כתב החרם השני נגד לימוד פילוסופיה

רבי שלמה בן אדרת

שו"ת הרשב"א חלק א סימן תטזתקציר:
נוסח החרם שלא ללמוד פילוסופיה לפני גיל 25. לחרם אין הגבלת זמן.

מילות מפתח: חרם על לימוד פילוסופיה

הכתב השני
להעיר כל נכבדי הקהילות על זה
וזה הכתב


החרם נגד לימוד פילוסופיה הוכרז שלוש פעמים, ועורר סערה בעולם היהודי. לטופס זה של החרם, בנוסחו השני, כתב רבי ידעיה הפניני הבדרשי תשובה ארוכה שנשלחה לרשב"א. בתשובתו הוא מצטט קטעים מנוסח החרם, ומתווכח אתם.
כדי לראות את תשובת רבי ידעיה - לחץ כאן


1
מה יוחיל עצור ועצור במלין מי יוכל.
מי ינחמנו מעצבון לבבנו ולא יעמדו לפנינו איתיאל ואוכל.
האם כלכל ודרדר והימן
ירפאו המים הזדונים ונגועי הזמן.
אל מי מקדושים נפנה ומי בדור נאמן.
יביא צרי מגלעד לרגל תמעד ולפצע נאמן.
מקום המשפט ומקום הצדק
שמה ראינו כמה סדקים ואין מחזיק את הבדק.

2
ארץ ארץ ארץ שם יולדו אנשי השם תורת השם בקרבם
חושן המשפט על לבם.
שמה ישבו כסאות למשפט
זרע קדש שופט ונשפט.
ועוד היום כל העדה כלם קדושים
זולתי קצת אנשים קריאי עדה ולמעלתם על העם ראשים.
בניהם אשר יקומו מאחריהם בראו משחית לחבל.
ובחבל נביאים בכינור ונבל יסובבו עיר וירדפו אחרי ההבל.
כדברם רתת חשבו כי נשאו הם בישראל.
ובראש כל חוצות ללא אלהי אמת אמרו אלה אלהיך ישראל.

וזה ימים עוררונו מארץ פרובינס' השרידים
בקנאם את קנאתם לדת משה ויהודים.
כי שם אנשים עושים התורה פלסתר
וחכם יחשב כי ישב לנפיל חומות ודברי תורה סותר.
לחצוב להם בארות בארות נשברים
ומחפאים על דברי תורה ודברי חכמים אשר לא כן דוברים
ודורשים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות משתיהן דברים לא יחיו בהן.

3
ולמרות עיני כבוד כל ישראל פורצים לעיני הכל כל גדרי התורה.
ואף באבותינו הקדושים שלחו לשונם מה שלא עשו עובדי עבודה זרה.
כי יאמרו על אברהם ושרה כי הוא חומר וצורה.
ושנים עשר שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות.
השמע עם מיום התחלק הארץ לגבולות כדבר הרע הזה או הנשמע כמוהו
כי יחזרו הכל לתוהו ובהו.

4
ועוד אומרים המנאצים השם כי כלי הקדש המוקדשים
האורים והתומים הם כלי האצטורלאב אשר יעשו להם אנשים.

הכאלה נמצאו בנים כחשים?
אלה באמת נושכים את העם מן השרפים הנחשים.
וללא תועלת וללא סבה חוטאין בדבה ואומרין
כי ארבעה אשר נלחמו את החמשה
הם ארבעה יסודות וחמשה הרגשים.
נפשותם של אלו יעשו כליל לאשים.

5
ואשר אלה לו וללא תועלת ממשל משלים במקרא
כלו באמת יקלו ויהפכו במצות כלם
להקל מעליהם את עול סבלם.
ושמועותיה' יבהלונו וכל הבאים חדשות ישמיעונו.
והאמת ברחוב כשל
כי יאמרו מקצתם כי כל מה שיש מפרשת בראשית עד מתן תורה הכל משל.
יהיו אלה למשל ולשנינה
ולא יהיה להם משען ומשענה.
ובאמת מראים עצמם שאין להם בפשטי המצות שום אמונה.
וכותבין על לבם ובקירות מזבחותיהם
שאין להם חלק באלהי ישראל ולא בתורה שקבלו בסיני אבותיהם.
וזרים הם מן הנכרים שהם מקיימין בצורתם קצת המצות.
ואלה לא תהיה שארית להם בארץ לעקור את הכל התאוו תאוות.

6
והגורם הגדול הזה אשר אהבו חכמות נכריות צדוניות מואביות
ולספרי היונים עשו כוונים
והתערבו עם שונים.
וילדו להם בנים.
ובנים המקודשים לשמים מלידה ומבטן
יעתיקום משדים ללמדם ספר ולשון כשדים.
תחת היותם משכימין לתורת בית רבם כדת היהודים.
והנער היולד על ברכי חכמות הטבע
ויראה ראיות ארסטו עליו שבע
באמת יאמין בו ויכפור בעיקר.
ואם נשיב אליו כל שכן דפקר.

רק שלומדים התורה ולבם לא נכון לפנים ויהפכוה לשבעים פנים.
כי כה אמר אחד מחכמיהם אשר יחשב ראש לראשי מטותיהם.
לימוד התורה טוב להתערב בה בינות אנשי' וטוב הדבר.
אך בלא חכמת היונים ההוא יקרא פרא למוד מדבר.
לומדי התורה חכמות מה להם שהם בהמה המה להם.

7
על כן יבושו כי יספרו וידרושו יאמרו בפיהם
ויורו באצבע שאי אפשר לשנות את הטבע.
ובזה יודיעו לכל שאינם מאמינים בחידוש העולם
ולא במופתים שבאו בתורה כולם.
הן אלה קצות דרכיהם
ולו נספר כמו שאר דבריהם ומעשיהם לא יספיק הדיו.
על כן דרשנו כאן דיו כי כמעט יסובבו להשכיח את עם ה' שמו.
מארצו יצאו ולא יכירם חס ושלום מקומו

כורתי ברית לה' ובשם ישראל יכנו.
הלזאת לא יחם לבבם היחתו אש בחיקנו
ולא ישרוף כליותנו שביבם?
העל זאת ישאו אוהבי התורה פנים אל אחיהם ואל קרובם.
האם גמר אומר האפס מוסר.
ואם האומר אל בני כי יאמרו אלה לעינינו תחזור התורה לסיני.
ואנחנו כי ראינו אש נשקה
יראנו פן תצא אש ומצאה קוצים
איש נפשו רקה והוא לא ידע ולקה.
וחס ושלום תעשה הארץ בוקה ומבוקה ומבולקה.
וכראותנו הדור מתקלקל ושומעים להקל.
ועשינו גדר וחזקנו את החומה לתורתנו השלמה.
ואם לא עשינו עתה לכרם ה' צבאות מחיצה גמורה
נטלנו שיבא מכשורה והחרמנו בחרם גמור
כאשר תראו רשום בכתב אמת
בספר הברית אשר כרתנו לאלוהינו.
שלא ילמדו ושלא ילמדו אותן החכמות
עד שיהיו הלומד והמלמד בן עשרים וחמש שנה
ואחר שימלא כריסו מעדני התורה.
לא יסירה מגבירה
ואשר מנעוריו יעדנה
גם כי יזקין לא יסור ממנה.
ואך אמנם לא יצאנו ידי חובה עד נרדפם עד חובה ונסיר השיקוצים מבין שיניהם.
והספרים ההם אשר עשו ישרפו בשבת לעיניהם.
וזה כמשלש שנים חתרנו להוציא רצוננו אל הכוונה.
וחון הרבינו בבקשה במטו ובנא להשיב עטרת התורה לישנה על מכונה.
ולא תהיה היונה בחרב פותה אין לב ומחר נהיה עלובים מפי עולב.
ולא נכנסו דברינו באוזניהם אך הקשו עוד את דבריהם
הבאים עלינו לכוח ידיהם בכתבם ובלשונותיהם.
ואנחנו לא חדלנו מכתוב אליהם.
וקהילות רבות גדולות קשות אשר בגבולות ההם כתבו לשם ידיהם.
ואמרו להחרים ולנדות ויחכמו אחרינו בחפץ כפיהם
כאשר תראו מפי טופסי ספריהם.
ואתם אילי הצדק אם טוב הדבר בעיניכם.
כי לא טוב הדבר אשר הם עושים ולא טובה השמועה מעבירים עם ה'
וחלילה פן יחלק העם לשנים
ויתחלל על ידיהם חס ושלום שם שמים.
כי זאת באמת לאמור להם חובה על כל ישראל.
ולנו בזה עד נאמן את אשר עשו ישראל
כאשר בנו בני גד ובני ראובן את המזבח מעבר לירדן.
הלא הם חשו לקרוא לצבא על ספק המחשבה.
אף ישחיתו אלה לעין כל את כל האשכול.
וחס ושלום אם נהיה בהסתירנו פנים לשמועה הרעה
בכלל מה שהאשים הנביא שם עמדו לא תשיגם מלחמה בגבעה.
אתם הרי ישראל פריכם תישאו לעד עם אלוהי אברהם תנו עיניכם בבירה
פן תהרוס איוולתם גדר התורה.
ונהיה לאגודה אחת כי כולנו בני איש אחד אנחנו.
ואנחנו ואבותינו בכמה בריתות תורות אמת בכתב ובעל פה על ידי אדון הנביאים קבלנו.
ואיך נעשה בנפשנו שקר ונפתח לבבנו אחרי מומי היונית לבקר.
ואשר עיניהם הולכות לפניהם איך ילכו ופניהם אחורנית וישאו את המדינית.
קומו השרים משחו מגן וה' אלוהיכם בעדכם ובעד בתיכם יגן.
כן נאמן בעל מלאכתכם ישלם שכר לפעולתכם.

שלמה ב"ר אברהם.

שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן אדרת
יצחק ב"ר יוסף בן ישי ישב.
משה הלוי ב"ר יצחק הלוי זלה"ה.
שאלתיאל ב"ר שמואל זלה"ה.
שלמה ב"ר משה זלה"ה חן.
יעקב ב"ר חסדאי זלה"ה.
זרחיה ב"ר ששת זלה"ה ב"ר שאלתיאל ז"ל.
יצחק ב"ר משלם זלה"ה.
מכיר ב"ר ששת תמך חן.
יהודה הלוי ב"ר אברהם זלה"ה.
אברהם ב"ר שמואל ב"ר יהודה קאף.
יצחק ב"ר שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן אדרת.
מכיר הלוי בר ששת תמך הלוי.
שאלתיאל ב"ר יצחק ב"ר משה ז"ל חן.
יצחק ב"ר שלמה ב"ר מנחם ז"ל.
משלם ב"ר יצחק ב"ר משלם זלה"ה.
שמואל הלוי ב"ר יצחק הלוי ז"ל.
אבון ב"ר אברהם ז"ל.
יהודה הלוי ב"ר חסדאי בן חסדאי זלה"ה.
ששת ב"ר שאלתיאל ב"ר יצחק זלה"ה
ששת ב"ר ראובן תוי.
יעקב ב"ר שאלתיאל זלה"ה.
עזרא ב"ר ששת זלה"ה.
יוסף ב"ר בנבנשת ז"ל.
יצחק ב"ר שמואל ב"ר יהודה קאף תמך.
ראובן ב"ר ברזילי ז"ל בן שאלתיאל.
משלם ב"ר שמואל הכהן בן ארדוט.
אבא מרי ב"ר יצחק ב"ר משלם ז"ל.
שלמה ב"ר יהודה זלה"ה.
אבא מרי ב"ר חנוך ז"ל.
יהודה ב"ר ישועה תמ"ך.
אברהם ב"ר נתן זלה"ה.
יצחק ב"ר יהודה ב"ר שמואל קאף.
דוד ב"ר מנחם זלה"ה.
אברהם ב"ר יצחק קאף ז"ל.
עזיאל ב"ר שלמה זלה"ה.