לארשי תבשחמ

,תווצמ ימעט ,עדמו הנומא ,רסומו הדגא ינינע ללוכ
הליפת ,םידעומ ,הלואגו הבושת

א קלח

1 ןויליג .אריפש השמ / הדגאל השיג
תא םידימלתל טילבי הרומה .ןימאמ ומצע אוה רשא םדא אלא הדגאב קוסעל לוכי אל
תוינידמב ,הירוטסיהב שדח רועש שיגי אלו ,תודגאב עקושמה ינחורהו יאדיאה ןכותה
.הלכלכבו

1 ןויליג .ןייטשלא באוי / תינוכית הארוהב ויתויעבו הדגאה עוצקמ
רמוחה ןוימ ,הקיטטניסו הקיטילנא ןיב הנוכנ הדימ תמא תאיצמ לש תוינורקע תויעב שי
יאו ,תונשרפה רוזיפ ,םירפסה תכירע רסוח ללגב םיינכט םיישק שי ןכ .הארוהה תמגמו
.ולשמ הארוה תועש םע ,יסיסב עוצקמכ הדגאה תא עובקל שי .ידותמה קוסיעה לש וחותיפ
.םהידדצ תא רישעמו תועוצקמ המכ סנרפמה

8 ןויליג .ליחיבא והילא / ונרודל התובישחו לארשי תבשחמ

10 ןויליג .ליחיבא והילא / ?דציכ - עוצקמכ לארשי תבשחמ
םידומיל תינכת תעצה ,ותכירעו רמוחה טוקיל ךרד ,לארשי תבשחמ דומיל תוטישו תורטמ
.תונושה תותיכל

2 ןויליג .המלש- ןב רזעילא / שדוקה תועוצקמ ןיב לארשי תבשחמ לש המוקמ
רוחבל שי .רסומ רועישכ וא םיניד דומילב ףיעסכ אלו שדוקה ידומיל זכרמב המוקמ
.םימיאתמ תורוקמו ונימי תואיצממ םיאשונ

25 ןויליג .ץינומ לאימחרי / לארשי תבשחמ תארוה לע
.הארוהה יכרדו תוגוהנה תודותמה ,הארוהה תורטמ

1 ןויליג .המלש - ןב רזעילא / לארשי תבשחמב תינכתל אובמ
אובתש תיתד םלוע תפקשה בצעל אלא ,תידוהי היפוסוליפ דמלל לארשי תבשחמ תרטמ ןיא
רמוחה תקולח ,תינכתה תכירעל תודוקנה תא ךירדמ הז ןורקע .השעמה ייחב יוטיב ידיל
.רזע ירפסו רוקמ ירפס תמישרו ,תותיכה תעבראל

17 ןויליג .ןמגרב לאימחרי ר"ד / תודהיה תבשחמב תינכת תעצה
,הריחב רמוח ,הניחבלו הארוהל הבוח רמוח ,תיעובשה םירועישה תכרעמ ,הארוהה תורטמ
.םיאשונה תמישרו תרבגומ המר

14 ןויליג .ץילגיטש בקעי ברה / השדח םידומיל תינכת
.שדחה בצמהמ תבייחתמה ,םימיה תשש תמחלמ תובקעב ח"כשת תנשל תינכת תעצה

33-34 ןויליג .טכיל לאירזע / הניחב עוצקמכ "תודהיה תבשחמ"

29 ןויליג .ןמיונ עשוהי / האושב םעה תוגהנתהו תידוהיה הרובגהו האושה

14 ןויליג .רריפ ןויצנב ברה / המחלמה ימימ םיחקל
הנתשנ ,שדח םע םק תאזה ץראב יכ הילשאה הצפונ ,םיעות םיחא תובבר לש םהיניע וחקפנ
.םירכנתמ םיגוחב הנידמל סחיה

43 ןויליג .ןמזורג ריאמ / עשוויי הנממו בקעיל איה הרצ תע
.םירופכ םוי תמחלמ רחאל הישרדמה ידימלת ינפב ועמשוהש תוחיש

23 ןויליג .ליו קחצי / א"רגה יפ לע הלואגה ;רותה לוק
תא שרפמה ,א"רגה דימלת ,בולקשמ ללה 'ר תאמ ,"רותה לוק" רפסה לש 'א קרפ רוציק
יתובשייתהה ונלעפמ תא שדח - ןשי רואיב ריאמ רפסה .הלואגה יניינעב ובר תטיש
.תינחורה ונתלואגו

16 ןויליג .ןמלוטס קחצי ברה / ונרודב הלואגה תסיפת לע

18 ןויליג .ביבש הדוהי / הבושתהו הלואגה

39 ןויליג .רנורב באז / 'א לאומש רפסל ק"דר לש ושורפב ןויע - ותחגשהו 'ה יכרד רוריב
ןיבהל ק"דר הסינ דציכ .הנומאה קוזיחל תובורעה תחא איה בותכה לש הנוכנ הנבה
.'ה יכרד

7 ןויליג .א.י / לארשי תנומא לע
.הרומו דימלת ןיב לארשי תבשחמב תובושתו תולאש

28 ןויליג .המלש-ןב .א / ונידימלת ברקבו ונברקב הנומאה חותיפ
.םידימלת םע תוחיש תרדס

43 ןויליג .רלש לאומש / הנומא יניינעב ותדימלתל הרומ לש םיבתכמ

14 ןויליג .גיטסול לואש / םלועה תאירב לע תוחיש

15 ןויליג .ש צ"ד תרעה / תויעדמ תוחכוה םג הילע שיו הרותה ןמ אצוי האירבה ןורקע

11 ןויליג .גיטסול לואש / הנומאה קוזיח םשל עדמב םינויע
,האירבב םימוחתה תרדגה ,הזב הז האירבה יקלח לש םתולתמ םימישרת תוולמ תוחכוה
.ללחה תוסיטו םוטאה יקיקלח ,היגרנאה תורוקמ לוליד

21-22 ןויליג .ןמוינ הירא / עדמלו הנומאל ךוניחה
.המכחו הרות ןיב המודמ הריתס םידימלתה שפנב רוצילמ ענמיהל

23 ןויליג .גיטסול לואש / רעושמ עדמו ססובמ עדמ
םיבושיחה ןיבו ל"זח ירבדבשו ך"נתבש םייגולונורכה םינותנה ןיב המאתהה יא לע
עדמהו הרותה ןיבש הריתסה תא רותפל שי .הירוטסיהה עדמב םילבוקמה םייגולונורכה
אלא תטלחומ תמא ןניא ולא תונקסמ ןכש ,הנומאל תודגונמה עדמה תונקסמ תייחד ידי-לע
.תיביטקייבוס תמא
36-37 ןויליג . םימכח תנומאו הירוטסיהה תארוה :ראיורב .מ :הבוגת

12-13 ןויליג .ליתש השמ / יתדה רפסה - תיבב הקיסיפה תארוה
.תיתד תיכוניחה ונתרטמל הזה עוצקמבש םסקה םותרל תורשפא שי

15 ןויליג .ליתש השמ / עבטה יעדמו הקיטמיתמה תארוהב םייכוניח םיטקפסא

36-37 ןויליג .רגניול .מ.י / היגולונכטו עדמ ,תד תייעבב םירוהרה
םתואב .עדמה יגשיהו תדה ןיב אלא תינויע הניחבמ תדהו עדמה ןיב תומיע םויה ןיא
יכרוצל שומיש :הרותה תא ססבל תנמ לע שמתשהל ונילע היגולונכטה הרציש םילכה
תונורתפ ,(תורשכ לע חוקיפ ןוגכ) םייתד רוביצ יתוריש יכרוצל ,שדוק ידומיל תארוה
.תואלקחה חטשב תויתכלה תויעבלו םיינויח םיתורישב תבשה תייעבל

36-37 ןויליג .ץילגיטש בקעי ברה / הירוטסיהו היפרגואיג ירועשל אובמ
.הירוטסיה-הטמו הירוטסיה .עדמה לא ןימאמה סחי .עדמה תולבגמ

10 ןויליג .ןייטש םנוב החמש / ל"ז ם"במרה לש ותנשמב עדמהו הרותה ןיב סחיה

7 ןויליג .ברנש דוד / היצולובאה לומ יתדה ךנחמה
8 ןויליג .רלדא ףסוי תורעהו תובוגת
9 ןויליג .יאמולש אגרש

17 ןויליג ."ברוח" תביתכל עקרה לע ,יאמ .ה .צ ודידיל שריה ר"שרה לש ובתכממ םיעטק
תילגנאמו ,ןודנולמ דלפנירג י"י ןיידה י"ע תילגנאל םגרות ,גרובנדלואב ה"צקת ןסינב בתכנ
.לאומש-ןבא ד"ממ ס"יב י"ע רואל אצי .ןמייל עשוהי י"ע תירבעל

12-13 ןויליג .רגצמ םייח / ל"חמר תנשמב ןויע - לומגו הריחב
."קלמעו לארשי - ושעו בקעי" :תיארקמה איגוסל אובמ

11 ןויליג .רבליפ בקעי ברה / ל"צז קוק ברה לש ורמאמל רואיב - היחתה ךרע
סיסב תריציל אלא ,ףדרנ םעל החוטב עקרק תריצי םשל קר הניא תידוהיה היחתה תעונת
.לבתב םיקולא רוא יוליגב תילארשיה המואה לש תירוטסיהה התוחילש תמשגהל

7 ןויליג .ביבש הדוהי / 'א ןושאר קלח ,"שדוקה תורוא"ב ןויע

2 ןויליג .ילארשי לואש ברה / "םיעוטנ תורמסמכו תונברדכ םימכח ירבד"
היהי הזש דבלבו ,הרותהמ קלחל ךפהיי וזו ותעדמ שדחל דחא לכ יאשר הפ-לעבש הרותב
םוקמב םיעוקתה תורמסמכ ויהיש דבלבו ןיברו ןירפ הרות ירבד .הריתס אלו ךשמה תרגסמב
תא ןיכהל שיו ,וז ךרדב םיכלוה םניא תירבה - תוצראב םיביטברסנוקהו םימרופרה .זיז אלל
.םתא תודדומתהל םידימלתה

17 ןויליג .הרוטנו השמ ברה / םוקיב םדאה לש ודמעמ

27 ןויליג .ךילטנדרוא .י / חריה לע ןושארה םדאה תתחנהל הנש
םה ןיא םאה ,םדאה לש ותנומאו תיתדה ותסיפת םע דחא הנקב םילוע ולא םיעצבמ םאה"
."תידוהיה הנומאה ןוצרל דוגינב

44 ןויליג .ן"רהב .א ברה / "תושעל אילפמו"
.תינחור תואיצמו תימשג תואיצמ

4 ןויליג .רריפ ןויצנב ברה / תווצמ ימעט דומיל
.םויכ בר ךרוצ וב שי

רריפ ןויצנב ברה / ןהיטרפו תווצמ תרבסה
5 ןויליג .םימ ידי לע האמוטו הרהט ,בלח רוסיא
6 ןויליג .הטימשה

6 ןויליג .לטנמולב .א / הטימשה תווצמב יכוניחה ךרעה

4 ןויליג .ךילטנדרוא-יתרפא ףסוי לבוי / םייחל דוסיכ המימתה הנומאה
.תווצמה ימעטב הריקחה דגנ

2 ןויליג .ןוסנילא לצג םיקילא / ?תווצמה ימעט ירחא שופיח יוצרה
.תורוקמ םע ןודינב תוטישה יתש

45 ןויליג .רהה ןמ המלש ברה / םהיאושינב השאהו שיאה לש םדמעמב ןויווש רסוח לע
"הרותה י"ע השאל סחיב לוכיבכ הילפאהו חופיקה תודוא" תודימלת תלאשל הבושת
.הטוס תשרפב ףקתשמה

30 ןויליג .ליחיבא והילא / םימכח תנומא

23 ןויליג .רצינש והיעשי / םימכח תנומאל ךוניח

לארשי תבשחמ ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח