םישנ לש דסח תולימג

תכרעמ ןכו .הליהק לכב תויוצמ הקדצ תופוק .םידסח-ילמוגכ םיעודי לארשי
,הרוסמ וז הרזע .םיקקזנלו תודלויל ,םילוחלו םינקזל הרישי הרזע לש הבחר
.הליהקבש םישנה ידיב ,ללכ ךרדב

- דסחה תולועפ לע ךל רפסתש ,תרגובמ הנכש וא הדידי ,החפשמ תב ינייאר .א
התוא ינימזה - רבדה ירשפא םא .הלדג הב הליהקב - דסוממה וא ישיאה _
.דסחה רופיס תא רפסל ,התיכל _

.ךתביבסב תישענה דסח תוליעפ לע ירפסו יניינעתה .ב

ךניה "םיח"מג" וליא .דסח תיישע לש הפנע תכרעמ םה םהינימל םיח"מגה .ג
?םהירוחאמ דמוע ימ ?םתוליעפ המ ?הריכמ _

לעו םהילע ירפס ?םיישקב תואצמנה תוחפשמל הרזע ילעפמ ךתביבסב שי םאה .ד
.םהב םישנה דיקפת _

דסחה תליגמב דסח תולימג
."םידסח ילמוגל בוט רכש המכ דמלל" הבתכנ יכ ,שרדמה רמוא "תור" תליגמ לע
המשב יורק ,"םידסח ילמוגל בוט רכש המכ" דמלמה רפסהש ,הרקמה די הז ןיא
.דסחה תליגמ איה תור תליגמ .דסח תלמוג ,השא לש
.התשעש דסחה ישעמ לעו ,תור לש התומד לע םוכיס תדובע יניכה

שמוחל דומצב םג םאצמל ילכות) .םינשרפה ירבדו "תור" תליגמ :הדובעל תורוקמ
.ךרכב עושוהי / "תוכלמ לש המא" .ינועמש טוקלי .הבר תור - הבר שרדמ ("רבדמב"
ןויאר - חפאק תינברה לש דסחה תולימג
ןייארל ונשקבשכ ,חפאק תינברה ונל הרמא - "12 רפסמ דול בוחר"
.תלהנמ איהש דסחה לעפמ לע התוא
תקיתע רצחב ,םילשורי זכרמבש "םיחא-תלחנ" תירויצה הנוכשב
- ךא .חפאק תינברה - םשהו ראותה תא אשונה ,טלש ונשפיח ןימוי
תחאב ונשקנו ונזעה .ונבשח - תרתתסמ איה וליאכ .המואמ
.םינפ רואמב ונל החתפ תינכייחו הנטק תומד .תותלדה
?חפאק תינברה -
ףרוח םוי הז היה .התיבל סנכיהל ונתוא הנימזהו הבישה ,ןכ ,ןכ -
,רדס .תיבה ןמו תומדהמ הנרק תומימח ךא .רקו םושג ,ימלשורי
הקשמ סוכב דבכתהל ונבריסשכ .הניפ לכמ וטבינ תועינצו ןויקינ
:תינברה ונינפב הנעט ,םח
,םתא וכרבת ךכ ?םח הקשמ םכל גוזמל יתשקבל ונעת אלש ,עודמ -
...ונחחושו ,וניתש ונכרב ...ברסל דוע ונלוכי אל ...תיבה ךרבתיו
?לחה הז לכ יתמ .הלש םיברה דסחה ישעמב העודי תינברה - .ש
יתייה ,ןמיתבש אענצב ,םינש 6 תבכ הנטק הדלי יתויהב - .ת
ובצינ םילס השולש .םיכרצנל לכאמ ירבד ישיש םוי ידמ תקלחמ
האמח ידכ ימא הניכה לס לכב .תבש ברע לש ורקובב תיבה חתפב
,ינאו ייתויחא יתש .ףסכ רורצ םגו תופוע - תיב תרצות - תותיפו
- תלדה לע השיקמ יתייה .ונל הרסמ אמאש תובותכל תואצוי ונייה
,?"םש ימ" ןמית תפשב ולאששכו - הלוענ התייה אל םעפ ףאש
.יתרהימו םיכרצמה תא יתחנה .רצ חתפ יתחתפו ,י-נ-א :יתובישה
ךכ .רתסב ןתמ הז היהיש ידכ ,םוקמה תא בוזעל יתרהימ ,ןכ
.דסח-ישעמל תודלימ ונתוא וליגרה
המו .דסח-תיישעל ינושארה ךוניחה .הלחתהה התייה וז - .ש
.האלה
עודיה ,חפאק ברה - היחיש ילעב םע יתרג ,ץראל יתעגהשכ - .ת
תיבב יתדבע .םימי םתוא לש הנטקה ביבא לתב -םיינרותה וירפסב
:ימא יל הרמא םימיה דחאב .יל היהש המקר תודובעל הכאלמ
םימשמ ומכו .םיכרצנלו םוי-יישקל עייסל יליחתתש העשה העיגה
,ביבא-לת לש היתונוכשמ תחאב ןמז ותואב יתרבע ,שארמ םואתבו
,החונזו הבוזע התייהש ,השיאה לא יתעגה .השיא תוקעז יתעמשו
,םנמאו .םחל הל איבאש יתחטבהו התוא יתעגרה .הרזעל הקעצו
לס תא יתאשנ בוש .האלמ החוראב לס יתשדגו יתיבל יתרהימ
,ילשמ וישכעו ,לארשי ץראב ,הפ היה הז םעפה ךא ,ךרצנל ןוזמה
התואל םיקולא ךאלמכ יתייה ...ילש הלוכש הווצמכו יתמזויב
תצחור יתייה ןכו ,םויו םוי לכב הנוזמ תא הל יתאבה זאמ ...השיא
...המלועל הכלהש דע הב יתלפיט םינש 5 .תיבה תא הקנמו התוא
?ביבא-לתב ןוזמה לסל ןמיתבש אענצב ןוזמה לס ןיב רשק שיה - .ש
החפשמב דסח .תודלימ ,תיבה ןמ ךוניח והז דסח תיישע .ןכ - .ת
.הריעצה הדליל אמגודה םה הליהקב דסחו
ךוניחל ושידקה ןמית-תדעב יכ ,רמול ןוכנ הז היהיה - .ש
?תבה ךוניחב יזכרמ םוקמ דסח-תולימגל

הכישממ איה ןאכמ ...המכסה לש ךויחב השאר תא תענענמ תינברה
"דסחה תרשרש" ,דסחל דסחמ ,םילשוריל ביבא-לתמ תגלדמו
:תכראתמו תכלוה

תקלד לשב םילוח-תיבב הזפשוא השיאה .םינקז גוז ונתנוכשב -
לע םימ ומצעל םמחל הסינ ,לדה ותיבב דבל ראשנש לעבה .תואיר
יתלצינ .םילוחה תיבב אוה ףא זפשואו ,תושק הווכנ ,סומירפ יבג
,הכאלמ ילעב יתרכש ,בולעה םרדחמ גוזה ינב תורדעיה תא
השיאה המילחהשכ .הרידה תא וצפישו ןוחבטמו םימ זרב וניקתהש
...ילש תיבה אל הז ,ילש תיבה אל הז :הארק ,התיבל הרזחו

- הביסה .םהירוה ידי לע ומרחוה אשניהל וצרש ,הרוחבו רוחב -
והארמ םג .ותיבב ול וקינעהש ,יתדה ךוניחהמ ירמגל קחר רוחבה
חפאק תינברהש ,ונעמש .תונפל ימל ונל ןיא" ...ךכ לע ודיעה ושובלו
תינברה .תשיובמו העונצ הרענ ודצלו רמא ךכ ..."ונאב זא ,תרזוע
,תלבוקמו תרדוסמ העפוהב םימי המכ רובעכ רוזחל ותוא הענכש
וילע העיפשה םעונ יכרדבו טא טא .התלוכי לכב ול רוזעת זאו
דוגיבב ,הלכלכב םהל העייסו וייח תוחרוא תאו ותעפוה תא תונשל
,דבוע רוחבה - קופיסב תינברה תרפסמ - םויכ .ןיאושינבו
םה הלא" ,םידלי תכורב החפשמ גוזלו ודחאתהו ורזח תוחפשמה
.תינברה תמייסמ ..."ידכנ

תינברה תקלחמ - םירחאה םיגחה יברעב םגו - חספה גח תארקל -
- "ןורחאה חספה תכרעב וללכנ םיכרצמ 8" .ןיפכד לכל ןוזמ יכרצמ
,םיגדו תופוע ,רכוסו ןמש ,ןייו תוצמ :הנומו ,תינברה תנייצמ
םיגגוחו םינענו םיקפדתמ םישנא תואמ ,תואמ .םידקשו םיזוגא
.ולוכ לארשי םע םע "רדסה ליל" תא
תא תינברה תחבשמ ,וז הפנע תוליעפ תעצבתמ ןכיה ,םישקמ ונאשכ
םיינש .םירדח 4 תב הריד התושרל דימעהש ,"תינמיתה הדעה דעו"
דבלמש ,דסחה תולועפ תועצבתמ וב ,םלואל ודחוא םירדחהמ
תוחמש ,גח תוביסמ ,םירועיש תוללוכ םיכרצמה תקולח
.םידגב תקולחו ןוימ ,ףוסיא ,תלוכי ירסחל תויתחפשמ
.חפאק תינברה - תחא השיא תחצנמ הלא לכ לע
לע "םילשורי ריקי" ראותב התכז תינברהש ,םיריכזמ ונאשכ
רודזורפל ונתוא הכילומו ונידי תא תלטונ איה ,הלש דסחה תולועפ
.םייטרפו םיירוביצ םיפוגמ הרקוה תודועת תויולת םש .התרידב
...דסח הלוכ לכש ,םילשורי תריקי ,ןכא
:הווצמה-תב לש תיתובדנתה תוליעפ
יפיסות דסח תוליעפ וזיא - תורגובה לא םויה ךפרטצהב ,הווצמה-תב ,תאו
?תיתתיכ וא תיתצובק ,תישיא תוליעפ ?הכוראה המישרל
?ןכיה

?הליהקב וא הרבחב ,התיכב ,החפשמב ,תיבב -

תונב - הווצמ-תב ירועיש תרגסמב - 'ו התכ תודימלת וצמיא הפיח ריעב רפס תיבב -
וניכה ,תועבצאה תפש תא ודמל ןה .םימליא םישרחל רפס-תיבמ ליבקמ ליגב
תכסמב תועיפומ ןהשכ ,תונבה תוצובק יתשל תפתושמ הווצמ-תב תגיגח
...תועבצאה תפשב ,"הווצמ-תב" אשונה לע תילוק-רוא

תובא-תיב יריידמ המכב לפטל הווצמה תונבמ הצובק הבדנתה הנומש-תירקב -
עמש אל ולוק תאו תרחא ריעב רגה ,ונבל ןפלטל ועייס םישישקה דחאל .ךומס
רוקמ תואופקה הידיל תופפכ ,התשקב יפ לעו הפסכב ,ונק תוריידה תחאל .ןמזמ
וחלש םירופבו םינימה תעבשמ תוריפ תיבה יריידל ואיבה טבשב ו"טב .ףרוחה
.םביל תא וחמישו ,תונמ םהל

"הצמיא" הווצמה תונבמ תחא לכ .תכל קיחרה אל תג-תירקבש רפסה תיב -
םייתשה .ידומיל וא יתרבח ,ישפנ - והשלכ עויסל הקוקזה ,רפסה-תיבמ הדימלת
התייה הווצמה-תבו התרבח לש התיבב תחא תוחראתמ ,וז םע וז תוחחושמ ויה
"תורבחה"מ ונהנ םייתשה .תיבה ירועיש תנכהב היחופיט תבל תעייסמ
...תדחוימה

,חומ עוגפ דלי הלש ,החפשמל עייסל הסייגתה םילשורי רודזורפמ תונב תצובק -
ידי לע וחנוה תונבה .םידחוימ היפרטויזיפ יליגרתל םויב םימעפ רפסמ קוקזה
םע לגרתל - הרותב תחא לכ - תונבה ובצייתה תונמאנבו תיחמומ תיטסיפרטויזיפ
םעפ ףא ךא ,היתורבחמ תחא םע הפילחה איה ,עיפוהל ןהמ תחאמ ענמנשכ .דליה
..."תויכאלמ" תונבל וארק םירוהה .דליל שורדה לוגרתה לע ורתיוו אל

,החפשמב דסח תונב לש דסחה תכסמב ,םיידיה בחר ,םיה ןמ הפיט קר יהוז
.הליהקבו הרבחב

- ןכיניב ונוד
?ןכל שי דסח תויוליעפל תועצהו תונויער וליא
תוליעפב ןתרחב םאה .רתויב ןכל תיארנ תוליעפ וזיא וררב ,תועצה תמישר וניכה
?תיתצובק וא תישיא
,םימשר וב ימשר .תיתובדנתהה ךתוליעפל דחוימ ןמוי וא סקנפ ,תרבחמ ישידקה
.ךתוליעפל םיוולתמה תובשחמו תושוחת ,תויווח

יד ןיא .התופיצרבו התויכשמהב אוה דסחה תוליעפ לש התובישחו הכרע !ירכז
םיכלהמה ירשא .ךוראו ךשוממ אוה דסחה ביתנ .ונרמגו דסח .ימעפ-דח דסחב
...וכרואל

..."םידסח תולימג ...:רועיש םהל ןיאש םירבד ולא"
.('א הנשמ ,'א קרפ ,האפ תכסמ הנשמ)

תבה תועינצ

?יהמ ,תועינצ
?תועינצ יהמ :חוכיוו ררועתה 'ו התכ תודימלתמ המכ ןיב
:חוכיווה ןמ םידהל ןיזאנ הבה
.םדאה תא דחיימה ,דובכ לש שובל איה תועינצ -
.הכלהה יללכ יפ לע שובל איה תועינצ ,יתעדל -
...עונצ היהי אל הארמה ןכ יפ לע ףאו הכלהה יפל שבלתהל רשפא -
,ינקעצ שובל תושובל תוארנ ןהו ,ןידכו תדכ תושובלה ,תורענ םיאור םימעפל ,ןכ -
...עונצ אלו ינתוואר
תורקשמו ןורג תויוטנ הנכלתו" !?ןויצ תונב לע ך"נ ירועישב ונדמלש המ תורכוז -
ךא ,תועינצב תושובל ןתוא האור ינא ינוימדב .('ג והיעשי) "ףופטו ךולה ,םייניע
...הריתי תוינלוקבו תועונתב ,ןהלש הכילהה תרוצב בל-תמושת תוררועמ
,הכילהבו רובידב :לכב תאטבתמ תועינצ .שובלה תרוצ קר אל וז תועינצ יכ -
.לכב ,טוהירבו רוידב ,חוריאבו הליכאב
ןוניצל ןגזמ התיבב הניקתה אלש ,קיעמו םח רוזיאב הרגה ,החפשמ הריכמ ינא -
...תועינצב תויחל ךירצ :קומינב הרידה
.טעומב תוקפתסה אלא ,תועינצ אל וזש ,תבשוח ינא -
.תועינצ לש האצות איה טעומב תוקפתסה -
בשוחש ימ םג שיו .רוסאו רתומ לש יתכלה גשומ איה תועינצ ,יתעדל !אל -
תועינצ ('ג ןמיס ,הכלה רואיב ,הרורב הנשמ) ,"אתיירואדמ הווצמ" איה תועינצש
.תחבושמו הבוט הדימ איה טעומב תוקפתסהו ,יתכלה גשומ ,אופא ,איה
הדובעה יכרוצלו ותדובע םוקממ לביקש ,והשימ הריכמ ינא !עומשל ואלפתת -
תוחפ בכרב תינוכמה תא רימהל שקיב אוה .תראופמו תללכושמ ,השידח תינוכמ
.םינכשה לש םהיניע תא ךושמל אלש ידכ ,ינתוואר
.םירחאב תורגתהל אלש ידכ :תועינצ ,יתעדל ,וז ,ןכ -
אל ידכ ,םג לבא .הריתי בל תמושת ררועל אל ,טלבתהל אלש - תועינצ ,ןוכנ -
.תורחתו האנק ררועל
...תינוכמב ףאו םירוגמב ,הארמב ,רובידב ,שובלב רומא הז לכו -

הדובע

.ליעל ועבוהש ,תונושה תועדב ןכיניב ונוד .א
.יקמנ ?המיכסמ ךניה ןהמ וליאל וא וזיאל .ב
?ךתוא וממוק תועדהמ וליא וא וזיא .ג
.ךתרבחמב ימשר ?"תועינצ" גשומל ךלשמ הרדגה ךל שיה .ד
.הילע ירפס ?תועינצב תינייטצמה ,השיא הריכמ תא םאה .ה

:תבה תועינצ
?המוד רבדה המל לשמ
הרמוש ךלמה היהו .הבוהאו הביבח ,הדיחיו תחא תב ול התייהש ,ךלמל לשמ
תנמוא ;תעדו המכח התוא הדמיל תחבושמ הרומ .הקנפמו החפטמ ,הרמשמו
,החורא לכב הילכאמל הגאד תדחוימ תלשבמ ;היתוכילה תא החפיט הסונמ
הלדגשמ .הפיטקו ישמ יגיראמ תורודהה היתולמש תא הרפת תיחמומ תרפותו
לא הפוצו הרדח ןולחב התייה תבצינ .הליג תונב ,תורבח לא השפנ האצי תבה
.באכו רעצ הבילבו ריע לש הבוחרב תועשעתשמה ,תורענ
,חותפה בוחרב תוכלהמ .הנישעת הנצפחת רשא לככ - הבלב הבשח - ןהירשא -
ישפוח ןרובידו לילקו טושפ ןשובל ,הנכלהת רשא לכבו ,ןשפנ הבאתש לככ תולכוא
...ינחרצו ינחווצ תצקמב יכ ףא ,ררחושמו
:תאז ףאו הירוהרה ויה הכ
הכ רודהה ישובל ,הישפוח בוחרב ךלהל לכוא אל ,הצראש ןאל אצא אל - ינאו -
...ךלמ-תב תויהל השק ,השק ...הקודבו הלוקש יפמ תאצויה הלימ לכו ילע דיבכמ
:היבא לא התנפו זוע ךלמה-תב הרזא םימיה דחאב
ומכ תויהל ,יליג תונב ןיב תוהשל ישפנ הקשח .יל ןיא תוחאו חא ,יכלמ יבא -
,ןלכאמב ,ןתוגהנתהב תוישפוחו תוררחושמ - ירדח ןולחמ תטבמ ינא ןהב תורענה
...בוחרה לא ,ןהילא דראו יל ןת .ןשובלבו ןרובידב
:בישהו תשעתה דימ ךא ,עגרל םהדנ בהואה באה
תא הנוש יכ ,תעדיה !?תא ךלמ-תב יכ תעדיה ,ךא .יל תא הדיחי ,הבוהאה יתב -
תממורמ ,תדחוימ ,הנוש ךתוארל ךילא תואושנ לכ יניע יכ ,תעדיה !?הרענ לכמ
והז - ךדובכו :ףיסוהו ,ךלמה רמא - ךדובכ והז - ךדוחיי !?תב לכמ תדבכנו
...ידובכ
:השחלו היניע הליפשה ךלמה-תב
...תדבכנו הממורמ ,תדחוימ ,הנוש .ינא ךלמ תב ,ןכ -


- לשמנה
?באה אוה ימ
?הבוהאהו הדיחיה תבה איה ימ
?בוחרב תועשעתשמה ,תונבה ןה ימ
?היתולמשו הילכאמ ,היתוכילה ,הידומיל תא ןווכמה ימ
.תרתוכ ול ינתו ךתרבחמב לשמנה תא ימשר
.(ד"י קוספ ,ה"מ קרפ) "םיליהת" רפסמ קוספב שמתשהל ולכות

,הל ועבקנ תולבגה אלו ,הילע ולטוה םילבכ אל
...הל ונתינ תוכלמ יסומינ ,תוליצא ינוניג - אלא
.(לואש-רב .א ברה לש "בל-יכרעמ")

:"תכל ענצהו"
:דבלב ,שולשל לארשימ 'ה תושירד תא תצמתמ - רשע-ירת יאיבנמ - הכימ
בוט המ ,םדא ,ךל דיגה"
:ךממ שרוד 'ה המו
- םא יכ
,טפשמ תושע
דסח תבהאו
.('ח ,'ו הכימ) ."ךיקולא םע תכל ענצהו
:ונעמש תותיכה תחאב
.םלועל םויק ןיא קדצ ילב .תישונא הרבחל ימויק דוסי הז - קדצ-טפשמ
.םייקתהל לוכי וניא םדאה ,הזל הז עויסו הרזע ילב - דסח-תבהא
?"תכל ענצהו" בושח ךכ לכ הז המ - ךא

:םכיניב ונוד
?תועינצ יהמ
?דסחו קדצ ומכ תיחרכהו תינויח תועינצ םאה

.תועינצה ןמ םוקמה ינפל ביבח ךל ןיא
(ה"מ קרפ הבר אתקיספ)
:המואה תוהמיא לש ןתועינצ
תושרדנ רתויב ךא .לארשיב םדא לכמ השירד איה "ךיקולא םע תכל ענצהו"
.תועינצה לע תבהו השיאה
.('ב ,ח"י הבר תישארב) :רמאנ השיאה תאירבב רבכ
,הב ארוב היהש ,רבאו רבא לכ לע
:הל רמוא היה
.העונצ השיא אהת
.העונצ השיא התייה וניתוהמיאמ תחא לכ יכ ,וניצמ ןכאו
?ויה תועונצ יכ ,םישרדמבו ך"נתב רמאנ תוהמיא וליא לע - ירכזה
.תוהמיאה תועינצ - אשונה לע הדובע יניכהו ןהב ינייע .תורוקמ טקל ךיינפל

.י"שר ,'ט ,ח"י תישארב .א

.ה"ס ,ד"כ תישארב .ב

,תועינצ רכשבו .לואש הנממ אציו התכז ,לחרב ,הב התייהש ,תועינצ רכשב .ג
.('ב דומע ,ג"י ףד הליגמ תכסמ) .רתסא ונממ תאציו הכז ,לואשב ,וב היהש _

.י"שר ,'ה ,'ב תור תליגמ .ד

רתסא התייה אל (ו"ט ,'ב רתסא) "רבד השקיב אל ...רתסא רות עיגהבו" .ה
תא ןיא המל :הל רמואו התוא לאוש יגה היהו .תורענה לככ ,רבד תושעל תשקבמ _
.םלוכמ רתוי ראות-תפי תאש ,ינגרהי ,ךלמה עדוי םא ?םישנה לככ תטשקתמ _
.(ו"ט ,'ב רתסא תדגא) .םולכ תשקבמ יניא ינא :ול תרמוא איהו _

?המב - תועינצ
?םימוחת וליאב "תכל ענצהו"
.שובלבו הליכאב ,תוגהנתהב ,רובידב תרכינ םדא לש ותועינצ

שבלי אל
,הארמב ,הנבמב - הנושה בר ךא ,םהיניב הוושה ןמ שי .הבקנו רכז ארב ה"בקה
.שובלבו יפואב ,דיקפתב
שובלה .שובלה תא לבלבלו ףילחהל רתויב לק ,הבקנל רכזה ןיבש םילדבהה לכמ
:הרותה הריהזה ךכ םושמ .הבקנו רכז ןיב לידבמה אוה שובלהו ,םדאה אוה
,השיא לע רבג ילכ היהי אל"
..."השיא תלמש רבג שבלי אלו
.('ה ,ב"כ םירבד)
:יאצמו "שבלי אל" ןידב הרותב ינייע
רכז ,ונימב ןימ ותשובלתב ףילחמש ימל קוספה ךשמהב הרותה תסחייתמ דציכ
?ותועמשמ המ ?יוטיב הזיאב ?הבקנב
?ליעל ואבוהש ,"אתקיספ"ה ירבד ךופיה וניה קוספה ךשמה םאה
.ךתעד תא יווחו הז לומ הז ךתרבחמב תורוקמה ינש תא ימשר

?תעדיה
,דגב קר אל ללוכ "שבלי אל" רוסיא
ינייפואה שובלו טירפ לכ :אלא
.ךפיהל ןכו ,השיאל רוסא רבגל
.'ודכו תרופסת ,טישכת :ןוגכ


:תועינצ ירדג
.תועינצ - הווצמ רדה
.('ה אטוז ץרא ךרד)
םוקמ לכ גהנמ יפל וגהנש תופסות םהב שיו ,הרות - ירוסיא םהב שי תועינצה יללכ
.םוקמו

(ח"י קוספ ,'ה קרפ) "רבדמב" רפסב ינייע .השאר רעיש תא הסכמ האושנ השיא
השיאה תבוחב ןדה ,י"שר שוריפמ עטקה תא יקיתעה .קוספה לע י"שר שוריפבו
.שאר יוסיכב

םינועו ,ותביבסלו שבולל ,ןמזלו םוקמל םימיאתמה םידגב תריחב איה תועינצה
.הכלהה תושירד לע

:םישנ תרובג

תורוביג םישנ
תועינצב ,המכחב ,ןתקדצב ונייטצהש ,תולודג םישנ ויה ונמע תורוקב
.דסח-ישעמבו
תורוביגו ןחורב תורוביג .הירוטסיהה ךרואל ונל ומק תורוביג םישנ םג ךא
.ןהישעמב
.ך"נ ירועישב תדמל ,םעה תלצהל ןלעופב וז תא וז תומילשמה ,ןהמ םייתש לע

?תורוביגה ןה ימ

,המחלמל הארק איה - תחאה
.המקנה השעמ תא התשע - תרחאה
,בר ומכ ,ןייד ומכ תטפוש - הנושארה
.בבוח-ינבל תסחייתמ - היינשה
,האצי ומע ברקלו התנענ שיאה תשקבל וז
.העקת דתי ביואה גיהנמ שארב וזו
?התרישב "לארשיב םא" איה ימ
?התכרב "להואב םישנמ" ימו

הממ ?ןהלש הרובגה ישעמב דחוימה היה המ - םישנה יתש תרובגב ןכיניב ונוד
הרובג ישעמ ונכתיה ?ןהלש הרובגה ישעמ תואצות ויה המ ?תדחוימה ןתרובג העבנ
? ונימיב םג םישנ ידי לע םימוד

?לארשי תורוקב תונוש תופוקתב תופסונ תורוביג םישנ ךל תועודיה
.ךתרבחמב ירפס

האושב תורוביג תונב
תורוחבו תורענ ,תונב לש ןתרובג רופיס אבומ
(*)"ןוקרדה לע הרבגש חורה" רפסב
ביואה לומ לא תונבה לש תודרשיהה תמחלמ לע רופיס והז .האושה תפוקתב
תוקבאנ - הדמשהה הנחמבו הדובעה הנחמב ,וטגב ,בוקארק ריעב ןילופב .יצאנה
.םיימוימוי שפנ ינוכיסבו תוארונ תויולכנתהב ,תושק תופיגמב ,ארונ בערב תונבה
ךישמהל - רשפאל רבעמו רשפאה לככ - ןהיתונויסינב אוה ןקבאמ לש ואיש ךא
..."ליח ושע תונב" ,ןכא .םהירוה תיבב וכנוח ןהילע ,תווצמה םויקב
:הגירהה איגב תווצמ תרימש
תוחרצ לש תיתרגשה תפסותב דקפימל ונבצייתה וטגל ונבוש םע
אל ךתדימע - טלחהב קדצומ היה ,ןבומכ ,לכה .תוזע תוטיעבו
ןיידע ,בוט ידמ תיארנ תא ;רשי היה אל רוטה ;היד הפוקז התייה
.ךייחלב עבצ רתונ
תכלל תויאשר ונא תעכ .תוקומע ונמשנ . דקפימה םייתסה ףוסבל
תורוחב תויהל ונרזח םש .תועש רפסמ ךשמב חונל ,"התיבה"
תוחחושמ - ןיפוליחל וא ,ונמצעמ תוקחוצו תוחדבתמה ,תוריעצ
תומלוח ףאו ,ונביבס םישנאה תודואו ונבצמ תודוא שאר דבוכב
.רתוי בוט דיתע לע
תא .העבש אלא םיליעמ השיש אל רצייל ידי וחילצה תרחמל
רשפאי םויל ףסונ ליעמ ;דבה תויראש תמרע תחת יתאבחה יעיבשה
בושו ,תרחמל יתכשמה ךכ .תבשב - השיש וא השימח שיגהל יל
.וירחאלש םויב

העיקשמ ,העיז תפטונ ילוכ ,םויל םיליעמ העבש רוצייב יתעגייתה
ישילשה םויה לש ופוסב .םילכו םיכלוהה ייתוחוכ תויראש תא
דחא רחב אוה .יתרפתש םיליעמה תשש תא קודבל םולבסייו שגינ
.תונבה ראשל ותוא הארהו םהמ
"!תושעיהל הדובעה תבייח ךכ" .זירכה "!תונב ,וטיבה"
.יבלל הרדח הווקת ןרק .יתבשח ,ינממ הצורמ אוה
וליאו - לכמ יתבהאש םויה ,תבשה העיגה .םוי דועו ,ףסונ םוי ףלח
תא יתסייג ,רקובב .הדרח ינאלממה םוי תויהל ךפה יחכונה יבצמב
הנושארה תבשה תא רובעל חילצא יכ ,יחורב יתדדועתהו ייתוחוכ
.םולשב בונראטב ילש

יכ יתיוויק ,יתדובע ביט תודוא תואמחמ עימשה םולבסייוש רחאל
ימוקמב יתבשייתה .תבשב תדבוע יניאש הדבועהמ ןיע םילעי
.רבעב תובר הכ םימעפ יתישעש יפכ ,טחמה ןמ טוחה תא יתאצוהו
ינא יכ ,תינמרג עתפ תרוקיב לש הרקמב ,םינפ דימעהל לכוא ךכ
הנוכמה תשווד תא עינהל הנכומ תויהל תבייח יתייה .תדבוע
.הכאלמ לכ השעמל עצבל ילבמ ,טחמה תא ליעפהלו
.ליגרכ ,הנוכמה יבג לע רוזגה דבה תא חינהו ירבעל ברק םולבסייו
,ךכ רחא .ינממ קחרתהש דע ,הדובעל תננוכתמכ םינפ יתדמעה
םוקממ - תימויה הסכמה - םירופתה םיליעמה תשמח תא יתאצוה
ןיחבהו ,םימעפ רפסמ ידיל םולבסייו רבע רקובה ךשמב .םאובחמ
תועשה ופלח ךכ .רחא תלפקמ וא רומג ליעמ תקדוב ינא דציכ
םדהו ,הנוכמה םוקמב תוריהמב םעופ יבל דועב ,הביאכמ תויטיאב
דע .ירבעל םולבסייו ברק הב םעפ לכב ותמירז תא ריבגמ יקרועב
ןיחבה עתפלו ,אעמק עגריהל יתוליחה קר .םולשב רבע לכה ,התע
התליעפמ יכו ,הדובעמ תתבוש ילש הריפתה תנוכמ יכ םולבסייו
,ירבעל רהימ אוה .בושו בוש םיליעמה תסירפו לופיקב תקסעתמ
גאש "?ךתומכש תינלצע ,תדבוע ךניא עודמ" .סעכמ תומודא וינפ
.ינזואב
ךנה יכ תא תבשוח ?ךרובע תבש םויה" .ןיבה דימו יב טיבה אוה
ונילע ךא ,םלוכ רובע תבש םויה ,םידוהי ונלוכ ?ינממ רתוי תשדוקמ
דקפ ",הז עגרב הנוכמה תא יליעפה .ךכב תבייח תא ףאו -דובעל
".םינוממל ךיילע חוודא -אלו" ,ילע
גומנ עובשה לכ ךשמב ילע ץברש ץחלה .ילע הדרי תימואתפ הוולש
.םימסק הטמבכ
תשמח םה הנה .תינלצע ינניא" ,יתרמא ",םולבסייו ןודא"
עודמ ,ןכל ,תרמא ךכ ,םידוהי ונלוכ .םינכומ ,ךינפל ילש םיליעמה
,תרוקיבל םינמרגה ועיגי רשאכ ?ךינפמ ישעמ תא ריתסהל ילע
סח ,דחא ףא ןכסל הצור ינניא .תדבוע ינא וליאכ םינפ דימעא
".הלילחו
תלעפתה רשאכ ,שמא קר הז היה" ,וב יתרצפה ",םולבסייו ןודא"
תבשה רובע עובשה ךשמב םיליעמ השיש רופתא .ילש הדובעה ןמ
".ןיע םלעה .ישפנל ינחינה - אנא ךא ,האבה
רכשב קלח ךל היהי" ,יתרמאו יתפסוה ,קתוש אוה יכ יתוארב
".ילש תבשה תרימש לש הווצמה
.יתוא העיתפה ותבוגת
ךדמלא דוע" .המיחב חווצ ",תווצמל םוקמה אל ףאו ןמזה הז ןיא"
.תומעזנ תועיספב קחרתמ לחהו הקעצב םייס "!חקל
הבישקה -הבוטו הנידע הרוחב התייהש - ותרבח יכ יתנחבה
איה .וינפל ינעמל ברעתת יכ הנממ יתשקיבו הילא יתשגינ .ונתחישל
סעכ תפקתהב ויתיאר אל םלועמ" .תדרטומו תלהובמ התייה
תא ךכשל ידכ רבד תושעל לכות אל יכ הפיסוהו ,יל הרמא ",וזכש
.ומעז
תיארחאכ הקבר הדבע םש ,חבטמה לא יתדריו רדחה ןמ יתקמח
.רתוי הלק המישמ התייה חבטמב תבש תרימש .תודבועה לע
.םעז רובע דע הניתממ ,םש יתרתתסה
.סעכמ ולוכ חתר ןיידע אוה .חבטמב םולבסייו ינאצמ ,העש רובעכ
דחי הלעמל דימ יאוב .ךידיב תפסונ תועט ?ינפמ יטלמית יכ תבשח"
"!ידבעת תא ;יתא
- וישכע" .הרפתמה םלוא לא תוגרדמה הלעמב ויתובקעב יתכלה
,דהוא טבמב הזחמב וננובתה ייתורבח .ילע דקפ "!ידבעו יבשייתה
.שחרתהל דמועה ינפמ תוששוח
יתרמא ",דובעא אל ךא ,ימוקמב בשייתאו ךנוצרכ השעא"
הנה" ,ילש םיליעמה תשמח תא וידיל תרסומ ינאש ךות ,תושיחנב
".ילש תימויה הסכמה
דבה תוסיפ תרבעהב דוע יתכשמה אל .הנוכמה דיל יתבשייתה
רשייה יניע תא יתצענ .םינפה תדמעה רדס לסח .ןימיל לאמשמ
.היופצה ותבוגת תארקל ישפנב יתקזחתהו ,המידק
"!ימוק" ,םייתעבש סעוכ ,ונרג אולמב חווצ "!תינשקע הידוהי"
ודי תא ףינה אוה .םינפ לומ לא םינפ ונבצינ תעכ .ותדוקפל יתעמשנ
ףקיש וטבמ .ויניע ךותל יטבמ תא יתרשיה .ינפ לע רוטסל דמעו
.ול קמחו היינש רירבשל קיזבה שלח ידוהי ץוצינ ,תמיוסמ הנבה
רכז ותמשנב רתונ אמש וא ?וירוה תיבמ ןורכיז וחומב הלע םנמאה
םייק ןיידע ץוצינה ,הרקמ לכב ?ויתובא תובא וקבד הב ,הנומאל
;ומצע תא ןסיר ,ןורחאה עגרב .ותובכל ודיב הלעיש ילבמ ,ובלב היה
.הטיאל הדריו הבש ודי
הפוקתה ךשמב יל םרגש ברה לבסה תורמל .ךכ לע ותוא יתכרעה
.ותוכזל וז הדבוע יל הרוכז ,ותחגשה תחת יתדבע הב
רוזח .הבידאה התושרבו "םייהדלפ" תאצוהב ,קרוי-וינ ,שינב לרפ תאמ *

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח