םינידה תארוה

א קלח

5 ןויליג .רלדא יניס ברה / הקוספה הכלהה דומיל לש ותובישח
.םיטושפו םיעודי םינידה תויה ףא לע ,הז דומיל תובישח שיגדהל הרומה לע

2 ןויליג .ןייטש םנוב החמש / םיניד תארוהב תורטמו םיכרד ,תויעב
רוציקה ,םהב םילקתנ ןיאש םיניד םג םידמול ,בר ןויע ילב "הקוספ הכלה" עוצקמה יפוא
תא היחמו ןווגמ תודהיה לש דוסי תונויער בוליש ,ךיראהל שיש םימעפ לבא םינידל הפי
.דומילה

29 ןויליג .המלש ןב .א / תוצמ לש ןבוביחל רזע-ירפס

39 ןויליג .הנגל .א .י 'ר / אבצב תורשכ תויעב תארקל םידימלת תנכה
םיליקמ םייאבצה םיחבטמב רשאכ ,א"מרהו רבחמה ןיב הקיספב םילדבה :תויעבה ןיב
.םידימלתה יתבב גוהנל דוגינב

49 ןויליג .לבוי הקבר / םימי שדוח ךשמב "ןושלה תרימש"
ז"לשת הילמע תישרדמב ינרותה תווצה תבישיל תשגומה העצה
."ןושלה תרימש" אשונ ביבס ס"היבב תונוש תורגסמב הלועפל תינכת

21-22 ןויליג
.
/ םייתדה םיידוסי-לעה רפסה-יתבבו תוינוכיתה תובישיב םתארוה - םיניד
.המלש - ןב רזעילא
ףגא תאצוהבו רגנלש םייח השמ ברה תכירעב אציש םיניד תארוהל ךירדתה לע תורעה
.'י התיכל הרומל ךירדמהו ,'י ,'ט תותיכב םיניד תארוהל העצה ובו ,יתדה ךוניחה

39 ןויליג .שקז עשוהי ברה / תודהיב םיגשומו םיכרעב תואיקב ןחבמ

3 ןויליג .רוחש בד / לארשי תבשחמבו הכלהב ישדח ןחבמ
יתד - ןוכיתה ס"היבב יתד חתמ תריצי לע
.הבשחמו הכלה יאשונב םידימלתה תוניינעתה תא הריבגמ בטיה תנגרואמ תדחוימ הלועפ
.תבש אשונב ןחבמה ינולאשמ אמגוד
4 ןויליג .יאני .י תורעהו תובוגת

21-22 ןויליג .דומלתל אובמבו םינידב אמגודל םינחבמ
ןכ-ומכ .ח"כשת תנשב הכרענש הפ-לעבש הרות עוצקמב בתכב הנושארה תורגבה תניחב
.תילאיר המגמל םיינוכיתה ס"היתבמ דחאב ךרענש דומלתל אובמבו םינידב ימינפ ןחבמ

10 ןויליג .הפ - לעבש הרותב תונבל תורגבה תוניחבל תוינכת
.ןג-תמרב תונבל ידרח ןוכית ס"יבבו ,םילשוריב "ברוח" תונבל ןוכיתה ס"היבב

39 ןויליג .תבשו תוכרב ,הדועס תוכלה ,םינידב תנוכתמ תוניחב

33-34 ןויליג .הכלהב תנוכתמ ןחבממ אמגודל תולאש
.ט"פ ,'ס ,ח"נ ,ז"מ 'יס הרורב הנשמו ח"וא ע"וש

40 ןויליג
.
/ תבש תוכאלמ ט"לו תבש תוכלהב םיניד ןחבמ
.הנח סדרפ םענ תישרדמ

44 ןויליג .הרזחו היהש ,תבשב לושיב יללכ - םינידב תנוכתמ ןחבמ

42 ןויליג
.
/ ב"י התיכ ,"הרורב הנשמ"ב םינידב תנוכתמ תניחב
.עבש ראב ע"נב תבישי

44 ןויליג .תיבה תורשכ יללכ - םינידב תנוכתמ ןחבמ

43 ןויליג .בלחו רשב ,םיציב ,םד :אשונב םינידב ןחבמ

25 ןויליג .פ"עבשותל אובמבו םינידב תנוכתמ תניחבל אמגוד

26 ןויליג .תילאיר ב"י תותיכל פ"עבשותל אובמבו םינידב ימינפ ןחבמ

42 ןויליג
.
/ ב"י תותיכל םינידב תנוכתמ ןחבמ
.וטנורוט "םייחה רוא" ע"נב תבישי

42 ןויליג .ב"י תותיכל םינידב תנוכתמ ןחבמ

48 ןויליג .הוקת חתפ "הילע" ס"יב / ורבחל םדא ןיב ינידב ןחבמ

36-37 ןויליג .אמגודל ןולאש / תונבל םינידב תורגבה תניחבב םייוניש

5 ןויליג
.
/ (ע"ושה תספדהל הנש 400) ורוביחו "רבחמ"ה
.ךילטנדרוא-יתרפא ףסוי לבוי

31 ןויליג
.
/ (ריש) ל"צז א"מרה ונבר לש ותוקלתסהל הנש תואמ עברא תאלמל
.ץ"כ והילא ברה

92 ןויליג
.
/ "ךורע ןחלוש"ב תוכלהה תאצרהב הנבמהו רדסה תובישח
ןורגס 'נ ריאמ
.טש-ו חש ןמיס ,בל ןמיס ח"וא :המגדה .ע"ושב תוכלהה רודיסב הטישה

92 ןויליג .ןליא - רב ריאמ ר"ד / יביטרגטניא עוצקמכ הליפתה תארוה

89-88 ןויליג .רוג ינב / תוכרב תוכלהב ןחבמל העצה

91 ןויליג לגיב השמ ברה / תבש תוכלהב ןויע תונויליג
ןנברדמ תובש ירוסיא .תודלותו תוכאלמ תובא :םיאשונב הכלהה תארוהל תינשדח הטיש
:המגוד .ןהירדג - טחוס - שד ,שרוח ,רצוק ,ערוז :תוכאלמה ,קסעתמ ,הישיר קיספ ,םהיגוסל
.ןנברד ירוסיאב - היל אחינ אלד הישיר קיספ

100 ןויליג רלשיט ףסוי / "םייקלו רומשל דמללו דומלל"
.(הדבעמ וא חבטמ) תוישעמ תויוסנתה תועצמאב תבש יניד תארוהל העצה
תמגודכ תישעמ הניחבמ תבכרומ היהתש (תחא הדיחי) םינידב תורגב תניחב תגהנהל העצה
.הקיסיפו הימיכב תוניחבה

77 ןויליג יתימא לאומש ברה / םירופיכה םויב יודיוה
.'י התיכב םינידב םירועיש תעצה

71 ןויליג .דלפנרב 'י 'י / הכונח תוכלה לע תימצעה הקידבה תטישב ,תוכלהב ןחבמ

60 ןויליג .ןמיונ 'י ברה / ד"ממה ידוסי לעה ס"היבב הטימשה אשונ תארוה תייעב

83 ןויליג .ץשולס 'א יבצ ברה / תיעיבש יניד תארוהל תרחבומ היפרגוילביב

83 ןויליג ומסרפתהש הטימשבו ץראב תויולתה תווצמב םינדה םירמאמל חתפמ
."ןיתעמש"ב

90 ןויליג ןזופ לאפר ברה / םיניד ירועיש
.םתעב םימשגו שדוק ארקמ ,העורת םוי ,םילשורי :םיאשונב םירועישל תואמגוד

66-65 ןויליג יול ןועמש ברה / הקמעהב איגוסכ םיניד תארוה
.המגדה ךות הקמעהב הכלהב םיאשונ המכ דמלל העצה

83 ןויליג ןמטרה ףסוי ברה / "רשע תקספה"ב תוכלה דומיל
.ס"היב בר לש ונמוימ

92 ןויליג ךילרא 'ב ר"ד ברה / תוינוכית תובישיבו ס"היבב םיניד תארוהב שדח דממ
.תורוקמה ןמ חמוצה רועישל תיללכ תינבת

101 ןויליג .סלדירפ םהרבא ברה / ?דציכ - הכלה תארוה

101 ןויליג
.
.
?תורגב תוניחב ךרוצל הרות ירועיש לטבל רתומ םאה
/ ?תבשה םויב םינחבמל ןנוכתהל רתומ םאה
.יולה דוד םייח יבר ג"הרה

102 ןויליג / ןיליפתה תוכרב - 'ה ףיעס ,ה"כ ןמיס "הרורב הנשמ"ב רועיש
.ןמביל יבצ ברה

102 ןויליג .רנורב םוחנ ברה / הכלהל ארקמה ןמ - ץראה תכרבו הלח תשרפה

םיניד תארוה ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח