וז הרודהמ לע

.ול םימודק תורוקממ תודגאו םישרדמ טקלמה רחואמ שרדמ אוה הבר רתסא שרדמ
.תוישרפ רשעו החיתפ ולו ,רתסא תליגמ רדסכ רדוסמ שרדמה

.הז רוטילקתמ םיצבקב שמתשהל תושרה לע ונתדותו ,"שימלח" רוטילקת לע תססובמ הרודהמה
.ו"משת םילשורי ,"ראובמה הבר שרדמ" תרודהמב ונרזענ תימראה יעטק םוגרתב

שרדמה יקרפ
ארקיו ,ימלשוריה דומלתהמ וקלחב חוקל ןנכותש ,תוישרפ שש ורוקמב ללכ הבר רתסא שרדמ
תליגמ לש לודגה קלחה ינפ לע תערתשמש ,תישישה ,הנורחאה השרפה .םימוגרתהו הבר
אוהש ,"ןופיסוי" רפסהמ םיקלח ןכו ,הליגמה לש ינש םוגרתל םיליבקמה םיעטק תללוכ ,רתסא
.והיתתמ ןב ףסוי לש ורפס לש תיממע הרודהמ
סופדה תורודהמבש ךכ ,םיקלח השמחל תורחואמה סופדה תורודהמב הקלחנ תישישה השרפה
םג קלוחמ שרדמה לש וז הרודהמ .םיקלח הרשעל רתסא תליגמל הבר שרדמ קלוחמ ונידיבש
.תורחואמה סופדה תורודהמכ ,םיקרפ הרשעל אוה

וז הרודהמ לש הרדהה תטיש
.ןתועמשמ תא ךכבו ,תושרדה הנבמ תא ןיבהל ךרד ארוקל ןתונ וז הרודהמב שרדמה בוציע

עבצב ואבוה ןשרדה שרוד םתוא םיקוספהו ,תדרפנ הרושבו ,הלודג תואב ואבוה םינשרדה תומש
.ותשרדל קוספה ןיב ןיחבהל ידכ ,הנוש

:המגוד

:רמא יסוי 'ר םשב אנוה 'ר
.ונממ ןילכוא םיאבצו םיזע ויהו ,לארשי ץראב לדג היה ןומניק
.םילק םישדק ירומיא ולא ינתיורה אל ךיחבז בלחו
:בקעי ךיתובוח יל ומרג המ האר ךיתונועב ינתעגוה ךיתאטחב ינתדבעה ךא

:םיירגוסב ,טסקטה ךותב ואבוה תורז םילימ ירואיב
ןהל תנקתמ ותשא התייהש ,םלוכבש [ןוזמה קפסמ=] ןוטיסקפסיאה היה הז ןכוממ
.ןיכירצ ויהש המ לכ

:הנוש בוציעבו הנוש עבצב ואבוה ,תירבעל ומגרותש םימלש םיעטק
:ןנחוי 'ר רמא
:המיחה לע הנוממה ךאלמל אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.הינותאב אתירפוג קורזו הימטיקב חפנו היסרכב אקיז חפ תוח
.ונשבכב תירפוג קורזו ,ותמחב שא חפהו ,וסרכב חור חיפהו דר :םוגרת

:תוסנכומ תורושבו הנוש עבצב ואבוה םימגתפו םילשמ
:רמא יול יבר םשב סחנפ יבר
.ןמאנ תיב ןב ול היהש ךלמל לשמ
.ויתחת רחא תיב ןב הנימו ,הקיתשב ושאר תא זיתהו תיבה חתפ לע דמוע ואצמ

:תוסורפ תוכלמה תא הלביקש ?סרפ התוא ןירוק המל
,הדרת ימיב דחא
,ןאיכרדא ימיב דחאו
.אבל דיתעל דחאו

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ