- "..ונגרוה ךילע יכ"

האושה ימיב םשה שודיק השעמב תונווכתה

ןייטשברפ רתסא

ז"ט ןויליג ,"לולכמ" ךותמ


ג קלח ב קלח א קלח


וארק ךכ - "םישודקה" .האושה יגורה תא לארשי םע ריתכה הז ראותב - "םשה ישדקמ"
וקקחנ ךכ ,
(1)תונורכיזהו םינמויה יבתוכ ומשר ךכ ,תורייעה ידירש ,תוחפשמה ינב םהל
יוניכ והז ."םירוהטו םישודק תולעמב" - קיתעה ידוהיה יוטיבב ,תוניקהו הליפתה רודיסב
םותב םהל דמצוהש ראותל יבטוק דוגינב ,תוומל םתכילהל תיאליע תועמשמ ןתמ וב שיש
,תועמשמ אלל תוומ ,הכרעה רסוח אטבמה ,"חבטל ןאצכ" - םישימחה תונשבו המחלמה
קסועה רומזמב אקווד "חבטל ןאצכ" יומידה אבומ תורוקמב יכ ףא ,תומימתו תויביספ
.((2)ג"כ ד"מ םיליהת) "החבט ןאצכ ונבשחנ ,םויה לכ ונגרוה ךילע יכ" :םשה שודיקב
לכמ ההובגה הליהב ורטוע ,תינטנופס השוחת ךותמ ,"םשה ישדקמ" ראות ןתמב
.תידוהיה תרוסמב

."םשה שודיק"כ השעמה תרדגהב ףסונ ןויעמ תרטופ הניא וז תיממע תידוהי הרדגה
ןמ האושה תפוקתב םשה שודיק לש ודוחי רורבב וקסע רבכ םידחא םירמאמ ,םנמא
תוגה תורוקמב ןויע תועצמאבו ,שדח ןפ תולעהל וננוצרב ,םלואו ;ינויע-ירוטסהה ןפה
,םייקה יתוגה-ירוטסיהה ןוידב תפסונ הילוח יהוז .הז אשונב ףסונ דבור ריאהל ,דועיתו
.ויתויעבו ויתונקסמ ,הכ דע םייקה רקחמה תא הליחת רוקסנ ןכ לעו

.האושה תפוקתב "םשה שודיק" לש ומוקמ לע ירוטסיהה רקחמה .1
תונשב ותישאר ,האושל תידוהיה הבוגתה רקחמ קלחכ "האושב םשה שודיק" ב קוסיעה
תא הסחיש ,םישימחה תונשב תטלש התייהש הסיפתה ןמ רקחמה ץלחנ רשאכ ,םיששה
לש םינושה םיטביהל ותעד ןתונ לחהו ,(3)תניוזמה המיחלל רשקב קר "הרובג" גשומה
הדימע לש ןוויכל "תודגנתה" גשומה לש יטנמסה הדשה תא תבחרהלו ,תידוהי הבוגת
:האושה ידירש םמצעב ויהש םירקוח ויה ךכ לע ובתכש םינושארה .(4)האושב תידוהי
תדימו ולקשמב םג ונד םה .ןמטוג לארשי ל"דביו יקצ'זרובד ריאמ ,שא לואש ,קע ןתנ
ליבקמב .האושה יעוריאל תידוהיה הבוגתה לולכמב "םשה שודיק" ךרע לש ותויזכרמ
.(5)"םייחה שודיק" גשומה הלעוה "םשה שודיק"ל

היה םייחה שודיק אקווד יכ הסיפתה העבוה (6)ןמטוג 'יו ל"ז שא 'ש לש םהירמאמב
הרבחה לש ןוליחה יכילהת ,םתעדל .האושב תידוהיה הבוגתה תא רתוי ןייפאמה ךרעה
יכ ףא ,ידוהיה עזגב תילטוט המחלמ לע וריהצהש ,םיצאנה לש םתוינידמו ,תידוהיה
ךרע לש ודמעמ תא וקזיח ,(7)"שפנה לע ןהו ףוגה לע ןה התירכ רזג יצאנה ררוצה"
לע קבאמל תיתד תועמשמ םג וקינעהו ,"םשה שודיק" תמועל "םייחה שודיק"
יטננימודה יוליגה איה םייחל ההימכה" ,םיכרעה ינש ןיב תומיעב ךכו .תודרשיהה
םישעמו חור יכלה םימייק ויה אל יכ חינהל תועט תאז היהת" יכ ףא ,"האושה תפוקתב
רבכ םיעוריאה ימשור ודעתש יפכו "רבעהמ ונל ורסמנש יפכ םשה שודיק חורב םהש
.(8)דנאברבוה ןועמש םהיניב ,האושה תפוקתב

הקידב תבייחמ ,אקווד האושה ימיל ידוחיי ןויפא "םייחה שודיק"ב האורה ,וז השיפת
םוקמ הז ךרעל ןתינ םימודקה תורוקמב רבכ יכ הדבועה ןמ תמלעתמ איה ןכש ,שדחמ
השיגה לש בחר יממע םושיי אלא ,וז הפוקת לש יתכלה-יתוגה שודיח אוה ןיאו ,ןוילע
- תטלחומה הארוהה לש שדוחמ חונימ אלא וניא "םייחה שודיק" .תיתרוסמה תידוהיה
וצה אטבמש יפכו ,
(9)" םהב תומיש אלו" ל"זח תשרד הוולמ התוא ,"םהב יחו"
."לכה החוד - שפנ חוקיפ" הבחרה הארוההו ,"(10)םכיתושפנל דאמ םתרמשנו"
רותיו תרומת םג ,ןוילע ךרעכ םייחה תרימש לע ידוהיה הווטצנ דימתמו זאמ ,עמשמ
,הרז הדובע - םיינוציק םירקמ השולש איצוהל ,םירוסיא לע הריבעו הרותה תווצמ לע
הכילה ,ןכ לע רתי ."דמש תעש"כ רדגומה בצמ איצוהלו - םימד תוכיפשו תוירע יוליג
וילא ארקנ רוביצהש תוגהנתה סופד ללכ ךרדב התייה אל םשה שודיק לע תוומל
ךכ .םשה שודיק בייחמה בצמל ונוצרמ ומצע סינכהל רסאנ טרפה לע ףאו ,השעמל
:םיקסופה ילודגמ ,"דמח ידש" לעב בתכ ,לשמל
איביש אל לבא ,םיברב 'ה שדקל הווצמ זא ,וריבעהל הרקמב ודיל אבש אקוודו"
השעמ הרותה הבתכ אל םעטה הזמ רשא 'ה ץפח אל ולאב יכ ,םשה שודיקל ומצע
ידיל אובי יתמ ,רמאש אביקע 'רב וניצמ ןכו .שוריפב םידשכ רואב וניבא םהרבאד
."(11)ונמייקאו
םיעוריאב קר .רידנ היה ,םיברל "םשה שודיק" בייחמכ הירוטסיהה תצורמב רדגוהש בצמ
לש הבוגתל הליחתכל רוביצה ארקנ ,תומיוסמ תוביסנ ורצונ םהב ,ןפוד יאצוי ,םידחא
תינורקע הנתשה אל םשה שודיק תמועל םייחה שודיק לש ומוקמ (12). םשה שודיק
:יזכרמו בחר יממע יוטיב ול היה ורצונש תוירוטסהה תוביסנבש אלא ,האושה תפוקתב
הדימעה - "םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ" ,לכה תא תולכל הצור יצאנה ביואה יכ השוחתה
(13).םיצאנה תמגמל תודגנתה לש השעמכ םג םייחה שודיק תא

וצה ןיב ףפוח םוחת םייק ;תקייודמ הניא תימוטוכיד הרוצב ולא םיכרע לש םתדמעה םג
ךרוצכ ,אדירג תודרשיה הניא "םהב יחו" וצה תועמשמ ."םשה שודיק" ךרעל "םהב יחו"
,תירסומ וא תידוהי הקיזב םייח לש םכרע תרכה ךותמ םויק לע קבאמ אלא ,יסיסב יגולויב
םייח לע זמורה "םייחה שודיק" םגו ,הרות ירבדב ,"םהב יחו" יוטיבה םג שיגדמש יפכ
בצמ רצונש ןכתי ,תמייק אל רבכ וז תועמשמ רשאכ .יהשלכ השודק לש ןכות לעב גשומכ
םהב םיאורה שיש ךכ .תוומב קר אלו ,םייחב םשה שודיק םג ןכתי ךא ,םשה שודיק לש
,הקיני לש ימינפ רשק םהיניב שיש ,השיפת התוא לש םינפ ינש אלא םידגונמ םיגשומ אל
.
(14)"הז לא הזמ ךשמנה עפש"

ןירשימב תסחייתמ ,םינוירוטסהכ םינבר ,םירקוחה תא הקיסעהש תיזכרמ הלאש
:הווצמה רוקמל הקיזב "םשה שודיק"כ תוומל הכילהה תרדגהל
סונאיו יוג דומעישכ ?דציכ ...הזה לודגה םשה ישודיק לע ןיווצמ לארשי תיב לכ"
לאו רובעי - ונגרהי וא הרותב תורומאה תווצמ לכמ תחא לע רובעל לארשי תא
."םהב יחו"... :רמאנש ...גרהיי
תוכיפשו תוירע יוליגו םיבכוכ תדובעמ ץוח ,תווצמ ראשב ?םירומא םירבד המב
...רובעי לאו גרהיי ...םימד
םתד לטבל לארשי לע הרזג רוזגיו ...עשר ךלמ דומעיש אוהו ,הרזגה תעשב לבא
,סנאנ ןיב ,תווצמ ראשמ תחא לע וליפא רובעי לאו גרהיי - תווצמה ןמ הוצימ וא
תוכלה 'ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר) "...הרשע ךותב ןיב
.(ג-א
לש תירוטסיהה תואיצמב "םשה שודיק" גשומל יתכלה ףקות שי םאה ,וז הרדגה יפ לע
,הריחב תלוכי אלל ,תווצמ םויקל רשק אלל תוומ לע רזגש ןוטלש תחת ,יפוסה ןורתפה
תואטגב רבכ הלע וז הלאשב ןויד .ינעזג אלא יתד עינמ היה אל וישעמל ימשרה עינמהשו
:יקצ'זרובד 'מ ,לשמל ,בתוכ ךכ .אטילו ןילופ
ךכב שי םאה - םינמרגה ידיב תוומל הכילהה :הלאשה תואטגב הלאשנ תחא אל"
ידכ הב היה אל תדה תרמה ןה .תישפוחה הריחבה ןמ ךכב ןיא ירהו ?םשה שודיק
דחי ,תונחמלו תואטגל םידוהיה ראשכ ולבוה םירמומו ,תוממ רמומה תא ליצהל
.(15)"לארשי תד ינמאנ םע
:הז ןוידל הבושת םג האבוה ,השרו וטגמ ,רחא רוקמב
ותבושת "?הדמשהל םילבומה םינומהה תא השודק לש רזב ריתכהל רשפא םאה"
ידי לע רבכמ הז הרתפנ וז הלאש" :התייה ,[וטגב חורה ישנאמ ,ןילטיצ ללה לש]
ותודהי ללגבש תויה ,ול רמאיי שודק ,ךרדב גורה אצמנ ידוהיש הרקמב .ם"במרה
תוכייתשהה בקע התימה איה - השודקה רקיע הז יפל .ם"במרה קסופ ךכ .גרהנ
ינפל דמעויש ילב השודקה רתכ תא גישהל לארשימ םדא אופא לוכי .תודהיל
.(16) "...ןויסינ
ינברמ ,ןוסנורהא השמ עשוהי ברה דיעמש יפכ ,תופרשמה ףס לע ,תוומלצ איגב םג ךכו
(17):ןילופ
,"םידוהי"ה דגנכ קר אל תינטש האנשב ומחל םיצאנה יכ ףא יכ איה הדבועה"
ונתנ אל םה ,תדה לע רובעל ורזג אל םה לבא "תודהי" רבד לכ דגנכ םג אלא
וקב ורחב םה ,גרהילו תדב קיזחהל וא לצניהלו תדה לע רובעל הרירב םידוהיל
רובע תמוהש ידוהי םאה ,איה הלאשה .הנוכי ידוהי רשא לכל יתטיש לוסיח לש
דוע ףרה אלל יחומב ורקינ ולא תולאש ?ותתימב 'ה שדקמ וניה ידוהי ותויה
ןלוכ תורמגה ,הרואכל .דלאונכובו ץיוושוא תוומה תונחמב תוומלצ איגב יתויהב
המ" ךרד לע תדה לע רובעל סנואה יוגב אלא םינד םניא ,םינושארה וניתובר ןכו
"...ינב תא יתלמש לע ...?לקסל אצוי ךל
תא תולילכמה תושיג יתש ונבנ ,האושה ימיב ונתינש ,המלידל תובושתה יתש סיסב לע
יסיסב ןפואב הנוש טבמ תדוקנ ןהמ תחא לכל רשאכ ,"םשה ישדקמ"כ האושה יגורה
גרהנש ימ לכ :חצורה תנווכ תא זכרמב האור ,תחאה :םשה שודיק תווצמ םויק ןפוא יבגל
לש ותוגהנתהב וא ותועדומב היולת הניא וז הרדגה (18).'ה שדקמ וניה ,ותודהי לשב
לש השעמ :ידוהיה לע הרדגהה דבוכ תא הליטמ ,תאז תמועל ,היינשה השיגה .ןברוקה
:רמולכ ,םדאה לש ויכרע תא ןיגפתש תמיוסמ תוגהנתהב הריחב בייחמ םשה שודיק
(19).ותומ לא ךלה המ לשבו דציכ ,תיביטקא הריחב תבייחמו חצרנב היולת הרדגהה
."םשה ישדקמ" םירדגומה לגעמ תא תמיוסמ הדימב וז השיפת תמצמצמ ,אליממ

לש בצמל תסחייתמה ,הטושפה התועמשמב תיתכלהה הרדגהב תוקסוע ןניא תושיגה יתש
תינייפואה תוינידמה ,רומאכש םושמ ,תינומא-תיתד תועמשמ ךותמ םשה שודיקב הריחב
.ללובתמל תד רמוש ןיב וניחבה אל םה ,תיתדה אלו ,תינעזגה הדחכהה התייה םיצאנל
לש תינומא-תיתכלהה הרדגהל ןתוא רשוקה ןפ ןהב תוארל ןתינ ףסונ טביהב ,ןכ יפ לע ףא
.םשה שודיק השעמ

שדקמ וניה ותודהי לשב גרהנש ימ לכ יכ העבקש ,הנושארה השיגב יתד דממ וארש ויה
םזיצאנב .ידוהיכ גצימ אוהש םיכרעה םלוע לע הזירכמ ותגירה יכ איה ךכל הביסה :'ה
,תיתד תועמשמב םג קבאמ ,תודהיב אלא ידוהיה עזגב קר הניא ותמחלמש ביוא ואר
לש יתדה ודוחייל האנשה אוה תינעזגה האנשה שרוש יכ ,תיזכרמה ותועמשמ וז ילואו
יולגב עיפוה אל טעמכ הז אשונ יכ ףא ,הרותה תונויערו תונורקע אשונכ לארשי םע
:ןוסנורהא ברה בתכ ,לשמל ךכ .תיצאנה היגולואידיאב
םשה שודיק לע תמומ ארקנ הז ירה ,ידוהי םשל הנאתמ יוגהש םוקמב לבא"
םיעדוי םלועה תומוא לכ ירהש ,ותד לע רובעל ידוהיה תא חירכמ יוגה ןיא םא ףא
אלא הניא וילא ותאנשו הז םעל םתולכנתה לכ ,'ה םע אוה ידוהיה םעהש רוריבב
(20)" ...הז רובעב
יכ השוחתל םינוש םידברמ םידוהי לש בחר יוטיב םייק תונורכיזהו םינמויה תורפסב
:םידוהיב המחלמה ךרד תודהיב המחלמ הניה םיצאנה לש תילטוטה םתמחלמ
המחלמ איה םידוהיב םיצאנה תמחלמ העודי הדימבש תודוהל שי..."
תודהיה ...תימלועה תודהיה תא םלועה ןמ רוקעל םיצור םיצאנה .תיגולואידיא
ןיא ולא םיבירי ינש ןיב .םזיצאנה חורל הרומג הריתס איה תינחורה התוהמב
."הרשפל םוקמ
. 13.11.40-ב (21)ןלפק 'א 'ח ונמויב ,אמגודל ,בתכ ךכ

ראורבפ ףוס) "רבדמב לוק" השרו וטגב לארשי תדוגא לש רידנ יתרתחמ ןותיעב
:בתכנ ,(1942
םידוהיל ךכ לכ הניא ותעד קלמע ...הרטמל םידוהיה תדמשה תא ול םש ...קלמע"
רשויה תשוחתל ,תידוהיה םלועה תסיפתל ,תידוהיה הפקשהל :תודהיל ומכ
םידוגינ הלא לכ - ...חפוקמלו ךמל ידוהיה סחיל ,קדצל ידוהיה שגרל ,תידוהיה
,םע לאכ םידוהיל ךכ לכ םינווכתמ םניא ןמהו קלמע ...תויקלמעל םה םירומג
(22)" ...יקולא םעכ םידוהיל ומכ
יכ תוארל אלש היה רשפא יאו ,תיצאנה תוימשיטנאה לש הדוחייב ,םנמא ,וניחבה םה
םיינעזגה םינועיטה תא וריבסה ךא ,םהיחא לרוגמ רפש אל םירמומו םיללובתמ לש םלרוג
תגציימה תודהיל האנשה - םייתימאה םיעינמה לש ילנויצר-ודיספ יתלומעת חויטכ
"םשה שדקמ" וניה םיצאנה ידי לע גרהנש ידוהי לכ ,ןכ םאו ,םזיצאנה לש הזתיטנא
(23).תודהיל םזיצאנה ןיבש ינחורה קבאמב הכרעמב לפנש ללח אוהש םושמ

רקיעב םזיצאנה רתח םנמא םא :הלש תויתכלהה תוכלשהה לשב ישוק םייק וז הרדגהב
דיפקהל דחא לכ בייח הב ,"דמש תעש"כ רדגומה יתכלה בצמ והז ירה ,תודהיב המחלמל
רוביצל תיללכ הארוה ונאצמ אל האושה ימיב םלואו ,שפנה תוריסמ דע הווצמה םויק לע
ירה ,ידוהיה םעב ,םפוג םידוהיב הניה םתמחלמ םא ,תאז תמועל .ךפהל אלא ,ךכ גוהנל
.ןויע תשרוד וז הלאש
(24). השעמל קספנ ללכ ךרדב ןכאש יפכ ,תמדוק "םהב יחו" תווצמ
,ןכ לעו ,שדח יתכלה בצמ הרצי ,ףוגה תא םג ושקיב םיצאנהש הדבועה יכ חינהל ריבס
םיצאנל תמיוסמ הרזע ואר םייחה תרימש יאב ירה ,דמש תעש וזש םירבוסה תעדל םג
יפכ ,תוומל הכילהו בר ןוכיס ךות תווצמ םויקב םמצע לע ורימחהש ויה יכ ףא .םתמגמב
."דמש תעש" ,תודהיב הניה המחלמהש תישיא השוחת ךותמ הארנה

לש ויכרע תא ןיגפתש תמיוסמ תוגהנתהב הריחבה תא השיגדמה ,היינשה השיגב םג
םג םייק ודיצל ךא ,ירסומו ימואל ,יללכ טבה םייק ,ותומ לא ךלה המ לשבו דציכ ,םדאה
"םשה שודיק" גשומל התוא רשוקו תינומא תועמשמ וז הרדגהל םג קינעמה ,יתד טבה
תורוקמב ללוכו ןוכנ ןויעב ךא ,תיללכה הרדגהה תא הרואכל םצמצמ הז טבה .ורוקמב
,םשה שודיק תווצמב ףסונ דבור והז .התוא ביחרמ ילואו התוא קימעמ אוה םינוש
תונווכתהל סחייתמו ,היתוכלהבו ("הווצמה תמשנ") הווצמה לש הישרושב ןגועמה
וסחייתה םרט הז יתכלה-יתוגה אשונל .האושה ימיב הייוליגלו םשה שודיק תווצמל
שי - ןכ לעו .םלוה ןויעל וכז םרט הב םיקסועה םידחוימה תורוקמהו ,םיתיעה ימשור
.היגוסה תא ררבל ןושאר ןויסינ ןאכ ורמאייש םירבדב תוארל

."םשה שודיק" תווצמב תונווכתה .2
- תווצמ" :הווצמ לכ לש םויקה תכרעמב תיתוהמ הלאש הניה היוארה תונווכתהה
תא לעפתש ידכ ;אדירג ינכמ השעמ וניא התכלהכ הווצמה םויק (25)." הנווכ תוכירצ
- תיללכ הנווכ התיישעב ןווכל ידוהיה שרדנ ,םלועה לעו הווצמה השוע לע התלועפ
הווצמה תישענ זא קרו ,הווצמה ןכותב הרושקה - תיפיצפס הנווכו ,םימש םשל המייקל
הווהמ תומיוסמ תווצמב :דיחא וניא תווצמה םויקב הנווכה לש הלקשמ .תומלשב
הניה הנווכה - תורחאבו ,ימצע ךרע םג ול שיש ,הווצמה השעמ לש המלשה ןיעמ הנווכה
תלסופ היואר אל הנווכ - םיתיעלו ,הווצמ השעמכ ףקת השעמה ןיא הידעלב ,ינויח קלח
איה וז הסיפת .תיתיווחו תינויע הנכה היוארה תונווכתהה הכירצמ ,ךכ םושמ .ותוא
"בלה תנווכ" :תודיסחה תבשחמב הל ןתינ דחוימ שגדו ,תודהיה תבשחמב דוסיה ינבאמ
בל איהש - ת"יהב תוקבדה .םויקו תויח הל תנתונה ,הווצמה לש "תימינפה שפנה" הניה
דיסחה שרדנ םיימשגה וישעמב ףא .תונווכתהה לע תתתשומ - תודיסחה לש הביל
- הידעלב תינחור תוליעפל תועמשמ ןיאש יאדוובו ,םיימש םשל ןווכתהל
,ארובה תדובעב הלעמל בלבש תויחה איצוהל ותבשחמ היהת ותליכא תעשב"
."הלעמל ומצע תא רשקל תושעל ותבשחמ היהת לכב ,םירבד ראש לכב ןכו
('ו 'מע 1781 א"מקת בקעיל וירבד דיגמ)

ילב ףא ,הרומג השודק םהש ויתווצמבו 'ה תרותב קסוע ינאש רחאמ רמאת אלו"
השודקבש רבדב אקווד הברדא אלא ,ןכ רמאת אל ,םישודק םמצעמ םה הנווכ
,ח"כרת גרבמל םירקי יטוקיל) ."םלש ךרובידו הכז ךתבשחמו היוצר ךתנווכ היהי
('ח 'מע
ובאש ונממו ,(26)" תמא תפש"ה לעב לש ותרותב ךוותה דומע התייה הנווכה תקמעה
םהירשק תכרעמבו םהיתושרדב .האושה רוד דע םידיסחה תובברו ןילופ יר"ומדא תאז
.האולמב העשה הצומת ןכאש ידכ הווצמל בלה תנכהב קוסעל וברה הדעה םע

ביכרמ הנווכה הווהמ ,תיאליע הבהא לש יוטיב איהש ,םשה שודיק תווצמב דחוימ ןפואב
,ךיקולא 'ה תא תבהאו" קוספב וז הווצמ הבתכנ הרותב רבכ ;תדחוימ המצוע לעב ינויח
תא לטונ אוה וליפא - "ךשפנ לכב" ,('ד 'ו םירבד) "ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב
הנווכהו שגרה תא הקוספה הכלהה ףא השיגדמ הז תובקעבו ,(א"ס תוכרב) "ךשפנ
:הווצמה לש ישעמה יוטיבה ירחאמ םידמועה ,תינומאה
תא םסרפל :םיווצמ ונחנא רשא הווצמה תאז ןיינעו...ומש תא שדקל ונוויצש"
ונמצע תרתה ...םשה שודיק תווצמ איה תאזו ...םלועב תיתימאה תאזה הנומאה
רפס ,ם"במר) "...ותודחאב הנמאההו הלעתי ותבהא רובעב סנאה דיב תומל
.('ט השע תווצמ ,תווצמה
דע ,ארובה תבהאל יאליע יוטיב איה ירה ,הווצמה םויק לש רתויב ההובגה המרב ,רמולכ
ומצע תא רוסמל ןכומה םחולכ ,הרותה תודוסי תא יוגה עקעקמ רשאכ שפנה תריסמ
ןיב הריחב ךותמ ושענ םשה שודיק לש םישעמ ןהב תופוקתב .לכמ ול רקיה לע ברקב
התייה הריחבה םצעב ,תוומ ןיבל םייסיסב םיידוהי םיכרעב הדיגב וא תד תרמה
אל רשאכ ,האושה תפוקתב םלואו .האישב 'ה תבהאל יוטיב ,הווצמה השעמל תונווכתה
הריחבה טנמלא ,ילוא ,איהש ,תונווכתהל רתי לקשמ שיש ןכתי ,תוומה ןמ סונמ היה
םיבר יבגל ןכ לע .םלצכ רמשנ דוע לכ םדאה ןמ לוטיל היה רשפא יא ותואש ,רתונ ןיידעש
שודיקל תועדומ תוחפלו תונווכתה לש דבור תוומל םתכילהב תוארל ןתינ םאה לואשל שי
חוכיוב םג :ירוטסיה ןוידמ םיקתונמ םיגשומ םניא תועדומו תונווכתה יכ ןייצנ .םשה
תודגנתהה תרדגה יכ השיפתה הבחרתהו הקזחתה תודגנתה גשומה לע יפרגוירוטסהה
:תונווכתהה - ירק ,םיעינמה לע אקווד אלא ,האצותה לע וא השעמה לע תתתשומ הניא
תועמשמ הנתנש איהו ,ימצע ךרע תלעב התייה םיצאנה לש תומגמב עוגפל תונווכתהה
(27). הבחר תירוטסהו תיגולויצוס הכימת וז הרדגהל .םישעמו תוטלחה לש הבחר תשקל
תיתשת הנווכה הווהמ הב רשא ,םשה שודיק תייגוסב וז הלאש קודבל שי ,ליבקמ ןפואב
.תיתכלהו תיתפקשה


:תורעהרוזח
,ץישבייא 'י ;.ה"כשת םילשורי קוק ברה דסומ ,ןימאמ ינא ,באילא 'מ :ןייע
'א .ד"נשת הינש האצוה ךותמ םיטוטיצה .ו"לשת םילשורי ,הרובגבו השודקב
.ה"נשת םילשורי ,(תושרדו ת"וש) םיינבר תורוקמב האושה ,סקופ
.1
.
.

רוזח
םייוגב ותמקנו 'ה תרובג תראותמ הז רומזמב :רומזמה רשקה יפל ףא אוה ךכ
לכב 'הב לארשי תנומא תשגדומו ,הווהב לארשי םע תקוצמ תמועל ,רבעב
לכ...ונינכשל הפרח ונמישת...ןוה אלב ךמע רוכמת...לכאמ ןאצכ וננתת" :םיבצמה
ונבשחנ ,םויה לכ ונגרוה ךילע יכ...םתירבב ונרקש אלו ,ךונחכש אלו ונתאב תאז
טבה" :ישימחו ינש ימיב רמאנה "ןונחת"ה חסונב םג ןכ ."החבט ןאצכ
."ונחכש אל ךמש תאז לכבו...לבוי חבטל ןאצכ ונבשחנ...הארו
.2
.
.
.
.
.

רוזח
רבמבונ ,7 ןויליג תישדח הריקס ,"האושב תידוהיה הרובגה" ,למואב 'י ןייע
.דועו ,5-10 'מע ,1992
,ב"י ףסאמ האושה רקחל םיפד ,"התועמשמו האושב תידוהי תודגנתה" ,ןמכמ ןד
7-42 'מע ה"נשת
.3
.
.
.

רוזח
,1968 תנשב םשו דיב הז אשונב סנכב יוטיב ידיל אב ,"תידוהי הדימע" גשומה
.הז םש אשונה רפסב םג וסנוכ םירבדהו
.4
.

רוזח
ןתנ ר"ד היה "םשה שודיק"ל הלבקהב "םייחה שודיק" גשומב שמתשהש ןושארה
:םובנסינ קחצי ברה לש ומשב ,קע
לש העש יהוז :םיובנסינ קחצי ברה לש הנונשה ותרמא וטגה ללחל הקרזנ זא"
הבוחו ,ידוהיה ףוגה תא שרוד ררוצה .תוומב םשה שודיק לש אלו , םייחה שודיק
םילשורי ,תוומה יכרדב םיעותה ,קע 'נ . "וייח רומשל - וילע ןגהל ידוהיה לע
טוקלי ,"םייחה שודיקו םשה שודק לע" ,רתוי רחואמ רמאמב .37 'מע ,ך"שת
ברה עימשה וב ירוטסהה עוריאה תא קע ראת ,201-204 'מע ,ט"לשת תשרומ
תישארב םיינויצ םיליעפ לש הפסאב ,ל"נה תמסרופמה הרימאה תא םובנסינ
ןיא ןכ לע - ותעדל ,הבחר תיממע השוחתל ןונשו ףירח יוטיב ברה ןתנ ךכבו ,1940
'מע) .הפוקתה ןמ םירחא תורוקמב יוצמ אל וז ונושלכ גשומהש הדבועל תועמשמ
,רתוי םיפירח וליפאו ,םימוד םירבדש הנעטל סחייתמ אוה הז רמאמב .(202-203
םימש יארי םידוהי") יאתבש .ק :השרו ינבר ילודגמ ,הבמז םחנמ ברל וסחוי
רורחשה רחאל הינמרגב עוריא ראתמ (1977 לירפא המואה ,"האושה תפוקתב
הרקמב לאשנ רשאכ ,הבמז ברה יכ ,השרוומ אריפש דוד ברה רפיס וב ,1945
שקבמ ררוצה רשאכ" יכ קמינו ,בויחב בישה ,הרמה י"ע הלצה תורשפא לע יפיצפס
."תומשנ םג ויהי םיפוג ויהי םא .תומשנה תא בירקהל איה הווצמה ,םיפוגה תא
יאדוב היה הזו ,הרזע אל הרמההש םושמ הבר ההימת תררועמ וז תודע קע תעדל
תוהזב תורתתסהל ןווכתה הבמז ברהש חינהל ריבס .הבמז ברל עודי
ןתינש רתיהה םג .םיבר וקספ היפלו תורוקמב םישרש וז השיפתל .תילותק-תירכנ
םושמ היה (הרמה - ועמשמש) ירצונ ךוניחל םידלי רוסמל םינברהמ קלח י"ע
שי- םיפוג שי םא" יכ העיבקה תועמשמ וזו ,תודהיל ורזחי ךכ רחאש יוכיסה
קרוי וינ ,םיקמעממ ת"וש ,ירשא 'א ,הנבוקב אריפש ברה םג קספ ךכ ."תומשנ
רחאל תולאשה תא רזחש רבחמה .'ט ןמיס 'ה קלח ,ה-א םיכרכ .מ"שת-ט"ישת
.האושה
- יאתבש .ק וירבדלו ,חוסינה תא עבטש אוה םובנסינש ךכ לע דמוע קע ,םוקמ לכמ
תשרומ טוקלי .ודי לע ומסרופ רבכש םירבדה ןמ ועפשוה -אריפש ברה וא
.203-204 'מע ,ט"לשת
.5
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
םשו די הפוריא ידוהי תאוש ץבוקב ,"ןברוחה ךותב םייחה שודיק" ,שא 'ש
,וננמז תודהיו האושה רקחב םינויע ורפסבו) .255-268 'מע ג"לשת םילשורי
טוקלי ,"םייחה שודיקו םשה שודיק" ,ןמטוג 'י . 238-252 'מע ג"לשת םילשורי
.7-22 'מע ח"לשת ןוושח ד"כ תשרומ
לש היפרגוירוטסהב דבכנ םוקמ ול הנק "םייחה שודיק" חנומה יכ ןייצמ ןמטוג
ןמ ודרשש םירחא תורוקמב ונושלכ אצמנ אל יכ ףא ,האושל תידוהיה הבוגתה
תיממע הבוגתכ םייחה ןעמל קבאמב יוטיב ידיל האב וחורש םושמ ,הפוקתה
גשומל םינוירוטסה לש תונוש תורדגה רקוס אוה .הפוריא חרזמב רקיעב ,הבחר
תצורמב ומושיו ותוחתפתה תאו ,(דועו ץ"כ 'י ,ןושש ןב 'ה) "םשה שודיק"
ימיבו ט"ת ח"ת תורזגב ,דרפס שורגב ,בלצה יעסמב רקיעב ,תורודה
.םיטסינוטנקה
.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
12 'מע םש
.7

רוזח
"תבש גנוע" ןויכראב השרווב רמוח ףוסיאב דבע דנאברבוה ןועמש ברה
יתטש ןפואב ולא תויודע ףסאש ןושארה אוה .םולבנגניר לאונמע ר"ד תושארבש
ויבתכ ."םשה שודיק" תרתוכה תחת םתוא םשרו ,השרול ועיגהש םיטילפ יפמ
וספש םינעוטה דגנ אצי זא רבכ ."םולבנגניר ןויכרא" םע האושה רחאל ואצמנ
רוביצהמ קלח ייח תצה וא תישיא הלצה ופידעהש םיגיהנמ וברו םשה שודיק ישעמ
םידע יפמ תואמגוד איבהו ,םיגיהנמכ םתוירחא ורפה ךכבו םירחא ןובשח לע
'מע ,ט"כשת א"ת רוכז תאצוה ,םשה שודיק ,'ש דנאברבוה .םשה שודיק ישעמל
.23-34
.8
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
דועו א"ה 'ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר ,ג"י קרפ תומ ירחא תשרפ ארפס
.9

רוזח
דועו ,עבטה פ"ע ףוגה תרימש - ב"ל ןמיס ךורע ןחלש רוציק
.10

רוזח
ךא ,הז בצמל ומצע איבה אל אביקע יבר ,רמולכ .ב"צ 'מע הדשה תאפ דמח ידש
.וב דמע - ודיל אבשכ
.11
.

רוזח
תכלממב םגו ,בלצה יעסמב ,תוכלמ יגורה תרשעו אביקע יבר תפוקתב :ןוגכ
לש םילופכה םייחב הרחבש ההובגה הבכשה לש הבוגתה רשאכ ,תירצונה דרפס
.לארשי ילודג לש השק תרוקיבל התכזו הכלהה חורב התייה אל - םיסונא
זאמ זנכשאב תומיוסמ תוצובקב העיפוה םשה שודיק יבגל תודהיב הגירח הסיפת
תיביספ האיצי קר אל הבייח איה :ב"יה האמה ךשמבו (1096) ו"נתת תורזג
"גרהיל אצוי ךל המ" :תורוקמב וצה חסונש יפכ ,תורבע רובעל בוריס ךותמ התימל
החצנוה רשא הבוגת ,םהיתוחפשמ ינבו םמצע תגירה - יביטקא דעצ אלא ,(לעפנ)
ויה זנכשא ימכח ןיב ףאו ,ךכל ומיכסה לארשי ימכח לכ אל .תוחילסבו תוניקב
םינקז תעד שורפ םג איבמש יפכ) "שורדא םכיתושפנל םכמד תא ךא" הילע וארקש
התוחתפתהו היעינמ לע וז הגירח השיפת ןוחבל שי .(הז קוספל תופסותה ילעבמ
ג"יה האמה ןמ רבכ .תלבוקמה השיפתל דוגינב ,זנכשאב אקוודו ולא םינשב אקווד
,םייחה ,המשנה תליטנ רוסיא ךכב התארש ,וז השיפת דגנ תצרחנ העד השבגתה
ימיב ,דרפסב תלבוקמה התייהש השיגה איהו ,"הנתנש ימ הנלטיש בטומ"ו
תבוח רתוי דוע הגיוס ןהב ,ט"ת ח"ת תורזג תונשבו ,זנכשאב םירחואמה םייניבה
שודיק תלאשב יתכלהה ןוידב .קפסמ ושפנ רוסמל םדא לע רסאנו םשה שודיק
אלא ,הווצמ לכ לע שפנה תא רוסמל םיבייח םאה הניא תירקיעה הלאשה םשה
ךכל הבושתהו .תורומחה תורבעה שולשב רבודמ ןיאשכ התוא רוסמל רתומ םאה
לש תיביטקיבוסה השיגה תאו ,(ואל וא "דמשה תעש") בצמה תרדגה תא תלקוש
שפנה תריסמ ללכ ךרדב הללש - ללכל הארוהה ."תודיסח תדימ"ב גהונה םדאה
.הווצמ לכ לע
.12
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
ןמ תמלעתמה הרעהב ורמאמ תא םייסל קע תא םג האיבה וז תיסיסב תועט
,םינברל אקווד םובנסינ לש וירבד ועיגה םנמא םא יכ רבס אוה :הכלהב תורוקמה
."?הל קקזנ אל בחרה להקהש ,וז הרמימ תטילקב היה ןינועמ הז גוח אקווד ילוא"
.203-204 'מע ,ט"לשת תשרומ טוקלי ,"םייחה שודיקו םשה שודיק לע" ,קע ןתנ
.13
.
.
.

רוזח
"םייחה שודיק" תדמעה לע רערעמ אוה .ץיבוקרב רזעילא רבוס ,לשמל ,ךכ
אל ךא ,םייחב ראשיהל וצ אטבמ ןכא םייחה שודיק :תודרשיהל ליבקמ גשומכ
,ריחמ לכב התייה תודרשיה ורובעש ימ" .וייח תועמשמב הדיגבב אל ,ריחמ לכב
ןמ םידוהיו םיגיהנמ לש עינמה ,ותעדל ,היה הז .".ס.סה יכרע תא ץמאל היה ךירצ
תוגהנתהל עינמה ןכו ,וז העשב ובייחתנ אל ןהב תווצמ לע םג םשפנ ורסמש הרושה
ךלומל לכה תא בירקהל שי יכ תיברעמה הסיפתה" .ק'צרוק שונאיכ םישנא
שודיקל רשקה ןאכמו .(92) בתוכ אוה "םזיצאנהמ תעפשומ ,םייחב תודרשיהה
יא לע תססובמ הז דגנכ הז םיגשומה ינש תדמעה" .הדגנה לש רשק וניאש ,םשה
םייחהש הרכה ךותמ תבייחמה תוגהנתה - םייחה שודיק...םהינש לש הרומח הנבה
לש הרובג תומ וניא םשה שודיק ...תועמשמ םהל ןתונ הזו םיקולא השעמ םה
אמגודכ ."םתשודקו םתועמשמ לע םייחה תבהא ךותמ ושפנ רסומ אוה ,ידוהי
תוריבעה תחא איהש - םימד תוכיפש לש הכלהה תא איבמ אוה ךכל תטלוב
אטבמ אוהו ,םשה שודיק ארקנ הז השעמ ."רובעי לאו ,גרהיי" - רמאנ ןהילעש
רוסיאו תלוזה ייח תרימש - םייחה שודיק לש הנוילעה הגרדה תא אקווד
"םמצע םייחה תועמשמל ןוילעה רושיאה אוה 'ה שדקמ לש ונברק" ,ךכ .םתדיפק
תונחמבו תואטגב םייחה שודיק .הרצב יכנא ומע ,רזעילא ץיבוקרב .(93-99)
.ח"משת םילשורי םשו די .זוכירה
הבחרה תועמשמב םייחה שודיק לש היווהה" :בהלש בקעי רבוס המוד הרוצב
םיבר םידוהי לש םתוגהנתה לע המתוח תא העיבטה (ידוהי ןויבצב םייח תמשגה)
שודיק ךותמ חמצש םשה שודיק תניחבב - אקווד םתומ תא הבריק םיתיעלו
תפוקתל םייניפואהו םיאלפומה 'ה ישדקמ ,וטגה ידרומ לש םהישעמ ףא...םייחה
וצרש םירחא םג ויה ...םייחה שודיק לש היווהה ךותמ השעמל םיעבונ ,האושה
,בהלש בקעי "..הנורחאה םכרדב הירומו םלק ידימלת וגהנש יפכ ,ויחש יפכ תומל
.23 'מע ,ב"כשת ב"י תועד ,"האושה תפוקתב ידוהיה םדאה ייח שודיק"
.14
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

רוזח
ידוהי תאוש :ץבוקב ,"תונחמבו תואטגב םוי םוי ייחב הדימעה" ,'מ יקצ'זרובד
.279-280 'מע רקיעב ,269-293 'מע ,ג"לשת םילשורי םשו די ,הפוריא
.15
.

רוזח
.209 'מע ,א"כשת םילשורי ,השרו וטגב םידוהיה ייח ,יקסנל 'מ
.16

רוזח
ינב םע רבעו ,קינאס תליהק לש ריעצה הבר היה ,ןוסנורהא השמ עשוהי ברה
הנמתנ המחלמה רחאל .ץיוושואבו הדובעה הנחמב הכורא םירוסיי ךרד זוחמה
בר שמיש ץראב .הירטסואבו הינמרגב יאקירמאה רוזאב הטילפה תיראש ברל
תעושי" ירפסב םסרפ הכלהב ויקספו וישודיח תאו ,לאונמעבו הוקת חתפב קסופו
ןמוי ,הרות ירבדו םית"וש :םיבר םיבתכ ריתוה אוה .ד"נשתב רטפנ ."השמ
ילע רפסב וזכור ויבתכ .תושרדו םירועש ,םיבתכמ ,תומישר ,תונורכז ,ןינוק הנחממ
.305 'מע - טוטיצה ,ו"נשת לולא קרב ינב ,תורורמ
.17
.
.
.
.
.
.

רוזח
היה רומאכש ,דנאברבוה 'ש םג .ם"במרה לע ,םהירבדל ,וססבתה םיבישמה
:ם"במרה קספ רבכו" :בתכ ,השרוב דוע םשה שודיק לש םייוליג םידעתמה ןושאר
, אוה ידוהיש םוש לע קרו ,ותד לע וריבעהל וצרש םושמ אל וליפאו ,גרהנש ידוהי
.הקסהל ןתינ אלא שרופמ וניא ם"במרב רוקמה ,השעמל ."שודק ארקנ
ברה רתוי םישרופמ וירבדש ,רפוס ם"תחה תא םג רוקמכ איבמ דנאברבוה
שי ותעדלש יפכ ,שודקה ה"לשה ירבד תא וז העיבקל רוקמכ איבה ןוסנורהא
לש הבר ,ואל ברה לש ורפסמ ודרשש םיעטקמ םג הלוע וז השיפת .םשרפל
,("ןטק") םידליב םשה שודיק תווצמב ןויד ךות ,םשה שודיק לע ,בוקרטיפ
קיידש":ךכל ןווכל ולכי אל יאדווב םמצע םה יכ ףא םשה שודיק תווצמב םיבייחה
השעמהמ לעפתיש הווצמה רקיעש עמשמ ,לעפנ ןושלב יתשדקנו בותכה ןושלב
בייח ןטק ףא ךכיפלו ,[םשה שודיק היהת השעמה תאצותש :רמולכ] םשה שודיק
.(ח"משת טבש הירומ) ."ןווכל ידכ תעד ול ןיאש תורמל וז הווצמב
.18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
תונשב "םשה שודיק" גשומל ,תבחרומ וא ,תיפוליח תועמשמ העיצמ וז השיג
הרדגהה לע ףיסומ ,השרוב ויתומישרב ,דנאברבוה ןועמש ברה רבכ .האושה
לכ ,לארשימ תחא שפנ ליצהל תנמ לע ומצע רסמש ידוהי" הרדגהה תא תירוקמה
ינבר ומכ ,םהייחב ומלשו םירחא ליצהל וסינש םינבר :ןוגכ) ,"תובר תושפנ ןכש
'מע םש דנאברבוה .דועו הרות ירפסב עוגפל ובריסש םושמ ותמש םידוהי ;בוקרק
"דול יגורה"ש םושמ ,ל"נה ם"במרה ירבדב ,תורוקמב העיפומ וז הרדגה םג .23-24
ןכו , .(ללכה תא ליצהל םשפנ ורסמ - "םשה ישדקמ"ו "תוכלמ יגורה" םיארקנה
ךלוהה לש םיעינמה לע וניה שגדה ותרדגהב ."םידוהי לע ברקב ידוהי לפנ" םא
תומל הכילה לש םינוש םינפוא הנמ רשא ,יקצ'זרובד כ"חא בתכ וכרדבו ,תומל
אל יכ ףא - הריחב לש טנמלא םהב שיש םושמ ,"םשה שודיק" ראותה םלוה םהל
,המוק תופיקז ךותמ הכילה :ןוגכ ,תוומה לא תכלל ךיא - אלא ,תומל םא הריחב
ןימ ךכב היה" - הנומא ךותמ הכילה ;תימצע הלפשהו תוספרתה ,יכב אלל
תוומ ןיבל הריפכ ךות תוומ ןיב הריחבה :האושה ימיב הרצונש ,השדח "הריחב"
םיתיעל) לארשי תדע ןעמל וא ,רחא ןעמל תימצע הברקה ךות תוומ ;"הנומא ךות
.תוהזה תרימש תא תאטבמה הריש ךותמ תוומ ; (לצניהל תורשפאה לע ורתיו
תויודע .ןורכיזהו דועיתה תורפסב טלוב םוקמ תושפות ולאכ םישעמ לע תויודעה
ןויכרא שארב דמעש ,םולבנגניר לאונמע םשרש הרעהה תא תוכירפמ ריבכמל
,םייתדה םידוהיב" :1940 ףוסב וסקנפב בתכ אוה .השרו וטגב "תבש גנוע" דועיתה
ותיצה הדשה ירעמ קלחב .םשה שודיק לש רתויב לד ץוצינ םג ול אצמנ אל ,םינברב
.197 'מע 'א קלח ג"נשת םשו די ,תומישרו ןמוי ,'ע םולבנגניר ."הליפת יתב סנואב
ותדמעו ,וטגב םינברהו תדה ייח לש ימינפה יווההמ קתונמ היה םולבנגניר
,ןויכראה ישנאמ ,דנאברבוה ןועמש ברהש ןכתי .ללכ ךרדב תילילש התייה םהיפלכ
ןווכתה ,(7 הרעה ןיע) ולאכ םינועיטל הבוגתכ םשה שודיק לע ורוביח תא בתכ רשא
.ומצע םולבנגניר לש ותדמעל םג
ןעמלו םהלש לאידיאה ןעמל םשפנ ונתנש ,תרתחמה ישנא יבגל םג בחרתה גשומה
,ידוהי ללכ יאוריה שורפ...םיבר יניעב םשה שודיק" גשומה לביק ךכ" .לארשי דובכ
תומל ונוצרבו תדמתמ תונכתסה ייחב םדאה לש הריחבה תויאליע תא ןייצל אבש
הדימעה" ,יקצ'זרובד 'מ) ."ודובכ יליפשמבו ידוהיה םעה יחצרמב המחלמה ןעמל
םילשורי םשו די ,הפוריא ידוהי תאוש ץבוקב ,"תונחמבו תואטגב םוי םוי ייחב
.(79-80 'מע ,ג"לשת
.19
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
.306 'מע םש ,תורורמ ילע ,ןוסנורהא השמ עשוהי ברה
.20

רוזח
173 'מע ,םילשורי דבוע םע ,ןירוסי תליגמ ,ןלפק 'א 'ח
.21

רוזח
םשו די ,ישימח ךרכ ,השרוב תידוהיה תרתחמה תונותע :ךותב ,רבדמב לוק
(JN/3452/8 ש"וי ןויכראב םליפורקימ) .221 'מע ג"נשת
.22
.

רוזח
לש םתשודק ,אופא ,יהמ" :םייהנקפ לש וירבד ירחאמ השיפתה םג יהוזש הארנ
'א ."םתונמאנ םצע לשב...םהלש השודקה תוצוצינ רובע ומליש םה....םישודקה
םעב דוסי תורומת :ךותב ,השודקה הטילפה תיראש לש שדחמ התדיל ,םייהנקפ
.610 'מע ,ו"נשת םילשורי םשו די ,האושה תובקעב ידוהיה
.23
.
.
.

רוזח
םישולשה תונשב רבכ לחה תויתכלהה ויתוכלשהו םיצאנה תרטמ תרדגהב חוכיו
תא וקמינ םומיה רחאל הטיחשב םירימחמה .הטיחשה קוחב ןוידב ,הינמרגב
רשאכ דוע תאזו ,"תדה לע הרבעה"ו "הריזגה תעש" הניה העשהש ךכב םתשיג
תונויסינ ינפב תדמוע תודהיה יכ ושח הארנה יפכ .רשב תליכאמ ענמיהל היה ןתינ
,וז הטיחש וריתהש ,םירחא וליאו .ןחבמ תעש איה העשהו ,שפנ תוריסמ ועבתיש
וניא םידמושמה לא םסחי" ירהש ,תיתד המחלמ םיצאנה תמחלמ ןיא יכ ורבס
."םתנומאב םישפותה םידוהי לע הלוע
.24
.
.
.
.
.
.

רוזח
.'ד ףיעס 'ס ןמיס ,ח"וא ךורע ןחלוש ןייע
.25

רוזח
תיצחמב ןילופ ידיסח לש םגיהנמ היהש ,רוגמ רתלא בייל הירא הדוהי יבר
דסימ ,ובסמ רוג תור"ומדא תא שרי אוה .1907ב רטפנו ט"יה האמה לש הינשה
םהרבא יבר ,ונב ."ם"ירה ישודיח" לעב ,רוגמ רתלא ריאמ קחצי יבר ,תלשושה
שוביכה ןמ לצניהל חילצה אוה ;תלשושה ךישממכ שמיש ,רוגמ רתלא יכדרמ
.1948ב ותריטפ דע ר"ומדאכ שמיש ץראב .1940 ביבאב יצאנה
.26
.
.
.
.

רוזח
רשקהב תודגנתהה תכרעה תא םישיגדמה םיבושחה םירקחמה ןמ המכ ןיצנ
לכ" :המוד ןפואב םיעבשה תונש ףוסב רבכ רידגה ,ראואב הדוהי :תונווכתהל
וא תועודי תונווכ וא תולועפ ,םיקוח דגנ הרכהב הטקננש תיתצובק הלועפ
הז רואל .(119 'מע) ."םידוהיב עוגפל םתרטמש ,םהירזועו םינמרגה לש תורעושמ
הרדגהה סיסבב רשאכ ,תודגנתה תווהמ ותעדל רשא תונוש תורוצ ןחוב אוה
עראש עוריא חותינב ורמאמ תא םיסמ אוה .םיעינמה :ירק ,תונווכתהה תדמוע
ןוטרק תוסיפ הנומשב שא ולעה םיריסא תצובק רשאכ ,1941 רבמצד ,הכונחב
לש םוניהגב ,תוומה ףס לע ;םייתד ויה אל תאז ושעש םישנאה" :"רוצ זועמ" ורשו
;םדא ינב םה םיצאנה תרותל דוגינבש :תונורקע המכ וחיכוהו וניגפה םה ,ץיוושוא
;םיידוהיה םיכרעלו הירוטסהל ,תרוסמל תועמשמ םליבשב התייה ץיוושוא לומש
אמגודה תאו (132)".תידוהיה ךרדב םדא ינב םתויה תא שיגדהל ושקיבשו
היה םולכ" הלאשב םיסמ אוה ,וטגה ןמ םיחרוב תלצהל שפנ תוריסמ ,הנורחאה
תודגנתה תורוצ" ,ראואב 'י "?דיב הבור םע המיחלב רשאמ דרמ תוחפ הזב
, 1982 תשרומ "םיירוטסה םיטביה - האושה" ךותב ,"האושה תפוקתב תידוהי
.118-132 'מע
לע ורקחמ תאש יאקירמא רקוח ,סגניר לש וירבד תא איבמ ,סיראמ לאכימ
התייה תנגרואמה התרוצב וליפא" :הנקסמב םכיס (1982 ,קרוי וינ) תודגנתהה
."םחול חוכ אקווד ואלו ,תונורקע אטבל ךרדו הבישח ןפוא רקיעב תודגנתהה
תורוצב ןיחבהל סיראמ עיצמ היפלו ,םיעינמה תא זכרמב הדימעמ וז הרדגה
תוירוגטק - היגוסל תידוהיה תודגנתהה ,סיראמ לאכימ .תודגנתה לש תודחא
'מע ,ג"נשת םשו די ,האושה תובקעב ידוהיה םעב דוסי תורומת :ךותב .תואושהו
.271
קרוי וינ ,בילטוג) היגולויצוסה םוחתמ רקחמ תרזעב תאז ססבל שקבמ ןמכמ ןד
יפ לע ונחבל ןיאו ,"תודגנתהה גשומל יזכרמ אוה הנווכה טנמלא" ויפל ,(1983
לש תולועפ" .קזנ האיבה קשנב תודגנתה אקווד ,םיתיעל ירהש ,ולש תויביטקפאה
הרטמב ,הליחת הנווכב תאכודמה הצובקה ידי לע תושענה תולועפ ןה תודגנתה
ךכ םשל ."הקיספהל וא הליבגהל ,תאכדמה הצובקה לש חוכה תלעפה תא לכסל
לוקשל ,התוא םינייפאמה םינמיס המכבו תימצעה םתוהזב ריכהל םידגנתמה לע
טילחהל זאו םיאכדמה דצמ םהלש תימצעה תוהזה לע הפקתהה תעצבתמ דציכ
ונתנש שורפה יפ לע תודגנתה תלועפ לכ ךירעהל שי ,ןכ לע .לועפל דציכו םא
תוחוכ ויב אוה קבאמה יכ ונימאהש ולאל ;ןמז קרפ ותואבו םוקמ ותואב םיעינמל
."רסומהו תדה ,חורה לע קבאמ - התייה תודגנתהה תבוגת ,םייזיפאטמ תונורקעו
,ב"י ףסאמ האושה רקחל םיפד ,התועמשמו האושב תידוהי תודגנתה ,ןמכמ ןד
.7-42 'מע ה"נשת
.27
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

רמאמה ךשמה