ל"ז בבל-רב ר"ד ףסואמ ,ןח ינבא תצבושמ חספ תרעק ,לאומס ויצירואמ


רמאמל הרזחב