('א-ו"ל תומש) "בל םכח שיא" - לאומס ויצירואמ

שטיוד הליא

ו"ל עובמ

,הנש 43 ינפל טשרקובב דלונ .קנע ונורשכ ךא ,עונצו המוק-ןטק שיא אוה לאומס ויצירואמ
,ועוצקמב סדנהמ ונה ,א"תב ,ו"ליבו ינומכחת רפסה יתבב ךנחתה .םייתנש ליגב הצרא עיגהו
- וייח םולח תא שמימ הנש 15-כ ינפל .םיינשל באו יושנ ,ןרס-בר תגרדל דע עבקה אבצב תרש
יא .די תכאלמב ,925 גנילרטש ףסכמ תדבועמ הריצי לכ .הקיאדוי אשונב ,תופרוצב קוסעל
.םעפל םעפמ םמצע לע םירזוח םיאשונה םא וליפא ,תונוש ןניה תודובעה ,ךכל

תחפשמל ישילש רוד וניה ידכב אל ירה ,וננמז ינבו םייסלק תונונגס ןיב הזויבמיס ןנה תוריציה
.םיפרוצה

תיב םויה דע בצינ ,הינבליסנרטב רשא הילוי-אבלא ותרייעבו ,תיכוכז ןמאו ףרוצ היה ובס
הכפה ומא וליפאו ,עוצקמב ךישמה ויבא םג .וידי השעמ םי'זארטיו ובו ,ברח אלש תסנכה
.תופרוצה תרותב תינמאל ןמזה םע

תכתומ ויניעב ןח תאשונ הניאש הדובעש םיתיעל ול םרוג תומלשב ויצירואמ לש ךרוצה
.רויצה תונמאבכ תופרוצב םינוקת ןיא ירהש ,שדחמ תדבועמו

םש ,אמורב רתיה ןיב תוארל רשפא תאז ,תימואלניב הרכהל הכוז אוהש ךכל ומרג הלא לכ
םירדהתמ םינפסא .םלועה יבחר לכב םינואיזומבו ,שדחה תסנכה-תיבב שדוקה לכיה תא רטע
.ויתוריציב

תא ריתכה ,הריתי לארשי תבהאב דושח וניאש ,"לגיפש רד" םסרופמה ינמרגה ןועובשה
."הקיאדויה םוחתב ףסכה תודובע הייחמ" ראותב 1989 תנשב ויצירואמ


לאומס ויצירואמ לש ויתודובעמ תונומת

הרואת תא לבקלו הלדגהב התוארל ידכ הנומתה לע ץחל