ספריו של רבי יוסף קארו

מאת נפתלי בן-מנחם

מחניים צ"ז תשכ"ה (עמ' 73-80)
תמציתתקציר: המאמר מביא רשימה ביבליוגראפית חלקית של ספרי ר' יוסף קארו.

מילות מפתח: ר' יוסף קארו, ספרים וחיבורים.

מלבד ספריו הקלאסיים (בית יוסף, שולחן ערוך וכסף משנה) חיבר עוד מרן כמה וכמה ספרים חשובים. ספריו הקלאסיים האפילו במקצת על ספריו האחרים.
ספר "אבקת רוכל". זה ספר האדם הגדול בענקים: תוכו רצוף אהבה מכל אבקת רוכל משפטי' וחוקים: נחמדים מזהב ומפז רב מתוקים: נפש נענה תשביע אשר אזן וחקר ראש גולת אריאל: צביונן של ישראל: רב פעלים מקבצאל: מאן ספין ומאן רקיע הוא הודה הוא הדרה: לעטרת צבי ולצפיר' תפארה: ליאודים היתה אורה: מרנא ורבנא כמוהר"ר יוסף קארו זלה"ה גדול מרבנן שמו מומחה ופקיע וזאת לפנים בישראל הארץ האירה מכבודו: לתורה ולתעודה ויהי ה' את יוסף מצליח בידו: ובלעדו לא ירים איש ידו: מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע והנה היום אלקים עזרנו להוציא לאור תורה חתומה והיא כפורחת: ספרא דנא דאשתכחת: חמדה גנוזה וימצא באמתחת: בית מדרשו של שם הגביר החכם המעולה שר וגדול ליאודים כמה"ר חיים משה ארדיט נר"ו יאיר וזרח כזהר הרקיע...


שער המהדורה הראשונה של "אבקת רוכל"

ספר "בדק הבית"; יסדו הכינו וגם חקרו הנודע בשערי' שמו הרב הגדול רבנן של ישראל כמוהר"ר יוסף בכמהר"ר אפרים קארו תנצב"ה. וחיבר ספר זה להחזיק את בדק הבית אשר בנה על הארבעה טורי' כי מגרעות נתן לבית מהשמטות וחסרות ויתרות ותוספות והגהות וסברות הפוכות שחזר מהם הרב ז"ל אחר העיון והוסיף וצף את הבית אבן יקרה וחזקתו ובזה נקי יהיה לביתו כי כן משנת רב יוסף קב ונקי:

        
שער המהדורה הראשונה של "בדק הבית"          שער "בדק הבית" שנדפס בקראקא

דרשות מרן מהריק"א ז"ל [על התורה, פרקי אבות, שיר השירים רבה, ויקרא רבה].
בתוך: ספר אור צדיקים; שלושה ס' נפתחים בו... זה יצא ראשונה: מדרשות גדול אדונינו מרנא ורבנא מהריק"א זלה"ה...
ספר "כללי התלמוד" להגאון הכולל רבן של ישראל כמוהר"ר יוסף בכמוהר"ר אפרים קארו תנצב"ה וספר "הליכות עולם" [לר' ישועה ב"ר יוסף הלוי]. ותהי התחלת המלאכה המפוארה ביום ג' יו לאדר שני משנת ישמ"ח ה' במעשיו:


שער המהדורה הראשונה של "כללי התלמוד"

ספר "יבין שמועה" והוא [ב]יאור ותוספת טובה על ספר הליכות עולם וכללי הגמרא לרב הגדול מוהרר"י קארו ז"ל ושלושתם איתנהו ביה להורות דעה ולהבין שמועה לכל המעיין בה וללכת לבטח בכל נתיבותיה שלום: חברו החכם השלם... שלמה אלגזי נר"ו...
ספר "מגיד משרים" ובו ביאורי מאורי סודות רמים וגדולים, שנתגלו לאיש תם יושב אוהלים, הלא הוא הגאון הגדול בוצינא דנהורא, אב בחכמה ושר בתורה, (מוהר"ר יוסף קארו ז"ל) שליקט וחיבר את כל (הכס"ף המשנ"ה), ויבא את כל הכסף (ביתה יוסף) סביב לארבע טורים.
"שאלות ותשובות" להמאור הגדול הגאון הרב המוסמך כמוהר"ר יוסף קארו זצ"ל: דיני נשים חלק ג: שכנגד טור אבן העזר: ותהי התחלת המלאכה המפוארה בתחילת שנת ישמ"ח ישראל בעושיו [שנ"ח]...


שער המהדורה הראשונה של "שאלות ותשובות" רבי יוסף קארו

ספר "חידושי בית יוסף" על המסכתות "קידושין גיטין". חידושים יקרים ונפלאים, שיצאו מפורש בקדושה ובטהרה מקדוש עליו ה"ה אדוננו... מרן ר' יוסף קארו... עם הגהות וביאורים הנקובים בשם פתח הבית, אשר חנן ה' אותי הצעיר אהרן בלא"א מו"ה ברוך יעקב (למדן) ז"ל החוב"ק טוראוו וכעת מושבי בפוילין...


שער "השו"ת" שנדפס במנטובה


לתוכן "שולחן ערוך"