןכות
'וגו םיתעה יעדוי םימכחל ךלמה רמאיו
וילא בורקהו
ידמו סרפ ירש תעבש
ךלמה ינפ יאור
תושעל המ תדכ
םירשהו ךלמה ינפל ןכוממ רמאיו
הכלמה רבד אצי יכ
סרפ תורש הנרמאת הזה םויהו
תוכלמ רבד אצי בוט ךלמה לע םא
ךלמה םגתפ עמשנו
םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו
ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשיו


א
'וגו םיתעה יעדוי םימכחל ךלמה רמאיו

?ויה ימ
ןומיס 'ר רמא
.רכששי לש וטבש הז
.'וגו לארשי השעי המ תעדל ,םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו (ב"י 'א ה"ד) :ביתכד אוה אדה

:רמא אמוחנת 'ר
.[םימשה ימרג ילולסמ=] ןיסרוקל

:רמא תרצק רב יסוי 'רו
.[הנשה רוביע=] ןירוביעל
.(הכמ לש דלג =) סוריקה תא תואפרל ןיעדוי ויהש ,לארשי השעי המ תעדל
.םידימעמ רכששי לש וטבש ויהש תוארדהנס ישאר םיתאמ ולא ,םיתאמ םהישאר
.יניסמ השמל הכלהכ ןתעד לע הכלה םימיכסמ ויה םלוכו ,םהיפ לע םהיחא לכו

?הניד אוה המ ,הסנכנ אלו המורע ינפל סנכתש יתשו לע יתרזגש ליבשב :עשר ותוא םהל רמא
וישכעו ,םימותו םירואב םילאוש ונייה ונצראב ונייהשכ ,ךלמה ונינודא :היל ןירמא
.ונא ןילטלוטמ
:הזה ארקמה וינפל וארקו
,וירמש לא אוה טקשו ,וירוענמ באומ ןנאש (ח"מ הימרי)
.רמנ אל וחירו וב ומעט דמע ןכ לע ,ךלה אל הלוגבו ,ילכ לא ילכמ קרוה אלו
?ןוהנימ אכה תיא :ןול רמא
.ןוהיבירק :היל ןירמא
תעבש ,ןכוממ אנסרמ סרמ שישרת אתמדא רתש אנשרכ וילא בורקהו רמאד אוה אדה
.'וגו ידמו סרפ ירש
- ויתחת עשר אביו ץלחנ הרצמ קידצ (א"י ילשמ)
,רכששי לש וטבש ולא ץלחנ הרצמ קידצ
.ידמו סרפ ירש תעבש ולא ויתחת עשר אביו

:רחא רבד
.וילא בורקהו
- וצלחי םיקידצ תעדבו ,והער תיחשי ףנח הפב (םש) ביתכ
,ידמו סרפ ירש תעבש ולא - והער תיחשי ףנח הפב
.רכששי לש וקלח הז - וצלחי םיקידצ תעדבו

:רחא רבד
.וילא בורקהו
- חטובו רבעתמ ליסכו ,ערמ רסו ארי םכח (ד"י םש) ביתכ
,רכששי לש וטבש הז ערמ רסו ארי םכח
.ידמו סרפ ירש תעבש ולא חטובו רבעתמ ליסכו

:רחא רבד
.וילא בורקהו
- ושנענו ורבע םיאתפו ,רתסנו הער האר םורע (ב"כ םש) ביתכ
,רכששי לש וטבש הז רתסנו הער האר םורע
.ידמו סרפ ירש תעבש ולא ושנענו ורבע םיאתפו


ב
וילא בורקהו

.ןמצעל תונערופה ובירקה ןה
.ןינישרכה לע הנוממ היהש אנשרכ
.ןייה לע הנוממ היהש רתש
.ץראבש םנטא לע הנוממ היהש אתמדא
.תיבה לע הנוממ היהש שישרת
.תופועה תא סרממ היהש סרמ
.תותלסה תא סרממ היה הז אנסרמ
המ לכ ןהל תנקתמ ותשא התייהש ,םלוכבש [ןוזמה קפסמ=] ןוטיסקפסיאה היה הז ןכוממ
.ןיכירצ ויהש

:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
?ךינפל בירקמ ימ ,הז עשר לש ותצע תמייקתמ םא
?הנש ןב רפ ךינפל בירקמ ימ - אנשרכ
?םירות יתש ךינפל בירקמ ימ - רתש
?המדא חבזמ ךינפל הנוב ימ - אתמדא
.יל השעת המדא חבזמ ('כ תומש) :רמאדכ
?ךינפל שמשמו הנוהכ ידגב שבול ימ - שישרת
הפשיו םהש שישרת (ח"כ םש) :רמאדכ
?תופועה תא ךינפל סרממ ימ - סרמ
?תותלסה תא ךינפל סרממ ימ - אנסרמ
?חבזמה תא ךינפל ןיכמ ימ - ןכוממ
.ותנוכמ לע חבזמה תא וניכיו :רמא תאד המכ

:לארשיל אוה ךורב שודקה ןהל רמא העש התוא
.םהרבא אוהש ,םה יבהוא ינב ,םה יבהוא ,םה יבורק ,םה יער ,םה ינב
.יבהוא םהרבא ערז :ביתכד
.םנרק ינא םמורמ
.ומעל ןרק םריו (ח"מק םילהת) :רמאדכ

:רחא רבד
.םלועה ןמ ןרישמו ןינישרכ םהינפל ינא קזוב :אוה ךורב שודקה רמא אנשרכ
.הלערת לש סוכ םהל ינא הקשמ רתש
.םימכ ןמד ינא ריתמ שישרת אתמדא
.םהיעמ ךותב םשפנ תא ךעממו סרסמ ינא סרממ ןכוממ אנסרמ סרמ
?תנקותמ ןלוכ לש [ןוילכ תריזג=] תוזוקסיא התייה ןכיה יכו

:איעשוה יבר רמא
:רמאד ןאמ יאה .איבנה היעשימ
.'וגו ץרא ושריו ומוקי לב ,םתובא ןועב חבטמ וינבל וניכה (ד"י היעשי)


ג
ידמו סרפ ירש תעבש

- לאומשו בר
:רמא בר
.רבדמ בותכה שורושחא תוכלמב

:רמא לאומשו
.רבדמ בותכה רצשלב תוכלמב
.אחינ ,שורושחא תוכלמב רמאד ברד היתעד לע
?םינשה ןתוא לכ ויה דציכ ,רצשלב תוכלמב רמאד לאומשד היתעד לע

:אנוה 'ר רמא
.שדקמה תיב ילכב ושמתשנ אלש ידי לע
ליטק אלילב הב ןכ ךותמש 'וגו ארמח םעטב רמא רצשלב ('ה לאינד) :ביתכד אוה אדה
.אידשכ אכלמ רצשלב


ד
ךלמה ינפ יאור

.יזפ ןב הדוהי יבר תיב לש תחאו איעשוה יבר לש תחא .יבר לצא תוסנכנ ויה תוחפשמ יתש
.ימא יבר ןחינה אלו ,הלחת סנכיל ושקב ,יבר ל יזפ ןב הדוהי 'ר ןתחתנשכ
.תיארה רשא וטפשמכ ןכשמה תא תומקהו (ו"כ תומש) ביתכ :םהל רמא
?םיצעל טפשמ שי יכו
.םורדב ןתני ,םורדב ןתניל הכזשו .ןופצב ןתני ,ןופצב ןתניל הכזש שרק אלא
.ןכיאמ ןונמיד ןועב

:אמורד ןמ ןומיס 'ר ןול רמא
.הלעי הדוהי 'ה רמאיו ('א םיטפוש) :רמאנש
:ינמ 'ר ול רמא
.הנושאר םיבשויה ךלמה ינפ האור ,יונימב םרב .המחלמב אדה
.ךלמה ינפ יאור ןכ אכה ףא


ה
תושעל המ תדכ

:קחצי יבר רמא
,תדכ אלש השודק המואלו ,תדכ התריזחל
,יתשו הכלמב תוירזכאב אלא
:יתשו הניאש הכלמב המכו המכ תחא לע


ו
םירשהו ךלמה ינפל ןכוממ רמאיו


?הלחת הצעב ץופקל ןכוממ האר המ
.שארב ץפוק טוידהש ןאכמ
:ןנחוי 'רו רזעלא 'רו ןומיס 'ר םשב היקלח 'רו סחנפ 'ר
:רמא דח
.םהינידכ וניניד

:רמא אנירחו
.םהינידכ וניניד ןיא
,לודגה ןמ ןיליחתמ תואמוטהו תורהטה תונוממ יניד ןנתדכ ,םהינידכ וניניד רמאד ןאמ
.דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ ינידו
?ןכוממ רמאיו םייקמ המ ,םהינידכ וניניד ןיא רמאד ןאמו
.ןכוממ ירבד ןיארנ הדוהי 'ר ירבד ןיארנ
היהש ,ןכוממ קר רכזוה עודמו .לודגה ןמ םיליחתמ םה ,וננידכ םניד ןיא םא :שוריפ
םירמוא רשאכ ומכ .ותעד תא ולבקש םושמ אלא ,ןושאר רבידש םושמ אל ?ןטקה
.וילע םיקלוחה תועד תא םיריכזמ ןיא ,"הדוהי יבר ירבד םיארנ"

:ןיארומא אתלת רמא ןנחוי 'ר
:רמא דח
.ןאכלו ןאכל וינפ לע הלש ןיקדרוקב ותרטסמ התייהש ידי לע

:רמא אנירחו
.םישנ תדועסל ותשא תא הנימזה אלש ידי לע

:רמא אנירחו
.תוכלמל האישהל שקבמ היהו ,תב ול התייהש ידי לע
,ןאכלו ןאכל וינפ לע הלש ןיקדרוקב ותרטסמ התייהש ידי לע רמאד ןאמ
.הכלמה יתשו התווע ודבל ךלמה לע אל רמאש
,םישנ תדועסל ותשא תא הנימזה אלש ידי לע רמאד ןאמו
,ןהיניעב ןהילעב תוזבהל םישנה לכ לע הכלמה רבד אצי יכ רמאש
.ןמת תוה אלד איה אדה
.תוכלמל האישהל שקבמ היהו ,תב ול התייהש ידי לע רמאד ןאמ
.הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי התוכלמו רמאש


ז
הכלמה רבד אצי יכ

:לאומש יבר רמא
.הכירצ תוה ןידד אלב


ח
סרפ תורש הנרמאת הזה םויהו

- לאומשו בר
:רמא בר
.תאזה הפיצקל הזה ןוויזבה ידכ

:רמא לאומשו
.הז ןוויזבל ןופצקה ידכ

:אנינח יבר רמא
.הגרהו הילע ףצקש ןופצקל שדקמה תיב ילכ תא היבא הזיבש ןוויזבה אוה יאדכ


ט
תוכלמ רבד אצי בוט ךלמה לע םא

.סוקסידב השאר תא סינכמ ינאו ,ךיפמ איצומ התא רבד ,ךלמה ינודא :ול רמא

.'וגו רובעי אלו ידמו סרפ יתדב בתכיו

:והבא 'רד הירב אנינח 'ר רמא
,הנקזמ תוכלמ הלטנש ןושלב .הניפרת וידיו ץחמי שבחיו ביאכי אוה יכ ('ה בויא) ביתכ
.תוכלמה ול הרזח ןושלב וב ,ךממ בוטה ךערל הנתנו (ו"ט א"ש) לאומש ול רמאש
.הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי התוכלמו :ביתכד אוה אדה


י
ךלמה םגתפ עמשנו

- קחצי 'רו יול 'ר
:רמא יול 'ר
.תוכלמל הסנכנש וזמ עומשל ןידיתע ונא לודג םגתפ
.םידוהיל לודג לבא ?והמ

:רמא קחצי 'רו
.תוכלמל הסנכנש וזמ עומשל םידיתע ונא לודג םגתפ
?םידוהיל ןוששו החמש ?והמ

:ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא
- ותנובתבו ותמכחב רמאש ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ םגתפ עמשנו
.איה הבר יכ קלמע רכז תא החמא החמ (ז"י תומש)

- לאומשו בר
:רמא דח
.אתיטח אדהל אתבר התוכלמ אדה

:רמא דחו
.אתוכלמ אדהל אתבר אתיטח אדה

:'וגו ןהילעבל רקי ונתי םישנה לכו


אי
םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו

.סוקסידב השאר סינכהו רזג


בי
ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשיו

:אנוה בר רמא
.ול התייה החורס תעד שורושחא
,םינופא לוכאל תשקבמ ותשאו ,םישדע לוכאל שקבמ םדא םלועבש גהנמ
?הפוכל אוה לוכי
?הדבע איה איעב איהד המ אל

:סחנפ 'ר רמא
.םלועב קוחש השענש אלא דוע אלו
.יידמ ןושלב תרבדמ איהו ,תיסרפ אשונ יידמ םלועבש גהונב
.יסרפ ןושלב תרבדמ איהו ,תיידמ אשונ יסרפ
.ודמלש ןושלב לארשי םע רבד אוה ךורב שודקה לבא
.ךנחי ןושל ךיהלא 'ה יכנא :ביתכד אוה אדה

:ןתנ יבר רמא
:םלוע ןהב שמתשיש ןה ןיאנ תונושל עברא ןירבוג תיבד
רמזל זעל
היילאל יסרפ
רובידל ירבע
ברקל םימור
.בתכל תירושא ףא :םירמוא שיו
.בתכ הל ןיאו רוביד הל שי תירבע
.רוביד הל ןיאו בתכ הל שי תירושא
.תירבע ןושלו תירושא בתכ םהל ורחב
.ינוי ןושלמ ימור ןושל ןוהל וררב רמא דחא ינגרוב

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.הלש הניאש תמתוחש הל אוה יאנג

:רמא אדא רב ןינח ברו
.הנושלב אלא תמתוח הניא שחנ יד הרפטו ןכ יפ לע ףא

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.ויתוישרפ תא תונשל ךירצ םדא ןאכמ
,העוסשה ןיעדוי ונא ןכיהמ ,הרותה תא השמ ונל הנש אל וליא
.שחנ יד הרפטו ןיעדוי ונא ןכיהמ םולחה תא לאינד ונל הנש אל וליאו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ