תודהיו םזינימפ

טורניו יבא ר"ד :תאמ

2001 ,תונורחא תועידי תאצוהב

רבחמה תושרבו

אובמ
אצומה תדוקנ :א קרפ
ונוקיתו ורבש ,ןוזחה :ב קרפ
םישנ לש ןתעדו ןתניב ,ןתמכח :ג קרפ