book-pic
הרשות נתונה
פרקי ידיעה ובחירה מתוך "אור ה'"
30 עמודים
קטגוריה: פילוסופיה
הוצאה: הוצאת אתר דעת 2015
מחבר: ר' חסדאי קרשקש
עורך: יהודה איזנברג

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

עבודה זו כוללת מהדורה מדעית של הפרקים "בידיעת השם הנמצאות" ו"בבחירה", מתוך "אור ה'" לרבי חסדאי קרשקש. בפרקים אלה עוסק רבי חסדאי קרשקש בשאלת ידיעה ובחירה. רח"ק מציג את השיטות הקיימות בשאלת בחירה וידיעה, ולאחר מכן מבהיר את עמדתו. בשאלת ההשגחה טוען רח"ק, בעקבות הסבריו על מהות הבריאה, כי בריאת העולם יש מאיו פירושה הוא סיבת כל הפרטים מצד צורתם ומצד תוכנם. משמע: ה' יודע את כל הפרטים. בשאלת הבחירה החופשית מציג רח"ק שתי נקודות מבט לבעיה: מנקודת מבט של בריאת העולם, נובעת ההשגחה וידיעת הפרטים מצד הבורא; מנקודת מבט של חופש הבורא לברוא כרצונו, והיות העולם "אפשר", נובע כי החופש קיים בעולם, והאדם יכול לבחור בהתאם לחופש זה.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע