המגודל םירועיש - הנשמ

21-22 ןויליג המלש-ןב רזעילא / ןהינמזו תוליפתה
הלאש ךרדב ,תיב ירועיש יפל להנתמהו ,תונב 'ט התיכב רסמנש א"מ ד"פ תוכרבב רועיש
זכרמבשכ ,השעמל הכלהה רורבל דעו הרותב ורוקממ אשונ לכ ריהבהל ותמגמ .הבושתו
.הנשמה - דומילה

58 ןויליג .ר"קי / (ח"מ 'ו קרפ תוכרב תכסמ) הנשמב רועיש

35 ןויליג .(רגניטא) רהוצ לעי / תוכרב תכסמב 'ט-'ו םיקרפ לע ןחבמ

49 ןויליג
.
/ ('ד הנשמ 'ט קרפ תוכרב תכסמ) ךרכהמ האיציבו הסינכב הלפת
רימא דוהימע
.הכלהה תנקסמבו וז הנשמל םינושה םישוריפב ןויע

31 ןויליג המלש ןב .א / אמוי 'סמב הנשמה יקרפ תארוהל
תודהיה תבשחמו הכלהה ,הרותה יקרפ םיאבומ הנשמה ביבס רשאכ תכסמה דומיל
.אשונל םיכיישה

23 ןויליג המלש- ןב .א / הכוס יניד תארוהל רזע רמוח
.םיניד םע הנשמ דומיל לש בוליש

26 ןויליג .ראיורב יכדרמ ברה / 'ג-'ב הכוס ,ימצע דומילל ךירדת

6 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / הנשמל ץר יוה םלועלו
.(ט-א) ד ,ב-א םיקרפ אמק אבבו א קרפ ןישודיק :תוינשמב ןויעלו הרזחל תולאש

45 ןויליג
.
/ ?תונבה לש םידומילה תינכתמ א קרפ הטוס תכסמ תא איצוהל שי םנמאה
ץינייר .ק בקעי
.קרפה לש םינושה םיאשונב םירועיש יכרעמ ללוכ

35 ןויליג המלש-ןב .א / תרבגומ המרב "חינמה" קרפ תארוה
.רורבל תולאשו ןויעל תורוקמ ,תוחנמ תולאש םע הנבהל חונ הנבמב תרדוסמ הנשמה

48 ןויליג גרבדלוג ללה םהרבא ברה / "הקמעהב הנשמ"ב םינחבמ
.ח-ג םיקרפ אעיצמ אבב ,ח-ג םיקרפ אמק אבב

43 ןויליג המלש-ןב .א / 'א הנשמ "לבוחה" קרפב רועיש
.רועיש ךרעמ

41 ןויליג המלש-ןב רזעילא / "ןינמואה תא רכושה" - ןויעב הנשמ דומילל המגדה
.ןויעל תורוקמו ןוידל תודוקנ ,תוחנמ תולאש םע

8 ןויליג .המלש-ןב רזעילא / ןכותו הנבמ - תובא תכסמ

29 ןויליג םירש ןב רחש / תיתנשמה הרישה
.תיריש איה תיתורפסה ןתרוצש ,תונוש תוינשמ לש ינרוצ חותינ

25 ןויליג ץילגיטש בקעי / האושה םויל הנשמב רועיש
.התועמשמו האושה לע - 'ד הנשמ 'ו קרפ אמק אבב

4 ןויליג רוחש בד / הנשמה תארוהב םיידותמ תונויסינ
תנכה :םהו ,תונב לש ב"יו א"י ,'י תוינוכית תותכב ועצובש םיחלצומ תונויסינ ינש רואית
ירפסל תיקלח היפרגוילביב ללוכ .תואמגוד םע ,םיאשונ יפל דומילו ,תואובמה לע תואצרה
.דומלתל אובמ

הליש לאינד / הנשמב תיב ירועישל עבק תומישמ
םתטילש תאו םידימלתה לש תימצעה הבישחה תא חתפל תנווכמה הטישב תיב ירועיש
.ך"נתה תארוהב ןמגרב לאימחרי ר"ד לש ותטיש תובקעב .רמוחב

12-13 ןויליג .הנשמב יוסינ ינחבמ
,ד-א םיקרפ אמק אבב תוינשמב ,ךכל ובדנתהש רפס יתבב ךוניחה דרשמ י"ע וכרענ
,שדוקה תועוצקמב בתכב תואטבתהה תלוכי לע דומעל ידכ ,ב"י ,'י ,'ז םיקרפ תבשו
.בתכב הנשמב תורגבה תוניחב תכירע תארקל

39 ןויליג המלש-ןב .א / הנשמב תולאשב תרבגומ המר
."תרבגומ המר"ב דומילל "תואיצמ ולא" קרפל ןולאש

38 ןויליג .המלש-ןב .א / פ"עבשות תארוהב ךרד-ןויצכ ג"לשת תורגבה תוניחב

39 ןויליג המלש-ןב .א / תונבל פ"עבשותב תורגבה תוניחב תארקל
לש תודובע תקידב רואל ,ןחבמל תורעהו יעוצקמה לולסמל הניחב ןולאש ףרוצמ
.תודימלתה

המלש-ןב .א / פ"עבשותב ד"לשת רמגהו תורגבה תוניחב
.תונבל םייעוצקמ רפס יתבב תוניחבב תולאשה חותינ

30 ןויליג .שרוש ריאמ / רנימסב (בחרומ) הנשמב םידומיל תינכת

33-34 ןויליג רשי ךורב ברה / םטשפכ ל"זח תנבה
.'וכו "ןנתימד ןל יוו" :(א"ל תוכרב) ל"זח רמאמ רואיב

50 ןויליג המלש -ןב רזעילא ברה / דומיל לש ינש רוזחמב הנשמ תארוה
.'א הנשמ 'א קרפ תוכרב תכסמב המגודל רועיש

50 ןויליג ץינייר 'ק בקעי ר"ד ברה / הטושפכ הנשמה
.'א הנשמ ,'ב קרפ ,תוכרב תכסמב המגדה ךות הנשמב רועישל הרומה תנכה

89-88 ןויליג ןיילק השמ / היקרפ הנבמ - תיעיבש הנשמ
.'ג קרפ :המגדה תימינפה ותקולחו ןונכת תדיחיכ קרפה תייאר

83 ןויליג .סורג לאכימ / םירוכיב תכסמב 'א קרפ תארוהל העצה

54-53 ןויליג ץשולס 'א יבצ ברה / םינהוכל םינתינה םירוכיבה ילס
.'ח הנשמ 'ג קרפ .םירוכיב תכסמב הז ןיד רוריב

62-61 ןויליג ירורד ןמלז ברה / ללכה דומילל עייסמה ללכה ןמ אצויה
.תבשה ןיינעמ םניאש םינידה תלדבהו תבש תכסמ תוינשמ ןכות חותינ

99 ןויליג קיפ ז"ש ברה / "האיבבו רטשב ףסכב הישודיקב ותבב יאכז באה"
."יאכז" גשומה רוריבל .'ה הנשמ 'ד קרפ תובותכ

99 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / 'ה הנשמ ,א"י קרפ תובותכ תנשמ לש הרואיבל
.ימלשוריב אבוהש השעמ יפ לע חסונה רוזחיש

59 ןויליג הנשמה תארוהל רזע רמוחכ וילכ יאשונו ךורע ןחלושה
.דגיבא םהרבא / "תואיצמ ולא" קרפ יפ לע המגדה

79 ןויליג .גרבנזור ימענ / ט-ז תותיכב "תואיצמ ולא" קרפב ה-א תוינשמ תארוה

94-93 ןויליג ינדה בקעי / "הלא לכ ללכב התייה הלמשה ףא"
.'ה הנשמ 'ב קרפ אעיצמ אבב הנשמב רועיש ךרעמ

51 ןויליג ןמרבליז הירא / "רומחה תא רכושה"
.הטושפכ ('ג הנשמ 'ו קרפ אעיצמ אבב) הנשמה תנבה

81-80 ןויליג יתרפא םייח / 'א הנשמ 'א קרפ ארתב אבבב םינויע
.םירועיש יכרעמל העצה

60 ןויליג .יקסניפמק עשוהי / תובא תכסמב רועיש יכרעמל תועצה

91 ןויליג גרבסולש רזעילא ר"ד / ?דציכה - "םימכחל דעו תיב ךתיב יהי"
.'ד הנשמ 'א קרפ תובא

76-75 ןויליג
.
/ "הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב לכתסה" הנשמה רוריבל
רגצמ ןימינב ברה
'ג קרפו 'א הנשמ 'ב קרפ תובא תכסמ ,לאללהמ ןב איבקע ירבד םע יבר ירבד תאוושה
.'א הנשמ

54-53 ןויליג לאירא 'י / םידעומה תא הזבמה
.א"י הנשמ 'ג קרפ תובא

54-53 ןויליג ץינייר 'ק בקעי ר"ד ברה / הנשמה תארוהב הבישחה חותיפ
.א"מ י"פ םיחספ ;ח"מ ו"פ תוכרב .ו"מ 'ח קרפו .א"י הנשמ ג"פ אעיצמ אבב :המגדה

74-73 ןויליג ובא - ןב דוד ברהו ןייטשנרב 'ח המלש ברה / תיתנשמ הריש
תוינשמ 'ב קרפ ;'ד .'ג .'ב .'א תוינשמ 'א קרפ תוכרב :המגדה .יריש הנבמ תולעב תוינשמ
.'ג .'ב .'א תוינשמ 'ו קרפ ; .ג .ב .'א

100 ןויליג ץרווש הדוהי / הנשמה תריש תארוה
;ה-ד 'א תובא :תומגדה .התמנפהו התארוה לע לקמה ירטמואיג ינרוצ חרואב הנשמה רודיס
.א 'א תובותכ ;ב 'ב ןישודיק ;ז 'א ןישודיק

96 ןויליג קנומ ןתנ ברה / הנשמה תארוהב הפ - לעבש הרותו בתכבש הרות ןיבש רשקה לע
.א 'ח םיאלכ ;אי 'ט אעיצמ אבב ;א 'ח אעיצמ אבב ;ז 'ב אעיצמ אבב :תומגדה

81-80 ןויליג
.
/ לארשי ילודג ייח תרכהו הכלהו הנשמ דומילב םייכוניח תונויסינ
.סנירפ ןבואר ברה

74-73 ןויליג .ירורד ןמלז ברה / ארמגה תייגוס םוכיסל סיסבכ הנשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח