*םירופיכה םוי תמחלמל רושעב םימחול חיש

תובישיה ינבמ םימחול

ו"משת הנשב הנש

תוכוסה גחב תובישיה ינבמ םימחול וסנכתה םירופיכה םוי תמחלמל רושעב :ריצקת
.םתלצה לע 'דל ודוהו תונורכז ולעהו ת"מדש

.המחלמ ;רופיכ םוי תמחלמ :חתפמ תולימ


(ב בל ןיכרע) "הכוס יכ והיילע אתוכז ןיגאו"

:המלש
םינש רשע תאלמב ,"הדותל רומזמ" תרימאל תוסנכתה ,הביסמה תא חתפנ ,'ה תרזעב
וז היווחש שיגרמ ,וז המחלמב ףתתשה רשא ,םדא לכש יל הארנ .םירופיכה םוי תמחלמל
יתפקשה לכש שיגרמ ינא .םייחה ימוחת לכב ,התע דעו זאמ וילע רבע רשא לכ לע העיפשמ
ךותמ תעבונ ,םשה תדובעלו הרות דומילל ,תוינחורה תולאשל ,םייחה תויעבל יתוסחייתהו
.ד"לשת םינתיאה חריב - םיארונה םימיה לש תוכלמ התוא ,דסח ותוא ,המיא התוא

תוצח דע - ןנברדמו ,הלילו םויל תלכאנו םילק םישדק - הדותה .הדות ןברקב חתפא הליחת
ריבסה ?הלילו םימי ינשל םילכאנש םילקה םישדקה רתימ הדות ןברק הנוש עודמ .םוי ותוא
ה"בקה תא םיחבשמו םיללהמשכ - "ךלמ תרדה םע בורב" דצמ הזש "רבד קמעה"ב ב"יצנה
םימי ינשב הדות לכאי םא ."גגוח ןומה הדותו הניר לוקב" - םע בורב חבשה תויהל ךירצ
תא הרותה הקחד ,ןכל .םירחא םיבורקל םוי לכ ,תונטק תודועס המכ ןברקה לעב השעי ,הלילו
תנמ לע - ץמח תולח רשע ןהמ ,הדות תולח םיעברא - לכואה תומכב התברהו ,הליכאה ןמז
."ךלמ תרדה םע בורב" םייקתי זאו ;םיפתתשמ תברו הלודג תחא הדועס השעי םילעבהש

תאבה תא תוחדלו ץימחהל רוסאו ,םע בורב ה"בקל תודוהלו סנה תא םסרפל שי ,ןכ םא
השגרה ,ןיעל יולג תיארנה תיטרפ החגשה ,'ה תעושי ,סנ ,ערואמ םדא לע רבע םא .ןברקה
םא .ךכ לע האדוהה תא ץימחהל רוסא זא - "קשנ םויב ישארל התוכס" - וילע תככוסמה
םתוא םימש ונא ןיאו ,םהל יוטיבה תא םינתונ אל ונאו ךכ לכ םיארונ תוערואמ ונילע םירבוע
קרפ ףוס והיעשיב .ילילשה ןפואב וילע ורביד םיאיבנהש ,ןווע ותואב ונאטח ירה - ונבבל לע
זוזעו ופא המח וילע ךפשיו ...ול ונאטח 'ה וז אלה ...בקעי הסישמל ןתנ ימ" :רמאנ ב"מ
ונמע השוע 'ה רשאכ ,אסיג ךדיאל ןכו ."בל לע םישי אלו וב רעבתו עדי אלו ...המחלמ
.'הל תודוהלו אובל ,ונביל לע םתוא תתל ,םהב ןנובתהל ונא םיביוחמ ,םידסח

יוארה ןמ ,סנ ול השענש םדא לכש ,איבמה ,"םדא ייח"ה תא ריכזהל יתיצר ,הז דמעמב
השענש סנה תא ראתו ,ותחפשמלו ול ןטק םירופ השוע היה אוה ןכו "ןטק םירופ" ול עבקיש
ויה לארשי לכ ירה ,םישק םימי םתואב טרפלו ללכל ,ונלוכל השענ המ ,ןובשחב אובנ םאו .ול
.עגפיהל םילולע ויה םלוכו ,המוחה הלפנ לארשי תנידמ לכ לע ,םצעב ."םדא ייח"ה לש בצמב
הנכסהו ...ןלוגה תמרב םירוסה תא רצע קוידב ימ ,רורב רבסה ןיא ,השעמלש םיעדוי ונלוכ
תופתושב הדות ןברק אוה הז ברע ,ןכ םא .תישחומ ךכ לכ ,הבורק ךכ לכ ,הלודג ךכ לכ התייה
.לארשי ללכ לכ םע

:ר"גש
ןכו .לטב אל הדות ןברקו ,םילטב תונברקה לכ אובל דיתעלש ונל עודי הדותה תשגרה יבגל
אובל דיתעלש ריבסמ ל"רהמה .הלטב אל - הדות תליפתו תולטב תוליפתה לכש םג עיפומ
שקבל המ ןיא זא ירהש ןברק ךייש היהי אלו הליפת תכייש היהת אל ,"וארי ןיעב ןיע"ש
הליפת ללפתהל םוקמ ןיא אליממו ,רומגהו םלשה בוטה היהי ,םדאל הרקיש המ .ה"בקהמ
,רבעה לע הליפתה - ל"רהמה רמוא ?אובל דיתעל ראשיי תאז לכב המ .חבש לש וא השקב לש
הדות ןברק קר אובל דיתעל ,ןכל .אובל דיתעל ראשיש ידיחיה רבדה הז ;הדותה לש הליפתה
לארשי םע לכש ,רמא המלש 'רש ומכו ,לצינש ידוהי לכש רורב .םילטב תונברקה ראשו ראשי
קר תמאב תודוהל לוכי םדא ,אסיג ךדיאמ לבא .הקומעו הבר הדות בייחמ הזה רבדה ,לצינ
לכ ,לבא ,ומויס דע ךילהתה תא האור אוהשכ ,הירוטסיהה ףוסב אצמנ אוהשכ .אובל דיתעל
העבטמ הדותה ,םיכילומ םירבדה ןאל עדוי ונניא ןיידעו ,ךילהתה לש ומוצעב אצמנ אוהש ןמז
העפשה העיפשה וז המחלמ ,קפס אלל .םירופיכה םוי תמחלמל עיגמ ינא ןאכו .תלבגומ היהת
םא איה הלאשה .ץראב הרבחב שחרתמש המ לכ לע ,לארשי ללכ לע םגו ,טרפה לע םג המוצע
המ לכ ,תוערואמה ,דחא דצמ .המחלמ התואמ דומלל םיכירצ ונייהש המ תא ונדמל םנמא
איה ,יתשגרה יפל ,ילש הנומאה לבא .הנומא ןומה ,םירבדה תא שיגרמש לכל איבמ שחרתהש
תושפנ ןתוא לכ איעבימ אל .תוהימת הב שי ,לצ הב שי ,תרמוא תאז .הריהב הנומא דימת אל
ררועמ וילע םיבשוחשכ דימת ,ומצע הזו - םעפ לכ ןהב םירכזנ ונחנאו ,ונמיע ןניאש תורקי
היגולואידיאה ןווכתמ ינא ,ונלש היגולואידיאה לכ ,ונלש תואיצמה לכ וליפא אלא ;תולאש
,וקימעה אל םישנאשו ,הזה אשונה לכב לודג הלאש ןמיס ןאכ שיש בשוח ינא .תיתד תינויצה
הנומאה - הנומאה דצמ ,תרמוא תאז .הנומא לצ ותואל תובושתה תא ושפת אל ,וננובתה אל
'ר לש ןויער יתיאר .הבש לצה חוכמ אקוודו ,רתוי הברה תקזחתמ איה ,ךפהל .תשלחנ הניא
לארשיש םיעדוי ךיא (שודקה רהוזב םג עיפומש) עודיה שרדמה תא איבמ אוה ,בלסרבמ ןמחנ
.ןידב חצינ אוהש ןמיסה והז ,ודיב בלולהו אצויש ימ ,ודיב ונייז ילכו אצויש ימ ?ןידב וחצנ
הבורה םע האלה לייטל ךירצ אוה המ ,קשנה ילכ תא חינמ ,המחלמב חצינש ימ :ןמחנ 'ר לאוש
יתלב אוה קלמע לע טלחומה ןוחצינה :הנוע אוהו ?בוט הז המ ליבשב ,ולש תינחה םע ,ולש
אל ונחנאש הזב אוה ונלש ןוחצינה .המחלמב דימת היהנ ונחנא .אובל דיתעל קר ,ירשפא
בלולה תא קיזחהל האלה םיכישממ .קשנה תא קיזחהל האלה םיכישממו םישאייתמ
שיגרמ אל ינא .עצמאב םירבשנ אלו םחלהל האלה םיכישממ ,עצמאב םירבשנ אלו גורתאהו
לבא - תימינפ-תינחור הניחבמ אלו ,תיצרא הניחבמ אל :איהש הניחב םושמ ןוחצינ ןאכ שיש
- ינחורה קשנל לכ תישאר הנווכהו ,קשנה תא קיזחהלו האלה ךישמהל לש הדוקנ התוא תא
םחלהל האלה ךישמנש ,ונלש לודגה ןוחצינה הזו .הנושארה הנקסמה תאזש בשוח ינא
.ונידימ קשנה ילכ תא חיננ אלו ,קבאיהלו

:המלש
םא קפס יל היה ךא .ונמע םניאש םישנא לש ,הזה באכהמ יתמלעתה אל .ר"גשל בישהל ינוצרב
'הל הידוהו ונילע ורבעש תוערואמה לש - רחא חתפ חותפל יתיצרש ןויכ ,הזה אשונב חותפל
לע תורמה תורושבה ונועיגה רשאכ ,ג"לש תמחלמבש ,רכזנ ינא .ונמלעתה אל ,ןכא .ונתלצה לע
.ןלוגה תמרב חטשב םירוזפ ונייה ,ד"יה סוארטש הירא 'ר םהיניב ,םירבח המכ תליפנ
המ" םירופיכה םוי לש ףסומב םירמוא ונאש המב יתרכזנ ,בר באכב העידיה תא ונלבקשכ
דוע ונל שי המו ,תוער ונמלשו תובוט ונלמג ...הנעמ ונממל הנענ המו ,רבוד םירשימ ינפל רבדנ
."ךלמה ינפ לא דוע קועזלו הקדצ

קמוע רתוי שי ילוא ךא .דימת ונדגנל - םירופיכה םוי תמחלמ רחא וניתונורסחו השקה ונבצמ
המ לכ תורמל אמשו .לארשי לש םהיתונווע ןיבלמש - ןונבלה תמחלמש ונשגרה ונלוכ .הזב
,םת שיא בקעי לש ךרדל עיגהל שי - תוקפסה בורו העידיה יא ללגב אקווד ,ןועמש 'ר רמאש
."ךיקלא 'ה םע היהת םימת"

:םייח
לע אלו .חוריאה לע תיבה ילעבל תודוהל שקבמ ינאו ,אינסכא דובכב ןיחתופש וניתובר ונודמל
השוחתה .תובוט םיבייחל למוגל םיברב תודוהל ונל הנתינש תונמדזהה לע אלא ,דבלב חוריאה
םוי ינוגינב םייודיוה שארב יל ונגנתה המחלמה ימי לכבש איה רוכזל שקבמ ינאש הנושארה
היווח התייה וז - .הבושתב הרזח םעו ...ונדגב ...ונמשא םע ונמחל ןמזה לכ .םירופיכה
יקרפ - ינש דצמו .םירופיכה םוי לש החנמ תוליפת ךותמ שממ ברקל ונחקלנ ירה .תדחוימ
וידחי םיברועמ םהשכ ,יודיו יקוספו ללה יקרפ .המחלמב ,תוכוסה גח ימיב ונרש םתוא ללה
רקובב (ירשתב א"י) ןושאר םויב .יל הרוכזה הנושארה היווחה םה תוחילס לש ןוגינב םינגונמו
,הבושתב ורזחת ,ה'רבח" :רמאו קנטל קנטמ הבישיה ןמ רוחב רבע ,ברקל תולעל ונגראתהשכ
.הריעסמ היווח יליבשב התייה ,וז הטושפ הרימאו ,"תומל םיכלוה ונחנא ילוא

.תמאב הבושתב יתרזחש הנושארה םעפה התייה וז ,הבישיב םיבר םימי ירחאש בשוח ינא
ילע לבקמו תונוועה לכ לע טרחתמ ינא" :רוציקב יתרמאו הדיצה ימצע תא יתחקל ,טושפ
.הבושתב הרזחה תחמש תא יתשגרהו ,דחא עגרב ,ךכ ."תווצמה לכ תא םייקל

ארוק ינאשכש ללהב קרפ שי המחלמה זאמ .תוכוס לש ללהה יקרפ םע ברועמ היה הז יודיו
הקומע השוחתב ,ברעה םג ותוא אורקל שקבמ ינאו ,יכותב היח וב הלמ לכש שיגרמ ינא ותוא
.םשהל הדות לש

תומ ילבח ינופפא - ארקא ימיבו יל ונזא הטה יכ - ינונחת ילוק תא 'ה עמשי יכ יתבהא -
ישפנ תצליח יכ ...ישפנ הטלמ 'ה הנא ארקא 'ה םשבו - עצמא ןוגיו הרצ ינואצמ לואש ירצמו
...םייחה תוצראב 'ה ינפל ךלהתא - יחדמ ילגר תא העמד ןמ יניע תא תוממ

םירעוב םיקנטה תא יתיארש רכוז ינא :ילש ןושארה ןורכיזה םה ללה ינוגינ םע יודיו יקוספ
לכמ ונב ורי .ץורל ונלחתה .ונב םג ועגפ .שיבכה לע םינורחאה טעמכ ונייה ונחנאו .דחא דחא
עגר ותואב ...העבג וזיא לע ונחטתשה .םיבכשנ םישנא הברה ךרדב וניארו ונצר .םינווכה
רבדל אלש היה רבע לכמ םיקרוש םירודכשכ ,םש יתרדנש ןושארה רדנה .םירדנ המכ יתרדנ
תוריסמל ןווכתמ ינאו ,יתוא ואילפהש םירבד יתיאר תאזה המחלמב .לארשימ דחא ףאב הרס
אוה .תווצמ אלו הרות אל וב יתיאר אל .םיקפואמ רוחב היה ידיל קנטב .םישנאה לש שפנה
יל רמוא "?היעבה המ - יתרמא - סנכית השקבב" "?קנטל סנכיהל רשפא" :יל רמאו שגינ
השולש ,הארת" :הנוע אוהו "?קנט שפחמ התא המל" :לאוש ינא ."קנט שפחמ ינא" :רוחבה
."...המחלמה תא ךישמהל ידכ קנט שפחמ ינאו ,תווצה הפיא עדוי ינניא .יל ופרשנ םיקנט

יעיברה קנטל תולעל הזה רוחבל חוכ ןתונ המ ימצע תא יתלאש .זא ילש השוחתה תא רכוז ינא
םדא םע סובוטואל םימיה ןמ םויב הלוע ינא" :ימצעל יתרמא זאו .המחלמה תא ךישמהלו
םויהו המחלמב םיפורש םיקנט העברא רבע אוה םג ילוא .םולכ אלו וילע עדוי ינניאו ,בוחרהמ
ירה .ילש קנטל ףרטצהש רוחב ותוא ומכ שממ ,ךורא רעיש םע סובוטואב ידיל דמוע אוה
."םהל םיבייח ונא הדות המכ ,שממ ונייח תא וליצה הלאה םישנאה

םהו בקעי תאו יטומ תא יתשגפ ,וניתוחוכ תא ונשפחו קנטה תא ונבזעשכ :תחא הדוקנ דוע
הז ,םילכואו הפ םיבשוי םישנאו שבכיהל דמוע ץראה :םומה יתייה .םתא לוכאל יתוא ונימזה
,בקעי תונב רשג תא םיצצופמש ,העומש התייה ,םיירוסה םיקנטה תא יתיאר .יל רדתסה אל
אל ינא .םינידרס םילכואו םיבשוי ה'רבחה הפו ,ביבא לת ןווכל םיעסונ םהש העומש התייה
,"איצומה" ונכרב ,םיידי ונלטנ .יסוי לש קנטה לע לוכאל ונתוא ונימזה לבא ,הז תא יתנבה
לכ זאש רכוז ינא לבא ,ונתאמ דחא לכ רובע םייתרגש דואמ םיטרפ .ןומיזו הרות רבד ונרמא
.המצעב המוצע היווח היהו םייח חור לביק וליאכ - ןומיז ,הכרב ,הליטנ :טרפ

,ינשה םויב ןושאר הרקמ :בצמ לכב התמצועו הקזוח לע ,הכלהה לש החוכ לע דוע רפסל יתיצר
- דקפמה זאו ,יסוי 'ר לש קנטל ונעגהו ונילע וריש םוקממ לגרב ונצר .המחה תעיקש םע היה
דבל םישנא העברא ונכלה .עגפנש ,ונלש קנטל רוזחל ךירצש טילחה - םדוק וילע יתרבדש
. ןיליפת חינהל חרכומ ינאש ימצעל יתרמא .ןיליפת חינהל הוואת יל התייה זאו ,קנטל ונעגהו
חינהל רשפא םא חוכיו לחהו ,העקש המחהש והשימ רמא .חינהו ןיליפתה תא איצוה דחא לכ
ץלחל וצרשכ היה ינש הרקמ .הקזחו הביצי הכלהה לבא ...הלודג ךכ לכ התייה הוואתה .אל וא
בושו .ןהכ ינאש אלא ,הצובקה תא תוולל ינממ ושקבו ארונ בראמ ותוא לש חטשהמ תויווג
:הפורצ הכלה אוה םגו ,ףסונ הרקמו .אל וא הזכ בצמב תכלל ןהכל רתומ םא יתכלה ןויד היה
דחא הבור קר ונל ויה .ונתוא םיפיקמ םירוסהשכ ,םלהב םקלח ,תווצ ישנא העברא ונבשי
לופיל ףידע וא ,דבאתהל ונל רתומ םאה םירוסה ואובי םא ,הלאש ררוע והשימו דחא ןומירו
לוקישה דבלמ ,לוקיש םוש ונתעדב הלע אלש ,םויה הז לע בשוח ינא .םירוסה ידיב יבשב
.אל וא ,הזכ בצמב דבאתהל רתומ םאה ,םירוסה ואובי םא ,יתכלהה

:המלש
לכ" :ורמא ל"זחש המ ןיעמ .המחלמ התוא לש האצות ,םייחה לכ הז - "הליהת הימוד ךל"
לכב - הרובגב ,הרותב ,הנומאב :הזה םוקמהמ םייוליע לכ - "רבדמהמ - לארשי לש םייוליע
יתלאשו חתפיל ונעגה .םירופיכה םוי יאצומב ,הלילב 9.00 העשב המחלמל ונאצי ונחנא .רבד
היווחה ...רוקמש חוטב אל אוהו דעור אוהש יל הנע אוהו ,שיגרמ אוה ךיא רחש ןב יסוי תא
םיקנטל ונעגה .םירופיכה םוי ירחא המויאה תינפוגה השלוחה איה םושמ רכוז ינאש תירקיעה
םינטק םידלי שממ ונייה .ךלוהש המ לכל הנבה רסוח לש ,המדרתו השלוח לש השגרה התייהו
הז היהש ידיחיה לכואה ,םיניוזמ אל םיקנט ,ךושח ח"מיל ונאב .םויה ונלש תולכתסהל סחיב
רבדל אלש ,םידגב אלו תשומחת םש ויה אל .םירופיכה םוי ברעב הארנכ וקפיסש תושבי תולח
ךרעב תירחש ונללפתה .הלילה לכ המויאה השלוחה תא רכוז ינא :ארונ היה בצמה .קשנ לע
:ךרדל תאצל םינכומ ויה ונלש הגולפהמ םיקנט העברא .רכוז יאדו ר"גש ברה .10.00 העשב
.םדוק ואצי רבכ ה'רבחהש ירחא הזו ,םיקנט ינש דועו ונלש פ"מסה לש קנטה ,ר"גש לש קנטה
,קנטל יתסנכנ .םולש ונרמא ,ינשה ןמ דחא ונדרפנ .רקובב 6.00 -ב רבכ אצי קוטשנייו לארשי
אל .הלאמש אלו הנימי אל ,יוגיה היה אלו ,ךרדה לע תולעל ידכ הנימי "תחקל" םיכירצ ונייה
ןלוגה תמרל ולע םירחאה םיקנטה תשולש ."חתפי"ב ונראשנו עונמ ונממוד הרירב התייה
תא יתרבע ךכו חתפיב יתראשנ ינא .םש לפנ 93 דודג .ירוסה בראמב ,םתיילעב דימ ועגפנו
.המחלמה לש רתויב השקה בלשה

רקיעב - םישקה תוברקב יתופתתשה לכ םעש ,התייה המחלמה ירחא ילש תושגרהה תחא
הגיסנ לש השגרה יתלבס אל טעמכ .המחלמב יתייה אל וליאכ יתשגרה ,האלהו הצירפה בלשב
,וניניעב וניאר םגו תיזחהמ תורמ תורושב ועיגה תע "חתפי"ב יתראשנ םינפ לכ לע .החירבו
תיבב תלהנתמה המחלמב וננובתהו ,המרה תא םיאור םהמש םינבא ילג לע ונילע חתפי הנחמב
.ארונ הארמ הז היה .רשקל ונזאהו סכמה

ףרטצהל בייח ינא ןאכ .ונלש קנטה לע תולעל הסינש ירוס לייח םע ברק ונל היה םוקמ ותואב
.ןמאי אלש רבד והז .(- הרות אלל םג -) לארשיב םידקפמ לש הרובגה תודוא םייח רמאש המל
רוחאלו המידק עסנ ,ןאכמ הסינו ןאכמ הסינ אוה .ונייח תמחלמ תא ול םחל ודבל דקפמה
הזה םוקמב םיליעי ונניא טושפ ונחנאש תעדל ונחכונ .ירוסה תא לסיח ולש יזועה םע ףוסבלו
- םיעוצפ הרשע קנטל ונסנכהו הקנולא ונאצוה ,ןכל .קנטה תא ןקתלו הרוחא רוזחל ונילעו
לכב קנטה לע םתוא ונמש ,תועוגפ םהילגרו םהידי ,םד ופטנש ,םידלי שממ ,םירידס םילייח
.רוחאל ונעסנו ,שא תחת לכה ,חירצה לע ללוכ ,הניפ

םיכירצ לכהו ,םירופיכה םוי לכהש אוה המחלמב יתדמלש ירקיעה דומילה :רמוא םוכיסל
ונשי תמאבש םיעדויו .םירופיכה םוי והזו - "םהב דחא אלו ורצוי םימי" בתכנ הז לעש תעדל
חקל ,בשוח ינא ,והזו .ונממ תונבהל םיכירצ םייחה לכו ,לכה לע עיפשמ אוהו יתימא דחא םוי
ךילהתהמ םיבזכואמ ונאש תורמל ,וז המחלמב בוט והשמ היה םא .'ה תדובעב דואמ בושח
ונא ונדמלש 'ה תדובע יקרפ תא תאז לכב לבא ,האלה ןוויכה המו ךלוה המ םיניבמ אלו ,יללכה
ןורחאה סנה היה הכונחש רמואה "תמא תפש" ונשי .ונידימלת ינפב םאיבהלו שיגדהל םיכירצ
אוביש דע ונממ בואשל םיכירצ ונא - "תמא תפש"ה רמוא - ןכלו ולגש ינפל לארשיל השענש
ברקב תועושי 'ה השוע ןכלו ,חישמה תאיבל דע ונתוא ךנחמש הכונח ארקנ אוה ןכלו ,חישמ
םימחר תכוס ונילע שורפיו לארשי לש םהיתונווע ןיבליש 'הל ללפתנ .ךכמ דמלנש ידכ ,ץראה
וקישי וב םויב - קשנ םויב ןליצמו םיקידצל הכוס שרופ 'הש ,בותכש ומכו םולשו םייחו
.אבה םלועהו הזה םלועה

:ץ"כ ברה
לבא ,רבדל לוכי ישוקב םינפ לכ לע ינא ,גחה תחמשב םימגופ הרואכל ונעמשש הלאה םירבדה
אל הז םירופיכה םוי ירחא עבקנ תוכוסה גחש םיאורו ,םיננובתמ ונא רשאכש איה תמאה
ימ לע איה החמשה דעומה ןמזב ,בל בוטו חמש תויהל ךירצ םדאהש בתוכ ם"במרהש ,ידכב
םדאהש ןמזב קר תכייש החמש .הווצמה וז לבא טושפ ךכ לכ אל הז ,טקש לכה ,תוחונמ
ןמזה והז ,תיתימאה החמשה םצעב יהוז ,םילבה לבה לכהש ןיבמו ,ולש תוואתה ןמ ררחתשמ
.ומצע םע אצמנ םדאה ובש

תא וספת םואתפ םישנאש םייח 'ר לש וירבדב דחוימב טלוב הזו ,ןאכ ורמאנש םירבדה ךותמ
ללכ ךרדב ,םמצע תא וספת ,הנומא שיגרהל וליחתה םואתפ םישנא .ןימאהל וליחתהו םמצע
םיניינע ינימ לכב םידורט .וללה םירבדב םישיגרמ דימת אל םיימוי םויה השעמה ייחב
קסעתהל ליחתמ םדאהו ,הלאכ תוערואמ םיעיגמ םואתפו .הנוש הרוצב םילהנתמ םירבדהו
שיגרמ אוה ,ותוא םיקיסעמ אל ללכב םירחאה םירבדה ,ללכב אוה ימ תוארלו ,ומצע םע רתוי
תוכוס לש החמשה עודמ רבסה םג והז ילואו ,החמשב תויהל לוכי אוה זאו ,םילבה לבה לכהש
.םירופיכה םוי לש הרפכה ירחא העיגמ

:המלש
הדובעהו הרותה אלב ראותת אל םירופיכה םוי תמחלמל הבישיב ונלש רודה לש האיציה
הנכה ויה ,ינפלש םינשה לכש רמול שי .המחלמל ומדקש םינשה לכב הבישיב וניארשו ונדמלש
ונלטנו המחלמל ונאצי ונלוכ םינפ לכ לע הנממ האצות ויה המחלמה רחאלש םינשהו ,הילא
ותוא לש הליענה ינפל בקעי 'רמ ונעמשש םירבדהו ,הבישיב ונללפתהש הליענ תליפת תא ונמע
רכזנ ינא םירופיכה םוי יאצומב הנש ידמ .לתוכה דיל "ונכלמ וניבא" תליפתו ,ארונה רופיכ םוי
,תורואה לכ תא םש וביכ רבכ .םידדוב לתוכה דיל שממ ונייה .םירופיכה םוי יאצומ ותואב
בותכ :ןמזה רצוק ללגב זמרב קר רמואו .ירקיע רבד הזב שי "ונכלמ וניבא" רמול ונדרי ונאו
םוי והזש תרמוא תחא העד :תועד יתש ל"זחבו "םהב דחא אלו ורצוי םימי" :םיליהתב
,םלועה ןמ םיקיזמ תיבשמל - תבשה םויל ריש רומזמ .תבשה םוי והז - הינש העדו םירופיכה
לש ךרד שיש רמא איבנה והיעשיו ,םש יתייה אל וליאכו המחלמה לכ תא יתרבעש השגרהה וז
,ןועשות תחנו הבושב יתרמא ינא :אוה טשפה ונרודלש בשוח ינא ."ןועשוות תחנו הבושב"
חישמ ילבחמ לצניהל ידכ תחנו הבושב לש ךרד םכל שי ,סוננ סוס לע יכ ,אל ורמאתו
- ורמאתו 'וכו חישמ לש ולבחמ לצינ תבשב תודועס 'ג םייקמה לכ - איהו גוגמו גוג תמחלממו
להנל רשפאש הרכהב ,תבשה לש הדובעב קזחתהל שי .ונידי םצועו ונחוכ - סוננ סוס לע יכ ,אל
.תחנו גנוע הוולש ,תוחונמ ימ לש ךרדב םלועה לכ תא

:ירדה ברה
תארקל רזחו םימי עובשכ םש ההש אוה ,םורדה תיזחב םישנאה תא רקבל עסנ ץכ ברהשכ
ינרוכז .הווחו הארש המ לכ לע רפסל ךיראהו ,הבישיב תבשב ללפתהל זא אב אוה .תבש
ףילחה אל ,רזחש דע ךרדל אציש עגרהמ יכ יתנבה וירבד ךותמו הריעה הרזח ותוא יתיולש
הדוהיו לארשיו ןוראה" :רדגב הזש ימצעל יתשרפ .ותנתוכ רותפכ תא חתפ אל וליפאו וידגב
לועב האישנהו תוהדזהה תבוח ,ונייהד - " 'וכו יתיב לא אובא ינאו ,םינוח הדשה ינפ לע 'וגו
תדועסב םגש בייחמ ףרועה ישנא ןיבל םימחולה ןיב רעפה ,ןכא .הכרעמב םידמועה םע
ברעה תקזחתמ איהו התייה ונלש השגרהה .םיירקיעה "םינתוחמה" סנה ילעב ויהי היידוהה
התאו ,םיקנעל וכפהו םתמוק הכראתנש םידימלת לש לגעמ" :"ינב וזח"ב בותככ תאש רתיב
הריכזמ ןאכ הזמרנש יפכ החמשבו תובהלתהב 'ד תדובע ."דימלתה ןאכ ימו ברה ןאכ ימ ,המת
הנהו .תוכוס דעומה לוח ימיב ,םיללחה תרובקב זא קסעש ,הירנ םוחנ 'ר ברה רפסש המ תא
ריש" ורמאו תורבקה תיב תניפב ודמענ ,םתדובעמ הילוחה ישנא ונפתהשכ הלילב רחואמ
םויב םילכתסמ" :ארמגה ירבדכ שממ "הבאושה תיב תחמש תולילמ הלילה ןה" ,"תולעמה
."הריש םירמואו התימה

:רחש ןב יסוי
םוי ותואב ."המחלמ תנוכמ"כ קר ימצע תא רכוז ינא זא דע .וקב רתוי וא תוחפ ונדמע תבשב
:ול יתקעצ ,קנטה לע םידי לוטל הצרו ינימימ קנטב המלש דמע .הצוחה ונאציו טקשב ונדמע
זאש יתבשה ,"ולזיי םימה אלימ ירהו" :ותלאשל "םויה תבש יכ הצוחה אלו קנטה לע לוטית"
הדוקנכ םויה יל תיארנ ,הזכ בצמב יתכלהה קוידה לש וזה המצועה .דבלב ינש חוכמ היהי הז
.ליגר םדא תויהל יתוא הריזחה "המיחל תנוכמ"מש

:ירדה ברה
םיסנה תא ,סנה תוביבח םושמ ,ריכזהל שי ,דחא סנ לע םידומש העשב יכ ,הכלהב רכזינ
לע רבעש המ םג ריכזנ ,םיסנ לע האדוהב ןאכ םיקוסעש ןויכמו .סנה לעבל ועריאש םירחאה
הנושארה הבשחמה .ונייחל ששח היהו ןומיר ונילע וקרז ו"טשת תנשבש העש ,ילעו ץכ ברה
ינזוא לע זא שחל בקעי 'ר ;"םימדוק ךייח" הקוספה הכלהה יפכ ,ץלחיהל וא ץלחל ,התייה
םירטושה ,הבושתב רהרהל ךירצו םינורחאה םיעגרה הלא הארנכש ,סנלובמאל ונסנכוהשכ
ודמצוה ןמז ךשמבו ,תמיוסמ תרתחמל םיכייש ונאש דשחה חתפתה ןאכמו ,הז טפשמ וטלק
,הנש רחאל ,תמאה הררבתנשכ .אוהש לכ יוליגל הווקת ךותמ ,םילוחה תיבב הטימל םישלב
ינבמ החילס שקבל הרטשמה ישנאל ארק וב רמאמ ,"םירפוס-תעד" לעב ,ץיבוניבר ברה בתכ
םתאצ םע הבושתב רהרהל םישקבמה לש םביט לע ודמע אל ,םירטושה - םהש לע ,הבישי
.םלועהמ

:המלש
יפלכ :םיריעצהו ונתאמ םירגובמה ,הבישיב םירוחבה יפלכ ונלש השגרה לע רפסל יתיצר
ונל היהש ךכמ העבנ וז השגרה .ויבאל ןב ןיבש השגרהל המוד השגרה התייה ונתאמ םירגובמה
רובעל םהלש תובדנתהה ."ןיע ונילע םש" והשימו ,דבל אל ונחנאש ןוחטב תשוחת ,אובל ימ לא
םירבחב שגופו םיאולימל אצוי ינאשכ םויה םג .רוא תדוקנ ונרובע התייה םיקנטל ש"מרחמ
תשרפ לש עובשב ,המחלמה רחאל ,ינרוכז - םיריעצל סחיב .דואמ הבוט השגרה וז ,םירגובמה
גהנה אתמ יתאצישכ .קנטה תא יתגהנ ינאו ,ףרועב תונגראתה רחאל תעלבומל ונרזח ,חנ
רעצ יבל אלמתנ ,םיריעצה ה'רבחה ראשו גרבנייו לאומשו ואדנל ינב תא יתיאר םואתפו
.םהילע רבע רשא לכ םע ,המחלמה תוכרעמב םיריעצ תוארל יל באכ .םימחרו

:ילא רב יטומ
שי וליאכ יתשגרה .דחא לכ לע לואשל וליחתהו הרות תחמשל ונילא אב ירדה ברהש רכוז ינא
םא הלאשה הלאשנ ,ןכ ומכ .םהילע םירמושש הלא רותב ,ונילע ךומסל רשפא םא םבלב קפס
,יתרזחשכ .הרורב הבושת ונממ יתלבק אלו ןמיירפ ברה תא יתלאש .ןוירשל בדנתהל רתומ
.רדסב אוהש ךיא יתשגרהו ,המישרל רבכ יתוא וסינכהש יל ורמא

תא שדחמ ןגראל וניסינשכ ,הבישיל הרזחב היה המחלמה תא יל ריכזה לכמ רתויש רבדה
םר לוקב דמלו בשי אוה ךכל ףסונב .לאומש 'ר לש ונורסחב ונשגרה זא ."רזעה-ןבא ללוכ"
םוי יל ריכזה הז רבד .קרפתה ןיינעה לכו ונורסחב דמעמ קיזחה אל קסעה ,השגרוה ותוחכונו
.המחלמה תא םוי

:המלש
ררחוש - ןסינ שדוח עיגהב .םוי 210 תופיצרב ונתריש .ד"לשת תנשב רדסה ליל לע רפסל יתיצר
רשא תאו ,תוחיתמ הלחה חספ ינפל עובש ךרעב .המלשה תודובע ךרוצל ונרתונ ונאו דודגה
יכומ שממ ונייה .דודגה לכ תא הרזחב סייגל טלחוהו חספ ינפל םיימוי הז היה .אב ונרוגי
ונייה .עיגנ אלש תיבב עידוהל תנמ לע הלילב הניפ שארל ונעסנ ,ץמח תקידב ינפל םוי .םלה
וחקל ,חורה בצמ תא טעמ םמורל תנמ לע .תיבהמ עיגהל ולחה דודגהמ ה'רבחה .םישאוימ
.רדסה לילל ונגראתהו "חתפי"ב ונייה ישש םויב .הינשה הביטחב ונשגפ םש "ןוליפ"ל ונתוא
לש ןוטרק תואספוק ונל וניכה .תבש יאצומב היה רדסה לילו תבשב חספ ברע לח הנש התואב
ןיינמב תירחש ונללפתה ."רודיה"ב לכה ונישע .האווסה תשר םע ןחלוש ןגראל וניסינ .תונברה
םייקל םיכירצ הנש לכ .הרישע הצמ - תישילש הדועס דועסל קיפסנש ידכ דואמ םדקומ
ילוא "ה-י סכ לע די" בותכ ה"עב זא ,תבשב אצוי חספ ברע הנהו ,שאב הפירשב "ותיבשת"
הז ,ברחב תמאב היהי הזש םוקמב זא .תורוקמ ךכל שי ."קלמעב 'הל המחלמ" ןסינב ד"יב
.חספ ברעבו ,תבשב היהי הז ,רובידב היהי

תוככסה תחאב ד"גמה ונתוא סניכ ,ץמחה תא ונרעבש רחאל ,רקובב 11.00 העשב שדוק תבשב
לע ספטל םיליחתמ רבכ םירוסה ,הלחה רבכ המחלמהש םכל רמול הצור ינא ,יתובר :עידוהו
ינא .םתא קר - לילגה ןיבו םירוסה ןיב ןיא הזה עגרבש עדי דחא לכש הצור ינאו ןומרחה
לע ונענ .ארונ היה םשורה ...וילע לטומה תא השעי דחא לכו ,םיקנטל תולעל םכלוכמ שקבמ
דיגהל יתלצינ העיסנה ןמז תא) בקעי תונב רשגלו הניפ שארל לילגה שיבכ לע "חתפי"מ םילחז
תונב רשגל ונעגה ,ה"בש ,הל םיפתוש ויה םלוכש ,השגרה ונב התייהו ("חספ לש הדגהה" תא
ןיידע םש םג .חפנ דע ונעגה ךכו ונלש דוע הז םגו הקילעל ונעגה ,םתוא וניאר אל דועו בקעי
.ןויז ןיע דיל ןופיש ןה רוזאב וקל ונעגהש דע ,טקש

םע חטשב םידמוע .ןגראתהל א"או ,החנמ ונללפתה .רדסה ליל ברע ,תבש .תודמעב ונרזפתה
,םילהואה תא וטנ םה .םייתד-אלה בוטל םירוכז .רמגנ הזבו ,תונברה לש ןוטרקה תואספוק
ו"ט .םולכ ונישע אל - םייתדה - ונחנאו .ןידכו תדכ רדס-ליל םהל ונגראו תונחלוש וניכה
חספ לש בוט םוי לש בירעמ תליפת רחאל .אלפנ ריוא גזמ .ןנע ףא אלו ,אלמ חרי - ןסינב
ינש ונחנה .ןוטרקה תואספוק תא ואיצוה ה'רבחה .ונלוכל יזכרמ "רדס" ךורעל ונטלחה
וסינו "ןחלוש"ה ינפל ובשי םלוכו טנזרב ונשרפ הפצרה לע .ןחלושכ - הז יבג לע הז םינקיר'ג
ופרטצה חריה רואל .ןייו חופת הננבמ תסורח יתנכה חתות עבקמה לע .תוצמ םמצעל ןגראל
םג ףתתשה ד"גמה .האלפנ השגרה התייה םלוכל תוסוכ עברא וניתש .םיחסונה לכבו ,םלוכ
םלוכ וכלה ,תיתימא החמשב "םילשוריב האבה הנשל" םידוקיר רחאל ,הליל ותואב .אוה
."הזה הלילה םירומיש ליל" דבלמ הנחמה לע רמש אל שיאו ןושיל

:רכבסנא יסוי
,םלוכל .הבישיב 'ב רועישב רוחב - דלי תמאב יתייה ינאו ,םידלי ומכ ושיגרהש ,רמא המלש
.הזל םג ןמז היה אל יל .המחלמל ןנוכתהל ןמז היה םיקנטל ולעש דע הבישיהמ ךרדב תוחפל
האיציה :תוושהל הצור ינא םא ,לשמל .המחלמ וז המ קוידב יתעדי אל :יטומ רמאש ומכ
.השק רתוי הברה היווח ירובע התייה ,הב יתפתתשה אל 'ה ידסחבש תורמל ,ג"לש תמחלמל
תובשחמ ינימ לכו ...םינשי םידליהו ,תיבהמ ךתוא םיאיצומו הלילב 2.00 -ב תלדב םיקפודשכ
השועו ףסומבו תירחשב הביתה ינפל רבוע התאשכ רשאמ השק רתוי הברה הז ,ךחומב תורבוע
.2.00 העשל העבקנש החנמ תליפת ינפל 12.00 העשב הלק הקספה

םויל הנשה שאר ןיבש םימיה .הרטנק דיל "הבותכ" ארקנש בצומב ,תינופצה הרזגב יתייה
.תובשחמל ןמז היהו הלעתה תפש לע ונבשי .החונמ לשו שפנה תוולש לש םימי ויה רופיכ
,החנמל ףסומ ןיבש הקספהב ,רופיכ םוי ותואב .דחוימ והשמ אל לבא תוחיתמ םנמא התייה
םלוכ לעו 5.00 העשב המחלמ ץורפל תדמועש עידוהו 12.30 העשב בצומה דקפמ ונתוא סניכ
ודמע תועש ןתואב .הביתה ינפל יתרבע - רוגח יתבכרה אל ללכב ינא .םירוגחה תא ןיכהל
היווחב ףתתשנש ךכ לע תמיוסמ החמש התייהו ;םימיה תשש תמחלמ לש םימשרה ינורכיזב
םג העבנש ,תמיוסמ החמש לש השגרה ךות םירוגחה תא םלוכ וביכרה ךכ .המחלמה לש וזה
...ןאכמ רטמוליק האמכ היהנ תועש עבראו םירשע דועבש בצומה דקפמ ירבדמ

.לפנ בלהו עזעדזה בצומה .ןושארה זגפה לפנו ,בצומב שיא רשע השימח ונבשי 1.40 העשב
קעצ בצומה דקפמ ."הגיפס תוננוכ" :וקעצ םואתפ ,קשנב תעגל יתעדי ישוקב ,דלי שממ יתייה
:דחא קעצ עתפל .אצי אל שיאו ,דחפמ אסכל םיקותר וראשנ םלוכ לבא תודמעל ואצי םלוכש
קיפסמ ויה אל ךא ,תודמעל ונאצי ונלוכ ."םכלוכ תא םיטחוש ,תודמעל םיאצוי אל םתא םא"
םיקינצ"ברה ינש םג - הרירב רסוחמו ,תיבב ויה בצומה ישנאמ קלח יכ ןתוא ושייאיש םישנא
המכ דעו ,הלעתהמ ונילע טשפ ירצמה ודנמוקה .תודמע ונחנא םג ונספת ,ינאו ןרטש ילתפנ -
.ונלעפת - קשנ לעפתל ונעדיש

:רכששי
,המחלמל תאצל יתחמש .ןודלי שממ זא יתייה ינא ;המחלמב םיריעצ ונייהש ךכ לע ורבד ןאכ
- הבישיב תונורחאה תועשב .המחלמל תאצל ,יל התייהש תונמדזהה לע החמשמ יתדקרו
תובהלתהב םיליהת ונרמא .ילש רדח ןב היהש ,ןלרוא לאומש 'רמ דרפנש ןורחאה יתייה
ונלצלצ ,וצה ילא עיגה אל ןכמ רחאל .םויה ומכ הז תא רכוז ינאו םוחנ 'ר םע הבחרב המוצע
.ינאו ןו'גרפ קר ונראשנ זאו ,וצה עיגה 12.00 העשבו

:דודל יתרמא .םש רוצעל גהנל יתירוהו ילתפנ-תמרל ךרדב םוחנ-רפכל ונעגה רקובה עיצפהשכ
ךירצ לכ תישאר .ללפתהל ונל ונתי אל םהו בטיה םידקפמה תא ריכמ ינא ;ןאכ םידרוי ונחנא"
."ללפתנ אוב ,המוהמ ליחתתו ללכ םיריכמ אל ונחנאש ,ונלש וניאש סיסבל עיגנ אלו ,ללפתהל
,לכ םדוק ;ימאמ דרפנ ינאש ילב אצוי אל ינא" :דודל יתרמא ךכ רחא .ונללפתהו ונדרי
םשמו ימוקמה ברה תיבל ונכלהו םוחנ-רפכל ונסנכנ ."ךרדה תכרב תא יל ונתי םירוההש
הפיאו הרוק המ עדת אל איה םא ןיינעה לכ תא לובסל לכות אל ,ל"ז ימאש יתעדי .יתרשקתה
בא דובכ לש תאזה הווצמה ילואש דימת יחומב הלוע ןיינעה לע בשוח ינאשכ ,םויה דע .ינא
.הרזע ,תחלקה לכ ינפל ,םיעשתה הקדב יתמייקש םאו

,הביטחב יתויהב תחא םעפ .םיכוב אל רבכ המחלמה ירחא ,המחלמה ינפל םיימעפ יתיכב
םלוכו רשק רישכמ םע ם"לחז םש היה .םיסובוטואב ,םיקנט ילב םורדל הדרי איהש רחאל
."קוחרמ ודמעיו ,םעה ועוניו" :םש םייקתה .'וכו עוצפ הזו גורה הז :תורושבה תא ועמש
תובושת ועמש ,םתא עונלו םש ויהש םיקנטה תא דווזל ידכ םישנא שפחל וליחתהש םידקפמה
דחאל יתשגינ בצמה ךכש יתיארשכ ."הככ ינאו הככ ינאו םורדהמ ינאו ,ןופצהמ ינא" :ןונגסב
.ותא יתוא חקייש ,ןופצל םישנא שפחמ אוה םאש ול יתרמאו םהמ

הרתונ אלש רחאל :םיסנ יל ועריא םש .םיזגפ לש תוסמ ורבעל ורונש םוקמב ונייה דחא םוי
רשע דחא וראשנ .111 בצומ ,םיבצומה ןורחא תא ףוקתל טלחוה ,הזוזת לש תורשפא םוש
תחאו תפקות תחא - םיקנט הששו םיקנט השימח - תוגולפ יתש ןיעמל וקלחתהש םיקנט
.םירוסה לש ןוירשו הירליטרא דודג דגנכ םיקנט השש ,םירעתסמה ונייה ונחנא .תרעתסמ
המוצע תוריהמב עונל ונילע ,העבגה ירוחאמ ,ונרותסממ םיאצוי ונחנאש עגרבש ונל ורמא
ונל היהו ,לטלטמ קנטהשכ תורעתסהה עגרב זאו .רתויה לככ םיזגפב ףוטשלו בצומה ןוויכב
תורעתסההמ יתוא איצוי ה"בקה םאש יתרדנ ,ער יכב בצמהו םיזגפ םירויו ,קנטב ףסונ םדא
דצהמ ורעב םיקנט ,ונרעתסהש רחאל .הבישיב םינש שמח ראשאש רדונ ינא ,םולשב וזה
ונווכש םירוסה םיקנטה תא ףגאל ונכשמה .חטשב ושטננ T-62 םגדמ םישדח םיקנטו ,ירוסה
.עגפנ םוש ונל היהיש ילב םלש ירוס חוכ ודימשהו ורי םינחתות .םירופס םירטממ ונילא

םישנא שפחל ואבשכ .םיגרדל אלא ,םחולה חוכל אל םנמא .דודגל ונפרטצה תאז לכ רחאל
םג .ועגפי אל םה ,םתא היהנשכש ונימאה םה .ונתוא וחקייש ונתנ אל םה ,םיתווצ ומילשיש
םליבשב ונייה .ופרטצה םלוכ - ןיינמל ופרטציש םישנא יתשפיחשכ ,הריוואל ץוחמ היהש ימ
.עימקה

:תורעה


ת"מדש תוכוסה גחב תובישיה ינבמ םימחול וסנכתה םירופיכה םוי תמחלמל רושעב *
:חישב ופתתשה .םתלצה לע 'דל ודוהו תונורכיז ולעהו
לתוכה תבישי - רכבסנא ףסוי ברה
ברוח תבישי - ילארב יכדרמ ברה
לתוכה תבישי - רחש ןב ףסוי ברה
םיריעצל הבישיה - ןייטשדלוג המלש ברה
תפצ תבישי - ףואלרסו רכששי בה
םימודא הלעמ תבישי - ותבס םייח ברה
לתוכה תבישי - גרבנזור ר"גש ברה
.םירוציק תצקב םירבדה תא םינתונ ונא
                        תוכן דיני צבא