המגודל םירועיש - דומלת

א קלח

49 ןויליג ןייטשנרב המלש םייח ברה / בתכ יבג לע בתכ
.םישרפמה תוטישבו ט"י ףד ןיטג תכסמבו ב"ק ףד תבש תכסמב תויגוסב ןויע

4 ןויליג / יעבר עטנו הלרע יבגל תונליאל הנשה שארכ טבשב ו"ט
לגי עשוהי ברה
הנשה שאר אוה םא ,טבשב ו"ט םוי לש תוכרעה יתשל איבמ םינושארה תוטישב ןויע
.תוטנח 'גל הרותה תשירדכ וא ןמיסכ קר דחוימ םויכ עיפומ וניאש וא ,תונליאל

38 ןויליג ביבש הדוהי / "לוזגה בלול" קרפב ןויעל ןויליג ;הכלה קמע
.רופכ םוי תמחלמ תעב םיסיוגמה רובע בתכנ

9 ןויליג .םירש ןב ר"חש / גכ-אכ הליגמב איגוס דומיל

24 ןויליג דומלתב תימצע הנכהב םיליגרת
.ח"ע ףד ןיטגו ח"פ ףד אמק אבב

33-34 ןויליג ביבר לארשי / אתיירבבו הנשמב תוראהו תורעה
.א קרפ ןישודיק

2 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / ?דציכ - דומלתב ןחבמו הלודג הרזח
טל-הל םיפד ןישודיק תותכסממ תואמגוד .םעוציב תרוצו ןחבמהו הרזחה לש םתובישח
תורכזנה תווצמה לש אתיירואדמ ןתלוחת םוקמו ןמז לע הלבט :טעו .אק םיפד אמק אבבו
.תונושה תוטישה יפל איגוסב
.בוש הספדנ הלבטה

18 ןויליג דלפנייטש הירא יבצ / ארמגב רועישה ןונכתל
.ב"ע ה"נ ףד ,אמק אבב :איגוסה יפל המגדה

19 ןויליג .ץינייר לפוק בקעי / א"ע ,ס ףד אמק אבב - דומלתב תימצע הדובע

14 ןויליג .פ .ש / (.בפ ק"ב) התשודקו םילשורי לש הדוחיי

15 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / דמלנ אלש עטק תנכהל דומלתב העצה
.ב"ע ז"טק ףד אמק אבב תכסמב

2 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / דומלתב עטק תארוה
.א"ע ה"צ ףד אמק-אבב תכסמב הדליו הזזגו לחר לזוגה תייגוסב אמגודל רועיש

26 ןויליג רלשרה השמ ברה / "תורוקמו םינויצ ,םישוריפ טקל"ל העצה
.ןיזחוא םינש קרפ תלחתהל אמגודל טקל רמאמב .םיריעצל הבישיב מ"רלו הרומל דעוימ

2 ןויליג ןמלוצ ןתנ / אמגודל רועיש
,דמועו סופת הזו דמועו סופת הזש רחאמ יכו" :תייגוסב ,ב"ע ה ףד אעיצמ אבב תכסמב
.ינוליח רפס-תיבב 'י התיכב תובושתו תולאש תרוצב ןתינ רועישה "?המל וז העובש

33-34 ןויליג ןייטשדלוג ילתפנ / "םי לש וטוז" תייגוס תארוהל
.ב"כ ףד אעיצמ אבב

32 ןויליג .ןמרוו השמו גרבנזור בקעי / תינרדומה תילכלכה הבשחמהו "בהזה" תייגוס

36-37 ןויליג רופצ השמ / דומלתב עטק תשחמהל אמגוד
.ב"ע ו"ק אעיצמ אבב - "והיישירא המיכ אמייקו ארבדמ יסירא ותאד דע"

16 ןויליג ןהכ רשא ןועמש ברה / הרות לש התארוה
קרפ ,ארתב אבב תכסמל הכרדהו רזע תונויליג םע .ארמג תארוהב תושיגו םיכרד
.'א ,ןיפתושה

26 ןויליג דג-אב ףסוי / אמגוד י"ע רבסה ;רפסה יתבב ארמגה דומיל תטישל
."םיאשונה תטיש"ב 'כ ףד ארתב אבבב איגוס דומיל
29 ןויליג .יאמולש יאגרש :הבוגת

26 ןויליג רבליפ בקעי ברה / דומילה רופישל םיכרד
רזע ןויליג"ל העצה .יאמצע דומילל תלוכיל םיריעצל הבישי דימלת איבהל דציכ
.(ב"ע ב"ל ףד ארתב אבב) אמגוד םע ."ימצע דומילל

33-34 ןויליג דג-אב ףסוי / ןורכיזלו הארוהל תידותמ הטישכ ס"שב םינמיס
"םינמיס"ה תובישחל אמגודכ ,ג"יק-ו ו"מ ,'מ ארתב אבב ,"ןמיס" תייגוסב ןויע
.דומלתה תארוהב

5 ןויליג ןהכ רשא ןועמש ברה / דומלת תארוהב יכוניח ןויסינל םויק - המכחה תשקב
םיגשומ תרהבה :םהבו הרזחלו הנכהל רזע תונויליג תועצמאב םידומילל הקושתה חותיפ
.א"ע ח ףד דע א"ע 'ה ףד ןירדהנס תכסמל אמגוד םע .ןויעלו הרזחל תולאשו

44 ןויליג ,ןירדהנס תכסמב העובקה איגוסה ;הרות רפס תביתכ תוצמ
.םילשורי ברפלמיה ןוכית / ימצע דומילל תורוקמ

41 ןויליג ןייטשנרב .ח .ש ברה / דיזמל בורק גגוש
.די הנשמ ג קרפ תוכמ ארמגה תייגוסב ןויע

14 ןויליג םישדק דומיל ןיינעב ונבל "םייח ץפח"ה לעבמ בתכמ
.גרבדלוג ללה םהרבא ברה י"ע סופדל אבוה

36-37 ןויליג רימא םהרבא / הלכה
.לבב תובישיב (רדאו לולא ישדחב םימכחה ידימלת תפיסא) "הלכ"ה דסומ

27 ןויליג תילארגטניא הטישל םיוק ;הז תא הז םימילשמה םידומלתה
יתרפא .א בקעי / ארמגה דומילב
.תוליבקמ תויגוס תאוושה ידי לע דומלתב תומותס רואיב

27 ןויליג תליג קחצי / ןיד תיב לש ופקת
.ןמזה תוביסנ בקע ןמוצמצו ןידה יתב לש םהיתויוכמס
28 ןויליג .ןידה תיב דמעמ :ץילגיטש בקעי ברה :תובוגת
28 ןויליג .רבחמה תבושת
29 ןויליג .טסילבמיצ םייח ברה :הבוגת
29 ןויליג .רבחמה תבושת

30 ןויליג .רורד בקעי / "תקולחמ" לש הנבמ
."תקולחמ"ה גשומ תא םידימלתל תונקהל דציכ
.
34-33 ןויליג רורד בקעי / איגוסה הנבמ תנבהל - "!?הריתס"
.יללכ ןוכית ידימלתל ."תקולחמ"מ לדבהב "הריתס" גשומה תרבסה

31 ןויליג ף"לא ד"וי / ל"זחכ אלש תונשרפ
אלש הנשמב שוריפ שדחל רתומ םאהו ל"זח שוריפכ אלש קוספ שרפל ונא םיאשר םאה
.?ארמגב והושריפש יפכ
35 ,33-34 ,32 ןויליג .הכלהכ אלשו ל"זחכ אלש תונשרפ :ןמרוק םהרבא :תובוגת
32 ןויליג .ןמוינ הירא
33-34 ןויליג .לאומס ןנחלא
.
27 ןויליג .רשי ךורב ברה / ארמגבש "תועינצבש םיניינע" לע - בישתש המ עדו
29 ןויליג .ליחיבא והילא :הרעה
.
30 ןויליג "הכלה רוריבו הרורב הכלה" לעפמ
רוריב" ףוריצב ,ל"צז קוק ה"יארגה לש ודוסימ ,דומלתה רדס לע הכלהה תנקסמ םוכיס
."ברה זכרמ" תבישי ידמול י"ע ךרענה ,םיקסופבו ס"שב הכלהה קספ תורוקמ - "הכלה
.הכוסו הציב תותכסמ ועיפוה
.
44 ןויליג ינליא יבצו וריפס לאומש 'פורפ / פ"עבשות תארוהב רזעכ ת"ושה תורפס
.ןליא-רב תטיסרבינואב להנתמה "ת"ושה טקייורפ" לע ססובמ

28 ןויליג ץשולס .א יבצ / דומילה ידכ ךות וררבתהש םיאשונ ;םלוכמ רתוי ידימלתמו
ארתב אבב תכסמב הימרי 'ר לש ותישוק ןיינעב .גועו ןוחיס תומחלמב םירכונ ילועיג ןיינעב
.תבשל תיברע תליפתב םיליהתמ ג"כ רומזמ תרימאל רוקמה .ב"ע ג"כ ףד
.
27 ןויליג הדיסח י"שי / תידוהי העדותו תונמא ,השודק
תיב תומד תא םימאותה ,אבכוכ-רב לש ויתועבטמב םינימה תעבראו שדקמה תיב ירויצ לע
.הכלהל םימיאתמו ל"זח ירבדב שדקמה

39 ןויליג הנוע חקפמה - תלאוש הדימלתה
עודמ הלאשב ,ץינייר ק"י ברה פ"עבשות תארוה לע חקפמהו הדימלת ןיב םיבתכמ תפילח
.הזה ןמזב םיגוהנ םניאש תורמל רפסה תיבב ארקיו שמוחו םירוכב תכסמ םידמלנ
.
42 ןויליג .ןיילק יבצ / "עשוהי ינפ" ורפסו ל"ז קלאפ שריה יבצ 'ר ןב עשוהי 'ר

78 ןויליג .יחלמ והימרי ברה/וניצנוש סופדב תוכרב תכסמל י"שר שוריפב תורשי תואחסונ לע

86-85 ןויליג יערדא והילא םיסנ ברה / ?"הליל אהיו ואצי םיבכוכ המכ"
.ב"ע .ה"ל ףד תבש ילבב הל הליבקמהו א"ה .א"פ תוכרב ימלשוריב היגוס רוריבו האוושה
.
66-65 ןויליג רימא 'א ר"ד / םירופיס ינש - יתאוושה רקחמ :"!םתישע - הפי"
.ד"ה .ו"פ ןיבוריע ימלשורי ;ב"ע .ה"ס ףד ןיבוריע

60 ןויליג .רימא 'א ר"ד / היגוס לש התארוה - "אקריפד יהליש"
א"ע .ז"ס ףדו ב"ע .ה"ס ףד ןיבוריע
.
83 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / [?חרפ אביע=] "חרפ אברוע"
.ב"ע ,ד"כק ףד ןילוח תכסמ ;א"ע ,א"כ ףד הציב תכסמ .ס"שב תורכזומה ולא םילמ רואיבל
.
92 ןויליג אחפנ קחצי / רנבש ןמשמ קפתסמ ןידב ש"ארה תטיש
.א"ע ,ב"כ ףד הציב

57-56 ןויליג רטניו ךלמילא ברה / הריבעב האבה הווצמ
.ב"ע ,ט"כ ףד הכוס תכסמב ארמגה יפ לע אשונה רוריב
.
72 ןויליג רטניו ךלמילא ברה / תומוצה תעברא ףקות
.ב"ע ,ח"י ףד הנשה שאר תכסמב ארמגה יפ לע
.
57-56 ןויליג ץשולס 'א יבצ ברה / רוביצ תינעתב םיקש תשיבל
.א"ע ,ז"ט ףד תינעת תכסמב ארמגה יפ לע
.
84 ןויליג .ויז ףסוי / (ב"ע-א"ע ,'ט הליגמ) םיעבשה םוגרתל ל"זח סחי
.
84 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / םיידומלתה תורוקמה לש הכרעה תייעבל
.רחאה ינפ לע דחא ידומלת רוקמ תפדעהב עירכהל יביטקייבוא הדימ הנק תאיצמ
.ב"ע-א"ע ,'ג ףד הגיגח :המגדה

91 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / םילקש תכסמב תילבב היגוס לש היתודלות
.(ז .'ב) םילקש תכסמב ימלשוריה דומלתב תילבב היגוס תעפשה .ב"ע ,ו"צ ףד תומבי
.
81-80 ןויליג ביבר לארשי ברה / ורוזחשו ימרא בינ לש ושובישו ולוגלג
.(ב"ע ,'ב ףד םירדנ) "ינתק יכהו ארסחמ ירוסיחו ןוהב ירייא ישניא תודי ותו" :עטקה רוריב
.תותכסמה ראשב םיהז םייוטיבמ םינושה םירדנ 'סמ םייוטיב
.
77 ןויליג יתרפא 'א בקעי 'פורפ / יברד ארצק
.(א"ע ,א"מ םירדנב רופיסה רואיבל) שודקה ונבר לש ודומיל ךרד לע םירוהרה

אמגודל םירועיש - דומלת ךשמה

ןיתעמש סקדניאל הרזח