הארוהו ךוניח

א קלח

135 ןויליג יול ןועמש ברה / ?הרות תבהאל ונידימלת תא איבנ דציכ

135 ןויליג לשרגיונ 'א יבצ ברה / ל"צז אנרס י"רגה
הקדובלס-ןורבח רסומה תטיש

135 ןויליג ץשולס 'א יבצ ברה / דימלתה דובכ

8 ןויליג .ןזור לארשי / ל"זח תסיפתב םינבה ךוניח
.ותעשבו ובצמב םג םיבוט םישעמבו תווצמב ,הרותב וכוניח אלא ,ודיתעל קר טבמה ןיא
.
14 ןויליג .רלש לאומש / "בישתש המ עדו"
.תובושת םישפחמו ןהב םילקתנ םידימלתהש "תויתד" תולאש לע התיכב ןויד

31 ןויליג .רלש .ש / ךנחמ לש ויתויעבמ
.תונבומו תומיאתמ תובושת ןתמב ישוקהו םידימלתל תוקיצמה תולאש :הנומאל ךוניחב תויעב
.
11 ןויליג .ירוהט הירא / תווצמל ךוניחה
.בלה םומיחל תוקזחתה יסנכ םהל ךורעל שיו ,םירומל תומלתשהו ןויעה ימי םויקב יד אל

41 ןויליג .סקוא דוד ברה /םייתכלהה תורוקמה ;יתדה ךוניחב םרוגכ ורבחל םדא ןיבש תווצמ
.
6 ןויליג .סיקוק יכדרמ / יתד ךוניחל ךרד
תוירבל הבוט תרכהו תובוט תודמל ךוניח :ףוקיע י"ע אלא ,תימינפ השגרה י"ע אלו ,תונרקח י"ע אל
.ארובל אליממו
.
12-13 ןויליג .רלסיא לארשי / ?איה הנוכנה - ךוניחב ונכרד
.תדל ךוניחה לש ןולשיכה ןיינעב לפטל "ןיתעמש" לע
14 ןויליג .תוישעמ תועצהו תורהבה

43 ןויליג .רשכ לדנמ םחנמ ברה / השודקה ונצראב לארשי ירומל
.הנומאהמ םיקוחרה בוריקל האירק
.
11 ןויליג .ץינייר לפוק בקעי / הרומ לש ונמוימ
.רפסה-תיבב תווצמל ךוניחה תויעבמ (א
.םעונ תישרדמב האושה תירפס תכונח לע (ב

17 ןויליג .סדרפ םייח ברה םע החיש / תסנכה תיב לש ונקויד
.
21-22 ןויליג .ץינייר לפוק בקעי / הכלהב ךנחמה-ברה תומד
.ןג-תמרב "אשוא" ס"יב להנמ ל"ז רבה םנוב החמש 'ר לש ורכזל ורמאנש םירבדמ
.
108-107 ןויליג .קוק המלש ברה / לארשיב ריעה בר לש ודיקפת

21-22 ןויליג .הגנל .א קחצי לאפר / ?הרותה לגד יאשונ דובכ תמרהל רוזעל לכונ המב
.תובישיה יגוחב םינברל דובכ ןתמו ,לעופב שמשמ וניאש יממ "בר" ראותב שומיש תעינמ
.
12-13 ןויליג .ץשולס םהרבא יבצ / תג תירקב "הווצמ רב"ה לע
.ודי לע ןתינש הכלה-קספל תויצו ברה דובכ תבוחמ תעבונ הז אשונב לופיטה תוריהז

19 ןויליג .להאטש םהרבא / הרוקחנו וניכרד השפחנ
.
19 ןויליג .ןושש - ןב הנוי / םיללוכה ירבח תומלתשה

19 ןויליג .רה-ןמ המלש ברה / תוניחבבו תיבה ירועישב תוקתעה לע
.וז העפות דגנ יד םיעירתמ ןיא
20 ןויליג גיטסול לואשו ,הגנל .א קחצי לאפר תובוגתו תורעה
.ןג - תמר ,תונבל ידרח ןוכיתב גוהנש יפכ םהלש ןונקתהו דובכ ינחבמ לע
.
46-47 ןויליג .רדיו הרופצ / דובכב ןחבמ
הניחבמ תוניחבב הקתעה לע ,"דובכ ינחבמ" םיגוהנ הב ,סניפ רפכב אנפלואה תדימלת ירבד
.תירסומ

30 ןויליג .קוק תידוהי / םידימלתה תריחב
תא ביחרהל ..שי" .םתוכיא תא וא םידימלתה תומכ תא ףידעהל שי םא ,ל"זח תורוקמ פ"ע ןויד
."הלועמה טועימה ןובשח לע רבדה היהי םא םג םידמולה לגעמ
.
44 ןויליג .ץשולס .א יבצ / רפסה תיבב דומילל ןוגה וניאש דימלת תלבק

42 ןויליג .ץינייר .ק בקעי / ?ארקי ךוניח רפסה תיבמ דימלת שוריגל םגה
.רפסה תיבמ םקוליס לש םילק תונורתפ שפחל ילבמ םיגירח םידימלת םע דדומתהל שי
.
42 ןויליג .ןמגרב לאימחרי / התיכה ידי לע תויעבו תולאש תאלעהל ןווכה
.םידימלתה י"ע תולאש תאלעה לש ךרדב רועישל העצה
.
46-47 ןויליג .דלפנייטש הירא יבצ / תורוקמה י"פע החפשמ ייחל ךונח
.וניתורוקממ םילוע םהש יפכ הז םוחתב םינוש תונורקע .יתדה רפסה תיב תרגסמב אשונה

17 ןויליג .רהה- ןמ המלש ברה / החפשמה תרהטל ךוניחה
.םינבלו תונבל הרבסהה תונורקע .הז חטשב החנזהה לע לאושל הבושת
.
33-34 ןויליג .א.מ.ש .יתד ס"יבב הרבסהב קוסעל יואר ימ

17 ןויליג .סקוא דוד ברה / החפשמה תרהט :אשונה תארוה
.
17 ןויליג .גיטסול לואש / "ךיקולא םע תכל ענצהו"
.תונבל "החפשמה תרהט" תארוה
.
17 ןויליג .המלש-ןב רזעילא / (היפרגוילביב ללוכ) הארוהל אשונכ - ןיאושינו תועינצ
.
17 ןויליג .הירנ לחר / החפשמה תרהטל תבה ךוניח

41 ןויליג .הירנ לחר / הרשעה ליגב תורבח לע
.תורגבתהה ליגב םינימה ינש יסחי
.
36-37 ןויליג .רשי ךורב ברה / רפסה תיבב הדומיל יכרדו תועינצה לע

19 ןויליג .הגנל .א קחצי לאפר / יתדה ךוניחב תועינצה תייעב לע םירמאמה ילושב
.
45 ןויליג .המלש - ןב .א / תווצמ רמוש םדאה ייחב םדיקפתו םמוקמ - םייוליב
האנהל ןוצרל תומיאתמ יוטיב יכרד אוצמל שיו ,םיימיטיגל םיישפנ םיכרצמ עבונ "יוליב"ה
.תוקרפתהלו
.
38 ןויליג .רנטרוא ןתנ ברה / םייתד םינוכיתב תוגצה
לוצינב בושח דיקפת תודהיה תועוצקמל םירומל .םיינחור ןכותו תורטמ תולעב תוגצהב ךרוצ שי
.תויכוניח תורטמל תוגצהה
.
19 ןויליג .גייווצנזור .י / ךנחמה תעשו ךנחמה
.םידחוימ םישנא י"ע דבלב ךוניחל תודחוימ תועש דחיל שיו ,תחא ךנחמ תעשב קפתסהל ןיא

49 ןויליג .ץינייר .ק בקעיו ןהכה לאומש / תורגבה תוניחב תארקל
תא חיכוהל תורשפאה תא דימלתל תתל ןהילעו רפסה תיבמ "הדירפה תעש" ןה תורגבה תוניחב
.ותלוכי
.
16 ןויליג .ןמדירפ יבצ ןתנ ברה / ('ז א"כ םירבד) !?הזה םדה תא הכפש אל ונידי
.םיכרדב גרהה לע
17 ןויליג
.
,תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ריכזמ רינ-לת ןתנ :תורעהו תובוגת
.רבחמה תבושתו
.
35 ןויליג .רהה ןמ המלש ברה / תויהתו םירוהרה ;יתד-יתכלממ ךוניח
:ס"היתבב ארמגה דומיל לש ומוקמ .ויתורטמו יתכלממ ךוניח קוח .ד"מחה לש תורטמהו עקרה
.י"שר םע שמוחו הנשמ דומילב הז דגנכ תוברהלו ארמג דומילב טיעמהל עיצמ בתוכה

16 ןויליג .דג-אב ףסוי / ך"שת-ד"ישת םייתדה םיידוסי לעה רפסה-יתב ירגוב רקס
םייתד רפס יתב 28 לש יללכ רקחמ רקסב .לשכנ יתדה ךוניחה יכ םינעוטה לכל תחצינ הבושת
.תוינוכית תובישי 5 ירגוב תמועל םיידוסי-לע רפס -יתב 12 ירגוב ןיב יתאוושה רקחמו
.
39 ןויליג .גרבסורג דוד / ד"מחב הדירי
.םימש תאריל ךוניחה תאו םינידה דומיל תא ריבגהל שי .ד"מחב םידימלתה רפסמב הדיריה תייעבל
.
17 ןויליג .יתדה ךוניחל זכרמה / דגנ םיקומינ ,דעב םיקומינ ,תועצהה :ךוניחב המרופרה
.ךוניחב המרופרה תינכתל תוגשה :סה לארשי ברה
.ךוניחב היוצר המרופר ןעמל :ןונבל םחנמ
.ךוניחב המרופרה תגהנה דעב :ןורבא בד
.
24 ןויליג .דג-אב ףסוי / יתדה ךוניחב תיכוניח המרופר
תעיבק ,אלמ םידומיל םוי ,ימצע דומיל תטיש י"ע יתדה רפסה תיבל דחוימ יפוא תוושל ךרוצ שי
.םייתד םיידוסי לע ס"יתב ילהנמ סנכב האצרה ךותמ .דועו התיכה ךנחמכ תינרות תוישיא
.
11 ןויליג .ץילגיטש בקעי ברה / תינוכיתה הבישיב םידומילה תינכת
.תוישעמ תורעה רפסמ .תוינוכיתה תובישיל ךוניחה דרשמ לש וסחיב הנפמ רשבמ תינכתה דוביע
.
38 ןויליג .טכיל לאירזע / םיפיקמה רפסה יתבב תווצמ םויקלו הרות ייחל ךוניחה זוכיר
תועוצקמ תארוה תא זכרמו םידימלתה לש תיתדה המרה תאלעהל גאודה "תד זכרמ" לש ודיקפת
.תידומיל הניחבמ שדוקה
.
19 ןויליג .ןמיונ עשוהי / תינוכיתה הבישיה לש תידומילהו תיכוניחה הכרדל
.םיררועל רבחמה תבושת

26 ןויליג .ץינייר .ק בקעי / ידומילו יכוניח רגתא - תינוכיתה הבישיה
.ך"נו הרות תארוה .(םיניד) השעמל הכלה דומיל .("הנכה") "רדס"ה תייעב
.
21-22 ןויליג .ןמייל יבצ ר"ד ברה / תיעוצקמה הבישיה לש היתורטמ
.
12-13 ןויליג .סיקוק יכדרמ ברה / ינרות-יעוצקמה ךוניחה לש ודועיו ודיקפת לע
.תובוחרב "ףסוי תרופ - םחורי ירבד" תיעוצקמה הבישיה לע םיטרפ ללוכ

12-13 ןויליג .גוצרסו השמ / תיעוצקמה הבישיה
.םילשורי ,ןגו תיבב "ןויצ םורמ" רעונ תיירק לע םיטרפ .תיעוצקמה הבישיה לש היתויעבו הכרדל
.
12-13 ןויליג .יולב םהרבא / יתדה יעוצקמה ךוניחה תורטמל
.ד"בח רפכב תיעוצקמה הבישיה לע םיטרפ ללוכ
.
27 ןויליג .גיטסול לואש / ןג תמר "בקעי תיב" תונבל ידרח ןוכית ס"יבב ךוניח יכרד

15 ןויליג .הירנ יבצ השמ ברה / תונפלואה תונב לש ןכוניח
.
15 ןויליג .רשש והילא - אנפלואה לש הכרדל
.
16 ןויליג .גרבנזור הדוהי - "הנמא" תנפלוא לש הכרד

16 ןויליג .אנפלואה לש יכוניחה תווצה / "הלוגס" תנפלוא
.
16 ןויליג .תורגוב ןיב לאשמ / אנפלואה לש היגשיה
.
24 ןויליג .ץינייר .ק בקעי :החנמה .יתדה ןוכיתה ירגוב חיש
רפסמ םינש וירגובל םיארנש יפכ טרפב יתדה ןוכיתה לעו ללכב יתדה ךוניחה לע םימשרו תועד
.והובזעש רחאל
25 ןויליג .יכדרמ ,ןמסורג דוהא ,ץ"כ לארשי : תובוגת
26 ןויליג .רגנוטכיופ באז
.
31 ןוילג .ןיילק םולש / דמול יתד רעונ תוקיסעמה תויעב
.
35 ןויליג .גטצרוק השמ ברה / הובגה ינרותה ךוניחב םידומיל תוינכתו תודועת ,םיראת
תוקיפסמ ןניאש ד"ויב תומיוסמ תוכלהב תועידי ךמס לע הנתינ איה ןכש תיתועמשמ הניא "הכימס"ה
ןווכמ וניא הבישיב דומילה .ח"ואמו ע"הבאמ תוכלה ףיסוהל שי .תונברב ןהכל דתעתמש ימל
.תובישי ירגובל םירחא םיראת גיהנהל שיו "הכימס"ל
.
49 ןויליג .רייס 'י / עגרל חרוא
.םינוש ךוניח תודסומב וירוקיבב "חרוא" אצמש "םינטק" םימגפ

42 ןויליג .גרבנזיא הדוהי / חילש לש ונמוימ םיפד
.תירבה תוצראב םייח-יווהמו ךוניח תודסוממ םימשר
.
49 ןויליג .לכיהבש הרות רפס וליפא לזמב יולת לכה
.הרות רפס גישהל אוושל הסנמה יכוניח דסומ ןיינעב תובתכתה
.
51 ןויליג .אריפש ףסוי / הארוהב ילנויצומאה םוחתל ילנויצארה םוחתה ןיב ןוזיאה לע
.המגדה יווילב דימלתה לש ילנויצומאה ומלועל הרידח םע תילנויצר הארוה

הארוהו ךוניח ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח