ל"הצ ירעשב יתדה ריעצה

ל"ז קוק המלש ברה

ז"לשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
המחלמו םולש אשונב הרותה תפקשה
אבצב תווצמו הרות תרימש

ךרעב לוזלזה תא תדגונה הפקשה ,המחלמהו םולשה אשונב הרותה תפקשה :ריצקת
תויעבה .איה םולש םשל - המחלמה יכ עבוקו ,םלועה יבחרב םימעה לצא יוצמה םדא ייח
םיאשונב גוהנל דציכו ,אבצב תווצמה םויק תעב יתדה לייחה לצא תוררועתמה תוישעמה
.םינוש

.אבצב תד ;תווצמ תרימש - אבצ ;ל"הצ :חתפמ תולימ

עיבמ ץראב םג .םולשה אשונב םלועה יבחרב רעונ לש תויואטבתה םעפ ידימ ונא םיעמוש
אלפ לכ ןיא ןכא .תוינימשה ידימלת לש בתכמה אוה םסרופמ .הז אשונב ותעד תא רעונה
דציכ .ולא תועפותב םיצק ,םימד תוכיפשו המחלמ ידקומ וב שיש םלועב םייחה םישנאש
?ךכ לע וניתורוקמב רמאנ המ ?הז ןיינעל סחייתהל םיכירצ ,הרות ינב ,םייתד םידוהי ,ונא

המחלמו םולש אשונב הרותה תפקשה
.םולש אוה ה"בקה לש ומשש ,שרדמב םירמוא ל"זחש ךכ ידכ דע ,וניניעמ שארב אוה םולשה
:רמואו ךישממ שרדמהו
."םולשל אלא םיאיבנה ואבנתה אל"
:רמאנ אמוחנת שרדמב
,תומחלמ תודוא הרותב בותכש יפ לע ףאו בתכנ אוה םולש םשל ,הרותב בותכש המ לכ"
."םולשב אלא םילשורי תא םחנמ ה"בקה ןיא .ובתכנ םולש םשל תומחלמה ףא

םיעתרנ םניאש םישנא שי .תרחא םיבשוח ויבשוימ םילודג םיקלחש םלועב םייח ונא ונרעצל
םולשל םיפוסכ םיאצומ ונא ןיא וניביוא בור ברקב םג .תאז רוכזנש בוטו המחלממ ללכו ללכ
לצא .שונא ינב לש םימד תוכיפשמ העיתר אל לבא ,הלפממ דחפ שי םלצא .בחר הדימ הנקב
עזעזמ .םהלשמ תונברוק ינוילימ וגרהי םא םהל תפכיא אל םגו דימשהל תונוכנ הנשי וניביוא
,תפכיא אל ,ןוילימ ינש ולפי ,תונברוק ןוילימ ולפי" :ירצמה תאדאס לש ותרהצה תא עומשל
,םדא ייחב לוזלז הב שיש ,תללוכ םלוע תפקשהמ קלח םה ולא ןוגכ תוזרכה ."ררחשל רקיעה
:רמאנ וניתורוקמב וליאו .יבויח ךרע המחלמב תאצומ איהו
,"ול רציו דאמ בקעי אריו"
:ל"זח םישרפמו
.םירחא גורהי אמש ול רציו ,גרהיי אמש אריו

:הימריב ונא םיארוק
םא יכ ,ורשעב רישעה ללהתי לאו ותרובגב רוביגה ללהתי לא ,ותמכחב םכחה ללהתי לא"
."יתוא עודיו לכשה ללהתמה ללהתי תאזב
:לכו לכמ וז םלוע תפקשה ללוש אוהו רמוחה ןחלופלו הרובגה ןחלופל והימרי דגנתמ תאזב
חטבי רשא רבגה ךורב ...ובל רוסי 'ה ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא"
."וחטבמ 'ה היהו 'הב
םלוע תפקשה ,ינרדומה םלועב תרכומהו ילילאה םלועב הררשש םלועה תפקשה תא הנגמ אוה
:תירוקמה לארשי םע תפקשהל דוגינה תילכת תדגונמה ,רשועהו רמוחה ,חוכה ןחלופ הזכרמבש
."הזה ליחה תא יל ושע ידי םצועו יחוכ רמאת לא"
."תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל"

הלולכ ןוזח ותואמ קלחכ .םימיה תירחא ןוזחב אוה ,םלועה תויעבלו םעה תויעבל ןורתפה ונלצא
:הרושבה
."המחלמ דוע ודמלי אלו ,ברח יוג לא יוג אשי אל"
תרגסמ םה ףא םייחה .תרגסמ קר אוה םולשה ?םייחה ינכת םה המ ,איה תיזכרמה היעבה
שפחמ םדאש רבדה יעבט ,יתימאה םייחה ןכות תא םילטונשכ ןכאו .םיוסמ ןכותל תשדקומ
וא דבלב םיירמוח םיגשיה ירחא ץורמב אטבתהל םייושעש םיפילחתה תאיצמב וקוסיע תא
.םד יכפושל םירתכ תרישקבו םימד תכיפשב ,םיריבאבו םירוביגב ,תומחלמב תועשעתשה
.ןכות יבר םייח תרשפאמה תרגסמה ,ילכה אוה םולש .ךה ונייה םה תומלשו םולש ונלצא
םילטבמ םא .םיקולא םלצב ארבנה םדא תבהא לש .'ה תדובע לש ,הריצי לש ,הרות לש םייח
,ןודבאהו גרהה ץצ ,המחלמה הצצ םולשל ההימכה םוקמבש אוה יעבט וללה םינכתה תא
.סרהו הגירה לש םדא ירצי םיחתפתמו

:םימיה תירחא ןוזחב רמאנ
,"תורמזמל םהיתותינחו ,םיתיאל םתוברח ותתכו"
:המחלמל ותאירקב המוד ןוזחב שמתשמ לאוי איבנהש ונא םיאור אסיג ךדיאמ
."ינא רובג רמאי שלחה ,םיחמרל םכיתורמזמו תוברחל םכיתיא ותוכ"
איה הביסה ?המחלמל האירקו םיתיאל תוברח תותכ רבדה ןכתי דציכ .ןכות יונישב םילימ םתוא
לבא ,ונלש ךוניחה תודסומב םיכנחמ ונאש ךוניח שי ,ןוזח שי .תילאיר דאמ השיג ונל שי .הטושפ
םיוג םנשיש תואיצמב בטיה ריכהלו רוכזל ונילע .הנממ םלעתהל יאשר התא ןיאו תואיצמ שי
:ונל תרמוא הכלההו ונדימשהל םיממוזה
."וגרהל םכשה ךגרהל אבה"
לע למח רשא לואש לע רמאנש יפכ ,םינמחר לע רזכאתמש ופוס םירזכא לע םחרמה לכ
האירקל לאוי רפסב שמשמו ךפהנ ,םימיה תירחא יקוספב עבומה ןוזח ותוא ןכל .קלמע
םיתיאה תא תתכלו קבאיהל שי תפסכנה הפוקתה אוב דע :רמאל ,המחלמל ןנוכתהל
.םיחמרל תורמזמה תאו תוברחל

ונא ןיא ותומשגתה תע אוב דע ךא ,םיתיאל וניתוברח תתכל לחוימה ןוזחה תא ונא םירצונ ונבלב
ייח תשודק לע רומשל ,ונייח לע ןגהל ונתלוכי לככ םישועו םיננוגתמ ונא ,תואיצמה ןמ םימלעתמ
םלעתהל ריתמ דיתעל ןוזחה ןיאש ךל רמול ,יתילכת וד שומישב םנוזחב םישמתשמ וניאיבנ .םדא
ןיבל ,לטקב וייח תחמשו ,וייח ןכות תא המחלמב האורה לייח ןיב םייק ידוהי לדבה ךא .הווהה ןמ
:ם"במרה תאז אטבמש יפכו הולשו םולש ייחב וצפח ךא לייח רותב ןייטצמה םדא
ותנאת תחתו ונפג תחת תבשל םדא לכ לכויש אובל דיתעל אלא םיאיבנה לכ ואבנתה אל"
,"םיבוט םישעמבו תווצמב קוסעלו הרותב קוסעל
.הכאלמה תא תושעל בייח ינא ,ינדימשהל םיממוז םא ,הרירב יל ןיא םא ,לבא
* * *

דאמ בושח .םולשל ורזחתו וסייגתתש ללפתמו םכל לחאמ ינא ,ל"הצל םיסייגתמ םתא רשאכ
םתא ,"ידי םצועו יחוכ"ב םינימאמה םילייח םכניא .הז ןוויכב ובשחתו וללה םירבדה תא ורכזתש
םיעמוש ונאשכ םעפ אל ,םיכרע לאכ המצועלו חוכל םיסחייתמ םכניא לבא ,םינייטצמ םילייח
יחוכ"ב םיקסוע םירבדהו בהרו הוואג לש יפוא תאשונ הזרכההו אבצ שיא וא יאנידמ יפמ תוזרכה
לייח ונתעדלש ינפמ ,לארשי ןוחטיבב הלבח הזב שי יתעדל .ונינזוא תא םרוצ רבדה ,"ידי םצועו
תביס ףא אוה ,זרפומה ימצעה ןוחטיבה ,וניביוא לש הנוכת יהוז ,הוואגהו ץחשה שיא אל אוה בוט
;ךרוצה תעשב בטיה התוא השוע אוה יכ םא ,המחלמ בעתמ ילאידיאה ידוהיה לייחה .םנולשיכ
לרוג תא ץרוחה אוה ה"בקהש ךכבו אימשד אתעיסב ,לארשי תשודקב ובל לכב ןימאמ הזה לייחה
ויניע תאז םע דחי לבא ,םיליעי םינומיאב ןמאתמ ,קשנה בטימב שמתשמ הזה לייחה ;המחלמה
.ודיב חילצי 'הש םימשל תואושנ

.חצינ תיילוג םע ברקב דוד !"העושיה 'הל" התייה ,למסל ונל םהש ,םיאנומשחה לש ברקה תמסיס
:תיילוגל רמא הכ לבא ,ברקל ןנוכתה םנמא אוה
,"לארשי יקולא 'ה םשב אב ינאו תינחבו ברחב אב התא"
.ונוחצינל האיבהש הנומאה איה וז
:ל"זחב רמאנ
."וב אצויכ תויהל הכוז ה"בקב חטובה לכ"
:רמאנש ,ומצעבו ודובכב ה"בקהכ לוכיבכ ,"וב אצויכ תויהל הכוז" בל ומיש
."וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב"
:רמאנש ,הב אצויכ אוה ירה הרז הדובעב חטובה לכו
."םהב חטוב רשא לכ םהישוע ויהי םהומכ"
תא השוע םדא ותוא ירה .רמוחל קרו רמוחל הדיגס ,חוכל קרו חוכל הדיגס השוריפ הרז הדובע
.תועמשמ הב ןיאו חור הב ןיאו חוכ הב ןיאש הרז הדובעל ,לילאל ומצע

רעונה לש הבשחמה יחנומ ."תיחרזא"ה םכתבוח לע םירבד עומשל וברת סייגתהל וכלתשכ
.תיחרזא הבוחל רבעמו לעמ אוהש רבד םישוע םתא .ןיטולחל םינוש תויהל םיכירצ יתדה ידוהיה
וזו .םעה ןוחטב תרימש - רתויב תובושחהו תורקיה תווצמה תחא תא םכפוגב םייקל םיאצוי םתא
.בוחרה לש הבשחמה יחנומב בושחל קיספנש יוארה ןמ .םכתא הוולתש השגרהה תויהל הכירצ

די"ה ורפסב ם"במרה רמוא ?שא תחת ברקב גוהנל ךירצ אוה דציכ ?ידוהי לייח שיגרהל ךירצ המ
:םיכלמ תוכלהב "הקזחה
דוחי לעש עדיו הרצ תעב ועישומו לארשי הוקמ לע ןעשי ,המחלמה ירשקל סנכיש רחאמ"
,וינבב אלו ותשאב בושחי אלו דחפי אלו ארי אלו ופכב ושפנ םישיו ,המחלמ השוע אוה 'ה
המחלמב רהרהלו בושחל ליחתמה לכו .המחלמב רבד לכמ הנפיו ובלמ םנורכיז החמי אלא
וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא םכבבל ךרי לא :רמאנש ,השעת אלב רבוע ,ומצע ליהבמו
."וראצב ןיולת לארשי ימד לכש אלא דוע אלו ,םהינפמ
ךא ,ברקה תואצות תא עבוק ינניא ,ןטק לייח ינא ימ בשוח לייח .תוירחא תשגרה תויהל הכירצ
ם"במרה ךישממו ,הלודג המחלמ לישכהל לולע ,םוקמ לכב ,דיקפת לכב לייח לכ .ןכ םירבדה ןיא
:רמואו
:רמאנש ,לכה ימד ךפשש ימכ הז ירה ,ושפנ לכבו ובל לכב המחלמ השע אלו חצינ אל םאו"
רוראו הימר 'ה תכאלמ השוע רורא" :הלבקב שרופמ ירהו .ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו
."םדמ וברח ענומ

ןחלופש םשכ .הנממ רטפיהל ןירוח ינב ונא ןיא ךרוצה תעשב ,המחלמל ונסחיבש בועיתה לכ םע
ול ןיא ינוליחה םזיפיצפה םג ,ונלש םינייטצמ םיאיבצמו םילייח ול םידגוסשכ םג ,לוספ אוה חוכה
:ם"במרה ךישממו .הכלהה תניחבמ םוקמ
אצמי אלש ול חטבומ ,דבלב 'ה תא שדקל ותנווכ היהתו ,דחפ אלב ובל לכב םחלנה לכו"
."קזנ
תוכזבו .דבלב 'ה תא שדקל אלא םוקנלו גורהל וא ראפתהל הנווכה ןיא ךא ,המחלמ םישוע םנמא
:ם"במרה רמוא הז
דע וינבלו ול הכזיו לארשיב ןוכנ תיב ול הנביו ,הער ועיגת אלו קזנ אצמי אלש ול חטבומ"
."אבה םלוע ייחלו םלוע

אבצב תווצמו הרות תרימש
אללש תוישעמה תויעבה לע םילימ רפסמ רמול ינוצרב תוינויעה תולאשה לע ונחחושש רחא
תונוש הבשחמ תוירוגטקב ,םירחא םיחנומב בושחל ךירצ יתדה לייחהש ונרמא .ןהב ולקתת קפס
לבא ,תבש ,תורשכ רמוש ,יתד רעונ וקלח ,רעונב בוחרב םילקתנ ונחנא :רמולכ .ינוליח לייחמ
תורפס טלוק םג ,םירפס םתוא םימעפל ארוק ,בוחרב רחא רענ לכל םירבדה רתי לכב המוד אוה
םיקקזנו םיררגנש הלאכ שי .תישעמ רתוי דוע היעבה אבצב םלוא !דאמ ביאכמ רבדהו הבוהצ
יברק לייח ךכ ,לסלוסמ םפש אלב תויהל לוכי וניא בוט ר"סרש ומכש םהל המדנ יכ ,הפ לווינל
.היקנ ןושל םהל שיש םיניוצמ םילייחו םימפש ילב ם"ירסר יתיאר .תועט וזו - ויפ לבנל תצק ךירצ
לע רמול ךירצ ןיאו ,הפה תא לבנל רוסיא םג ללוכ הז וצ ,"רבד תוורע ךב אצמי אלו" :רמאנ
,הב ולקתת םתאו תמייק ונרעצל איהש ,ללכב תועינצה תרפהכ תורומח רתוי הברה תועפות
.תאז ריתסהל םעט ןיא סויג ברע םתאו תויהו

אלא - קבאיהל ךירצ אוה ןהילעש תוישעמה תווצמה םויקב קר אל הנוש תויהל ךירצ יתדה לייחה
,םירפס םתוא אורקל אל ;םינוש תויהל םיכירצ ,םיבינה ,תואטבתהה הפשה .ותוישיא הניחבמ םג
חתמ שי םנמוא .יתד לייח די םהב עגית לב - תוריק לע םיאצמנ םימעפלש םירואית םתואו
תויהל ךירצ יתדה לייחה לבא ,תורשכ םיכרדב דימת אלו קרפתהל םיצורו היעב הווהמ חתמהו
לייח ךנה ירה :האילפ ררועמ םירחאמ הלאב הנוש וניאש יתד לייח ,'ה שודיק והזו ןיטולחל הנוש
'ה ישדקמ םיבר שי ,םיישקה לכ תורמל ,ה"בש ןייצל שי לבא !םלוככ רדרדימ התא ינש דצמו יתד
.םיגרדה לכב ,ל"הצב

םינייעמ וא םידמולש םוי ותואב .טעמ םאו הברה םא ,הרותל םיתיע עובקל ךרוצ שי :ףסונ רבד
םינומיא ירחא םימעפל םיאבה ,םירופס םיעגר םתוא תשודקש םושמ ,תורדרדיה ןיא הכלה רבדב
הנשי ןכ .הרותב הנומטה השודק לש החוכב םויה לכ לש וכלהמ לע םיעיפשמ ,םוריח יבצמב וא
תבשהו תיתד תרגסמב םייחש םושמ ,תבש רומשל תיסחי דאמ לק היה סויגל דע .תבש לש היעב
וניאש ינוליח רעונ שיש םיעדויו תואיצמהמ םישולת אל םתא םנמא .הילאמ תנבומו תיעבט התייה
ןיבמשכ ,להואב ותציחמב םיהושש וא בוחרב ותא םישגפנ םא בר לדבה שי לבא ,תבש רמוש
,תבש רומשל בייח התאו תבש לוליחב םיקוסע םלוכ .תבש רמושה דיחיה התא םילייחה תנומש
.לק אל ללכ הזו ,ןילוחבש ןילוח תביבסב תבש לש הריווא רוצילו הליפתל תאצל

אלו "םהב יחו" ל"זח םישרודש יפכ ,ךרוצל תבש ללחל םיבייח המחלמ ןמזב םימעפל ,ךדיאמ
קר תושעל שי ינש דצמ לבא .תבש ללחל םיבייח שפנ חוקפ שי םא הכלהה יפל ,םהב תומיש
תבשב םיבראמל האיצי ינפל םילייח םע יתשגפנש ינרוכז .רתוי אלו תושעל רתומו חרכהש המ
איצוהל ורכז לבא ,קשנ תחקלו עוסנל םיבייח ויהת םתא .הרירב ןיא הז בראמב :םהל יתרמאו
.בורע ןיא חטשבש ינפמ הטחממ אל וליפאו םיטע אלו ףסכ אל :רמולכ ,םיסיכהמ "הצקומ"ה תא
?"הצקומ"ל גאוד התא םואתפו אתיירואדמ תבש ללחל רתומש רמוא התא ירה :לייח יל רמא
:ירפסה רמוא - םיבר ןושלב - "תמוי תומ היללחמ" קוספה לע ל"זח רמאמב יתרכזנ
."הלוכ תא ללחא התצקמ תא יתלליחש ליאוה רמאת לא"
ןושילו ןימח לוכאל ושוריפ ירה תבש רומשל םא רמולכ ,תבשל תיחטיש השיג התייה לייחה תשיג
התא םא יתימאה ןחבמה ןאכ ךא ,"גונעת תבשב הניש" םנמא .ירמגל תבשה החדית - אל םאו
- שפנ חוקפ ימעטמ ןעצבל הבוחש תולועפ ןתואש עדוי התא םא .תבשה לש הקמועל דרויו ןיבמ
.תורחא תווצמ וא ,תבש םויק לש תיללכ היעב דוע הנשי ךא .תבשה תא ןהילע ללחל הוצמ
.יתימא יתד לייח קר הכירעמ םנמא הרבחה

ינוחטיבה ךרעמה לש הרדש טוח לע רומשל םיחרכומ לבא ,תבשב ללכ ךרדב לעופ וניא ל"הצ
,עוגר ינוחטיבה בצמה ללכ ךרדבש ןוויכמו ,תונרותב בשת התאו ,הרירב ןיא ינויח רבד שישכו
םירהל רומח רוסא שי .שגרמה לעו עמשנה לע תולאשב ינשל דחא לצלצל םיליחתמ ה'רבחה
ךירצ התא הזכ הרקמב .ךלש תויתדה תויעבל הנבה רסוח שי םימעפלו ,הזכ הרקמב ןופלט
ךמע דומעל םיכירצה םישנאל תבש ינפל עידוהלו ינויח רבד ארקנ המ "םכח תלאש" לואשל
םניאש םיאשונב ךילא ונפלטי אלש שקבמ התא יתד לייח ךנהש ןוויכמש ,תבשה ךשמב רשקב
רשפא קלחו רתוימ הנממ קלח ,םכח תלאש הכירצ איה םג תבשב הביתכה תייעב .םיינויח
םא ררבל ךירצ םלוא .אתיירואדמ הרוסא הניא וז הלועפו ,יונישב רמולכ ,לאמש דיב תושעל
.תמאב ינויח רבדה

.אבצל ליעומ היה ףא רבדה ,ויפל םיגהונ ויה וליאו יתכלה ןורתפ שי תבשב אבצה םויק תויעב לכל
:ול יתינע ,תבשב אבצה תא קתשל רשפאש בשוח התא םאה ,םיל"כטמרה דחא ינלאש ותעשב
,םיינויחה םירבדה תא קר ושעיו אבצב תבשה רמשית םאש םושמ ,דאמ ליעוי רבדה אברדא
היהת רשקה תכרעמו םיינויחה םירבדל קרו ךא שמשיו הלועפל ןכומ היהי ןרותה בכרהש ינחוטב
תרטמ יהוז ירהו .שפנ חוקפב ךורכו ינויח תמאבש המ קר לעפי זא .םיינויח םירבדל היונפ
.תונרותה

שיו םיירהצה תארקל ללפתהל םיבייח ,ברק בקע רקובב ללפתהל היה רשפא יא םאש תעדל ךירצ
דדומתהל םיכירצ לבא השק רבדה םימעפל .ללפתהלו הנושארה תונמדזהה תא אוצמלו שפחל
התאש ינפמ ,וזמ הלודג תינחור האנה ךל ןיא רתוומ ךניאו ךלש לע דמוע התאשכו .ענכיהל אלו
.הרומ הכלההש יפכו אלמ ןופצמ ךותמ לעופ התאש עדוי

תינוליח הרבחב ךא טושפו לק רבדה .םיידי תליטנ איהו תפסונ היעבב ולקתת םכתוסייגתהב
וידי לוטיל שגינ וניא דחא ףא טעמכו ה'רבחה לכ םע לכואה רדחל אב התא .טעמ הנוש רבדה
ךרבל ךירצש רורב רבדה לוכאל םירמוגשכ ךתרבחב .ילכבו םיידי לוטילו םוקל ץמוא תצק ךירצו
תבב םיממורתמ םלוכ לכואה רמגב םש ,אבצב רבדה הנוש ,תאז םישוע םירבחה לכו ןוזמה תכרב
ךותמ ךרבל דאמ יאדכ ."תשלתנ" וליאכ שיגרמ התאש ףא ןוזמה תכרב ךרבל התא בייחו ,תחא
םיזמרב םהל תונעל ליחתמ התאו ,ךמע םיחחושמו םירבח ךילא םישגינ תרחאש םושמ ,רודיס
.ךתוא ודבכי םה ךרבמ םתאש םתוארב לבא ,בוט אל ןבומכ הזו

םילייח יתיארו לייחה לש ותויתד תא םיעבוק םה םיתיעל ךא םיטושפ םיארנ םירבדה הרואכל
.הלאכ םיטושפ םירבד ללגב םירדרדתמש

,םחל אלב םילכוא םה זא םיידי לוטיל םהל השק לוכאל הנושארה םעפב םיאבש םילייח יתיאר
רחאל ,םיידי תליטנ אלבו םחל םג לוכאל םיליחתמ םהו בר ןמז וז הרוצב לוכאל רשפא יא ירהו
תרצוקמ ןוזמה תכרב ךרבמ אוהו ומע םיחחושמו םישגינ םירבחו ןוזמה תכרב ךרבמ אוה הליכאה
.םולכ הנממ ראשנ אלש דע ןמזה ךשמב רצקל ךישממ אוהו

:םוכיסל
לע רומשנ לבא ,םינמאנו םיבוט םילייח היהנ ונחנא :בל ץמואב טילחהל םיכירצ ןושארה עגרהמ
ברקב הרותה חור תסנכה י"ע ל"הצ לש הרדשה טוח תא קזחנ םג תאזב .ונל רקיהו שודקה לכ
,תינחור הניחבמ ןיבו תינפוג הניחבמ ןיב םולשל ורזחתו םולשל ואצ תכרבב םייסאו .והנחמ
.דובכבו הרובגב - םינחבמה לכב ודמעתו תורשה הפוקתב ולשחתתו