היכונח - שדקמה תיב תמוקת - "העתפה" רפס :לאומס ויצירואמ
קרוי-וינ ,יטרפ ףסוא


רמאמל הרזחב