מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 9

לתוכן הגיליון

אדר- ניסן תשנ"ו

 

מרן הרב א.י. הכהן קוק זצ"ל*

 

הסיבה למציאות החיידקים בעולם

 

    לפי המחקרים האחרונים, הרעות הגופניות שבעולם באים ע"י בעלי חיים  יצורים הקטנים מחוללי החלאים הרעים. אמנם לא נחקר עוד סבת הויית אלו היצורים. ואולי החטאים המוסריים כולם, שפועלים על ההנהגה האנושית פרעות, הם סיבות ג"כ להויית אלו היצורים. הזוהמות והלכלוכים באים עפ"י רוב מסיבת איזה קלקול בהנהגה, ועם זה גרם וסיבה יוכל להיות שמאֵלה מתהוים באויר העולם מיני יצורים משחיתים להמוניהם. וכפי מיעוט החטאים יתמעטו, ובתיקון גמור יכלו לגמרי. ואכן קיי"ל שגם למוות אין תוצאות מבלעדם, ע"כ באפס החטא הרי החיים לפנינו**.


 


* מתוך כי"ק (מפנקס אחרון לבויסק עמו' 18 צד שני). כתב היד, המתפרסם לראשונה, נמסר לנו ע"י הרב יהודה הלוי עמיחי.

** ועי' אורות התשובה (פרק א).