א השרפ

- קרפה ךשמה -


ג

:רחא רבד

םיה לא םיכלוה םילחנה לכ

.סונייקוא הז

אלמ ונניא םיהו

.םלועל אלמתמ וניאש ,סונייקוא הז
.לודגה םיב ןישרופ ויהש עשוהי 'רו רזעילא 'רב השעמ
,ןיכלהמ ויה אל םימהש םוקמל הניפסה הסנכנ
:עשוהי יברל רזעילא יבר :ול רמא
.ןויסנל אלא ,ןאכל ונאב אל
.םימ אלמ תיבח םשמ ואלמ
.ימורל ןותאד ןויכמ
?ןה המ סונייקוא ימ :סונאירדא ןול רמא
.םימל ןה םיעלוב םימ :היל ןירמא
?ןיאלמתמ ןניאו ,םש םילחנה לכ רשפא :ןול רמאו
.םלועבש םימ לכל ןה ןיעלוב :היל ןירמא
.ןאכל יל ןומחתד דע ,םכל ןימאמ יניא :ןול רמא
.םימ אתינקול ןולמו ,סונייקוא יממ וחקלש םימה ןובסנ
.ןוהל ןיעלוב ןהו ,םימ היוגב ןיבהי ןווהו
.ןיבאוש םה םשמ ,רזעילא 'רד היתעד לע
.תכלל םיבש םה םשל ,עשוהי 'רד היתעד לעו

ד

:רחא רבד
- םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
.בלב אלא הניא םדא לש ותמכח לכ
.םלועל אלמתמ וניא בלהו אלמ ונניא םיהו
,ובלמ ותמכח איצומ םדאש העשמש רמאת
.םלועל וילע תרזוח הניא בוש
.תכלל םיבש םה םש:רמול דומלת

ה

:רחא רבד
.בלב אלא הניא דמול םדאש הרותה לכ םילחנה לכ
.םלועל העבש שפנה אל ,אלמ ונניא בלהו אלמ ונניא םיהו
.אלמת אל שפנה םגו :רמאנש
,רחאל ודומלת תא איצומ םדאש העשמש :רמאת
.וילע תרזוח הניא בוש
.תכלל םיבש םה םש :רמול דומלת
ךבבל לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו ('ו םירבד) :ביתכד

.אתפלח רב יסוי יבר תא הלאש תחא הנורטמ
.ןימיכחל אתמכח בהי ('ב לאינד) רמאנש ןיד והמ :היל הרמא
,רמימל ארק ךירצ הוה אל
,ןימיכח אלל אתמכח בהי אלא
!?הניב יעדי אלל אעדנמו
םדא ינב ינש ךלצא ואבי םא ,לשמ :הל רמא
,ינע ןהמ דחאו רישע ןהמ דחא ,ןוממ ךממ תולל
?ינעל וא רישעל .הולמ תא ןהמ הזיאל
.רישעל :ול הרמא
?המלו :הל רמא
,ינוממ רישעה דבא םאש ף:ול הרמא
.ערפי ןכיהמ ול שי
,ינוממ ינעה דביא םא לבא
?יל ערפי ןיאמ
!?ךיפמ האיצומ תאש המ ךינזא ועמשי אלו :הל רמא
,םישפטל המכח אוה ךורב שודקה ןתנ וליא
,תואסכ יתבב הב ןיגוהו ןיבשוי ויה
,תואצחרמ יתבבו תואירטאית יתבבו
,ןימיכחל המכח אוה ךורב שודקה ןתנ אלא
,תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב הב ןיגוהו ןיבשוי םהו
.הניב יעדיל אעדנמו ןימיכחל אתמכח ביהי ,יווה

ו

:רחא רבד
.םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
,לארשיב אלא ןיסנכנ ןניא םירגה לכ
- אלמ ונניא םיהו
.םלועל ןירסח ןניא ןניינממ לארשיו
.בקעי רפע הנמ ימ (ג"כ רבדמב) :רמאנש
,הזה םלועב רייגתמ ונניאש ימ לכש רמאת אמש
?אבה םלועב רייגתמ
.רוגי רוג ןה (ד"נ היעשי) :רמול דומלת
,ךליאו ןאכמ
,יתואמ ספא
.יתאמ קספה
,יבג ןאמ
?ךתא רג ימ
.הזה םלועב
,לופי ךילע
.אבה םלועל

:ןנחוי 'ר רמא
,רייגתמ אוהש םוקמב אלא ,דוע אלו
.וקלח לטונ אוה םשמ
.'וגו רגה רג רשא טבשב היהו (ז"מ לאקזחי) :רמאנש

ז

:רחא רבד
- םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
,לואשל אלא ןיסנכנ ןניא םיתמה לכ
.םלועל אלמתמ וניא לואשהו
.'וגו הנעבשת אל ןודבאו לואש (ז"כ ילשמ) :רמאנש
,הזה םלועב םיתמ םהשמ רמאת
!?אבה םלועל םייח םניא בוש
,םיכלוה םילחנהש םוקמ לא :רמול דומלת
.תכלל םיבש םה םש
,אבה םלועל ןיסנכתמ םיתמהש םוקמל
.חישמה תומיל הריש רמול םידיתעו םיבש םה םש
.ונעמש תורמז ץראה ףנכמ (ד"כ היעשי) ?אמעט יאמ
.ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי (ו"כ םש) :רמואו

ח

:רחא רבד
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
,םילשוריל אלא ןיסנכתמ םניא לארשי לכ
.הנשו הנש לכב םילגר ימעפב םילועו
אלמ ונניא םיהו
.םלועל תאלמתמ הניא םילשוריו
.םיחוור םיוחתשמו םיפופצ ןידמוע :ןנינתד

:רמא אחא 'ר םשב הבוח רב לאומש 'ר
,דצ לכמ המאו ,דחאו דחא לכ ןיב חויר תומא עברא
.העטיו וריבח לש ותלפת עמוש אהי אלש ידכ
םיכלוה םילחנהש םוקמ לא
.הזה םלועב ןיסנכתמ לארשיש םוקמל
.אבל דיתעל ,אבה םלועל ןיסנכתמ םה םש
,לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו (ז"כ םש) :רמאנש
,םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבואה ואבו
.םילשוריב שדקה רהב 'הל ווחתשהו

ט

:רחא רבד
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
,םודא תוכלמל אלא הלוע וניא ןוממה לכ
.םלועל תאלמתמ הניא םודא תוכלמו

:יול יבר רמאד
.הנעבשת אל םדאה יניעו (ז"כ ילשמ) :ביתכ
,הנעבשת אל םודא יניעו
.וילעבל רזוח וניא בוש ,םודאב סנכנ ןוממהשמ רמאת
.תכלל םיבש םה םש םיכלוה םילחנהש םוקמ לא :רמול דומלת
,הזה םלועב םודא תוכלמל סנכתמ ןוממהש םוקמל
.חישמה תומיל רזפתמ אוה םשמ
'וגו 'הל שדק הננתאו הרחס היהו (ג"כ היעשי) :ביתכד

:יבר הימק אעב יסוי 'רב לאעמשי 'ר
.הרחס היהי 'ה ינפל םיבשויל יכ (םש) :ביתכד ?ןיד והמ :היל רמא
,ךב אצויכ םינידס יפוטע ינשו ךירבחו תא ןוגכ :ול רמא
.םולכ םכמצעב םיבושח םתא ןיאש

:רזעלא ןב הימרי יבר רמא
.אבל דיתעל םיקידצ לש םהינפ רואמ שדחל אוה ךורב שודקה דיתע
.ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו ('ה םיטפוש) :רמאד ןאמכ אה
.םהישובל שדחמ אוה ךכ ,םהינפ שדחמ אוהש םשכ
.ןוקירסולוא רחמ ,ןוקירסימיס ןיד אמוי
.קיתע הסכמלו העבשל לכאל (ג"כ היעשי) :ביתכד ןיד והמ :ול רמא
.ןוקירסולוא רחמלו ,ןוניקסרא ןיד אמוי :ול רמא

א

'וגו לכוי אל ,םיעגי םירבדה לכ [ח]

.םדאה תא ןיעגימ הלטבה ירבד
.המש שובכ - םויה ארוק
.תוכיתח טועמ - תרפועכ עלס
.ןיכותח ןייורש ןיכותח - ןכסמ רוטב תוללפתמ
.לדרחב ןידרת - ןכסמ רוטב טפשמ רוש

.הירעש רשנ ןתנוי 'ר
.רפס דח ןמת הוה אייסאתימ היעבצד הלדגומ הידהל לזא
?ותאפרל ןאכל התאב ךרעש ליבשב :רמא
,ותאפרל לעס הב שיש תיבס אהו ללאמ ופטיש :ול רמא
.היחמ שיחהל ןאכל יתקתעוה ינאו
,וילגר לע היל עברו םק
.אתרואב ברד הימק יעתשימ שירב ןאכ :היל רמא

ב

:רחא רבד
,םיעגי םירבדה לכ
.ןיעגימ תונמוא ירבד

:והבא 'רד הירב אנינח יבר םשב רזעילא יבר
,אתתיאב הוה אדבוע ןידה רמא הוה
.ןירסיקב םותחנה לצא הנב תא הכילוהש
!תונמוא ינב תי ףילא :היל הרמא
,םינש שמח ילצא בשי :הל רמא
.הטחב ןינימ תואמ שמח ודמלמ ינאו
.הטחב ןינימ תואמ שמח ודמלו ,םינש 'ה ולצא בשי
,תורחא םינש 'ה ילצא בשי :הל רמאו
,הטחב ןינימ ףלא ודמלמ ינאו
?הטחב תיא ןינימ המכו

:ירמא ןנבר
.ןינמד ןיטח ,תינמ יטחב

:רמא אחא 'ר
.תינמ ,ןינמ ,הטחב ןינימ תואמ שמח

ןתנוי 'רו אנינח 'ר
.ןיתש לע ,ןומוקו ןובשחו ןובתי ןוהיורת

:רמא יסוי יבר םשב רזעילא יבר דועו
,ןירסיקב אתתיא אדהב הוה אדבוע
.סינוכרפ דח לצא הנב תא הכילוהש
!תונמוא ינב תא דמל :היל הרמא
,םינש עברא ילצא בשי :הל רמא
.הציבב ןינימ האמ ודמלמ ינאו
,םינש עברא ולצא בשיו
.הציבב ןינימ האמ ודמלו
,תורחא םינש 'ד ימע בשי :הל רמא
.הציבב םירחא ןינימ האמ ודמלמ ינאו

:רמאו יבר עמש
.ונימימ הבוט וניאר אל

ג

:רחא רבד
םיעגי םירבדה לכ
.םדאה תא ןיעגימ ,תונימ ירבד

.תונימ םושל ספתנש רזעילא יברב השעמ
.ותוא ןודל המיבה לע ולעהו ןומגה ותוא ולטנ
?וללה םילטב םירבדב קוסעי ךתומכ לודג םדא ,יבר :ול רמא
.ןיידה ילע ןמאנ :ול רמא
,רמא וליבשבש רבס אוהו
.םימש םושל אלא רמא אל אוהו
,ךילע ינתנמאהש רחאמ :ול רמא
:רמואו רובס יתייה ינא ףא
?וללה םילטב םירבדב ןה תועוט וללה תובישיש רשפא
!התא רוטפ ,סומיד
,המיבה ןמ רזעילא 'ר רטפנש רחא
.תונימ ירבד לע ספתנש לע רעטצמ היה
.לבק אלו ,ומחנל ולצא וידימלת וסנכנ
.ולצא אביקע יבר סנכנ
?ךינפל ברעו ,רבד ךינפל רמא ןינימה ןמ דחא אמש ,יבר :ול רמא
.ינתרכזה !םימשה .ןה :ול רמא
,ירופצ לש אטרטסיאב הלוע יתייה תחא םעפ
.ומש אינכס רפכ שיא בקעיו ,דחא םדא ילא אבו
.רבדה ינאנהו ינולפ םושמ ,דחא רבד יל רמאו
.היה רבדה ותואו
.בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת אל (ג"כ םירבד) :םכתרותב בותכ
?ןה המ
.ןירוסא :ול יתרמא
?רתומ ןדבאל ,םירוסא ןברקל :יל רמא
?םהב השעי המ ןכ םאו :ול יתרמא
.תואסכ יתבו תואצחרמ יתב ןהב השעי :יל רמא
!תרמא הפי :ול יתרמא
.העשל הכלה ינממ המלעתנו
,וירבדל יתדוהש הארש ןויכ
.ואצי האוצלו וב האוצמ ,ינולפ רמא ךכ :יל רמא
.ובושי הנוז ןנתא דעו הצבק הנוז ןנתאמ יכ ('א הכימ) :רמאנש
.םיברל ןווסרוכ ושעי
.תונימ םשל יתשפתנ רבדה ותוא לעו .ינאנהו
:הרותב בותכש המ לע יתרבעש אלא דוע אלו
.התיב חתפ לא ברקת לאו ךכרד הילעמ קחרה ('ה ילשמ)
,תונימה וז ,ךכרד הילעמ קחרה
.תונז וז ,התיב חתפ לא ברקת לאו
?המל
.היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר יכ

?המכ דע

:אדסח יבר רמא
.תומא עברא דע

,לאעמשי יבר לש ותוחא ןב אמד ןב רזעלא 'ר תמ היה ןאכמ
,ינולפ םושב ,ותואפרל אינכס רפכ שיא בקעי אבו ,שחנ וכשנש
.לאעמשי 'ר וחינה אלו
.אמד ןב יאשר התא ןיא :רמא
.רתומ אוהש הרותה ןמ היאר ךל איבא ינאו יל חנה :ול רמא
.תמש דע ,היאר ול איבהל קיפסה אלו
,הרהטב ךתמשנ התציש אמד ןב ךירשא :רמאו לאעמשי 'ר חמשו
.םימכח לש ןרדג תצרפ אלו
.וילע תואב תוינערופהש ףוס ,םימכח לש ןרדג ץרופש ימ לכש
.שחנ ונכשי רדג ץרופו :רמאנש
?היה ךושנ אלו
.אבל דיתעל שחנ ונכשי אלש אלא
?היב היל הוה המו
,םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא (א"י ארקיו)
.םהב תומיש אלו

ד
רייגתהל רזעילא 'ר לצא תאבש תחא השאב השעמ
.ינברק יבר :ול הרמא
.ךישעמ תא יטרפ :הל רמא
.לודגה ינבמ ,ןטקה ינב :הרמא
.הב ףזנ
.הלבקו עשוהי 'ר לצא הכלה
:וידימלת ול ורמא
!?ברקמ התאו קחרמ רזעילא 'ר
,רייגתהל התעד הנתנש ןויכ :םהל רמא
.םלועל היח הניא
.ןובושי אל היאב לכ ('ב ילשמ) :ביתכד
,ובש םאו
.םייח תוחרא וגישי אל

םוחנ רפכ הידהל לזא עשוהי 'ר יחא ןב אנינח
.אתבשב ארמח ביכר היתי ןולעו ,הלמ יאנימ היל ןודבעו
.יסתיאו חשמ יולע בהיו ,היביבח עשוהי היבגל לזא
,אעישר אוההד ארמח ךב רעתיאד ןויכ :ול רמא
.לארשיד אעראב ירש ליכי תא תיל
.הימלשב ןמת ךמדו ,לבבל ןמת ןמ היל תחנ
:םוגרת
[םירצונ בשומ=] םוחנ רפכ רבעל ךלה עשוהי יבר יחא ןב היננח
.תבשב רומח לע בוכר וריעל והוריזחהו ,ףושיכ םינימה ול ושעו
.אפרנו ןמש וילע ןתנו ,ודוד עשוהיל ךלה
,םירצונה ךב ועגפש ןוויכ :עשוהי יבר ול רמא
.לארשי ץראב תוהשל לוכי התא ןיא
.םולשב םש תמו ,בבל דרי

ןוהיבגל יודימלת ןמ דח קרע ןתנוי 'ר
.תוינוטפא ןב דבע היחכשאו לזא
,הירתב אינימ ןוחלש
:היל ןירמא ךכ
.ונלוכל היהי דחא סיכ ,ונכותב ליפת ךלרוג ('א ילשמ) :ביתכ ךכ אלו
.הירתב ןיחרפ ןוניאו חרפ הוהו
.אתלכ אדהל אדסח לומג אתיא יבר :היל ןירמא
.תחא הבירב םיקוסע ןאצמו ךלה
!?ןידבע יאדוהיד ןוהיחרא ןכ :ןול רמא
.'וגו סיכ ונכותב ליפת ךלרוג הרותב ביתכ ןכ אלו :היל ןירמא
.ןוהיפאב דרטו ערתל אטמד דע ,הירתב ןיחרפ ןוניאו חרפ הוהו
,ןב תלכתסיא אלו תכפה אלד ,ךמאל גולג ליזא ,ןתנוי 'ר :ןירמא
.ןרתב חירפ תיוה ,ךרתב ןיחרפ ןניוהד המ ןמ רתוי ,ןב תלכתסיאו תכפה וליאד
:םוגרת
[םירצונל=] םהילא ףרטצהו חרב ןתנוי יבר ידימלתמ דחא
תונזב קסוע ואצמו ןתנוי יבר ךלה
?"ונלוכל דחא סיכ" בותכ אל יכו :ול ורמאו ןתנוי 'רל םינימה וחלש
.המע םילקלקמ םאצמו ,הלכ חמשל והושקב
?םידוהי םישוע ךכ :םהל רמא
.וירחא ףודרל ריואב וחרפ םהו ,םהמ חורבל ריואב חרפ
.םהינפב תלדה קרטו ,ותיבל עיגהש דע
.ונישעמב תלכתסה אל יכ ,ונתחצנ יכ ,החמשב ךמאל רומא :ול ורמא
.ךירחא ונא אלו ונירחא ףדור התא התייה ,ונישעמב תלכתסה ול

הסוקנ ןב הדוהי 'ר
.ומע ןיקסעתמ ןינימה ויה
.בישמו ותוא ןילאוש ,בישמו ותוא םילאוש ויה
.ןותא ןיביגמ ןותא ןגמ לע :ןול רמא
,הירבח חצנד שנ רב לכד ןניניב דיבענ
.סנרוקב הירבחד היחומ עצפ אהי
.ןיעציפ ןיעציפ ןואלמתיאד דע ןוהיחומ עצפו ,ןול חצנ אוהו
,אתאד ןויכו
!תחצנו םימשה ןמ ךועייס יבר :יודימלת היל ןירמא
,תמחה התוא לעו שיאה ותוא לע וללפתהו וכל ,ןגמ לעו :ןול רמא
.ןימחפ האלמ וישכע לבא ,תוילגרמו תובוט םינבא האלמ התיהש
:םוגרת
הרותב קוסעל םוקמבש ילע וללפתה .יתוא םיחבשמ םתא םניח לע
.הלא םיחוכיוב יתקסע

ה
:רחא רבד
- םיעגי םירבדה לכ
.םדאה תא ןיעגימ הרות ירבד וליפא
,הרות דומלל סנכנ םדא ,הליחתב
.רוהטה תא ןיאמטמו אמטה תא ול ןירהטמ ןהו
,וחוכ ןהב ןישיתמ ןהש המ לכש ,עדוי וניא אוהו
,תווש תורזגו תורומחו תולק איצומ אוהש ףוס
.רתיהו רוסיאו הרהטו האמוטו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ