שדוקה תועוצקמל םירומ דוגיא ןואטיב

150-1 תונויליגל םירמאמה חתפמ


ך"נת

ע"בשות

ךוניחך"נת

המגודל םירועיש - הרות
תישארב
תומש
ארקיו
רבדמב
םירבד
תונוש


המגודל םירועיש - םיבותכו םיאיבנ
עשוהי
םיטפוש
לאומש
םיכלמ
והיעשי
והימרי
לאקזחי
רשע ירת
םילהת
ילשמ
בויא
תוליגמ
הימחנו ארזע
םימיה ירבד

םירקחמו םינשרפ
ך"נת תארוה
יללכ - הארוה יכרד
עובשה תשרפ
תורגבה תוניחבע"בשות

המגודל םירועיש - הפ לעבש הרות
המגודל םירועיש - דומלת
המגודל םירועיש - הנשמ

פ"עבשותו דומלת תארוה
הארוה יכרד
םינוש םיאשונ תארוהל תואמגוד
םינחבמ
תימצע הדובע
םידומיל תינכות

םיניד
הכלה רוריב - םיניד
םיניד תארוה
לארשי תבשחמךוניח

הארוהו ךוניח