שער שמיני - שער חשבון הנפש

בחשבון האדם עם נפשו לאלוהיםתוכן השער:

הקדמה

פרק א
[חשבון הנפש - ידיעת האדם את חובותיו]

פרק ב
[אם חשבון כל בני אדם שווה]

פרק ג
[שלושים אופני החשבון]
[טובות האלוהים על האדם]
[האדם מאחר להבין את התורה]
[האדם עבד לאלוהים]
[ייחוד הלב לאלוהים]
[התפילה]
[האדם גלוי לפני האלוהים]
[עבודת האלוהים או עבודת היצר?]
[הכרת טובה]
[האדם לא יחיה לעולם]
[מצוות הוכחה]
[בשבח הבדידות]
[מעלות חברת אנשי החסד והתורה]
[תודה על שה' מציל את האדם]
[במה יכול אדם לעבוד את האלוהים?]
[שאיפות למותרות]
[אהבת העולם הזה]
[תגובות לסבל]
[האדם גר בעולם הזה]

פרק ד
[תועלת חשבון הנפש]

פרק ה
[מתי יש לערוך את חשבון הנפש?]

פרק ו
[מנוחת הנפש של המאמין]

הקדמה

וזה פתח השער:
אמר המחבר: מפני שקדם מאמרנו בגדרי התשובה ותנאיה, והיה החשבון עם הנפש אחד מתנאיה, ראיתי לסמוך לה ביאור ענייני החשבון עם הנפש, בעבור מה שיש בו מענייני ההערה לה למה שיש בה תקנתה בשני עולמים.
כמו שאמר דוד עליו השלום (תהלים קיט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך.

וראוי לנו לבאר מדבר החשבון עם הנפש שישה עניינים.

הראשון מה החשבון עם הנפש.
והשני אם חשבון כל בני אדם שווה אם לא.
והשלישי על כמה פנים יהיה חשבון האדם עם נפשו.
והרביעי מה תועלת בחשבון הזה.
והחמישי אם האדם חייב לחשוב עם נפשו תמיד אם לא.
והשישי במה שחייב האדם לסמוך לחשבון מן המעשים:


פרק א


[חשבון הנפש - ידיעת האדם את חובותיו]
אבל החשבון עם הנפש, הוא השתדלות האדם בענייני תורתו ועולמו בינו ובין שכלו, כדי שידע בזה מה שיש לו ומה שיש עליו מן החובות.

וכבר הזהירנו על זה הנביא עליו השלום
באומרו (דברים ד) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוהים וגו'.
ואמר דוד עליו השלום (תהלים לד) טעמו וראו כי טוב ה'.
ואמר (ד"ה א כח) דע את אלוהי אביך ועבדהו.
ואמר (תהלים לב) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין.

ואמר במי שלא הסתכל בענייניו ולא חשב עם נפשו עליהם -
(ישעיה מד) ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה.
ואמר (תהלים עח) לא זכרו את ידו.
ואמר (דברים לב) זכור ימות עולם.
ואמר (תהלים קמג) זכרתי ימים מקדם.
ואמר (איוב לו) אשא דעי למרחוק.


פרק ב


[אם חשבון כל בני אדם שווה]
אבל אם חשבון כל בני אדם שווה אם לא, נאמר כי התשובה בה, שהשתדלות בני אדם בענייני תורתם ועולמם יתחלף כפי התחלפות הכרתם ושכלם וזכות הבנתם, וכל אחד ואחד מהם מצווה לחשוב עם נפשו במה שהוא חייב בו מעבודת הבורא יתעלה, כפי הכרתו בטובות הבורא הכוללות והמיוחדות.
כמו שאמר הכתוב (דברים יא) וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו וגו', כי עיניכם הרואות וגו'.
רוצה לומר, כי טענת הבורא עליכם יותר חזקה ונראית ממה שהיא על בניכם אשר לא ראו את מופתי הבורא כראותכם, מפני שאתם ראיתם אותם בעיניכם, ואתם המיוחדים בטובות הגדולות מבלעדיהם, והניצלים ממכות מצרים וקרח ולא הם, ועל כן חייבים אתם בעבודה עליהם.

וכן נאמר בשאר בני אדם, כי מה שחייבים בו יתחלף כפי התחלפות הכרתם והתחלפות הטובות עליהם. ועל המאמין לחשוב עם נפשו במה שהוא חייב לאלוהים יתברך, וידקדק בדבר בתכלית יכולתו וכפי השגתו ממנו. ומה שיגיע אליו במעשה ישתדל בו ויטרח, ומה שלא יוכל להשיגו במעשה - ישיגהו בידיעה, ויתאווהו בלשונו ויכסוף אליו בלבו.
כמו שכתב דוד עליו השלום (תהלים קיט) אחלי יכונו דרכי לשמור חקיך.
ואמר (שם יט) הנחמדים מזהב ומפז רב וגו'.

והבורא ידינהו לזכות, והוא חייב לצפות לעתות אשר תשיג ידו ויוכל בהם לשלם מה שיתכן לו מחובות הבורא יתברך. ואל ירחיב על עצמו האמתלאות בו, ויזלזל בו, ויניחהו ויתעלם ממנו, פן יהיה נעכר ביום החשבון הגדול.
כמו שכתוב (משלי יג) בז לדבר יחבל לו.


פרק ג


[שלושים אופני החשבון]
אבל על כמה פנים יהיה חשבון האדם עם נפשו לאלוהים יתעלה?
אומר, כי אופני החשבון רבים בעניין הזה.
אך אבאר מהם שלושים פנים, יתבאר מהם מה שהאדם חייב בו לאלוהים כשנותן אותם אל לבו ומקבל על נפשו לחשוב בהם ולזכור אותם תמיד
.

הראשון כשיסתכל האדם בעניין עצמו ויחשוב בתחילת הוויתו, ויציאתו מלא מציאה אל מציאה, והעתקתו מאין ליש, ללא יתרון שקדם לו, אך חסד אלוהים וטובו ונדבתו. ויראה בשכלו כי הוא חשוב בעניינו ונישא במדרגתו ומעולה במתכונתו מן הבהמה והצמח והמוצק -יתחייב להודות לבוראו יתברך.
וימשול בזה משל קרוב:
יעלה במחשבתו, אילו בעת ינקותו השליכתו אמו במסילה, ועבר אדם אחד וראה אותו וחמל עליו ואסף אותו אל ביתו, ונטפל בגידולו עד אשר גדל והשכיל.
היאך היה חייב לרוץ לרצונו, וכל אשר יצווהו בו ויזהירהו ממנו. וכמה הוא חייב לו מן החובות.
וכפי הגנת הבורא עליו והספקתו בכל ענייניו, צריך שיהיה הימשכו אחר עבודתו וקיבולו מצוותו.
וכבר הוכיח הנביא האומה בעניין הזה -
באומרו (דברים לב) הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם וגו'.
ובאר יחזקאל (טו) בפרק ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך.
ושאר העניין.

[טובות האלוהים על האדם]
והשני חשבון האדם עם נפשו בגודל טובות האלוהים עליו, בחיבור גופו והשלמת צורתו ומהותו ותבנית אבריו, והוצאתו מבטן אמו ביכולתו יתברך, והכנת טרפו קודם לזה ואחריו כפי הראוי לו, וכשיעור צורכו חסד מאלוהיו עליו.

ויחשוב בנפשו: אילו היה חסר בתחילת בריאתו מבלי עיניים או ידים או רגלים, ויהיה ביכולת אדם לעשותם לו עד שיהיה גופו שלם בהם, היאך תהיה הודאתו לו ושבחו והימשכו למצוותו והידבקו בעבודתו.
וכפי זה צריך שיימשך אחר בוראו יתברך, אשר תיקן גופו והשלים אבריו כולם בתכלית התיקון והתיכון.
כמו שאמר (איוב י) זכר נא כי כחומר עשיתני וגו', ושאר העניין.
ואמר (תהלים קלט) כי אתה קנית כליותי.
ואמר (שם כב) כי אתה גוחי מבטן:

והשלישי חשבון האדם עם נפשו והסתכלו בגודל טובות האלוהים עליו, במה שהועילו מן השכל וההכרה, עם הרבה מידות טובות וחמודות ונכבדות יש לו בהם יתרון על החיים שאינם מדברים.
כמו שכתוב (איוב לה) מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו.
ויחשוב, אילו היה עירום מן השכל וההכרה, והועילו בהם אדם כמוהו, והכיר יתרון מה שהוא בו על מה שהיה בו, ההיה מספיק לו כל ימי חייו ומידת ימיו להיות מתמיד בהודאתו ושבחו על זה תחת גמולו?!
כל שכן הבורא יתברך, אשר אין קץ לטובותיו עלינו, ולא תכלית לחסדיו עמנו.
כמו שכתוב (תהלים מ) רבות עשית אתה ה' אלוהי וגו'.

והרביעי חשבונו עם נפשו בגודל טובות האלוהים עליו, בהערתו אל מה שיש בו חיותו בשני העולמים בתורה נכבדת נאמנה, להסיר עיוורונו, ולבער סיכלותו, ולהאיר עיניו, ולהקריבו אל רצון אלוהיו. ותודיענו אמיתת בוראו מה שהוא חייב לו, אשר בו תשלם הצלחתו בשני העולמים.
כמו שכתוב (שם יט) תורת ה' תמימה משיבת נפש וגו' פקודי ה' ישרים משמחי לב וגו'.
ויחשוב בנפשו, אלו הייתה נעדרת ממנו אחר שהכיר מעלתה, ואחר כך נזדמן לו אדם שהועילו בה, ההייתה רואה השתדלותו ויכולתו מספיקות להשלים הודאתו ושבחו על זה?!
וכל שכן הבורא המעיר בה והמפיק להבנתה, והעוזר לו עליה, והמעט ממה שאנו חייבים לו מן ההודאה עליה, הוא שנרוץ להידבק בתורתו, ונמהר לקבל מצוותו והזהרתו.
כמו שכתוב (שם קיט) חשתי ולא התמהמהתי וגו'
ואמר (שם) מה אהבתי תורתך
ואמר (שם) מה נמלצו לחכי אמרתך:

[האדם מאחר להבין את התורה]
והחמישי שיחשוב עם נפשו בהתאחרו מהבין ספר תורת האלוהים, ומנוחת נפשו מבלתי עמוד על ענייניו, ואיננו עושה כן בספר שיגיעהו ממלך אם הוא מסופק בהבנתו, מפני הדמות הכתיבה או המילות, או לעומק ענייניו ודקותם והתערבותם וצחות דבריו. אבל היה נותן כל לבו ושכלו בו לעמוד על ענייניו, והיה מצטער צער גדול עד שיבין כוונתו בו.
וכשהוא עושה זה לעמוד על ספר אדם חלש ובן תמותה כמוהו -
כמה הוא חייב לעשות מכפלי זה עד שיבין ספר אלוהיו, אשר הוא חייו והצלתו.
כמו שכתוב (דברים ל) כי הוא חייך ואורך ימיך וגו'.
והיאך התרת לעצמך אחי להתעלם ממנו, ולהסתפק לך ממנו מה שהוא קרוב מעניינו ונגלה מפשוטו, ותקל בזולתו. הלא תראה חסרונך ופחיתותך בדבר הזה.
הלא זה דומה למעשה מי שנאמר בו (דניאל ה) ולאלוהי כספא ודהבא נחשא פרזלא וגו' ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך ליה לא הדרת.

והשישי שיחשוב בנפשו כשהוא מרגיש במידותיו שהן נוטות להמרות הבורא ולהפר בריתו, ויחשוב בנפשו ויעביר על לבו כל מה שהשיג בחושיו משורשי העולם וענפיו, ופשוטו ומורכבו, ועליונו ותחתונו, שכולו עומד בדבר ה' ושומר ברית ה'. האם ראה ממנו דבר יוצא מקשר עבודת האל יתברך, או שממרה דברו ומפר בריתו?

ואילו היינו מעלים במחשבתנו שדבר מהם עבר ברית הבורא לא היה נמצא אדם כלל. למשל, לו אחד היסודות היה עובר ברית הבורא ונשתנה טבעו, או שהארץ סרה מן האמצע, ויצאו מי הים ועברו גבולם וכיסו פני הארץ, ההיה אדם נשאר על פני האדמה?
ויותר נפלא מזה באברי האדם: אילו היו עוברים ברית הבורא באדם, וינוחו אבריו הטבועים על התנועה, או ינועו הנחים מהם, או אם לא היו מגיעים אליו החושים מה שנצטוו להגיע אליו, היה חיבורו נפסד והרכבתו ניתקת, ובטלה הנהגתו.

ואיך לא יתבייש האדם לעבור ברית אלוהיו בעולם שלא עבר ברית אלוהים בו, ובעוזרים שחייבם בעבודתו, וסבל כל עניינו והם אבריו שלא עברו על ברית הבורא בו.
והדמיון הקרוב בזה, למלך שצו כת אחת מעבדיו להעביר אחד משריו נהר גדול בתכלית השמירה, אל מקום ידוע וזמן קצוב.
ואחר כך ציווה המלך לשר, לעשות להם בעניין ההוא ובזמן ההוא דברים ידועים.
וקיימו העבדים בשר מצוות המלך, והתעלם השר ממה שציווהו בו המלך להם.
ואמר לו אחד מן העבדים: השר המתעלם ממצוות המלך, הלא תירא שיעשה אחד ממנו בך כמעשיך, ויעבור מצוות המלך בשמירתך כמו שעברת בנו, ותיפול בנהר הגדול הזה ותמות מיתה רעה?!
חזור מטעותך בתשובה ובקשת המחילה, כי המלך ציווה אותנו שנתעלם משמירתך אם תתעלם ממצוותו עלינו. והקיץ מהתעלמותו וחזר מטעותו.
ואתה אחי חשוב אם עבר אחד מאבריך על מצוות הבורא בך בהשתמשך בו, הלא אתה יודע כי הבורא יתברך התנה בתורתו הנאמנה שיהיה ברשותך ובחפצך כל מה שבעולם אם תעבדהו, ושיעבור על רצונך כשתעבור על דברו.
כמו שהוא מבואר בפרשת אם בחקותי תלכו וזולתה.

[האדם עבד לאלוהים]
והשביעי חשבון האדם עם נפשו לאלוהיו בתנאי העבדות, ושיקבל על עצמו חובות האדנות לבוראו. וכבר זכרנו רובם בשער השלישי מן הספר הזה, ידרשם המבקש שמה.
ויחשוב עם נפשו עליהן בעת שיכיר התמדת חובות הבורא יתברך עליו בהזמינו תועלותיו וחומלו עליו, והספיקו כל הצריך לו מן המזון תדיר, ולא הניחו לנפשו ולחלישות גופו בהנהגות ענייניו, והועילו בחכמה ובשכל ובבינה, ינהיג בהם עניינו וידע חובות אלוהיו עליו.
כמו שאמר דוד עליו השלום (תהלים קיט) עבדך אני הבינני.

וכשיכיר העבד מאדוניו סימני טובותיו העודפות בנפשו וגופו וכל תנועותיו, ושהוא משקיף עליו תמיד ויודע נגלותיו וניסתרותיו, ושומר עליו כל תנועותיו וקושר אותם באסוריו ומושל בהם, וצורת ניסיונו ובחינתו במה שהתיר לו מהשתמש באבריו, והרשהו מהעברת מחשבותיו ביצריו הטובים והרעים, ויחשוב במסורת התורה והערתה על מה שיש בו רצון אלוהיו ומה שיקציפנו עליו - משתמש בכל פינות גופו וכוחות נפשו במה שימצא בו חן בעיני אדוניו, ויקריבהו אליו, ויסיר מסך הסכלות בו מעליו, וילבש כסות המורא והבושת ממנו, ואהבה בו, והחפץ במה שהוא רוצה. ואז יבואו הטובות הגדולות והאורים הגדולים מהאלוהים.
כמו שכתוב (שם פט) ה' באור פניך יהלכון.
ואמר (במדבר ו) יאר ה' פניו אליך ויחנך.

ועיקר הכל בהשלמת תנאי העבדות, ובייחדו אלוהיו באדנות בלב שלם ונאמן. ובזה תהיה אהבתו באלוהיו שלמה, ואהבת אלוהיו בו.
כמו שאמר הכתוב (דברים כו) את ה' האמרת היום וה' האמירך היום.
ואמר (שם) ולתתך עליון.
ואמר (שם כח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך.

והטעם בזה, כי ידוע שגדולת העבד ויקר מעלתו אצל בני אדם, הם כפי גדולת אדוניו בין האדונים, וכפי בחירת האדון בו והקרבתו אותו. ולפי ששם הבורא יתעלה גדול ועליון על כל עליונים אצל כל הגויים.
כמו שכתוב (מלאכי א) כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים.
והיה הקרוב אליו ובכל העמים, והמיוחד בעבודתו מהם - עם בני ישראל. היה בדין שתהיה מעלתנו ותפארתנו על שאר העמים כפי זה.

וטעם 'כי שם ה' נקרא עליך' הוא, שקראנו 'עם ה'' ו'עם אלוהים' ו'כהני ה'' ו'משרתי ה'' ו'עבדי ה'' ו'בני ה' ' והדומה לזה ממילות הסגולה והבחירה. אבל 'ויראו ממך' - הוא לכבוד הבורא ומוראו.
כמו שכתוב (ירמיה י) מי לא יראך מלך הגויים.
וכמו שאמר הכתוב במה שאנו עתידים להגיע אליו מהתקרב אל הבורא והתייחדנו בעבודתו: (ישעיה מד) זה יאמר לה' אני וגו'.
והתחלפות ערכם אצל הבורא כפי התחלפות מעלותם בקרבתם אליו ועובדם אותו.

על כן חשוב עם נפשך על העניין הזה, אחי,
ואל תטה בו אחר יצרך,
ולא תסכים עם תאוותך בהשתמשך במחשבתך ובינתך ושכלך בו,
ותן אל לבך השקפת הבורא יתברך על חשבונך במצפונך,
ותהיה כוונתך בו לשמו,
ותדקדק בו לכבודו יתעלה מבושתך מהשקפתו עליך בו.
כמו שכתוב (תהלים צד) ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל:

[ייחוד הלב לאלוהים]
והשמיני חשבון האדם עם נפשו במה שהוא חייב בו מייחוד לבו לאלוהים יתברך.
וייחוד הלב על שני פנים:
אחד מהם ייחוד הלב בייחוד האל כאשר ביארנו בתחילת הספר הזה.
והשני יחוד הלב בעת שיעשה מאומה ממעשי העולם הבא חובה או רשות, לאלוהים לבדו. כאשר ביארנו בשער החמישי מן הספר הזה.

ומתנאי יחוד האלוהים שלא יהיה לו אלוהים זולתו, ולא ייחס אליו צורה ולא תמונה ולא תכונה ולא תנועה ולא העתקה, ולא תואר מתוארי הגופים, ולא עניין מענייני העצם והמקרה, ויאמין שאין ראשית לקדמותו ולא תכלית למציאותו, וידע שהוא אחד ואין אחד כאחדותו, ולא בורא זולתו, ולא יוצר מבלעדיו, ושאר שמותיו הטובים ומידותיו העליונות.

ומתנאי ייחוד הלב במעשה לאלוהים, שלא יכוון במעשהו אלא לשמו הגדול, לא מאהבה לשבח בני אדם, לא מתקווה להם, ולא מיראה אותם, ולא למשוך תועלת ולדחות נזק בעולמו ובאחריתו.
כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס.

ובחון זה אחי במה שנוהגים בו בני אדם באהבתם. כי האוהב, כשהוא מרגיש מאוהבו שאין לבו שלם עמו, כל שכן האדון מן העבד, יקצוף עליו ולא ירצה במעשהו, אפילו אם ישתדל בו ויהיה שלם וגמור בנראהו, אף על פי שהאדם מצטרך לחברו וצריך לעזרתו.
קל וחומר הבורא יתעלה, שצורך בוראים כולם אליו, ואין לו צורך עליהם ולא תועלת בהם, המשקיף על ליבותם וצפון סודותם, איך נרצה לו מנפשותינו במה שלא נרצה מהם לחברינו ורעינו, עם סכלותם במצפון לבותינו, מהתרמית והאון ומיעוט שלמות לבנו עימהם. וכשמסתכל המבין ממנו בעניין הזה, ייכלם מבושתו מהבורא יתעלה, ויתקן מצפונו, וייחד לבו לאלוהים בייחודו ובעשותו מצווה ממצוותיו ותורה מתורתיו ויעשנה בהשתדלות וחריצות.
כמו שאמר דוד עליו השלום (תהלים קיט) דרך מצוותיך ארוץ וגו'.

והתשיעי חשבון האדם עם נפשו במיני מעשה העבודה, והשתדלותו בהם למחלקותיהם בהשתדלותו במעשי מלכו, כשהוא מטיל עליו מעשה מן המעשים שיהיו בתנועות גופו, ולא יניח מהשתדלותו ויכולתו מאומה שלא ישימהו בו. ואם יהיה ממעשי העיון והמחשבה והעצה, יזמין כל לבו ובינתו ושכלו והכרתו להשתדל בו ולהרגיש אליו. ואם בא לשבחו ולהודות לו על טוב שגמלו, או חסד שעשה עמו, בחרוז או במפורד, או בכתב או בעל פה, לא יניח מצחותו ומליצתו ודרך העברה ומשל ואמת ושקר במה שיתכן לו לספר עליו, שלא יזמנהו ויראהו.

ואילו היה יכול להראותו בכל אבריו ונסתרו ונראהו - היה עושה. ואלו היה יכול להטריח השמים והארץ וכל אשר בהם בהודאתו ושבחו, מחפצו שיגיענו טוב מצפונו לו - היה עושה זה עם חולשת האדם וזעירותו ומהירות כלות ימיו.
וכפי זה ראוי למשכיל שיהיה במעשה עבודת האלוהים יתעלה, כשהוא עושה מהם מאומה.

והוא שכל מעשה שהוא לאלוהים איננו נמלט מאחד משלושה חלקים.

אחד מהם חובות הלבבות בלבד, והם שכווננו לבארם בספר הזה.
והחלק השני בחובות גופות והלבבות יחדיו, כמו התפילה ולמוד התורה והשבח והתהלה לאלוהים ולמוד החכמה, וצוות בטוב והזהיר מן הרע, והדומה לזה.
והחלק השלישי חובות האברים בלבד, אין ללב בהם שום הכנסה, אלא הכוונה לאלוהים בתחילת המעשה. כסוכה ולולב, וציצית ומזוזה, ושמירת השבתות והמועדים והצומות, והדומה לזה ממה שלא יזיק העושה אותם טרוד לבו בזולת מעשהו. ובכגון זה אמרו חז"ל מצוות אינן צריכות כוונה.

אך בחובות הלבבות שהזכרנו בהקדמת ספרנו זה, חייב לפנות לבו ממחשבות העולם וטרדותיו ולייחד לבו ומצפונו לאלוהים לבדו בעת ההיא ולהרחיק מלבו כל דאגות העולם ולייחד לבו בהשתדלות לעשות לאלהים באותה שעה.
כמו שאמרו על אחד מן הפרושים,
שהיה אומר בתפלתו לאלוהים:
אלוהי יגוני בעבורך,
בטל ממני היגונות,
ודאגתי ממך הרחיק מנפשי הדאגות.
ובזה יקבל האלוהים מעשהו וירצהו.

ובכמותם ייתכן מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מצוות צריכות כוונה.

[התפילה]
ואם יתעסק במעשה מחובות הלבבות והאברים יחדיו, בתפילה וכשבח לאלוהים יתברך, יפנה גופו מכל מעשי העולם הזה והעולם הבא, ויפנה לבו מכל המחשבות המטרידות אותו מעניין התפילה אחר שינקה עצמו וירחץ מכל הטינופים והלכלוכים, וירחק מכל ריח רע והדומה לזה, ואחר כך יעלה על לבו אל מי מכווין בתפלתו, ומה מבקש בה, ובמה מדבר לפני בוראו ממילות התפילה וענינה.
ודע כי המילות תהיינה בלשון, והעיון בלב.
והמילות כגוף לתפילה, והעיון כרוח.
וכשיתפלל המתפלל בלשונו,
וליבו טרוד בזולת עניין התפילה,
תהיה תפילתו גוף בלא רוח וקליפה בלא לב,
מפני שגופו נמצא, ולבו בל עמו עת תפלתו.
ובכמוהו אמר הכתוב (ישעיה מט) יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני.
ומשלו זה עוד לעבד שבא אדוניו לביתו,
וציווה אשתו ובני ביתו לכבדו ולעשות כל אודותיו.
והלך לו הוא והתעסק בשמחה ובשחוק,
ונמנע מעבוד אותו בעצמו,
ומהשתדל בכבודו,
ולעשות מה שהיה ראוי לו.
ובני ביתו לא יכלו למלא מקצת מצרכיו,
מפני היותו רחוק מהם.
וקצף עליו אדוניו ולא קבל כבודו ועבודתו,
והשיב הכל בפניו.
וכן המתפלל כשיהיה לבו ומצפונו ריק מעניין התפילה, לא יקבל האל ממנו תפלת אבריו ותנועת לשונו.
הלא תראה מה שאנו אומרים בסוף תפילתנו: יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך וגו'. וכשיהיה האדם חושב בשום דבר מדברי העולם, במותר או באסור, ואחר כך יחתום תפלתו ויאמר 'והגיון לבי לפניך' - הלא זה גנאי גדול שיטען שדבר עם אלוהיו בלבו ובמצפונו, ולבו בל עמו, ושאל ממנו אחר כך לקבל אותה ולרצות בה ממנו.
ודומה הוא למי שנאמר בו (שם נח) כגוי אשר צדקה עשה, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה: ימוד אדם עצמו, ואם יכול לכוון את לבו יתפלל, ואם לאו אל יתפלל.
ואמר רבי אליעזר בשעת פטירתו בכלל מה שציווה בו לתלמידיו: וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים.
ואמר הכתוב (עמוס ד) הכון לקראת אלוהיך ישראל.
ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום.
ואמר (יונה ב) בהתעטף עלי נפשי.
ואמר (איכה ג) נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים.
וראוי לך אחי שתדע,
כי כוונתנו בתפילה אינה
כי אם כלות הנפש אל האלוהים,
וכניעתה לפניו עם רוממותה לבוראה,
ושבחה והודאתה לשמו,
והשלכת כל יהבה עליו.
ולפי שהיה כבד על הנפש לזכור כל זה בלי חיבור וסדר, סדרו רבותינו זיכרונם לברכה העניינים שצריכים להם רוב כתות בני אדם הנראה, חסרונם בהם אל האלוהים, וכניעתם בעבורם, והם ענייני התפילה על סדר ותיקון שתקבל בה הנפש פני בוראה, ולא תבוש בהתנפלה, וייראה ממנה בסדרה מענייני התפילה בליבה הכניעה והשפלות לאלוהים.

ולפי שהייתה מחשבת הלב מתהפכת הרבה, ואין לה קימה למהירות עבור הרהורים על הנפש, היה קשה עליה לסדר ענייני התפילה מעצמה, תקנו אותם רבותינו זיכרונם לברכה במלים מתוקנות, יסדרם האדם בלשונו. מפני שמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר, ונמשכת אל הדיבור, והייתה התפילה מילות ועניינים, והמילות צריכות אל העניין, והעניין אינו צריך אל הדיבור כשאפשר לסדרו בלב כל, הוא עיקר כוונתנו ועליו משען מגמתנו.

הלא תראה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בעת הדחק, בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. והתירו לקצר בענייני התפילה בתפילה קצרה. ואילו היו המילים עיקר התפילה, לא היה מותר לנו לקצרן בשום פנים.

על כן תקן אחי עניין תפילתך בלבך, והשווהו עם דיבורך, וכוון בהם כונה
אחת לאלוהים. ופנה גופך מכל תנועותיך, וקשור חושיך ורעיוניך מהתעסק בדבר מדברי העולם עם התפילה.

הקשה במה שאתה עושה למלכך, כשאתה מתעסק בהודאתו ושבחו וספור טובותיו, עם סכלותו במצפונך, כל שכן הבורא יתעלה, המשקיף על גלוייך ומצפונך ונסתרך ונראך.
ומן התימה שהתפילה אצלך אמונת הבורא ופיקדונו, כי מסר בידך עניינה, ונתנה ברשותך, לא ישקיף עליה זולתו. ואילו תתפלל אותה כמו שציווה הבורא יתברך, יצאת ידי חובת האמונה, ויקבלנה ממך הבורא. ואם לא תהיה נאמן בה בלבך ובלשונך, תהיה בחזקת הקובעים אותו באמונתו.
ואמר הכתוב בהם (דברים לב) כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמן בם.
ואמר באנשי האמונות הנוהגים בהם כמשפטם וכדיניהם (תהלים קא) עיני בנאמני ארץ וגו'.

ואם יעשה מחובות הגופות מאומה, כסוכה וכלולב ושאר מה שזכרנו בחלק הזה, חייב להקדים כוונת הלב לאלוהים קודם שיעשנה, כדי שיהא שורש מעשהו לשמוע מצוות הבורא, לגדלו ולרוממו ולהודות לו, ולשבחו על גודל טובותיו ורוב חסדיו עליו. ויגיע בה אל קץ גבוליה בתחילת המעשה ובאמצעיתו ובסופו יראה מהאל וחפץ במה שיגיע לרצונו וירחיק מקצפו.

כמו שכתב דוד ע"ה (שם מ) לעשות רצונך אלוהי חפצתי.
ויישא נפשו בזה על ההקשה אשר קדמתי בתחילת הפנים האלה מדבר המלך, ויהיה על לבו תמיד, ואז ימצא חריצות מאבריו למעשה העבודה בעז"ה.
כמו שהקדמנו מדברי דוד עליו השלום:
(שם קיט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, חשתי ולא התמהמהתי וגו':

[האדם גלוי לפני האלוהים]
והעשירי חשבון האדם עם נפשו בהשקפת הבורא על נגלהו ונסתרו, ושהוא רואה אותו וזוכר כל מעשיו, ומה שעובר על לבו מן המחשבות הטובות והרעות, ויהיה מפחד תמיד ממנו ומשתדל לתקן נגלהו ונסתרו לאלוהים יתברך.
וימשל בזה,
אילו היה משקיף עליו אדם ושומר תנועותיו תמיד,
הנכון היה לו לעשות דבר מה שימאסהו האדם ההוא השומר עליו?
וכל שכן אם יש לו טובה וחסד עליו, וכל שכן אם הוא אדונו, וכל שכן שיהיה בוראו המשקיף עליו, כמה הוא חייב להיכלם ולהתבושש לפניו, ולהיזהר מהמרותו, ולמהר לעבודתו ולסבב רצונו ואהבתו.

ועוד כי מן הידוע אצלנו, שאנו מתקשטים במבחר מה שנוכל עליו מן המלבושים בצאתנו לקראת מלכינו ושרינו וגדלוי דורנו, מפני שהם משקיפים על גלויינו.
כמו שאמר (אסתר ד) כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק.
ואמר (בראשית מא) וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו.

וכפי זה אנו חייבים להתקשט בעבודת האלוהים בנראנו ובנסתרנו לאלוהים, מפני השקפתו עלינו בשווה תדיר. ואילו היינו מעלים בלבנו כי השקפת המלכים על הנסתר ממצפונינו כהשקפתם על הנראה מגופנו, לא היינו מתעכבים לקשט מצפונינו כרצונם ממנו.

הלא תראה, כי רוב בני אדם אין עילת השתדלותם למוד החכמות וללמדם, אלא להתגדל בהם אצל המלכים בלבד. וכן בהרבה מענייני התורות, כי עם הארץ מצווים על דת מלכם. והאל יתברך יותר ראוי לו, ויותר חובה עלינו להתקשט בעבודתו במצפונים ובלבבות ובאברים להשקפתו עליהם וראותו אותם תמיד, לא יטרידנו דבר מדבר.
כמו שאמר הכתוב (ירמיה יז) אני ה' חוקר לב בוחן כליות.
ואמר (משלי טו) בכל מקום עיני ה' וגו'.
(זכריה ד) עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ.
ואמר הכתוב בעניין היראה מהשקפת הבורא:
(קהלת ה) אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר וגו'.
ואמר (תהלים יד) ה' משמים השקיף על בני אדם.

וכאשר יהיה העניין הזה שב אל רעיון המאמין תמיד, ויחשוב המאמין תדיר עם נפשו עליו, יהיה הבורא יתברך נמצא עמו במצפונו, יראהו בעין שכלו, ויהיה ירא אותו תמיד ומרוממו, ובוחן את מעשיו, וחוקר את פעליו בהנהגת בריותיו המעידות על גדולתו ורוממותו וחכמתו ויכולתו.

וכאשר יתמיד על זה,
יניח הבורא לו מעצבו,
וירגיע לבו מפחדו,
ויפתח לו שערי ידיעתו,
ויגלה לו סודות חכמתו,
וישים עיניו על הדרכתו והנהגתו,
ולא יניחהו לעצמו וליכלתו.
כמו שאמר (שם יג) במזמור ה' רועי לא אחסר עד סופו.

ויהיה במדרגה העליונה ממדרגות החסידים,
ובמעלה הרמה ממעלות הצדיקים,
ויראה מאין עין,
וישמע מבלי אוזן,
וידבר בלי לשון,
וירגיש בעניינים מבלתי חושים,
וישער בהם מבלעדי הקשה,
ולא יאהב דבר זולת זה,
ולא בוחר עניין יותר מעניין ממה שבחר הבורא.
תולה רצונו ברצון הבורא,
ואהבתו באהבתו,
והנאהב אצלו מה שאהוב לו,
והנמאס אליו מה שמאוס לו.
ובכמוהו אמר החכם (משלי ח) אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום.
ואמר (שם) כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה'.

[עבודת האלוהים, או עבודת היצר?]
והאחד עשר חשבון האדם עם נפשו על מה שעבר מימיו, אם התעסק בהם בעבודת אלוהיו או בעבודת יצרו.
וימשל בזה,
כאלו המלך נתן לו ממון להוציאו בפנים מאופני הוצאותיו, והזהירו שלא יוציא ממנו מאומה בזולתם.
והודיעו כי יחשוב אתו עליו בכלות שנתו, ולא ימחול לו ממנו מאומה.
האין מן הזריזות לו שיחשוב עם נפשו בסוף כל חודש וחודש מחודשי השנה לדעת מה שהלך מן הממון, ובמה הוציאו, ויהיה נזהר בשאר הממון ובשאר הזמן קודם שיפגעהו החשבון פתאום, והוא אינו יודע מה שיש לו ומה שיש עליו?
ועל הדמיון הזה, אחי, צריך שתפקוד את נפשך אם תוכל בכל יום מימיך ותחשוב עמה על עבודת האלוהים שהיא חובה עליך בו. ואם התעלמת מזה, במה שעבר מימיך, אין פחות משתחשב עם נפשך במה שנשאר מהם. ואל תדלוק אחר ההעלמה בהעלמה, ותרדוף ההנחה בהנחה. כי אין לפני ה' אלוהיך העלמה ולא הנחה ולא שכחה.
וכבר נאמר כי הימים מגילות, כתבו בהם מה שתחפצו שיזכר לכם.
ואמר (תהלים לב) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין.
ונאמר במי שארך זמן התעלמותו (הושע ז) גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע:

והשנים עשר חשבון האדם עם נפשו בעת המיית לבו וחריצותו על העולם בכל השתדלותו, ותכלית תחבולותיו וסוף יכולתו, ישקול עמה בזותו בענייני אחריתו, ונטותו מעבודת אלוהיו, ואז ימצא מחשבתו בענייני עולמו הרמה שבמחשבות, ותוחלתו בו הרמה שבתוחלות, כי לא יספיק לו ממיני קנייניו מאומה, אך הוא כאש כל אשר תוסיף עצים, היא מוסיפה להבה.

וכל לבו וכוונתו מושכים אליו יומם ולילה, איננו חושב לאוהב אלא מי שיעזרהו עליו, ולא ריע נאמן אלא המישרהו אליו, ויצפה לעתות אצור המסחרים ועתי מכירתם, וצופה ענייני השער וחוקר על יוקר הסחורות וזילותם ועלותם וירידתם בכל קצווי הארץ, ולא יעכבהו מלכת בדרכים הרחוקים חום ולא קור ולא סער הים ולא אורך הדרך במדברות, אך כל זה לתקוותו שיגיע אל תכלית, ואין תכלית לו.

ואפשר שתהיה יגיעתו לריק, ולא יעלה בידו כי אם הצער הארוך והטורח והעמל. ואם הגיע אל קצת מה שקיווה, שמא לא יהי לו ממנו כי אם שמירתו והנהגתו והצנעתו מן הפגעים, עד שיהיה למי שנגזר לו בו:
אם בחייו, כמו שנאמר (ירמיה יז) בחצי ימיו יעזבנו;
או לאחר מותו, כמו שכתוב (תהלים מט) ועזבו לאחרים חילם.

וכבר הזהירנו החכם מן החריצות וההשתדלות להרבות בממון,
כמו שכתוב (משלי כג) אל תיגע להעשיר מבינתך חדל.
וספר מדווה הנמצא בו,
באומרו (שם) התעיף עיניך בו ואיננו וגו'.
והורנו החכם האחר ואישר אותנו על השתדלותנו בעניין המזון והסיפוק בלבד,
באומרו (תהלים קכח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.
וכן שאל החסיד מאלוהיו לתת לו מן המזון די ספוקו, ולהרחיק ממנו העושר המביא אל המותרים, והריש המביא אל אבדת המוסר והתורה,
באומרו (משלי ל) שתים שאלתי מאתך, ראש ועושר אל תתן לי, הטריפני לחם חקי. ושאר העניין.
וכמוהו מצאנו יעקב אבינו עליו השלום, שאל מאלוהיו סיפוקו באומרו (בראשית כח) ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש.

הלא תקיץ אחי, תראה חסרון מה שחרצת עליו, ומהרת אליו להעמיד גופך על עניינו הטבעי, אשר לא תתמיד לך חברתו כי אם זמן מועט, לא ייפרד ממנו צער ולא ימלט מפגע בעוד התחברותך עמו.


אם יישבע - ייחלה;
ואם יירעב - ייחלש;
ואם תלבישנו יותר מצורכו - יקוץ;
ואם תניחנו עירום - מצטער.
ועוד, שהנהגתו בבריאותו וחוליו וחייו ומותו איננה ברצונך ולא ברשותך, כי הכל להנהגת בוראך יתעלה.
ואיה יתרון נפשך על גופך,
ומעלת עולמה על עולמו,
ועלותה מירידתו,
ורוחניותה מגשמותו,
ועמידתה מחליפתו,
וקיומה מהפסדו,
ופשיטותה מהרכבתו,
ודקות עצמה מעוביו,
והבנתה מבהמותו,
וקיבולה המידות הטובות מקיבולו המגונות.

ואם אתה נוהג בחריצות הזאת, וההשתדלות הזאת בתקנת גופך, עם פחיתותו וגנותו, ועם חלישותך מהזיקו והועילו, כמה אתה חייב שתתנהג בו מן החריצות וההשתדלות בתקנת נפשך החשובה, הנשארת לך, אשר צווית להנהיג ענינה ולעיין בתיקוניה בקנות החכמות והבינות?!
כמו שכתב (משלי כג) אמת קנה ואל תמכור.
(שם ד) קנה חכמה קנה בינה.
ואמר (שם טז) קנה חכמה מה טוב מחרוץ.
ואמר (שם יד) כן דעה חכמה לנפשך.
ואמר (שם ט) אם חכמת - חכמת לך, כלומר שהקניינים הרוחניים הם שלך, לא ישלול אותם ממך זולתך, כאשר יקרה בקניינים הגופיים.

ראה אחי מה בין
שני הדברים ומה בין שאר העניינים, ונטה ממותרות עולמך, והשתדל במה שאתה צריך לאחריתך, ואל תאמר ימצאני מה שימצא הכסיל. כי אתה נתבע כפי יתרון הכרתך, ועונשך יותר חזק, והחשבון על התעלמותך יותר מדוקדק.
ואל תסמוך על דבר שאין לך בו זכות, ותנוח דעתך על טענה שהיא עליך ולא לך. והמאמר בהשלמת העניין הזה יארך, ודי לך ממני שהעירותיך אליו והוריתיך עליו, וכפי תבונתך הסתכל דברי והבן רמיזותיי, וחקור עליהם בספר תורת האלוהים.
ודברי רבותינו זיכרונם לברכה יראו לך בירורם, מן הכתוב ומן המושכל ומן המקובל בעזרת האל:

[הכרת טובה]
והשלושה עשר חשבון האדם עם נפשו ביתרון ידיעתו על מעשהו, ותוספת הכרתו על השתדלותו בעבודת הבורא, והגעת יכולתו על מה שהוא משלם מחובות הבורא על טובותיו עליו.
וימשל בזה, אל עבד שנתן לו אדוניו אדמה לזרוע, ונתן הזרע כפי צורכו.
וזרע קצתה והוציא שאר הזרע בצרכיו.
וכאשר פקד אדוניו את האדמה, מצאה בלתי זרועה.
וכששאלו על זה, הודה בקיצורו בעניינה.
וחישב עמו על מה שאמר כי זרע מן הזרע באדמה, ופקד הנזרע ממנה, וחישב על מה שעלה בו עד תכלית, ותבעו בשאר הזרע, וחייבו לפורעו כל מה שהייתה האדמה עושה.
וגדל מדווהו ונכפלה רעתו.
וכן אחי, ראוי לך לחשוב עם נפשך על מה שחננך האלוהים מהבנתך אותו ואת תורתו, ומה שנתן לך מן הכוח והיכולת לפרוע מה שאתה חייב לו. ועשה בזה מה שיצא אל גבול המעשה ממך, ויראה לך כי אתה נתבע בכל זה ובא עליו לידי חשבון. כל שכן עת המשך הטובות אליך מאת הבורא.
וראוי לך להשתדל בכל כחך, ותטרח בכל יכולתך לפורעו, ולהשוות מעשיך לחכמתך, והכרתך עם השתדלותך. והותר כל טורחך לעשות כפי חכמתך. ואל תתנהג במותר עולמך, פן תלאה לשלם חובות תורתך, שהאל יתעלה נתן לאדם מן הכוח כפי צרכו לתורתו ולעולמו. ומי שהוציא ממנו מאומה במותרות, אשר יתכן לעמוד זולתם, יפקדנו בעת הצורך אליו בדברים הצריכים.
ואל תתלה עצמך ב'לו' ו'אולי', ותאמר: לו הגעתי למעלת כך וכך מן הממון והחכמה, הייתי משלם כל מה שאני חייב מן העבודה לבורא יתעלה, והדומה לזה מן הדברים. כי הם דברי כזבים, יתעה מי שיתלה עצמו בהם, ויפול מי שנשען עליהם.
וזאת היא הגדולה שבטעות בעלי המשכון, אשר זכרתי לך בשער הביטחון. הישמר לך פן תיקחנה לטענה לך ולאמתלא, כי אתה בזה ככל חוטא שיטען כזה, וכבר ידעת שאינה מצלת אותו מן העונש.
כמו שכתב שלמה עליו השלום על הגנב (משלי ו) לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב ונמצא ישלם שבעתים.
אף על פי שדחקו נראה, וצרכו הביאו לקחת ממון אחרים, לא יינצל בזה מן העונש ותשלומי כפל, כל שכן שאר החטאים.

על כן שים לך האריכות הזאת לשלל, בעוד שתוכל לפרוע מה שאתה חייב בו לבורא יום יום, ואל תאחר מעשה יומך למחרתך, פן יכבד עליך לפורעו. אם תגיע למחרת ותהיה מאנשיו, וקשה מזה אם יבא קיצך, ותצר עליך האמתלא, ותפסק טענתך.
כי העולם כשוק, שיתקבץ ואחר ייפרד. ומי שסחר והרוויח - שמח; ומי שהפסיד - התחרט.
ועל כן אמר החכם (קהלת יב) וזכור את בוראך בימי בחורותיך וגו'.

והארבעה עשר חשבון האדם עם נפשו בעת אהבתו
ונטות נפשו וכלות רוחו אל כל מי ששוער ממנו שהוא אוהבו כמו כן.
כמו שכתוב (משלי כז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.
וכל שכן אם יהיה האיש ההוא שר או נגיד, ויותר מזה כשיראה ממנו אות על זה מהקרבתו והבטחתו. ושהוא מטיב אליו ועושה עמו חסד לבלי צורך אליו, שלא יטרידנו דבר מאהבתו ולא יניח מיכולתו לנפשו מאומה. אבל יוציאנה כולה במצוותו ועבודתו, ויתנדב בנפשו ובממונו ובניו בגמולו.
וכיון שנעשה זה לגברא חלוש כמונו, כמה אנו חייבים מכפלי זה לבוראנו יתברך, אשר הודיענו הנביא כי הוא אוהב אותנו.
כמו שאמר (דברים ז) לא מרבכם מכל העמים וגו' כי מאהבת ה' אתכם וגו'.
ועם מה שהודיענו בזה, ראינו אותות אהבתו אותנו ועזרתו לנו חדשים גם ישנים, עם הקרבתו והבטחתו לנו בל דור ודור.
כמו שאמר (ויקרא כו) ואף גם זאת וגו'.
ואמר (עזרא ט) כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו.

ומהשלמת העניין הזה, כי מן הידוע אצלנו שמי שהיה רע אבותינו ואבות אבותינו, חייבים אנחנו לזכור לו את האהבה בכבודו ואהבתו.
כמו שאמר החכם (משלי כז) רעך ורע אביך אל תעזוב.
והבורא יתברך מזכיר לנו ברית אבותינו והשגחתו עלינו בעבורם להקים בריתו עימהם,
כמו שאמר (דברים ז) ומשמרו את השבועה, והרבה כזה.


ואנו, כאשר לא תבטח נפשנו עליו ותסמוך על חסדיו, ותנוע לאהבתו ולהידבק בעבודתו, ולפני האלוהים נשפוך שיחנו,
כמה טבענו עבה ועורפנו קשה ואמונתנו מעוטה!
וכמה אנו קשים להימשך אחר האמת!
לא אהבת אבותינו ואבות אבותינו נזכור,
ולא לאהבת הבורא והשגחתו עלינו נגמול,
ולא בעבור הבטחתו והקרבתו לנו נעשה,
ולא לגודל טובתו מאתנו ורוב חסדו עמנו נשמע,
ולא בעבור בריאתו אותנו והנהגתו הטובה לא נבוש.

הקץ, אחי, מן השינה הזאת, וגול מעל לבך את מסך יצרך אשר נסך עליך, עד שהבדיל בינך ובין אור שכלך.
כעכביש אשר יארוג על מאור הבית, וכאשר יתמיד - יעבה ויסתום,
עד שימנע הגעת אור השמש אל הבית.
ובתחילת אריגתו הוא חלוש ודק עד מאוד,
וכל אשר יתמיד הדבר - יחזק ויעבה,
וימנע אור השמש מעבור בו ומהגיע אל הבית.
וכן מעשה היצר בלבבך: יהיה בתחילת עניינו חלוש מאוד, לא ימנעך מראות האמיתיות, ואם תרגיש בו בעת ההיא, ותגלהו מעל לבך, יקל עליך הדבר. ואם תקל בו ותתעלם ממנו, יחזק מעשהו, וימנע אור שכלך ממך, ויקשה לגלותו מעל הכרתך. על כן מהר להציל את נפשך, והער באלוהים לדחותו מעליך, וטרח והשתדל תאור באור החכמה, ותראה אמיתת הדברים בעין לבך.

וכבר משלו קדמונינו עליו השלום מעשה היצר באדם במשלים נחלקים מן הכתוב. באמרו:
(שמואל ב יב) ויבא הלך לאיש העשיר. מתחילה קראו הלך, ואחר כך קראו אורח, ואחר כך קראו איש.
ואמר (תהלים א) אשרי האיש אשר לא הלך וגו' ואחר כך עמד ואחר כך ישב.
והדומה לזה הרבה.
חשוב עם נפשך אחי על זה והדומה לו, והכריח אותה על מה שיש בו הצלתה.
כי כבר אמר החכם במתעלמים מהסתכל (משלי כח) אנשי רע לא יבינו משפט וגו'.