המגודל םירועיש - דומלת

ב קלח

100 ןויליג ןומולס דוד ברה / הדגאב רועיש
.א"ע ,ה"מ ףד ןיטג :המגודל רועיש

64 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / רמושב רכינ וניאש קזיה
.ב"ע ,ד"נ ףד ןיטג תכסמב איגוסה יפ לע

64 ןויליג / "ירבע דבע" תייגוס חותינ - "ארמג ףד ןיבהל הצור ינא םג"
.גיוצנריב סחנפ ברה
ד"י ןישודיק

84 ןויליג לכיז לארשי / ןישודיק תכסמב םידבע יניד םוכיס
.ב"ע ,ה"כ - ב"ע ,ד"י ףד ןישודיקב תויגוסה יפל הלבטב םידבע יניד םוכיס
.
66-65 ןויליג 'ץגוב בייל הדוהי ברה / הרות וינב דמלל באה בויחב
.א"ע ,ט"כ ףד ןישודיק תכסמ יפ לע

74-73 ןויליג .ביבר לארשי ברה / (א"ע ,ט"כ ןישודיק) ןבה ןוידפ שוביש לש ולוגלג
.
89-88 ןויליג ילאפר דוד ברה / ונבל הרות דומילב באה לש הבוחה תולובג
.ט"כ ףד ןישודיק תכסמ "...תווצמ לכ" תייגוס רוריב

79 ןויליג רברג לאכימ / םאו בא דוביכ תייגוס רוריבל
.ב"ל - א"ל ףד ןישודיק תכסמב םינויע

57-56 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / ותומכ םדא לש וחולש
.ב"ע ,א"מ ףד ןישודקב איגוסה רוריב .תוחילש ןיד רוקמ
.
58 ןויליג .רטניו ךלמילא ברה / תוחילש יניינעב םירוריב

100 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ
.א"ע ,'נ ףד ןישודיקו ב"ע ,א"נ ףד תובותכ
.וז היגוסב םינורחאהו םינושארה תוטיש רוריב
.
50 ןויליג ם"ירש ןב רחש / תחא היגוס לש הרוריבל
תוליבקמ םע האוושה ךות ,ב"ע ,'ו ףד אמק אבב) "ץראה בטימב קזנ ימולשת" תייגוס רוריב
.ב"ע ,ח"מ ףד ןיטגו א"ע ,ט"נ-ב"ע ,ח"נ ףד אמק אבב תכסמב

57-56 ןויליג הירנ םוחנ ברה / "ןלזגו בנגל ןימש ןיא" תייגוס םוכיס ןויליג
א"ע ,א"י ףד אמק אבב

98-97 ןויליג יול ןועמש ברה / "הישפנל אניד שיניא דיבע"
.ומצעל ןיד תיישע ירדגו תועמשמ ב"ע ,ז"כ ףד אמק אבב

99 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / "םירועשב ול הדוהו ןיטח ונעט"
.ל"נה היגוסהמ עבונה ם"במרב ןיד רוריב ב"ע ,ה"ל ףד אמק אבב

57-56 ןויליג ץינייר 'ק בקעי ר"ד ברה / תושרב םיברה תושרל הלקת איצומה
.שא יקזנל ותוירחא - ץוחב הכונח רנ קילדמה .ב"ע ,ב"ס ףד אמק אבב

100 ןויליג
.
/ בנגכ-בנג תנעט ןעוט תייגוסב הרותה לע י"שר שוריפב ןויע
ןמרפוק הדוהי ר"ד ברה
.ב"ע ,ג"מ ףד אעיצמ אבב ;ב"ע ,ז"ק ףד אמק אבב

54-53 ןויליג .ןייטשנרב 'ח המלש ברה / "האיצמ"ו "הדבא" םיגשומה רוריב

86-85 ןויליג ךילרא ךורב ר"ד ברה / "תואיצמ ולא" תנשמ תארוהל העצה
.א"ע ,א"כ ףד אעיצמ אבב תכסמב המגודל רועיש

50 ןויליג רגניזלש 'מ קחצי / דומלתה תארוה לש הקיטקדידה לע
.(ב"ע ,ג"כ ףד אעיצמ אבב) "תואיצמ ולא" קרפב המגדה

98-97 ןויליג
.
/"ורבח לצא תיבח דיקפמה" היגוסה תארוהב תודובעו םיליגרת תכרעמל העצה
.םירפא ז"ש
.א"ע .א"מ - ב"ע ,מ ףד אעיצמ אבב

98-97 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / םהינימל תועמ ירמוש
- הדבא ימדו ןודקיפ ימד ,הדבא תועמ ,ןירתומ תועמ .א"ע ,ג"מ ףד אעיצמ אבב
.םהיניב םילדבהה לע

60 ןויליג
.
/ (ת"ושה תורפסו םיקסופה ,םישרפמה תוטיש רואל) דומלתב איגוס
גרבדלוג קחצי
.א"ע ,ד"ק - ב"ע ,ג"ק ףד אעיצמ אבב תכסמב ארמגה יפ לע

98-97 ןויליג רירהב קחצי ברה / אקסיע יניינעב אבר ירמאמ
.הפ לעבש הרותב ידומיל לדומ .א"ע ,ה"ק - ב"ע ,ד"ק ףד אעיצמ אבב

82 ןויליג יקאש בישיוהי / לדרח תייגוס
.ת"רו י"שר תטישל (ח"י ארתב אבב) היגוסב םינויע

55 ןויליג
.
/ (ח"כ ףד ארתב אבב) עקרקב םינש 'ג תקזחל רוקמכ דעומה רוש
ביבש הדוהי ברה
.הקזחה תוהמב תונוש תוטיש .םינורחאהו םינושארה יפל איגוסה רוריב
.
52 ןויליג דלפנייטש 'א יבצ 'פורפ / "הדבועה" תייגוס חותינל
."הדבועה" תייגוס לש ידותמה חותינה ךרד תשחמה .ב"ע-א"ע ,'ל ףד ארתב אבב תכסמ :המגדה
.
51 ןויליג
.
תפוקתב לבבבו י"אב םיכומס םניאש ןיד יתב לש טופישה תוכמס
ץינייר 'ק בקעי ר"ד ברה / דומלתהו הנשמה
היתוליבקמו א"ע .'ג-ב"ע ,'ב ףד ןירדהנס תכסמב "השלשב תונוממ יניד" לש איגוסה רוריב
.ב"ע ,י"פ ףד ןיטגבו ב"עו א"ע ,ד"פ ףד אמק אבבב
.
89-88 ןויליג סדנרב הדוהי / הטימשה תודגאמ
.א"ע ,ט"ל ףד ןירדהנס תכסמב היגוסה רוריב

95 ןויליג חקור םירפא ברה / "ןיניידה תעובש" תועמשמ
.'ו קרפ תועובש
.
58 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / תיבה ינפב אלש םחלה יתשו םירוכיב
.ב"ע ,ו"מ ףד תוחנמ תכסמ
.
52 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / םויב רצקנה רמוע
.ב"ע ףד תוחנמ תכסמב איגוסה רוריב

95 ןויליג ןדלוז הדוהי ברה / ?תועובשה גחב םירוכיב ואיבה םאה
.ב"ע ,ו"כ ףד תורוכב
96 ןויליג .רפורט יכדרמ / ןדלוז 'י ברה לש ורמאמל תורעה

70 ןויליג דלפנרב 'י והיעשי / הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל
.םרואיבו הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תמישר
.
76-75 ןויליג ובא - ןב 'ד ברהו ןייטשנרב 'ח המלש ברה / "יאק ארקא אנת" חנומה שוריפל
תוכרב תכסמב הנושארה הנשמה החתפ עודמ ריבסהל ידכ "יאק ארקא אנת" 'מגה תבושת
.המוד ישוק םייק םהב םירחא תומוקמב םג הבושת שמשל הלוכי ,עמש תאירק ןידב
.'א קרפ הציב תכסמבו 'ז קרפו 'א קרפ תבש תכסמב המגדה

76-75 ןויליג לואש - רב לאיכלמ / "הווש הריזג" - הדימה רוריבל
.תונוש "תווש תוריזג" לש תומגדה ךות תולבגהו תורדגה
.
86-85 ןויליג ה'זור בקעי ברה / "םימכח ידימלת שומיש" לש ותועמשמ
.תואמגוד יווילב םינושה םישוריפה יפל גשומה תרדגה
.
99 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ?והמ - "םימכח שומיש"
.א"ע ,ו"צ ףד תובותכ ;ב"ע ,ד"מ ףד ןילוח ;ב"ע ,ז"מ ףד תוכרב ;ב"ע ,'ז ףד תוכרב :תומגדה
.
81-80 ןויליג יול ןועמש ברה / ארמגה תארוהב "ידודיחל" לש הרטמה
:םתרטמו "ידודיח" םשל םירבד םהידימלתל ורמא םימכחש ס"שב תומוקמ המכב המגדה
.םבלמ לופלפ ורמאיו הרותל םבל ומישיש ;לאשיש ידכ .ב ;בישהש המ דימלתה בישיש ידכ .א
;א"ע ,ה"מ הדנ ;ב"ע ,'ד ףד הדנ ;ב"ע ,ג"מ ףד ןילוח ;ב"ע ,ג"ל ףד תוכרב :תומגדה
.א"ע ,ג"י ףד םיחבז ;ב"ע ,ט"נ ףד ריזנ ;א"ע ,ג"י ףד ןיבורע

100 ןויליג רוחש בד ברה / "?ןיעמוש ימ ירבד דימלתה ירבדו ברה ירבד"
.דומלתב וז ארמימ לש היתויועמשמו היתורוקמ רוריב
,ב"מ ףד ןישודיק ;א"ע ,ו"נ ףד אמק אבב ;א"ע ,ה"כ ףד הרומת ;ב"ע ,ד"י ףד הדנ :תומגדה
.א"ע ,ט"כ ףד ןירדהנס ;ב"ע

86-85 ןויליג ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / םיעמוש ימ ירבד - דימלתה ירבדו ברה ירבד
.ס"שב םינושה תומוקמב םגתפה לש ולוגלגל

95 ןויליג אחפנ קחצי / תבשב "דיחיה תושר" ירדג רוריב
.א"ע ,'ק ףד תבש ;א"ע ,'כ ףד תבש ;א"ע ,'ח ףד תבש ;א"ע ,ח"ע ףד ןיבוריע :תורוקמ

91 ןויליג .ןמרוק םהרבא / ארמגל התקיזו תינעת תליגמ לש התוהמל

87 ןויליג םיובנריב לאומש / בייחמה לש וחוכ - "סנה ותואב ויה ןה ףא"
.סנה ותואב ויה ןה ףאש םושמ תוסוכ עבראו הכונח רנ .הליגמב םישנ בויח
;א"ע ,ב"כ ףד תבש ;א"ע ,'ד ףד הליגמ :תורוקמ .ותרדגהו בויחה םעט תנבה
.ב"ע ,ח"ק ףד םיחספ

יול ןועמש ברה / וראק ףסוי 'ר ןרמל ארמגה יללכ
םיחנומל התכירעו 'מגה רודיס ,הנשמל אתפסותו אתיירב ןיב סחיה ,התכירעו הנשמה רודיס
.םהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"י ,םיידומלת

92 ןויליג
.
תארוהו תורטמה תגשה .ז"משת-פ"עבשותל אובמב תורגבה תניחב
.פ"עבשותל אובמ

93 ןויליג ןייטשנרב 'ח המלש ברה / םתונמאנב תולבגהו ןירוסיא ידע
;ב"ע ,א"י ףד תותירכ :תורוקמ .םירוסיאב דחא דע .הז תא הז םירתוסה םירוסיא ידע
.'ט הנשמ 'ה קרפ תורהט ;א"ע ,ב"כ ףד תובותכ

100 ןויליג רטניו ךלמילא ברה / ותושרב וניאש רבד ןידב
אשונב תוידומלתה תויגוסה רוריב - ותושרב וניאש וצפח ןיגב ותוביוחמו םדא לש ותולעב
.םינורחאהו םינושארה תוטישו הז

100 ןויליג לבל םחנמ / ן"רה לש ותטישל
.וינפלש םינשרפל ותוסחייתהו דומלתה תויגוס תא ותונשרפ ךרדל םינייפאמ םיווק

ןיתעמש סקדניאל הרזח