לארשי תבשחמ

,תווצמ ימעט ,עדמו הנומא ,רסומו הדגא ינינע ללוכ
הליפת ,םידעומ ,הלואגו הבושת

ב קלח

6 ןויליג .ליחיבא והילא / םישדוקמה םינמזה
.םהיתונויערו םנוימ ,םיגחה תוצובק תשולש
.
9 ןויליג .סה לארשי ברה / תועובש - רמועה תריפס - חספ
.תודיסח ירפס תובקעב םידעומה תונויער

8 ןויליג .יתרפא ןימינב / םתועמשמו חספה גח תומש

8 ןויליג .רגצמ םייח / הרות הרבד םינב העברא דגנכ
.חספ לש הדגה תונשרפמ
.
9 ןויליג .יתרפא ןימינב / ("תיגיגכ רה םהילע הפכ") םימכח תנומא
הרותב שרופמ אלש הביסה םג וז .לארשי ימכחב הנומאה סוסיב :יניס רה דמעמ תורטמ ןיב
.תועובשה גח לש ךיראתה

18 ןויליג .ליחיבא והילא / םימש תוכלמ לוע תלבקל הנכהה יכרד

19 ןויליג .תוכרב תכסמב הנושאר הנשמב ןויע
.טכיל לאירזע תרעה
.
3 ןויליג .לואש-רב ךלמילא ברה / הבושת ימי תרשע

4 ןויליג .לואש- רב ךלמילא ברה / םדאב זונגה רואה
,החילסל ,לארשי תבהאו תוירבה תבהאל ,םדאה לש ודיתע תווקתל דוסי אוה הז רוא
.םיארונה םימיב וניתוליפתלו החכותל
.
14 ןויליג .ילאירזע לאיתוקי ברה / (ד"י עשוה) 'ה לא ובושו םירבד םכמע וחק

10 ןויליג .ץיבושבומ יולה המלש יכדרמ ברה / ם"במרהל הבושת תוכלהב תורעה

10 ןויליג .ביבש הדוהי / (ד"ה ,ב"פ) הבושת תוכלה ם"במרב םינויע
.
20 ןויליג .ץיבושבומ יולה המלש יכדרמ ברה / ם"במרהל תועד תוכלהב םינויע

14 ןויליג .לטוג המלש ברה / ם"במרה יפל האריו הבהא תווצמ
.
19 ןויליג .הבושתה אשונב םירבח תחיש
,היתולובגו הבושתה תוהמ לע ןויד .ארקמב ןויע יפ - לע ך"נתב םיקסועה השולש לש החיש
.םימעבו לארשיב ,לואשו דוד לצא
.
11 ןויליג .ליחיבא והילא / ןוי - לארשי תמחלמ לש תינחורה התועמשמל - הכונחה גח

32 ןויליג .ץשולס .א יבצ / תורוקמב רדא 'ז
.
30 ןויליג .ןילביר םהרבא / שדוח שאר לש ודוחיי
.
46-47 ןויליג .ןמזורג ריאמ / שדוח שאר
.שדוח שאר יגהנמ .תונוש תופוקתב גח םויכ שדוח שאר

9 ןויליג .ליחיבא והילא / תורודל תומוצה תועמשמ
.
15 ןויליג .הירנ יבצ השמ ברה / (ריש) שדוק לש םילשורי
.
14 ןויליג .םילשורימ ונב ןמחנל ן"במרה תרגא
.קוק ברה דסומ תאצוהב לעוועש .ד.ח ברה תורעה םע
15 ןויליג .ןונ-ןב לאיחי .םויסה עטקל רואיב
.
16 ןויליג .ץשולס םהרבא יבצ / תואמצעה םוי לש תינחורה ותומדל
.
6 ןויליג .המלש-ןב רזעילא / לארשי-יגחב תואמצעה םוי לש ובוליש
.
20 ןויליג .תואמצעה םוי לש ונויבצ לע ביבש הדוהיו .ש .י תבוגת
.
21-22 ןויליג .ןח-ירפ דוד / קפוד ידוד לוק
ףסוי ברה לש עודיה ומואנ חותינל ןוכית רפס - תיב לש תינימשה התיכב ןתינש רועש ךרעמ
יפד םע קוק ברה דסומ תאצוהב ספדנו ז"טשת תואמצעה םויב אשינש קי'צייבולוס בד
.הכרדה

32 ןויליג .הירנ יבצ השמ ברה / לארשי תנידמו לארשי תרות ןיב םידירפמה דגנ
.
35 ןויליג .הירנ יבצ השמ ברה / הנידמה תוכלהו תבש תוכלה :חוכיוה סרטנוק
הכלהה "תושגנתה" ללגב "לארשי תדב רבשמ" לע ץיבוביל והיעשי 'פורפ לש ויתונעט דגנ
תפסותב התע ספדנו ,ב"ישת םילשורי ,תדחוימ תרבוחב הליחת עיפוה .הנידמה יכרצ םע
.תורעה
35 ןויליג
.
ךלמילא ברהו ןמרטנוא הדוהי רסיא ברה תאמ םיבתכמו גוצרה ה"אירגה ןרמ תורעה
.לואש-רב
.
43 ןויליג .ביבר לארשי / רסומהו הכלהה

44 ןויליג
.
."הכלהב םיעבטומה ירסומה ןורקעהו ישונאה דצה ןיבו ... קוחה ןיב תולתהו רשקה"
.הקשנה הרופצ : תורעה
.
27 ןויליג .ץ"כ בד ברה / רסומה תטיש תובקעב ךוניחה
.רסומה תעונתב תונושה ךוניחה תוטיש .תיכוניח העונתכ רסומה תעונת

28 ןויליג .לאירומ הדוהי ברה / ךומכ ךערל תבהאו
.תורוקמה רואל הכלהב םיגשומה רוריב - ורבחל םדא ןיב :אשונב רוביח ךותמ קרפ
.תכרדומה תימצעה הדימלה ךרדב אשונה תארוהל העצה
.
41 ןויליג .יחלמ והימרי / הארוה ךרד תעצה - "ךומכ ךערל תבהאו"
.
31 ןויליג .ןאיפאל והילא ברה / םיבצנ תשרפל החיש
.םיעמושה דחא י"ע דבועמו םגרותמ
.
42 ןויליג .ןאיפול והילא ברה / "לכאת חלמב תפ"
.ןמזורג ריאמ ברה םשר ."הרות לש הכרד" לע תירסומ החיש
.
23 ןויליג .ןזור לארשי / תושרדמל וסחיו ם"במרה
ם"במרה לש וסחי רבדב "הדגאה יכרד" ורפסב ןמניה קחצי 'פורפ לש ותפקשה לע תרוקיב
.ל"זח ירבד לש תימינפה תועמשמה תא ןיבהל שרוד ם"במרה .הדגאלו שרדל
25 ןויליג .התימ רחאל ןיבישמ ןיא : תפסות
.
35 ןויליג .םירש ןב רחש / הדימעה תליפתב םיאנת תקולחמ תובקע

27 ןויליג .קוטשניו םחנמ / תורובג תכרב
.
48 ןויליג .ןזח םירפא / ותארוהו טויפה - "ןמא ילאראב ךתמיא רשא"
.(זנכשא גהנמב) רופכ םוי ףסומל טויפ תארוה
.
38 ןויליג .ןזח םירפא / "הימהאו םיקלא הרכזא" טויפה תארוהל
.רפסה תיבב םיטויפה דומיל תובישח לע .(זנכשא גהנמב) כ"וי לש הליענ תליפתל

35 ןויליג .ץיבורוה ללה / תבשה תלבקב ומוקמו "ידוד הכל" רישה הנבמל

הדגא

63 ןויליג .יתרפא 'א בקעי 'פורפ / הדגאה ישרדמ תארוהל

71 ןויליג .יריאמה םולש / ןברוחה תודגאב םינויע - הדגאו עדמ
.
79 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / תימתס השרדו תסחוימ השרד
.ירוקמ אוה סחוימה קר - ימתס ינשהו ןשרדל דחוימ דחא הדגא ישרדמ ינש שי רשאכ
.א"ע ,'ג ףד הליגמ : המגדה

ביבש הדוהי ברה / !?רבעי לאו גרהיי ,לזגו רקש
.הכלהב איגוס דומילמ םיירסומ םיכרע תולדל ןתינ דציכ המגדה

םדאה

ביבש הדוהי ברה / !?רבעי לאו גרהי ,לזגו רקש
תובותכ תכסמ יפ לע ,הכלהב איגוס דומילמ םיירסומ םיכרע תולדל ןתינ דציכ המגדה
.ב"ע ,ח"י ףד

83 ןויליג
.
לש וחור ירפ םדאה תולדג תרות לא תינרדומה היגולוכיספה תטיש תמאותה
.יול השמ / לארשי תורוקמו "אקדובלסמ אבס"ה
.
58 ןויליג רימא םהרבא ר"ד / ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד
.א"ע ,'ל ףד ןירדהנס .ל"נה יוטיבה לש ורוקמו תומולחה לש תיתכלהה תועמשמה

91 ןויליג .רזעיבא ןתנ 'פורפ / ןיוורד לש היצולובאה תיירואית לע

םישיא

91 ןויליג יול ןועמש ברה / "ךורע ןחלוש"ה לעב וראק ףסוי 'ר לש ותדלוהל הנש תואמ שמח
,לארשי ץראד ארמ ,ותונתוונע ,ותקיספ תטיש ,הלודגה ותמורת
,ע"ושה ישרפמ .הלא תוהגהל ותבוגתו א"מרה תוהגה
.וראק ףסוי 'ר ייחב םיכיראת םוי םישולשל ע"ושה תקולח

94-93 ןויליג .שרוח 'ד ברה / וראק ףסוי יבר ןרמ לש ויתוריצימ תראומ היפרגוילביב
.
86-85 ןויליג .ינדה בקעי ר"ד / תורודה יארב קוק ברה
.
74-73 ןויליג / ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה לש ותטימ ירחא - יבצ תראפת
.ביבש הדוהי ברה

הנומא

100 ןויליג לאירומ הדוהי ר"ד / ל"היר יפל לארשי תנומא
,תווצמו הנומא ,יניס רה דמעמ ,היפוסוליפב אלו הירוטסיהב הדוסי לארשי תנומא
.לארשי ץראו לארשי םע לש םדוחיי

70 ןויליג .לייו קחצי / עמש תאירקו הנומאה ירקיע רשע השולש
.
77 ןויליג יול לבוי / ןוחטבו הנומא - האופר
.םינורחאהו םינושארה יפל םיאפורב השירדו 'הב ןוחטב ןיב סחיה לע

.המשגהו םיגשיה ,הרבח ,ןוחטב :םיישפנה םיכרצה קופיס לע
77 ןויליג ןמביל יבצ ברה / (א) ותנומא לארשי לע
81-80 ןויליג ןמביל יבצ ברה / (ב) ותנומא לארשי לע
.
55 ןויליג ץ"כ בקעי םהרבא ברה / חרכה וא תישפוח הריחב
.יטטס לומגו ימניד לומג ,תישפוחה הריחבה תרוקיב

99 ןויליג ינדה בקעי ר"ד / "וירחא וינב ירשא ,קידצ ומתב ךלהתמ"
.ד"מחה ידימלת ברקב תיתדה הרכההו הנומאה קוזיחל םיכרדה לע
.
100 ןויליג ןגד והיתתמ / תיתדה תוגהנתההו הנומאה קוזיח
.הנומאל ךוניחב םיחנמ םיווק ,הנומאה קוזיחב שגרהו לכשה לש םמוקמ

לארשי תבשחמ ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח