א השרפ

:השרפה ןכות
(א,א) םלשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד
דוד ןב תלהק ירבד [א]
םילבה לבה [ב]
[רמועה תאבה]
אב רודו ךלוה רוד [ד]
שמשה אבו שמשה חרזו
תדמוע םלועל ץראהו [ד]
שמשה חרזו [ה]
.ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה [ו]
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ [ז]
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
אלמ ונניא םיהו
'וגו לכוי אל ,םיעגי םירבדה לכ [ח]
'וגו תוארמ ןיע עבשת אל
היהיש אוה היהש המ [ט]
אוה שדח הז האר רמאיש רבד שי [י]
םינושארל ןורכז ןיא [אי]
םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא [בי]
המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו [גי]
וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ ,ער ןינע אוה
'וגו ושענש םישעמה לכ תא יתיאר [די]
ןקתל לכוי אל תועמ [וט]
יבל םע ינא יתרבד [זט]
סעכ בור המכח ברב יכ [חי]

א

(א,א) םלשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד

:לארשי ךלמ המלש ידי לע שדקה חורב בותכה רמאש הז
.בציתי םיכלמ ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח (ב"כ ילשמ)

אסוד ןב אנינח 'רב השעמ
,םילשוריל תובדנו םירדנ ןילעמ וריע ינב הארש
.רבד הלעמ יניא ינאו ,תובדנו םירדנ םילשוריל ןילעמ לכה :רמא
?השע המ
,הקרימו התתיסו הבבשו תחא ןבא םש הארו וריע לש הרבדמל אצי
.םילשוריל התולעהל ילע ירה :רמאו
.םדא ינב השמח ול ונמדזנ ,םילעופ ול רוכשל שקב
?םילשוריל וז ןבא םתא יל ןילעמ :ןהל רמא
.םלשוריל התוא םילעמ ונאו םיעלס השמח ונל ןת :ול ורמא
.רבד ודיב אצמנ אלו םהל ןתיל שקב
.םהל וכלהו והוחינה העשל
.םדא ינב תומדב םיכאלמ השמח אוה ךורב שודקה ול ןמיז
?וז ןבא יל ןילעמ םתא :םהל רמא
,םילשוריל ךנבא ךל ןילעמ ונאו םיעלס השמח ונל ןת :ול ורמא
.ונמע ךעבצאו ךדי ןתתש דבלבו
.םילשוריב םידמוע ואצמנו ,םהמע ועבצאו ודי ןתנ
.ןאצמ אלו ןרכש םהל ןתיל שקב
,םליבשב לאשו תיזגה תכשלל סנכנ
,םילשוריל ךנבא ולעה תרשה יכאלמש המוד :ול ורמא
:הזה ארקמה וילע וארקו
.בציתי םיכלמ ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח
.בציתי םיכאלמ ינפל :היב ירק

:אתפלח ןב ןועמש 'ר םשב ןומיס יבר רמא
םיכלמ לש ןיטלפב לדג היהש סוטוולבל
?ךל ןתא המ לאש :ךלמה ול רמא
:סוטוולב ותוא רמא
,יל ןתונ אוה תובוט תוילגרמ וא בהזו ףסכ ינא לאוש םא
,יל ןתונ אוה םידגב
.ותב ללכב ,יל ןתני לכהו ותב לאוש ינא אלא
,הלילה םולחב המלש לא 'ה הארנ ןועבגב ('ג א"מ) ,ךכ
.ךל ןתא המ לאש םיהלא רמאיו
.יל ןתונ אוה תוילגרמו בהזו ףסכ לאוש ינא םא :המלש רמא
.ללכב לכהו המכחה תא לאוש ינירה אלא
.עמוש בל ךדבעל תתנו (םש) :ביתכד אוה אדה
:אוה ךורב שודקה ול רמא
,תלאש המכחה
,ךיביוא שפנו דובכו רשוע ךל תלאש אלו
,ךל ןותנ עדמהו המכחה ךכיפל
.ךל ןתא דובכו םיסכנו רשוע םג ,ןכ ידי לעו
.םולח הנהו המלש ץקיו (םש) ,דימ

:קחצי יבר רמא
.ונכ לע דמוע םולח
.ץייצמ המ לע עדויו ץיוצמ רופצ
.קהונ המ לע עדויו קהונ רומח
,םימלשו תולוע לעיו 'ה ינפל דמעיו םלשורי אביו (םש) ,דימ
.וידבע לכל התשמ שעיו

:קחצי יבר רמא
.הרות לש הרמגל הדועס ןישועש ןאכמ
,שדוקה חור וילע התרש דימ
:וללה םירפס השלש :רמאו
.תלהקו םירישה רישו ילשמ
:דוד ןב תלהק ירבד :ביתכד אוה אדה

ב

:רחא רבד

דוד ןב תלהק ירבד [א]

,ןירתנק ירבד ןתאובנ היהש ידי לע םיאיבנ השלש
:ןה ולאו ,ןמצעב ןתאובנ תלתנ
תלהק ירבד
סומע ירבד ('א סומע)
והימרי ירבד ('א הימרי)

?הימרי ומש ארקנ המלו
.האימריא םילשורי השענ וימיבש

?סומע ומש ארקנ המל ,סומע

:סחנפ יבר רמא
.ונושלב סומע היהש
,ויתוירב לכ תא אוה ךורב שודקה חינה :ורוד ישנא ורמא
!?אסוליספ אנשיל עיטק ןידה לע אלא ותניכש הרשה אלו

?תלהק ומש ארקנ המל תלהק
,להקהב ןירמאנ וירבד ויהש
המלש להקי זא ('ח 'א םיכלמ) :רמאש םש לע

:אנוה 'ר םשב אחא 'ר
.המלש תמכח עומשל אצוי רמשמ ,סנכנ רמשמ
:ול הרמא אבש תכלמש ,אוהו
.הלא ךידבע ירשאו ךישנא ירשא
.המלש תמכח תא עומשל םימעה לכמ ואוביו ('ד םש) :ביתכו

.המלש ,תלהק ,הידידי :ול ארקנ תומש שלש

:רמוא עשוהי 'ר
.לאיתיא ,לאומל ,הקי ,רוגא :העבש

:לאומש רמא
.המלש ,תלהק ,הידידי ,םהלש אייטנתוא רקיע

,העברא ןיליאב לאומש 'ר הדומ
.שרדהל ונתנשו המלש ןהב הנכתנש אלא
,הרות ירבדב רוגאש ,רוגא
,ותעשב אלמתמש הזה לפסכ ,וירבדב איקמ היהש ,הקי
.ותעשב הנפתמו
.התעשב החכשו ,התעשב הרות דמל המלש ךכ
.אוטחל אלו תוברהל ינא לוכי :רמאו ובלב לאל םנש ,לאומל
.לכואו לא יתא :רמאש לאיתיא
סוניגבא ןב סוניגבא ,קידצ ןב קידצ ,םכח ןב םכח ,ךלמ ןב ךלמ דוד ןב

:ירדנסכלא 'ר םשב ןדוי 'ר
.ולשמ דחא דיגב וליפא אוה הלתנ ,וידיג וכתחנ אלש דע ,הזה רושה
!?ןהב תולתל ךירצ תורמסמ המכו םילבח המכ ,וידיג וכתחנשמ לבא
.ומצע תוכזב הלתנ היה ,המלש אטח אלש דע ,ךכ
.ויתובא תוכזב ול ולת ,אטחש ןויכו
:ביתכד אוה אדה
.ידבע דוד ןעמלו (ז"ל היעשי)

:יאחוי ןב ןועמש יבר ינת
.תוכלמ םוקמב ךולמל הכזש ימ ירשא
.יערדאב תורתשעב בשוי רשא ('א םירבד) :ביתכ ןלהל
:תוכלמ םוקמב םילשוריב ךלמ ,אכה םרב

א

םילבה לבה [ב]

:רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר
.ונב המלש ושריפו ,ושריפ אלו דחא רבד רמא דוד
.ויבא דוד ושריפו ,ושריפ אלו דחא רבד רמא המלש

המד לבהל םדא (ד"מק םילהת) :רמא דוד
?לבה הזיאל
,שממ וב שי רונת לש לבהל םא
,שממ וב שי הריכ לש לבהל םא
.שריפו ונב המלש אב
:ביתכד אוה אדה
.תלהק רמא םילבה לבה

:החרק ןב עשוהי 'ר םשב הל ינתמ ןמחנ רב לאומש 'ר
,תורדק עבש תפושש םדאל
,וזמ הלעמל וזו ,וזמ הלעמל וז
.שממ וב ןיא הנוילע לש לבהו
.לצכ םשעיו םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ :רמא המלש
?לצ הזיאב
.שממ וב שי ,לתוכ לש ולצכ םא
.שממ וב שי ,לקד לש ולצכ םא
.רבוע לצכ וימי (םש) :שריפו דוד אב

:אחא בר םשב אנוה 'ר
.[ותא רבע וליצו=] הימע רבע הילוטו רבעד אפוע ןידהכ

:רמא לאומש
.םולכ לש שממ וב ןיאש ,םירובד לש ןליצכ

:רזעלא ןב ןועמש 'ר םשב הל ינתמ קחצי בר רב לאומש 'ר
.האור םדאש תומלוע העבש דגנכ ,תלהק רמאש םילבה העבש
.ותוא ןיקשנמו ןיקבחמ לכהו יטספרקפסיאב ןותנ ךלמל המוד הנש ןב
.ןיביבב וידי טשופש ריזחל המוד שלשו םיתש ןב
.ידגכ ץפוק הנש רשע ןב
.אתתא יעבו הימרג רפשמ ,םיהנ סוסכ םירשע ןב
.רומחכ אוה ירה השא אשנ
.תונוזמ םהל איבהל ,בלככ וינפ זיעמ םינב דילוה
.ףוקכ אוה ירה ןיקזה

,הרות ינבב לבא .ץראה ימעב רמיתד אדה
,ןקז דוד ךלמהו ('א 'א םיכלמ) ביתכ
.ךלמ - ןקז אוהש פ"עא

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
:תישארב ימי העבש דגנכ תלהק רמאש םילבה העבש
.ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב ('א תישארב) ןושארב
.וחלמנ ןשעכ םימש יכ (א"נ היעשי) :ביתכו
.םימשה רפסכ ולגנו (ד"ל םש) ביתכו עיקר יהי ינשב
.םירצמ םי ןושל תא 'ה םירחהו (א"י םש) ביתכו םימה ווקי ישילשב
.הנבלה הרפחו (ד"כ םש) ביתכו תורואמ יהי יעיברב
.םימשה ףוע ףסא ('א הינפצ) ביתכו םימה וצרשי ישימחב
.המהבו םדא ףסא (םש) ביתכו םדא השענ יששב
.תמוי תומ היללחמ (א"ל תומש) :רמימל ךל תיא יאמ תבשב
.ול רפכתיו ןברק איבי גגושב לבא ,דיזמב רמא אדה

:היכרב 'ר רמא
,ול רפכתמ ןברק איבמהש ,תבש לש וחבש םדא הארש ןויכ
.רומזמו חבש ,אוה ךורב שודקהל הילע ררושמ ליחתה
.תבשה םויל ריש רומזמ (ב"צ םילהת) :ביתכד אוה אדה


:יול יבר רמא
.ורמא ןושארה םדא

א
םדאל ןורתי המ [ג]

:ןימינב יבר רמא
,תלהק רפס זונגל םימכח ושקב
.תונימ דצל ןיטמ םירבד וב ואצמש ינפמ
,רמול אבש המלש לש ותמכח לכ ירה :ורמא
?ולמע לכב םדאל ןורתי המ
?הרות לש הלמעב ףא לוכי
.ולמעב אלא ,למע לכב רמא אל :ורמאו ורזח
.הרות לש הלמעב אוה למע לבא ,למע וניא ולמעב

:קחצי 'רב לאומש יבר רמא
,תלהק רפס זונגל םימכח ושקב
.תונימ דצל ןיטמש םירבד וב ואצמש ידי לע
,ךכ המלש לש ותמכח לכ :ורמא
,ךיתורוחב ימיב ךבל ךביטיו ךתודליב רוחב חמש :רמאש
.ךיניע הארמבו ךבל יכרדב ךלהו
.םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו (ו"ט רבדמב) :רמא השמו
.ךיניע הארמבו ךבל יכרדב ךלהו :רמא המלשו
.ןייד תילו ןיד תיל ,העוצרה הרתוה
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו :רמאש ןויכ
.המלש רמא הפי :ורמא

:ייפלח 'ר םשב אחא 'רו אנוה 'ר
.שמשהמ הלעמל ול רצואו שמשה תחת ולמע

:ןדוי יבר רמא
.ול שי שמשה ןמ הלעמל ,ול ןיא שמשה תחת

,ןנברו יול 'ר
:רמא יול 'ר
?םיבוט םישעמבו תווצמב תולגסמ רשא תוירבל שי האנה המ
.הרוא םהילע חירזמ ינאש ,ןייד

:ירמא ןינברו
?םיבוט םישעמבו תווצמב ןילגסמש םיקידצה לא שי האנה המ
.המח לגלגכ םהינפ שדחל דיתע ינאש ,ןייד
.ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו ('ה םיטפוש) :ביתכד


[רמועה תאבה]

:יאני יבר רמא
,רשב לש הרטיל חקול םדא םלועבש גהונב
.הנלשביש דע האור עיגי המכו רעצ המכ
,,םיננע הלעמו תוחור ךל בישמ ינאו
,םיללטו םימשג דירומו
.ןלשבמו ןיחמצ לדגמו
,דחאו דחא לכ ינפב ןחלש ךרועו
.דחאו דחא לכל ,ויכרצ לכ ןתונו
,הרוסחמ ידכ היוגו היוג לכלו
!?רמועה תא יל ןיאיבמ םתא ןיאו

:סחנפ 'ר רמא
.םימשגה תומיב ותוסכ סבכמ םדא ,םלועבש גהונב
?הבגניש דע האור עיגי המכו רעצ המכ
,םיננע הלעמו ,תוחור ךל בישמ ינאו
,םיללטו םימשג דירומו
.ןבגנמו ןלשבמו ןסבכמו ,םיחמצ לדגמו
,דחאו דחא לכ ינפל ןחלש ךרועו
,דחאו דחא לכל ויכרצ לכ ןתונו
,הרוסחמ ידכ היוגו היוג לכלו
!?רמועה תא יל ןיאיבמ םתא ןיאו

:היכרב יבר רמא
?ךירצ והמ עדיאד ,ילישבתמ יל םעטמ תא תילו אנא [ךלש חבט=] ךרוטנספ

:רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
!?יתוירטנסמ יל ביהי תא תילו אנא [רמוש=] ךרוטנס

:רזעלא 'ר רמא
.'וגו 'ה תא אנ ארינ םבבלב ורמא אלו ('ה הימרי) :ביתכ
:רמול דומלת יל ןיכירצ ןותא תיל ןודכ ןמ ןיבייח אה
.ונל רמשי ריצק תוקח תועבש (םש)
.םיער םיללטהמ ונל רמשי ,ברשמ ונל רמשי
.םיהלא ףינת תובדנ םשג (ח"ס םילהת) :רמוא דודש אוהו
.םיהלא ףינת - הכירצ איה םיללט םאו ,הבדנ - הכירצ איה םשג םא

:אייח 'ר ינת
.הנייהת תומימת תותבש עבש (ג"כ ארקיו) :ביתכ
.םהיניב הינכשו עושי ןיאש ןמזב ?יתמיא

:אבא 'ר רמא
.רמועה תא ןיאיבמש דע ןיאור עיגי המכו רעצ המכ הארו אב
?ןיד תיב יחולש ןישוע דציכ :ןנינתדכ
,עקרקל רבוחמב תוכירכ ותוא ןישועו ,בוט םוי ברעב ןיאצוי
.רצקיל חונ אהיש ידכ
,םשל תוסנכתמ םשל תוכומסה תורייעה לכו
.לודג קסעב רצקנ היהיש ידכ

יול 'ר רמא
:אוה ךורב שודקה ךל רמא
,תרמעו תרצקו תערזו תשרח ירה ,םדא
,תומרע תומרע תישעו
?תורזל תא לוכי חור טעמ ךל איצומ יניא םא
!?יל ןתונ התא ןיא ףחורה ותוא רכש וליפאו
,יווה
?חורל לומעיש ול ןורתי המו

,ונב התשמ תדועס השע יבר
,ארפק רב ירקמל [חכש=] ישניאו ןנבר לכל יבר ארק
:אערת לע בתכו לזא
?ךתחמשל ןורתי המו ,תומ ךתחמש לכ רחא
?אדה ןל דבע ןאמ :רמא
.אוה היפח הימרגל היל ירקימל ןותישנאד ארפק רב :ורמא
,ארפק רבל היל ארקו ןנבר לכל ארקו ,ןרחוא ןוטסירא דבעו לזא
,ןוהימדק חינמ הוהד ,לישבתו לישבת לכ לעו
.הלעת ןידה לע,ןילתמ האמ תלת הילע רמא הוה
.היל ןימעט אלו ןינצ אלישבת תוהו ,ןוהל בירע הוהו
:יהונשמושמל רמא יבר הוהו
?ידימ ןימעט אלו ןיקפנו ןיללע ןונילישבת המל
,לילע אלישבתד ןויכו ,ןמת ביתיד בס דח ןיגב :היל ןירמא
,ןילתמ האמ תלת רמא אוה
.ידימ ןימעט אלו ןינצ אלישבת ןכ ןיגב הלעת ןידהב
.ןילכיד ןוטסירא קיבש ?ןכ דיבע תא המל :היל רמא היבגל קילס
,תיתא ךסיגמ ןיגבד רובס אהת אל :ול רמא
.יריבח םע יל תחווצ אלד ןיגב אלא
:המלש רמא ןכ אל
'וגו םדאל ןורתי המ
,אב רודו ךלוה רודש רחאמ
.אמלש ןידבע ןידל ןיד ןסייפד ןמ

:יברל ארפק רב אבא רמא
,ךלש וניאש הזה םלועב המו
.הולש אוה ךורב שודקה ךל עיפשה
.המכו המכ - תחא לע ,ךלש ולוכש אבה םלוע

:האנב יבר רמא
לארשיל אוה ךורב שודקה רמא
.םכיניבל יניב המ ועד ינב
.'וגו םכיתושפנ רפסמ תלוגלוגל רמע (ו"ט תומש) :ביתכ המ
.םירועש לש אלא ,ןיטח לש רמוע אלו ,רמוע ןוכלכ ןותא ןובהיד ןמ
.ותנועב ותוא איבהל ןיריהז ויהת ,ןכ יפ לע ףא
,לארשי תא ריהזמ השמ ,ךכיפל
.'וגו רמע תא םתאבהו (ג"כ ארקיו) :םהל רמואו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ