ע"בשותו דומלתה תארוה

תימצע הדובע

1 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / ?דציכ - דומלתב םוכיסו הרזח
תאוושה ,טשפב םיקסועה תופסות יעטק דומיל :י"ע תירשפא - הרזחל םייח חור תסנכה
ךרד לע דומעל ,םייתכלה םיללכ טקל ,םיחנומ תרבסה ,איגוסה ךרואל תונושה תוטישה
קספ ירחא בקעמ ,ס"שה ישרפמ לש ףסוא תעצה ,איגוסה לש איירטו אלקשב ארמגה
. .ב,דצ-ב,גצ םיפד ארמק אבב תכסמב "םיצע לזוגה" תייגוס יפל המגדה ,הכלהה

1 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / ?דציכ - דומלתב תימצע הדובע
:דוסי תושירד יתש תושקבתמ הרומהמ .וז המישמב דומעל רבכ היואר תינוניב תישש התיכ
תייגוס יפל המגדה .תולאשה לש תקדקודמו תינדפק הכירעו ,עטקה לש הנוכנ הריחב
.:בס ףד אמק אבב ,שיטפה תחתמ אציש ץג

1 ןויליג ןמגרב לאימחרי ר"ד / דומלתל אובמב - תימצע הדובע תרגסמב - תולאש
יריאמה-יקסבורטסוא השמ ברהל דומלתל אובמ רפסה יפד רדס יפל תולאש 320 לש העצה
.(ח"שת ,"תונמא" תאצוה ,ביבא-לת)

35 ןויליג .ןמגרב לאימחרי ר"ד / םיחנמ םיוק - ארמגב יתריצי ימצע דומילל הכרדה

26 ןויליג ןהכ רשא ןועמש ברה / ארמג דומילב תימצע הדימלל הכרדה
.םיריעצל הבישיב דימלת לש תימצע הדימלל ךרדה רבדב ינורקע ןויד

3 ןויליג ןמדירפ .ב .ח ר"ד / דומלתב תכרדומ תימצע הדובע
,םהב לופיטהו םיישקה דודיב ,הרזחל תורשפא תנתונ איהש ךכב וזכ הדובע לש היתונורתי
ילגרה תינקה ךכל םיצוחנ .שדוח רמוח תנכה ,םינושארבו ס"שב םיליבקמ תומוקמב ןויע
.תינרות הירפסב םידיוצמ דומיל ירדח תנקתהו ,דימלתל םיבוט הדובע

26 ןויליג יחרזא יכדרמ ךורב ברה / הקמעהו ןויעל הכרדה
.םיריעצל הבישי דימלתל דעוימ .דומלתב תויגוס חותינו ןויעב ימצע דומילב הכרדה

17 ןויליג ץינייר לפוק בקעי / דומלתב םויס תדובע
הברדב היל םק :אשונב םיקרפ ישארל אמגוד .םויס תדובע שיגהל םידימלתה דדועל שי
.הינימ

57-56 ןויליג ראיוב לאימחרי ברה / םיידוסי לע תודסומב דומלת תארוהב תונורתפו תויעב
.דומלתה תארוהב תיב ירועיש תויעבו תויללכו תוידותמ תויעב ןורתפ

ןיתעמש סקדניאל הרזח

םידומיל תוינכת
19 ןויליג רגרבניטש ילתפנ / השדח תינכת ונל ובה
.יתדה ןוכיתלו תינוכיתה הבישיל ,ב"י-'ט תותכל דומלתב תינכת תעצה

33-34 ןויליג .גרבנזיא הדוהי / פ"עבש הרותב הארוהה ןונכתל הדעוה ימוכסמ

46-47 ןויליג ץינייר .ק בקעי / פ"עבשותל םירומל הינפ
.תונורחאה םינשב תורגבה תוניחב ינולאשבו םידומילה תוינכתב ולחש םייונישה לע
.םלתשהל םירומה לעו רזע רמוחב שמתשהל ,יוארכ םידימלתה תא ןיכהל שי

79 ןויליג
.
- ד"ממה תודסומב פ"עבשותב םידומילה ןונכתל טקייורפה
גרבנזיא הדוהי ר"ד ברה / ןליא-רב הטיסרבינוא
.סופדב תואצמנ וא רואל ואציש תורבוח לע הריקס

ןיתעמש סקדניאל הרזח