הנשה שארב חרזמה תודע יגהנמ

דמלמ צ"ע ר"ד

א"כשת ז"נ םיינחמ

רמאמה תליחתל


הנשה שאר תוריפ .ח
דובכל םילישבת דבלמ םישנה תוניכמ ,ה"ר ינפל השלש -םיימוי םימעפלו ,הנשה שאר ברעב
ושרש הז גהנמ .םתליכא תעשב ,ןוצר יהי" רמולו םהילע ךרבל םינוש תוקריו תוריפ םג םויה
אתש שירב יזחימל [שיניא] ליגר אהי איה אתלימ אנמיס תרמאד אתשה ייבא רמא דומלתב
םדא אהי - אוה רבדל ןמיס תרמא וישכע :ייבא רמא=) ירמתו אקליסו יתרכ איבורו ארק
ינהד" :תוירוהב י"שר שריפו .(םירמתו קלסו יתרכ ,איבור ,תעלד הנשה שארב תוארל ליגר
הלוגה רואמ םושרג וניבר שריפ ןכו ."תוקרי ראשמ (רתוי רהמ םילדג ולאש =) יפט לגעל ילדג
ינהו" :י"שר שריפ תותירכבו ."ויסכנ ולדגי ןכ רמולכ הרהמ ןילדג ולא לכד" :תותירכ תכסמב
."יקתמד אכיאו רהמ ילדגד אכיא

"תצבוקמ הטיש"ב איבמ יזנכשא לאלצב 'ר לבא .לכימל :תותירכבו דומלתה תודגהב חסונה
ןכו .ארק ךרע ךורעב םג חוסנה ןכו ."אתש שירב יזחימל (םירחא םירפס=) א"ס" תותירכל
:ףיסומו (א"ע בע) ה"ר תוליפת רדסב םהרדובא ברה קיתעמ
אנט הנשה שארב ןהינפל ןיבירקמש םימכחה לכ גהנמ ןכו בותכ םינואגה תובושתבו"
דחא לכ לע ןהידי םיחינמו םירמתו תוקלשו ןישירכ ירצמה לופו ןיעולד וב שיש
לעו .'ונניד רזג ערקי' ארק-תעלד לע םירמואו בוט ןמיס םתומשמ ןיאיצומו
אקליס - םידרתה לעו .'וניאנוש ותרכי' יתרכה לעו .'וניתויכז וברי' ,איבור-לופה
וילע םירמואו ןומר דוע ןיפיסומו .'וניתונוע ומתיי' םירמתה לעו .'וניתונוע וקלתסי'
יקלאו וניקלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' הליפת ןושלב םירמוא שיו .'ןומרכ תויוכז הברנ'
וברתיש א"וא 'ה מ"רהי' .'ונניד רזג ערקישו וניתויוכז ךינפל וארקיש וניתובא
."הקיתמ ינימו םיגדו שבכ שאר לוכאל ןיגהונ שיו .'וניתויוכז

:ףיסומו ,לכימל קיתעמ םירוטה לעב בקעי יבר לבא
ינפמ ירק 'וכ ומתי ירמת 'וכ וקלתסי יקלס 'וכ ותרכי יתרכ וניתויוכז וברי איבור"
זנכשאב ומכ .וגהנמ יפל םוקמו םוקמ לכ םיגהנמה ובר הזמו לדג תויהל רהממש
הקותמ הנש ונילע שדחתת רמול שבדב קותמ חופת הדועסה תליחתב לוכאל ןיליגרש
רמול האירהו שבכ שאר ןילכואו שודיח ינימ לכ ןחלושה לע איבהל ןיגהונ אצניבורפבו
היה גרבנטורמ (ריאמ יבר ברהו=) מ"רהו .הלק איהש יפל האירהו בנזל אלו שארל היהנ
ונתחסונ תא ףסוי תיבב איבמ וראק ףסוי 'ר קחצי לש וליאל רכז ליא שאר לוכאל ליגר
רבד םוש רמול ךירצש הארנ ןיא (םירוטה לעב=) וניבר ירבדמ לבא" :ריעמו ,"יזחימל"
."םהה םינינעה לע זמור םירבדה םתוא םש אלא

םירבד תליכא התשענ חרזמה תודעבו .הליכא ידיל איבה ,דבלב היאר הליחתב היהש ,הז גהנמ
םיזרדזמ תיבה תורקעו םיתב ילעבו ,הנשה שאר יליל תא תודחימה "תווצמה" תחאל ולא
תסורחו רורמל םיגאוד םהש-הזמ רתוי ילואו-הגאד התואב םגישהל םיצמאתמו םתיינקב
םג ,"ןוצר יהי"ל םיפיסומש שיו ,אוה עובק לכאמו ירפ לכל "ןוצר יהי"ה חסונ ףאו .רדסה לילל
:םירמתל לשמל .ארקמה ןמ קוספ
ןמ םיאטח ומתי .ונתער ישקבמ לכו וניאנושו וניבויא ומתיש א"וא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי"
יררוצ לכ תדבאהו יביוא תימצת ךדסחבו .'ה תא ישפנ יכרב םניא דוע םיעשרו ץראה
."ךדבע ינא יכ ישפנ

תיב" רבחמ תושק רבדמ "ושחנת אל" בותכ ,שוחינ וב שיש ,הז גהנמ לע וגרטקש ולא דגנכו
,ארקמה ןמ היאר איבמו ,(יומח םהרבא 'ר ורביח ,םיניד םע הנשה שארל רוזחמ=) "ןיד
הצרא הכה לארשי ךלמו ,םיצחב תוריל לארשי ךלמ שאויל רמוא עשילא :שוחינ וניא ןמיסש
גי ב"מ) םימעפ שלש קר םרא תא הכיש ול אבינו תוכהל דמעש וילע ףצוק איבנהו ,םימעפ שלש
הזה רפסה תא ארקל ךתולככ היהו" ול רמאש ,הירנ ןב ךורבו הימרי השעמב ןכו .(טי-זט
לאומש רמא ליעמה ףנכ תעירקב ןכו .(גפ אנ 'מרי) "תרפ ךות לא ותכלשהו ןבא וילע רשקת
.םישוחינ םניא ולא לכ .(זכ וט א"ש) "ךתכלממ תא 'ה ערק" לואשל

היב תילו איה אתלימ אנמיס תרמאד אתשה" :םש רוטב בתכש השירדה לעב ומידקה רבכו
."רתומו שוחינ םושמ היב תיל ימנ יאהב ןכ םא שוחנ םושמ

:בתוכ "םייח ץע" לעב ,לאלכתה לש ושרפמ לבא .תוריפ תליכא ןינע רכזנ אל ינמיתה לאלכתב
איבור ה"רב לוכאל ליגר אהי דציכ ,וישעמ רשייל םדאל םיררועמה םירבד ה"רב םילכוא"
לש וליאל רכזו בנזל אלו שארל היהנ רמול שבכ שאר םילכואו ...וניתויוכז ובריש ר"הי רמאיו
"...םיצומח םירבד לוכאל ןיאו .הקיתמ ינימ לכו ןמש רשב לוכאל שיו .קחצי

הנשה שאר תוליפת .ט
הדימעב אב ה"רב .תושודק אלו תובורק אל ,תורצוי אלו תובירעמ אל םידרפסל ןיא עודיכ
,תויכלמ :תוכרבה שלש - ףסומה תליפתבו ."'וכו ךדחפ ןת ןכבו" בחרומה השודקה חסונ
ןב המלש 'ר ,יולה הדוהי 'ר :םייניבה ימי יררושמ לש םיטויפ םירשומ ה"רב .תורפושו תונורכז
תרימאו ה"ר לש תיברע תליפת ינפל .םירחאו ארזע ןב השמ 'ר ,ארזע ןבא םהרבא 'ר ,לוריבג
הלוגב לארשי בצמ תא ראתמה ,"הנטק תוחא" טויפה תא םירש (א"פ רומזמ) םוי לש רומזמ
,ןורחאה תיבבו ;"היתוללקו הנש הלכת" תיב לכ ףוסב הנוע להקה .הלואגל םיזעה ויפוסכ תאו
."היתוכרבו הנש לחת" להקה הנוע ןויצל בושל ונתוקת לע רבדמה

תויתואב "...תכלממ שארל תולפשמ םקה" יעיברה תיבה ספדוה םירוזחמ המכבש ןייצל יאדכ
ובשח "הער" תלמבש א"הה תאו ,הרוזנצה תמחמ ירמגל והוטימשהש ,םירוזחמ שיו ,תונטק
.ידנוריגמ ןזח םהרבא 'ר אוה טויפה לש ורבחמ .המוקמב

רצוי ינפלו :תמשנ ינפל לוריבג ןב המלש 'רו יולה הדוהי 'ר לש םיטויפ ועבקנ תירחשב
רמול תוליהקה בורב וגיהנה ךכיפלו ,וללה תוקספהה לע ורערע םיקסופ המכ לבא ,תויושרכ
.לבקתת שידק תרימאו ץ"שה תרזח רחאל ולא םיטויפ

,"'ה יתעושו ילוק העש הניחת ךרעא ךל םוי 'ה"ב חתופה טויפה לש וניינב לע ריעהל ינוצרב
דתי ,תועונת יתשו דתי ,תועונת יתשו דתי ,תועונת יתשו דתי אוה לקשמה .יולה י"ר ורביחש
'ה םשב תחתופ הרוש לכ .ה"יוה םש ןינמכ תורוש ו"כ טויפב .רגוסב ןכו תלדב העונתו
ינפלש הבתהו ד"ויב תחתופ תונושארה תורושה רשעב הינשה הבתה .'ה םשב תמייסמו
תורושה ששב ;א"ה תואב םויסו החיתפ - תואבה תורושה שמחב .ד"ויב תמייסמ הנורחאה
.(ה"יוה םש בוש ירהו) א"הב - תונורחאה שמחבו ,ו"יוב - תואבה

םכלוכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו" תליפת "םייח רפסבו" ינפל םיפיסומ ס"שה תרזחב
,תירחשב) הרזחה רחאש לבקתת שידקבו .ב"א רדסב ."'וכו ונכרבת םויה ,ונצמאת םויה ,םויה
ורתעתו ונעת :"...אנתולצ לבקתת" ינפלו "...אבר הימש אהי" ירחא םיפיסומ (החנמבו ףסומב
.ב"א רדסב "'וכו הכרב ירעש וניחא לארשי לכו ונל וניקלא 'ה חתפיו 'וכו םימשה ןמ םימחרב
.הניב ירעש םישמח דגנכ םישמח דע םירעש םיפיסומ םילבוקמהו

לכ תנכה אוהש ,"ךעמש יתעמש 'ה" טויפה תא םירש ףסומבו תירחשב ץ"שה תרזח ינפל
טויפה תא םיפיסומש שי ףסומבו .תוררועתהב הליפתל ,רוביצה לשו ץ"שה לש ,תובבלה
.ףסומב תונורכז תכרב עצמאב ותוא םירמואש שיו ,(יתעמש 'ה רחאל) "ףקות הנתנו"

ולאו .הסנרפה לע הליפת רדס לבקתת שידק רחאל ףסומו תיברעב רמול םיגהונ תוליהק המכב
קוספה ,ג"כ רומזמ ,(הכורא וא הרצק הסנרפה לע הלפת=) ןוצר יהי ,ד"כ רומזמ :היקלח םה
("...תיבב וינודא ירצמה") ךופהו רשי םימעפ עבש "'וגו ףסוי תא 'ה יהיו"

םיכמוסו ןזח .י
םיארונ םימיל םיחרואכ 'ה תיב לא םיאבה םה ,םיארונ םימי ידוהי םיבר וניתונועבש ,ונרודב
ןזח רוכשל ,המיענב קרפ עדויו ברע ולוקש עובק ןזח וב ןיאש ,תסנכ תיב לכב םילדתשמ ,דבלב
םיארונ םימיב .גנעמה ולוסלסבו םיענה ולוקב ולא םיחרוא דעומ יאב תובל תא ןינרהל עדיש
רוחו ןרהאו" רמאנ השמב דאמ םודק ושרש הז גהנמו .םיכמוס ינש םג ןזחה די לע םידמוע
.ולאמשמ בא תיב שארו ונימימ היה ןגסה - לודגה ןהכה ."דחא הזמו דחא הזמ וידיב וכמת
םג ויה םינפל .הביתה ינפל ודריש וינב ינשו אייח 'ר לע (ב"עס הפ אעיצמ אבב) רפוסמ ןכו
םתנבה יפל םיעבקנ םיכמוסה םג םויכ .הרוצ ילעבו םישעמ ילעב םישנא םיכמוסה
ןמ םיקלח תרימאב ול םיעייסמ םה .ןזחה םע לועב תאשל אוה םדיקפת יכ ,תילקיסומה
."יתעמש 'ה" טויפה יתבב ןכו "תמשנ"מ םיעטקו תורימזה

רש (תשבושמ ותאירק וליפא) הניגנמה תא עדויה לכ .להקה םג קלח לטונ םיטויפה תרימאב
.רתוי וא דחא תיב

לע אלשו םימש םשל םכח דימלת וא ןקז יפמ תועמשנ ויה םינושארה תורודבש ,תועיקתה םג
םדא וא םימכחה ירעוצמ ,עקות רכוש תסנכ תיב לכו .רכשב ונימיב תושענ ,סרפ לבקל תנמ
.ויתואירבו ונורגב וחוכש

תווצמה תריכמ .אי
(רואמה תואצוהו שמשה רכש ,עקותהו םינזחה רכש) םיארונ םימיב תסנכה תיב תואצוה
,לכיהה תחיתפ) תווצמה תריכממ ?ולא תואצוה יוסכל תוסנכהה תואב ןינמו .דאמ תובורמ
תיילע דעו ןהכה תיילע ןמ) תוילעהו (הרותה רפס שאר לע םינומרה תחנהו הרות רפס תמקה
םיארונ םימיב תסנכה תיבל םיאבה םיללפתמ םתוא :רמולכ) םיארונ םימי ידוהיו .(ריטפמ
לפונ תוילעהו תווצמה לש ןבורו ,הוצמ לכ לש הריחמ תא םילעמו הזב הז םירחתמ (דבלב
.תוילעה וא תווצמה תחאב םיכוז םניאש טעמכ תבשבו לוחב םיעובקה םיללפתמהו ,םקלחב
שמשלו עקותל ,םינזחל םלשל ףסכ חקנ ןינמו :םיאבגה והונעו ,הז בצמ לע רערעמ םוקי םאו
?למשחה תרבחלו

תועיקתה תעשבו ת"ס תואצוה תעשב תוליפת .בי
יראמד הימש ךירב" הבגשנ הליפת התוא תרימאב קופיס אצומ רוביצה ןיא םיארונ םימיב
,םוי לכ לש וניינעמ תודחוימ "ןוצר יהי" תוליפת ת"ס תאצוה תעשל ורבחתנ ךכיפל ."אמלע
'ה םלועל" קוספה םעפ ב"י תרימא םיפיסומ שיו ,תודמ ג"י םימעפ שלש תרימא האב ןהמעו
םיללפתמה לע תכסונ םעט בוטבו שגרב ולא תוליפת לש ןתרימא םנמאו ."םימשב בצנ ךירבד
לש דוחיב ,שפנ תוגאדו בל תולאשמ לש שחל ןוקצל ןוצר תעש איהו ,תתרו השודק לש דוה
.םישנה

טויפה תרימא רחאל להקה י"עו עקותה י"ע תורמאנה ,תועיקתה ינפלש תוליפתב ןידה אוהו
הרוצבו ,הדיקעה תשרפל שרדמה ףיסוהש םיטרפה לכ תא בליש ורבחמש ,"ןוצר ירעש תע"
.הזה השעמב ויהש תוחישהו תועונתה לכ תא ראית תיטמרד

תועיקתה רפסמ .גי
:םתקולח הזו .תולוק האמ הנשה שארב םיעימשמ םידרפסהו חרזמה תודע ינב
הרותה תאירק רחאל בשוימ םישלש
תונורכז ,תויכלמ) ףסומב תופסונה תוכרבה ןמ תחא לכ ירחא הרשע הרשע ,שחלב םישלש
(תורפושו
.רדס ותואב - הרזחב םישלש
- "ךל הוקנ ןכ לע" ינפל - "חבשל ונילע"בו רחא ,ת"רשת תויכלמ ירחא :ץ"שה תרזחב הרשעו
.הלודג העורת

:תולוק םיעבש םיעקות ןמית ידוהי
."רמאש ךורב" ינפל ,רחשה רואב םישלש
.הרותה תאירק רחאל בשוימ םישלש
.ת"רת - תורפוש ירחאו ת"שת - תונורכז רחא ,ת"רשת תויכלמ ירחא ץ"שה תרזחב הרשעו

שיו .םימעפ 'ג - ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :אוה בשוימ תועיקתה םישלש לש ליגרה ןרדס
היה ל"צז יראמ אבאו .םימעפ 'ג - ת"רת ,םימעפ 'ג - ת"שת ,םימעפ 'ג - ת"רשת :םירדסמש
.ינשה רדסכ - ינשה םויבו ,ןושארה רדסב ןושארה םויב רדסל גהונ

ךילשתו החנמ םילהת .די
םימיה ינשבו ,רוביצב םילהת תרימאל תויסנכ יתבב םיפסאתמ בוט םוי תדועס רחאל
הלודג "רפכ םילהת" תרימא תלעמו .םירומזמ ר"פכ םהש ,םילהת רפס תא םיימעפ םימייסמ
.הנשה שאר םויב המכו המכ תחא לעו ,דימת איה

תא דבכמ תיבה לעבו ,רטפנה תמשנ יוליעל םילהת תרימאל ותיבב םיפסאתמ ותנש ךות לבא
.(הוהק וא הת) לכהשו המדאה ,ץעה ,תונוזמ :"תוכרב"ב םיאבה

קחצי החנמ תליפת ןכש ,הדיקעה תשרפב םיחתופ ,החנמ םיללפתמ םילהתה תרימא רחא
.בוט םוי לכב ומכ ,'וכו חצנמל כ"חאו ,הנקית

גהנמ םג ,בגא .רצחב הכרב וא רוב דיל וא ,םיה תפש וא רהנ דיל ךילשת םישוע החנמ רחאל
ברה ונרומ=) ל"ירהמ םשב "השמ יכרד" לעב איבמ ךכו .ןמיסל אלא הליחתכ היה אל ךילשתה
רכז שרדמב אתיאד םושמ 'וגו ונמחרת בושת רמולו רהנה לא ךליל ןיליגר" :(יול בקעי יבר
ה"כו .ל"כע שפנ דע םימ ואב יכ העישוה רמאו וראוצ דע םימב םהרבא רבעש הדיקעל
ערה ןיא ונב טולשת אלש ןמיסל אוהש רשפאו םייח םיגד ןיאורש ףיסוהש אלא םיגהנמב
."םיגדכ הברנו הרפנו

טעמכ םיפתושמה הלאמ ,םידחא תוגהנמ לע קר ונרבד :אשונה הצקב קר ונעגנ הז ונרקחמב
ידוהי ןיב הליפתה ירדס ירה אל :דיחא וניא חרזמה תודע ןיב גהנמהו יווהה .חרזמה תודע לכל
ןיאושינ יארכ קשמדו בלח ידוהי ןיאושנ יגהנמ יאר אלו ,סרפ ידוהי ןיב הליפתה ירהכ ןמית
.הרצבו דדגב ידוהי ןיב

קר ,תודעה ןתוא ינבמ םירקוח ידיב ושעייש .םיפיקמו םיטרופמ םירקחמ ונל ונתניש רחאל קר
.לארשי תיב ייח לש וז המוקרו הבחר העירי גוראל ונידיב הלעי זא