אנליו תליהק

הנבוק תליהק

הגיר תליהק

ןילרב תליהק

הניו תליהק

טשפדוב תליהק

גרובשרפ תליהק

שטאקנומ תליהק

טסרקוב תליהק

ץיבונרשט תליהק
אמור תליהק

םדרטשמא תליהק

גארפ תליהק

טרופקנרפ תליהק

קבסדנו ,גרובמה ,הנוטלא תוליהק

השרו תליהק

ןילבול תליהק

'זדול תליהק

בוקרק תליהק

בובל תליהק