הבוגתו הגלבה
הנגהה ןוגרא ןיבל ימואלה יאבצה ןוגראה ןיב קודה הלועפ ףותיש רצונ ,תוערפה תליחת םע
הנגהה תודמע וקלוח ,לשמל ,ביבא-לתב .םיברעה תופקתה ינפמ םיידוהיה םיבושייה תנגהב
:שיא השולש התנמש תפתושמ הדקפמ המקוה ףא ןג-תמרבו ,םינוגראה ינשל הייריעה ידי-לע
.(ל"צאה גיצנ) ןלפק יכדרמו (הנגהה ןוגרא גיצנ) גרבנייפ ,(תימוקמה הצעומה ר"וי) יצינרק םהרבא
תנוכש לע דקפל הנמתנ יכ ותודעב רפסמ ,םילשוריב תע התוא היהש ,ןימרק ףסוי ,ל"צאה שיא
ימורדה קלחה :םיינשל קלוח רוזאה ויפל םוקמב הנגהה דקפמ םע רדסהל עיגה אוה .השמ ןימי
תודסומה תוינידמ 8.הנגהה ןוגראל רסמנ ינופצה קלחה וליאו ,ל"צאה ישנא תרימשל רסמנ
תוינידמל סיסבה תא וויה םיקומינ ינש ."הגלבה" - הרקיעו תיביספ הנגה התיה םיימואלה
םילאוטקלטניאה יפב רקיעב אשינ ירסומה קומינה .יטמגרפ-יטילופהו ירסומה קומינה :הגלבהה
לש םחוכ הלגתנ דחא חטשב" :עשפמ םיפח םישנא גורהל ידוהיה לש וכרד הז ןיא יכ ונעטש
חטשה תא .םידליו םישנ חצר ,אטח לכמו עשפ לכמ םיפח םישנא חצר ,בראממ חצר :םיפקותה
תולפשל תדרל וניצר אל ונא" :ךשמהבו ."ךלנ אל וז ךרדב .םיברעה םיחצרמל ריאשהל ונילע הזה
9 ."עשפמ םיפח םישנא לע םירודכ ריטמהל ,תאזכ תירסומ

םילוקישה ןמ רתוי הגלבהה תוינידמ תעיבקב לקשמ ידבכ ויה םייטילופה םילוקישהש אלא
םייח אל .םיפיטמל בוט רסומש םלועב םייח ונא" :ורמואב ןוירוג-ןב גציי וז הדמע .םיירסומה
שיש ול חיכוהל לכונ אל םא - בושייל חיכונ אל .הז יפ לע תויחל ולדח םידוהיה םג .הז יפ לע
10 ."וקיפסי אל דבלב רסומ ירבד - יטילופ ןוסא הזב

הכימתה תא תוריבגמ קר יברעה רורטה דגנ הבוגתה תולועפ יכ דוע ונעט ידוהיה בושייה ישאר
.םלועמ החכוה אל וז הנעט םלוא ,תויפונכב

דעווה םלוא .הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגהה יכ העדב ויה ימואלה יאבצה ןוגראה ירבח
ךולה תא ןיבה ימוהת .םקנו לומגת תולועפ רשיא אלו הגלבהל אוה ףא הטנ ל"צאה לש ירוביצה
םעפמ וצרפ הנגהה ירבח םג .לבגומ הדימ הנקב לומגת תולועפ רשיאו ,םירבחה ברקב תוחורה
ורבעש םיברע רבעל הנגהה ירבח ורי ,לשמל ,1936 טסוגואב 17-בו ,הגלבהה וק תא םעפל
היה .םיברע וררוגתה םהבש םיתב רבעל תוצצפ וקרז ףא םויה תרחמלו ביבא-לתל ופי ןיב לובגב
ביבא-לתב הרבעש תבכרה ןמ תוצצפ וקרזו ופיב תוידוהי תויחא יתש וחצר םיברעהש רחאל הז
11 .ופימ הכרדב

י"אפמ זכרמב ןויד 1936 טסוגואב םייקתה ,הנגהה ישנא ידיב ושענש הבוגתה תולועפ תובקעב
:רתיה ןיב ,הנגהה ישארמ ,רוגיבא-בוריאמ לואש רמא ,ןויד ותואב .הגלבהה אשונב

שי .הלאה םישעמה תא בייחמ ינאו הבוגת-ישעמל םיפחדנ ונא הרירב רסוחמ
םדקומ ןיידע ...השענש הממ קופיס לכ יל ןיא .ושענשמ בוט רתוי םתוא תושעל
וליחתי םיברעהש לכ םדוק הצור ינא ךא ,תאזה הטישה תואצותמ תונקסמ קיסהל
הז דעב ינא ...התע דע תאזכ התיה אל ןהו ,םהיבושיי לע רומשל וליחתיש .דחפל
הזה םוקמהש םיעדוי ונחנאש הרקמ לכב םימיוסמ תומוקמ לע תופקתה ךורענש
12 .ונדגנ רורטו תולפנתה ישעמב םשא

הזב היה ,עשופ רפכ יצוביק שנוע שינעהל ונלכי ,לשמל ,וליא" :במולוג והילא רמא ןויד ותואב
."ונכותב חוכ לדגמ םגו חוכ הלגמה השעמ םושמ

:הגלבהה תוינידמל הפירח תודגנתה הרושה ןמ םירבח ועיבה ,"הנחמב" הנגהה ןותיעב

!וקה תא ורבש

(הגלבהה לע םירבח ירבדמ)

,היתודג לע התלע ונלש םדה סוכ ;ןמזמ השדגנ רבכ הגלבהה תאס יכ ,ינששוח [...]
ונתוא םיצלאמ [םיברעל הנווכה] "ליצאה םעה" ינב לש םינורחאה הבעותה ישעמו
...ירמגל תורחא תונקסמ קיסהל
ירחא רהרהל אלו תעמשמ לש הלועב תאשל בייחמה רמוחמ ונצרוק יכ םאו
וז הגלבה יכ ,בר רעצב תאז-לכב ןייצל ינירה ,שארב םידמועה הלא לש םהיתודימ
היצזילרומד ידיל םג םא יכ ,שואיי ידיל ונתוא האיבמו ונידי תא הפרמ איהש קר אל
תורושה ירבח ןיב לאשמ ךרענ ול יכ ,ינחוטב !האוש ונילע טימהל הלולעה הרומג
.ידמל תועיתפמ תואצותה ויה זא יכ ונלש
תא דבכמ ..."ליצאה םעה" ינב יכ ונל םתרבסה ...םעפ אל !שארב םידמועה םתא
םיברעה ...!היפ לע הרעקה תא םתכפהו םתאב הנהו ;"רבג םילאד לכ" תטיש
...בל יגומ ונב םיאורו תונדחפכ וז ונתקיתש תא םישרפמ

:ןותיע ותואב רחא בתכמבו

?גילבהל ךישמנ םאה

(הרושה ירבח תובוגתמ)

.סיסכת םשב ללכ התונכל ןיאו ,טלחהב עורג סיסכט אוה תיאבצ הניחבמ הגלבה [...]
תעדויה וז איה הבוטה הנגהה .שארמ עודי ריפחמ ןולשיכ ,ןיזה קוריפ השוריפ הגלבה
...הפקתהל תאצל קיפסמ אוהש םדוק ביואה תא ףיקתהל
...ונתורדתסה לש ןוילעה ךרעב קפקפל וליחתה ונירבחמ המכ :יולגב רמול אנ-השרוי
םייביטקאו םייביסרגא תויהל םיחרכומ םהש ,הלא םידיקפתל ארקיהל םוקמב הנהו
ליחתמ בושייהש דבלב וז אל .תטלחומ תויביספל ארקנ אוה ,הלימה ןבומ אולמב
...ודיקפתב לזלזל רבחה ליחתי רבד לש ופוסב .ונילא ןומא-יאב סחיתהל
וא 1921 תוערואמב םיבוטו םימיאתמ ויהש ,םיגהנמ יפל תגהונ ונלש תורדתסהה
,םילכי ונא ןיא ."וגרוהל םכשה ךגרהל םקה" תניחבב איה יברעב העיגפ לכ ...1929
...אל וא חצר ישעמל דעומ אוה םא יברע לכ רוקחל ,הכרעמה ךותב ונדמעב
.הגלבהה ןמ םכל ולדח :הדקפמה לא הרושה ךותמ האירק אורקל ,אפיא ,ינוצרב
דובכו הצמשל ןותנ לארשי דובכ ,זבל ונשוכר ,ורקפוה ונייח .שפנ דע םימ ועיגה
13 ...רערעתהל לולע ונתורדתסה

:רתיה ןיב ,ןמצייו בתוכ ,ליפ-תדעו תוצלמה םוסרפ רחאל םימי השולש ,רוג-יבסמרוא לא בתכמב

ימע ינב ינזאב יטירבה ןוטלשה לע יתוניגה :היימודב יתאשנ םירבדה בור תא [...]
טעמכו ינופצמ דגנ תובורק םיתעל ,לבת יקלח לכב ,םיסרגנוקב ,תוירוביצ תומיב לעמ
הינטירב םע קודהה הלועפה-ףותיש בשחנ יניעב יכ ?ןכ יתישע המל .ימצע תערל דימת
ידדצ-דח ראשנ הז הלועפ ףותיש םלוא .לארשי-ץראב ונתוינידמ לש הניפ-ןבאל הלודגה
14 .דגנכש-הבהא ילב הבהא -

15 :םיאבה םירבדה תא תובשומה רשל ןמצייו בתוכ ,1938 לירפאב בתכנש ,רחא בתכמב

יפל ,הגלבה לש תירסומ הדימ התוא םידוהיה וארה תומוהמה תפוקת לכ ךשמב
תילרבילה להקה תעד לש התצרעה הל השכרש ,תונויצה לש הלענה התרוסמ
ןובשחב איבנ םא ,וז תוגהנתהב הדמתהה תא ןייצל יוארה ןמ דוחייבו ,םלועה לכב
הרכהה וליפא [ל"י - ילש השגדהה] .םיברעל ינידמ חוויר ואיבה תומילאה ישעמש
ןוטלשהו ,םרסומ לע ורמשו םתרוסמ ךרדב וכלה םידוהיה ...הל הנתינ אל תימשרה
המוד .תומוהמב םיברעו םידוהי "תוינפ ילב" הוושהו ותרוסמ ךרדב ךלה ילארשיצראה
,דואמ ישונא והשמ הרק םנמואו .רורט ישעמל םידוהיה תא ףוחדל הנווכ שיש היה
השעמכ התשעו 1938 ץיקב הרדגמ ףוס-ףוס האצי םידוהי םישרופ לש הצובק רשאכ
לכ ןתיא דמע וללכב בושייה .דואמ ןטק טועימ הז היה ןיידע לבא .ןוטלשהו םיברעה
16 .ידוהיה רורטה דגנ ןמזה

ידכ ,"חור ךרואו תוקפאתה" ץראב וירבחל יקסניטוב'ז הרוה תוערפה לש הנושארה הפוקתב
ביקע היה יקסניטוב'ז .ץראב ידוהיה בושייה לש ןוחטיבה תייעבל ידוסי ןורתפ אוצמל ול רשפאל
תנשב רבכ .בושייה לע ןגהל ןתינ ,תונוטלשה רושיאב ,ירבע דודג תמקה ידי-לע קר יכ ותעדב
הנממ שקיבו הלשממה לא ,רוכזכ ,הנפ ,םילשוריב הנגהה תא ןגראל וילע לטוה רשאכ ,1920
ןיאש הנעטב ,תרתחמ תמקהל יקסניטוב'ז דגנתה ,רומאכ .םירבחה תא וב שמחל ידכ ילאגל קשנ
יקסניטוב'ז חתפ ,1936 תנשב תוערפה ץורפ םע דימ ,ןכאו .םיברעה תופקתה תא ףודהל החוכב
יקסניטוב'ז .לארשי-ץראב ירבע דודג תמקה רשפאל תיטירבה הלשממהמ שרדו תינידמ הלועפב
,תוירסומ תוביסמ םקנו רורט תולועפל דגנתה אוה .הבוגתהו הגלבהה תלאשב תובר טבלתה
.השלוחכ םיברעה ידי-לע בשחיי ,םידוהיה דצמ הבוגת רסוח יכ בטיה ןיבה םלוא

,הגלבהב ודדיצ יקסרפוסו ןמסורג דועב ;תוקולח תועדה ויה ל"צאה לש "חקפמה דעווה" תבישיב
.ןירוח-ןב והילא היה הבוגת דעב ותעדב ץרחנ היהש ידיחיה .םיפיעסה ינש לע ןילרב ברה חספ
רבד ,םיטירבה דגנ רורט תולועפ םג םהיתובקעב ואיבי םקנו הבוגת ישעמש ששח ומצע ימוהת
ןכל ,רשפא יא םולכ אלב רוטפש ןיבה תאז תמועל .ןוגראה לש ומויק םצע תא הנכסב דימעיש
רשיאש תולועפ דצב םלוא .ןילרב ברהמ רושיא לביק תאזלו תרקובמ הרוצב תונטק תולועפ רשיא
17 .רושיא אלל תולועפ םג ועצוב ,ימוהת

.ביבא-לתב הגולפ דקפמ שמישש ינוערז ןימינב רפסמ ,רושיאב ושענש תולועפה תחא לע

ןיינבה גג לע ,ףשנתמ ולכ ,(ןויצ-רה) גרבניצנב לאירזע הלע 1936 טסוגואב 16-ב
הכרד התשעש תבכרה ןמ לצרה בוחרל ןומיר קרזנ התע הזש רפיסו ,יתדבע וילעש
שיטפה תא יתקרז .ועצפנ םישנא המכו גרהנ ןטק דלי .ביבא-לת ךרד ופי רבעל
ונחנא ,אוב" :לאירזעל יתרמא הדובעה ידגב תא ףילחהל ילבמו ,ידיב יתקזחהש
18 ".למגה בג תא רבשש שקה והז :(ימוהת לש ויוניכ) ןועדג לא םיכלוה

יפ-לע .ופיל הכרדב ביבא-לתב תרבועה תבכרה דגנ לומגת תלועפ עצבל ימוהתל עיצה ינוערז
.שאב תונורקה לע וחתפי ,רוצעי הזש רחאלו ,רטקל תחתמ ץצופתיש שקומ וליעפי תינכתה
קר םיכסהו שוקימה תלועפ תא לטיב ןורחאה עגרב םלוא ,הלועפה תא רשאל ץלאנ ימוהת
:ינוערז רפסמ םויה תרחמל הרק רשא לע .תבכרה תונורק לע שאב החיתפל

הירא ,ינגס היה לאירזע .וז הלועפל ואציש םירוחב הרשע לע דיקפתה תא יתלטה
לע הדקפוה לאיזר רתסאו םוקמל קשנה תא האיבהש תינוכמה גהנ - רזעילא-ןב
הכומנ םינבא רדג ירוחאמ תחוורמ תיתיזח הרושב םישנאה תא יתרזיפ ...קשנה
עמשיה םע יכ התיה הדוקפה .תבכרה תליסמל יולה הדוהי בוחר ןיב הצצחש
...ולוממש ןורקה רבעל דחא לכ תוריל םה םג םיאשר - ידצמ הנושארה הייריה
לש תויריה תא יתעמשו ןושארה ןורקה רבעל שאב יתחתפ ,רטקה ברקתה רשאכ
שאב התוא תוסכל תונמדזה יל התיה ךכו העיסנב הכישמה תבכרה .םישנאה רתי
19 ...הכרוא לכל [יניפ עלקמ-תת] "שוו"ה ןמ

הרטשמה תעדוה יפל .לודג היה אל םיעגפנה רפסמו תורופס תוקד הכשמנ הלכ הפקתהה
יעסונב הזחאש הלהבה םלוא ."יטירב לייח עצפנ ןכ .ועצפנ םיברע השימחו גרהנ דחא ינמרא"
.הלכ ץראה יבחרב הטשפתה הפקתהה לע העידיהו ופי ייברע תא המהדתב התכה תבכרה

הקירפא םורדמ וכרדבו םיברעה דגנ הבוגת ישעמל ןתינש רושיאה םע םלש היה אל יקסניטוב'ז
טרבור תא םג הללכש לארשי-ץראמ תחלשמ םע (םירצמ) הירדנסכלאב שגפנ ,הפוריאל הרזח
שאר) גרבנזור השמ תייוולב אבש ,(ןלהל האר - ימוהת לש ותשירפ רחאל ל"צאה דקפמ) רקטיב
.(רקטיב לש ותושארב הדקפמה ריכזמ) ןרטש םהרבאו (רקטיב לש ונמזב הדקפמה רבחו הטמה
20 .םיברעה ישעמל הבוגתב ךרוצה לע ןוגראה ישנא ורביד השיגפ התואב

רומח לע בכורה יברע םיחצורש הזב תלעות לכ האור יניא :יקסניטוב'ז
ינא ןיאו הרובג לכ הזב האור ינא ןיא .ולש תוקריה תא רוכמל ביבא-לתל
.תלעות לכ הזב האור
ינא .הרצונש הריוואה תא ןיבהל ךירצ ר"תיב שאר ןודא :גרבנזור השמ
בצמל רשקב תווהתהל תולולעה תויוצרפתהה לכל יארחא תויהל לכוא אל
.דואמ קדוצ אוה יניעבש ,הזה חורה
רמאיי ובו ןוסלדנמ ידי-לע םותח קרבמ ולבקת יוניש לוחי םא :יקסניטוב'ז
21 .שאב חותפל ולכות הז קרבמ תלבק ירחא .בויחב הרמגנ הקסעהש

.הצרא לחוימה קרבמה תא ףוסבל חלש תובר תויוטבלתה רחאלו ןודנולל יקסניטוב'ז עסנ םירצממ

וחתפ 1937 סרמב .ינוערזב איה ףא הרושק ןהמ תחאו רושיא אלל תולועפ םג ושענ רומאכ
ינוערז .םימה ראבל םכרדב לאינביב םישנא השולש חצר - םאישו לילגב הביא ישעמב םיברעה
חתפתה םיינשה ןיב .לאינביב חצרה לע םקנו הבוגת תלועפב תאצל עיצהו ימוהת לא רהימ
דואמ בזכואמ השיגפה ןמ אצי ינוערז .הבוגת תלועפ רשאל אלש ימוהת טילחה ופוסבו רע חוכיו
עיצהו ,ותגולפב הקלחמ דקפמ שמישש ,יקחצי הירא לא הנפ אוה .רושיא אלל לועפל טילחהו
וטילחה ,ותמכסה תא ןתנ יקחציש רחאל .ימוהת לש טלחומה רוסיאה תורמל הלועפל תאצל ול
ךרוצל סייג יקחצי .םילשוריל ךרדה םא לע ןכשש ,(רוזאי) רוזאב יברע הפק-תיב ףוקתל םיינשה
.לאיזר דוד לש ודוקיפב םינגס סרוקב ןמז ותוא ףתתשהש ,אנהכ ןימינב ,וכינח תא עצבמה
דיל רצענ עונפואה .רוזאי יברעה רפכה ןוויכל םכרד ושע ,אנהכ לש ועונפוא לע םיבוכר ,םיינשה
תא םיסכמ םיהכ םייפקשמו ושארל עבוכ שבוח אוהשכ דרי ,רוחאמ בשיש ,יקחציו הפקה-תיב
ןמ תוריהמב םלענש עונפואה לא דימ רזח יקחצי .הפקה-תיב םלוא ךות לא ןומיר לשלישו ,ויניע
םוקמב האצמ איה העיגה הרטשמהשכו הקזח תוצצופתה העמשנ רפסמ תוינש רובעכ .םוקמה
הקרזנ הצצפהש הרטשמל ורפיסש םילבלובמ ךכ-לכ ויה הפקה-תיב יבשוי .בר סרהו םיבר םיעגפנ
.עסונ סובוטוא ךותמ

.ותורדעיה תביס תא ררבל ידכ לאיזר דוד לא ארקנ ,םינגסה סרוקמ םוי ותוא רדענש ,אנהכ ןימינב
ןיעידומה תוריש ידי-לע הצממ הריקח הכרענ .תומש רסמ אל םלוא עריא רשא תא רפיס אנהכ
םימשא ואצמנ םיינשה .טפשמל יקחצי היראו ינוערז ןימינב ודמעוה םימי עובש רובעכו ימינפה
ךרענש גוליפה רחאל ןוגראב תוליעפל ורזח םיינשה) ל"צאה תורושמ ושרוגו תעמשמ תרפהב
.(ןכמ רחאל םידחא תועובש

דוד .(ןלהל האר) הבוגת ישעמ לש הרושב ל"צאה חתפ ,יקסניטוב'ז ידי-לע רושיאה ןתינש רחאל
לדבהה תא ריבסה ךכו .תיביטקא הנגהל תיביספ הנגהמ רבעמה תא הלא תולועפב האר לאיזר
:תוטישה יתש ןיב

איה המחלמה תילכת םא .םלועל ןוחצינב הנרתכות אל דבלב הנגה תולועפ [...]
-יאש רורב - וחוכ תא רובשל ילבמ גישהל ןיא תאז תאו - ביואה לש ונוצר תריבש
תא רובשת אל הרוהט תיתנגה הקיטקט .אדירג הנגה תולועפב קפתסהל רשפא
ונוצרכ ףוקתל ביואל תרשפאמה ,תאזכ הנגה תטיש ... םינפ םושב ביואה תוחוכ
תיביספ הנגה תארקנ תאזכ הנגה - ףוקתלו רוזחלו שדחמ ןגראתהל ,ונוצרכ תגסלו
הצור וניאש ימ :תחא הנקסמל םיליבומ הלאה םיבושיחה לכ ... ןברוחו הלפמ הפוסו
אלא םירחא אכדל אב וניאש ,םחולה דצה ותוא םג .ףוקתל אלא ול ןיא חצונמ תויהל
אוה .הפקתהה ךרד - תחא ךרד קר החותפ וינפל םג ,ודובכ תאו ותוריח תא ליצהל
22 ... ונוצר תאו וחוכ תא רובשלו וביוא לע רעתסהל ךירצ

רחאל .יקסניטוב'ז לצא הנפמ תדוקנ התוויה (ןלהל האר) םודרגל ףסוי-ןב המלש לש ותיילע
הגלבהה תוינידמ תא ןיטולחל שוטנל אוה חרכה יכ הנקסמל עיגה אוה תכשוממ תוטבלתה
:רתיה ןיב ,יקסניטוב'ז בתכ וירמאממ דחאב .חוכה אולמב ביואב תוכהלו

המחלמ לכ ,המחלמב .עובצו יחטש טופטפ ..."עשפמ םיפח שינעהל וזיעת לא"
- ידגנכ אצויה ביואה לייח ידגנ עשפ המ .עשפמ ףח אוה דצו דצ לכ אולה ,המחלמו
דחא הפ ,המחלמ ץורפת םא ?סנואב והוסייגש ,ינומכ דבע ,ינומכ רוויע ,ינומכ ןויבא
םישנ םע ויבשות תא ביערהל ,אנושה [תמדא] לע השבי רגסהו םי-רגסה ונלכ שורדנ
תבוגתל הפצנ זיראפו ןודנול לע הנושארה םיסוטמה-תפקתה ירחאו .עשפמ םיפחה ףטו
עשפמ םיפחב אלא המחלמ ןיא .ףטו םישנ ובר ןהב רשא ,ןאלימו טרגטוטש לע םינוריווא
לכ לע המחלמ לכ איה הרורא ןכל .םיחאב םיחא המחלמ אלא המחלמ ןיאש ומכ
הצור ךניא םאו .עווג - עשפמ ףחב עוגנל הצור ךניא םאו ,דחי םג ןגמו רגת ,היתורוצ
23 .טפטפת לאו הרי - עווגל

לוקיש םג היה ,הגלבהה תוינידמ סיסבב ודמעש יטילופהו ירסומה לוקישל ףסונב יכ ןייצל שי
םירטושה תורושל םידוהי סויגל טדנמה תלשממל תידוהיה תונכוסה ןיב םיעגמב רושקה ,ישעמ
.םירטונה - םיפסומה


24 םירטונה
ףותיש רבדב הלשממה ןיבל תידוהיה תונכוסה ןיב עגמ רצונ (1936) ו"צרת תוערפ ץורפ םע
ליחל םיבדנתמ סויג רשפאל העיצה תידוהיה תונכוסה .םיברעה םיערופה דגנכ יאבצ הלועפ
קלח םיבושייה ומלשי ,העצהה יפ-לע .םיידוהיה םיבושייה לע רומשל היהי םדיקפתש םירטונה
.ועבשוה (םיפסומ םירטוש) םירטונ 600-ו סויגה לחה 1936 יאמב ןכאו .םירטונה לש םתרוכשממ
תויולכנתה ורבגש לככ .םתרוכשממ שילש ןכו תשומחתו קשנ ,םידגב םהל הקפיס הלשממה
ףא הלשממה .3,000-ל םירטונה רפסמ עיגה 1936 רבמטפסבו סויגה בצק רבג ךכ ,םיברעה
יעלקמבו םיבורב ודיוצ םירטונה .(שדוחל י"אל 3) םתרוכשמ תיצחמ תא םלשל המצע לע הלביק
תא םג ושמישש ,תירבעב הכרדה תורבוח וספדוה .יטירבה אבצהמ םילמס ידיב ונמואו סיאול
םרפסמ ברקתה 1939 תנשבו ,הבחרתהו הכלה םירטונה תלועפ .ץראה יבחר לכב הנגהה ירבח
.15,000-ל

.םינושה םיבושייב הנגהה תולועפ לע תופחל ועייסש ךכב הנגהה ןוגראל בר רזעל ויה םירטונה
הווסמ ושמיש ךכבו ,הנחתה ןמ הז ךרוצל חקלנש ,קשנב הנגהה ירבח תא ןמאל וגהנ םירטונה
.ןוגראה ינומיאל חונ

-תמר ,הניפ-שאר :ומכ ,ל"צאה ישנא ידיב תדקפומ הרימשה התיה םהבש ,םידדוב תומוקמ ויה
ירהבש קחצי-תלחנו בקעי-ראב ,הינמלק ,(הנימינב דיל) ינוש ,בקעי-ןורכיז ,(הינתנ דיל) ןיקמויט
.תימוקמה םירטונה תנחת תוסחב ולעפש ,ל"צאה לש םיסרוק ומייקתה הלא תומוקמב .םילשורי

,הילגנאמ רישע ידוהי ,רגנידירג השמ ידי-לע 1938 תנשב תיאלקח הווחכ הדסונ 25 הינמלק
תובר םינש ךשמבו ,שבוכה-תמר ץוביק דיל הנכש הינמלק .ןמלק ,ויבא םש-לע םוקמל ארקש
.(םנוד 1,400 ינפ-לע הערתשה איה) ץראב רתויב הלודגה תיטרפה תיאלקחה הווחה התיה
.הביבסבש םייברעה םירפכה ןמ תופילצל הרטמ הינמלק התיה ,1936 תנשב תוערפה ץורפ םע
תויהל ךפה םוקמהו ,ל"צאה שיא ,דורלסקא לארשי לש ודוקיפב ,הרטשמ תנחת המקוה הווחב
קשנב ושמתשהו םירטונ ידגבב םיכינחה ושבלוה הווחב וכרענש םיסרוקב .יצרא םינומיא זכרמ
,ל"צאב םידקפמה יריכבמ ויה םיכירדמהו רנזופ המלש היה םיסרוקה דקפמ .הנחתב היהש
.ןמכייח ןורהאו לאיזר דוד םהיניב

וקספוה ,(ןלהל האר) 1939 יאמב סדע-ריב ךומסה יברעה רפכה לע ל"צאה תפקתה תובקעב
.הנימינב דילש ינושל רבע ל"צאה לש יצראה הכרדהה זכרמו הינמלקב םינומיאה


"שאה תוגולפ"
.יאבצה ןיעידומה תוריש לא חפסיהל ידכ טייגניו דרוא סלרא'צ ןטיפקה ץראל עיגה 1937 ויתסב
םדקהב רובעל ירבעה בושייה לעש הנקסמ ידיל אב ץראב ןוחטיבה תויעב תא דמלש רחאל
תאצל ושרוה אלו םייטטס הנגה ידיקפתב םירטונה ושמיש ואובל דע .תיביטקאה הנגהה תטישל
הרטמ ושמיש םירטונה תודמעו םיברעה ידיב דימת המזיה התיה וז הטיש יפ-לע .רדגל ץוחמ לא
םשב םג ועדונש ,"תודחוימה הלילה תוגולפ" לש ןתמקה תא טייגניו םזי 1938 ביבאב .הרורב
םירחבנ םירבח ופרוצ םהילאו םייטירב םילייחו םיניצקמ תובכרומ ויה תוגולפה ."שאה תוגולפ"
.תויברעה תויפונכל םיבראמ תוכרועו ,רדגל ץוחמ לא תואצוי ויה "שאה תוגולפ" .הנגהה ןוגרא לש
-ץראב תירבע הנידמ לש התמקהב בהלנ ךמות היה ,ך"נתל תדחוימה ותביחב עדונ טייגניו
ויתועד תא ריתסה אל אוה .לארשי-ץרא תלאשב תיטירבה הלשממה תוינידמל דגנתהו ,לארשי
.יאבצה ןיעידומה תורישב ודיקפתל רזחוה 1938 רבוטקואבו וילע םינוממה ינפמ

ךלהמב .הילגנאל ותחפשמ ינב םע רזחו ץראב ודיקפת תא טייגניו םייס 1939 יאמ ףוסב
םורגלו םינפיה יווקל רבעמ לא רודחל חילצה םש ,המרובל חלשנ היינשה םלועה-תמחלמ
.תיתרגיש הסיטב גרהנ 1944 סרמ ףוסב .ביואל הלהבו סרה

:תורעה
122/26.ה"תא, ןימרק ףסוי תודע .8
28.6.1936.םוימ" רבד "ןותע, ץיבוניבר. ז.א .9
' 320.מע, הנויה ברח, אריפש הטינא לצא טטוצמ .10
' 671.מע, ב, ה"תס .11
' 844 -845. מע םש, םש .12
11, 30.10.1936.ןויליג, הנחמב .13
.םש, םש .14
' 388.מע, שעמו הסמ, ןמצייו םייח .15
' 388.מע, שעמו הסמ, ןמצייו םייח .16
ןואיסומ תאצוה -1948, 1931,ל"צאה יעצבמ: תרבוחב תוזכורמ ל"צאה לש לומגתה תולועפ לכ .17
, 1998. ביבא-לתב ל"צאה    
' 35 .מע, רזכאו בידנו ןואג, ינוערז ןימינב .18
.םש, םש .19
' 96.מע, לאיזר דוד, רואנ הירא ןכו' 1017 מע, וב'ז, ץכ לאומש .20
.םש, םש .21
' 41.מע, ב, בינ .22
' 72.מע, ב, בינ .23
' 99.מע, ב, בינ ןכו' 881 מע, ב, ה"תס .24
ל"צאה, ריפוא עשוהי ןכו' 114 -116 מע, הריזג ץראבו תרתחמ יביתנב, יריאמ המלש יפ-לע .25
' 69.מע, הוקת-חתפב                תוכן תולדות ישראל