הכלה רוריב - םיניד

א קלח

135 ןויליג גרבסולש רזעילא ר"ד / היתונווכבו הליפתה חסונב םינויע

135 ןויליג טימשדלוג םירפא ברה / באה דובכ לעו םוקמה דובכ לע

135 ןויליג רפורט יכדרמ / "הלוכ הרותה לכ וניבא םהרבא םייק"

5 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / 'א ןמיס םייח חרוא רוטב ןויע
.יראכ רוביגו יבצכ ץר ,רשנכ לק ,רמנכ זע תונוכתה חותינ

8 ןויליג גרבנזיא הדוהי / הליפת תארוהל תינכת
.היפרגוילביב ללוכ ,ןוכיתה רפסה תיב לש תותיכה עבראב
.
8 ןויליג רלנש לאפר / השעמל הכלה םינידה דומיל
תומכסמ תואלבט י"ע .[ג=] 'א רוביצה חילש ףדו ב-א ללפתמל ףד םע ,הליפת תוכלה
.הליפת יניד תארוהב םיישקה לע רבגתהל רשפא

38 ןויליג ןרוג המלש ברה / םידליל רוביצב הליפת
םידימלת ס"היבב ןיא רשאכ) הלעמו עשת ינב םידליל רוביצב הליפת ןגראל רתומ
.הרותה תאירקו ץ"שה תרזחל טרפ ,(הווצמ-ינב
.
12-13 ןויליג טריביונ היעשי עשוהי ברה / הליפתב םישנ בויח
חול םע ,םידרפסו םיזנכשא לצא הרוטפו תבייח השיאש םיעטקה ןיינעב םיקסופה תועד
.םוכיס
.
8 ןויליג ןמדירפ יבצ ןתנ ברה / תרצוקמ ץ"שה תרזח י"ע תירחש לש הרשע-הנומש תליפת
.תירחשב אלו החנמב קר תירשפא
.
10 ןויליג שרוכט לשיפ לאירתכ ברה / תופחי םיילגרב ןכודל הילע
דייטצהל םהילע ליטנ םאו ,םיפחי ןכודל םילועה םינהוכ םידימלתב תוחמל ןיא
.הווצמה םויקמ ענמיהל םילולע םייברגב
.
8 ןויליג ןמדירפ יבצ ןתנ ברה / תסנכ תיבכ תשמשמה םידומיל תתיכ
,לוח ידומיל םג דומללו ןהב לוכאל םינב םידימלתל רתומ ,הליפת ךרוצל ונבנש תותכ
.תולמעתה ירועישל וא םיקחשמל םהב שמתשהל אל לבא
9 ןויליג .רבחמה תבושתו ,המלש-ןב .או םהש-ןב .ה תורעהו תובוגת

6 ןויליג םינידב ןחבמ
ןינהנ תוכרב ,הדועס :אשונב ךורע ןחלוש רוציקב דמלנש רמוח יפל אמגודל ןולאש
.היארו
.
21-22 ןויליג דרגוב רזעילא ברה / תוכרב תוכלה
.תימצע הדובעל תולאש םע ,יעוצקמ רפס תיבב םיניד תארוהל ןכוה

14 ןויליג ןזופ ןימינב לאפר / םיניד ירועיש
.םתעב םימשג ,העורת םוי ,הכלהב םילשורי
(אריו - ךל-ךל) הכלהב השרפה
.
15 ןויליג ןזופ ןימינב לאפר / םיניד ירועיש
.הכלהב זופתה ,סובוטואב העיסנה ,לפאלפ תנמ תליכא
לויטב םירושקה םיניד -
.
20 ןויליג (רטכילש) רשי ךורב ברה / ?ןילייטמ דציכ
.לויט יניד
.
44 ןויליג .ירפ ןבואר / תורנ תקלדה ןיד - ע"וש רוצקב ה"ע ןמיס תארוה

1 ןויליג .רגנלש םייח השמ / הכלהב םידומיל תינכתל תוידותמ תורעה
,בתכבש הרותל הכלהה לש רשקה תשגדה :התיתשהל שי םהילעש תודוסיה ןמ השולש
."שודיק תוכלה" קרפה לש המגדה .הרומל תורוקמ תשגה ,ורודיסו רמוחה טוריפ
.
4 ןויליג גרבדלוג ללה םהרבא ברה / םויה שודיקב םישנ תבוחו תבשב שודיק תווצמ
תוליגר ןניאש םישנ .היימינפב תואצמנה ינרות יכוניח דסומ תודימלתל הבושת
ינרות דסומ .הדועס םוקמב שדקלו רחשה תוכרב ירחא לוכאל תולוכי ,לכה ללפתהל
ינפל תרתומ הייתשה .הלק החוראל םג ולו ,הליפתה ינפל ויתוכינחל ןחלוש ךורעי אל
ןהילע הלח הליפתה ינפל ןידה ןמ לוכאל ןהל רתומש הלאל ךא ,שודיק ילב הליפתה
.שודיק תבוח
.
41 ןויליג לגי עשוהי ברה / תבש לש ןחלושל הרות ירבד
.תבשב הלדבה ןיינעבו ררוב תכאלמב םירוריב

5 ןויליג רהה-ןמ המלש ברה / תבשב םירועיש תנכה
,הרות םניאש תועוצקמב םג רתומ .לוחל תבשמ הנכה םושמ הניחבל ןונישו דומילב ןיא
.תבשב תרבחמ לוטלט .הזב רימחי םימש אריו
6 ןויליג .תרבחמה לוטלט רתיהב תכרעמה תרעה
8 ןויליג .וירבד לכ לע גישמ טריביונ עשוהי ברה

30 ןויליג רגניול בקעי / הרטפהכ םיאיבנה ירפסב האירקה
.הרטפהה תאירק בויח ימעטב ןויע
.
28 ןויליג
.
,תונושה תודעה יאטבמ לע (תידרפסו תיזנכשא) תורהבהה תנבהל תורוקמ
.תיתכלהו תירוטסיה הניחבמ
.
29 ןויליג .ןמקורד ריאמ דוד ,ןרוק .מ .ז :תורעה
.
31 ןויליג .רמייהנפוא .א רשא
31 ןויליג .רמאמה לעב תבושת
31 ןויליג .יאמולש אגרש
31 ןויליג .רמאמה לעב תבושת
36-37 ןויליג
.
/ תבשב וניכיש ששח ךותמ םיינוליח םידימלתל תיב ירועיש ןתמ
גרובשנגר דוד םייח ברה
עובשה עצמאב ינוליח ס"יבב תיב ירועיש תתל יתד הרומל רתומ םא הלאשל הבושת
.וירחאש עובשל
.
46-47 ןויליג ןייטשנרב םייח המלש ברה / ןילכואב העיבצ ןיא
.שומישה תיבב הפיטש-ימל לכימב עבוצ יוטיח-רמוחב תבשב שמתשהל רתומ םא

38 ןויליג רסב השמ ברה / ךלמה המלש תנקתו ןיבוריע תוכלה
.השעמל םויכ תעצובמ איה דציכו הווצמה ןפוא .ןיבוריע תווצמ םעט

36-37 ןויליג רב לאירבג / תבש םוחת יניד תרימשב תונמוימ תונקהל ןויסינ
.רעונ-הנחמ תרגסמב םימוחת יניד דומיל

36-37 ןויליג ץכ והילא ברה / דלומה תזרכה
.שדוחה תכרבבש "ןוצר יהי" חסונ לע

23 ןויליג דרגוב .א ברה / הנשהו שדוחה ימי
.ןיד-תיבו שדוחה שודיק ,דלומה .םירחא תוחולל האוושהב ידוהיה הנשה חול
.ןופצה תוצראב תבשה .היארה פ"ע שודיקה לוטיב רחאל חולה
.תימצע הדובעל תולאש םע
24 ןויליג .ןזור בד :תורעה

49 ןויליג .ביבר לארשי / שדוחה שודקו םישדחה ןינמ ;ירבעה חולה

4 ןויליג דנרא השמ / ידוהיה חולה תודוסי תארוהל
"ידוהיה חולה" אשונה תארוה תא א"י התיכב הפ-לעבש הרותל תינכתב לולכל העצה
וא תיב ירועישל תוירשפא תולאש תמישרו ,אשונה יפיעסל הקולח םע .ותובישח ללגב
.תוניחבל

29 ןויליג יולב היבוט / "ברה ךורע ןחלוש"ב - הכלה ןוביל
םילאוש") ד-א םיפיעס ט"כת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלשב ןקזה ר"ומדא ירבד חותינ
.הכלהב וכרדל אמגודכ ("םוי םישולש חספ תוכלהב םישרודו

12-13 ןויליג רהה-ןמ המלש ברה / תוימינפבו רפס יתב יניינבב ץמח תקידב
ינפלש הלילב הכרב ילב וקדבי םשמ םיעסונשכ .םיקיזחמה וקדבי םהב םירגשכ
.הקידבב םיבייח םניא םיירוביצ תומוקמ .םתעיסנ

12-13 ןויליג .דרגוב ןמחנ ברה / םילכ תלעגה ינידב רועיש

20 ןויליג דרגוב רזעילא ברה / חספ תוכלהב םיגשומ תרבסה
.תימצע הדובעל תולאש ללוכ ,ןוכיתב םינידה תארוה תייעב ןורתפל ךרדכ

9 ןויליג .ץיבושומ יולה המלש יכדרמ ברה / תועובשה גחב "תומדקא" תרימא ןיינעב
10 ןויליג .רבחמה תבושתו ,לאומס ןנחלא תרעה

24 ןויליג .יקצילבד הירש ברה / רוביצ תינעת יניד
25 ןויליג :תפסות

9 ןויליג .דרגוב ןמחנ ברה / םיניד תארוה
.תוינעת ינידב ןחבו הנכה תולאשל המגוד
.
19 ןויליג ירוד הירכז / "ירשת" םשה דוקינל
.ןוכנה אוה - הריצב אלו קיריחב ירשת אורקל ןמית גהנמ
20 ןויליג .ןהכה לואשו םוחנ יול אדוי תורעה

12-13 ןויליג .ביוט י"י ברה / "םיברה תושרב תומא 'ד ונריבעי אמש" תריזג
.
10 ןויליג רהה-ןמ המלש ברה / םינימ 'ד תחיקל תווצמ םויקל תורעה
.םידימלתל םשיגדהל שיש תוכלהה םוכיס

5 ןויליג .ןזור לארשי / ויתויועמשמו גשומ -הוצמ רודיה

11 ןויליג .ץיבושבומ יולה המלש יכדרמ ברה / הכונח תוכלהב תורעה
.
11 ןויליג .ביוט י"י ברה / האמט המורת לש ןמשב הכונח רנ תקלדה

:והילא רפכ "לארשי חצנ" תונבל ןוכית ס"יבב הכלהב ישדח ןחבמ
7 ןויליג .החילמ תוכלהו הכונח תוכלה
8 ןויליג .םירופ תוכלה

25 ןויליג .יקצילבד הירש ברה / החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ

12-13 ןויליג .ץיבושומ יולה המלש יכדרמ ברה / ם"במרהל הליגמ תוכלהב תורעה

8 ןויליג .יבצ ןב בקעי / ותליפת רדסו תואמצעה םוי תעיבקב תויתכלהה תולאשה

הכלה רוריב - םיניד ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח