.הרוטפ תבה ןהמ תווצמ לע ןכו ,ןבה ומכ תבה תבייח ןהב תווצמ לע ונדמל התע דע
.םישנלו תונבל ונתינש ,תווצמ .השאלו תבל תודחוימה תווצמ שי ךא

:ךייתורבחלו ךל תודחוימה ,תווצמה ןמ םייתש דמלנ
.הלח תשרפה .2 תבש רנ .1

:תבש רנ

:(תורנ =) תוליתפ יתש תושעל ןינווכמ...
."רומש" דגנכ תחאו "רוכז" דגנכ תחא
.(ג"סר ןמיס ,"רוט")
."המלש עצבמ"ב לארשיל היפויתאמ התלעש ,תיפויתא הרענ איה שלרמת
:לארשיב הלש ןושארה תבשה רנ לע שגרנה הרופיס תא ונעמש
תיבה-םא .הצרא יתעגהש רחאל ,ןושארה ישישה םויב היה הז
לכואה-רדח לא ,היפויתאמ ולעש םישנהו תונבה תא הסניכ
תשמחב והונרכהש הממ הנוש היה לכואה-רדח .הטילקה זכרמבש
םיאנ םילכו ,ןחלושה לע השורפ התיה הנבל הפמ :ורבעש םימיה
יונ ופיסוה םיינוגסס םיחרפו תוינועבצ תויפמ .וילע ויה םיכורע
- שגרמה עגרה עיגה זאו ,תויגיגחו
ובו ףסכ יושע טומפ דמע םש ,ןחלושה זכרמ לא השגינ תיבה-םא
דחוימ רהוזו תורנה תא םמוד הקילדה איה .םילודג תורנ ינש
התסיכו םיידי השרפ וז .תיבה-םא לא דמצנ יטבמ .רדחב ץצונתה
הב ונטביה ונאו השחל איה .למלמל ולחה היתפש .היניע תא ןהב
תורואב ,וזב וז תופילח ונלכתסה .רדחב הררש הממד .האילפב
איה המ ?הז המ :ונהמת .תיבה-םא לש תוענה היתפשבו םידצרמה
...רדחה ללחב הפחיר תויגיגחו השודק לש השוחת ?תשחול
:ונתפשב ונל הריבסהו הברק ,וננוהמיתב השחש ,ונלש הכירדמה
איה .הכרבבו תורנ תקלדהב תבשה תא תלבקמ היידוהיה השאה
לש רנה רוא םע ."תבש לש רנ קילדהל ...'ה התא ךורב" :תכרבמ
ןחלוש תא ריאמ תורנה רוא .תבלו השאל ,םאל תבשה האב ,תבש
.ידוהיה תיבב תבשה

ךא ,הכירדמה לש םירבסהל יתנזאה :הרופיסב הכישממ שלרמתו
תבשה תא ונרמש םש .היפויתאב קחרה ,קחרה יתייה ינורכיזב
ריאה אל רוא .וטושפכ ונשריפ - "שא ורעבת אל" .הריתי הדיפקב
איה המ ...תבש רואו תבש - לארשיב ןאכו .תבשב ונתיב תא
רנ תקלדה תעש :הבישה איהו ,הכירדמה הלאשנ ?תשחולו הכישממ
עגרב דחייתהל תגהונ היידוהיה השאה .הליפתל הפי העש יהוז תבש
לע תללפתמו ,ףלחש עובשה לע 'הל הדומ איה .הליפתבו הדותב הז
החלצהו הסנרפ ,תואירב ,םולש תשקבמ איה .אבו ברקה עובשה
...לארשי לכלו הידליל ,הל

!היה הז הפי עגר הזיא :הפיסוה איהו ,תשגרנ התארנ שלרמת
...לארשיב הנושאר תבשו שחל תליפת ,םיבהבהמ תורנ ,ךורע-ןחלוש
ינא םגו ,לארשיב ,ןאכ הנבא ילש יתיב תא :הטלחהה יבלב הלמג זא
.הליפתבו תורנב - תבשה ינפ תא ךכ לבקא

:הדובע

תוכלה התוא תדמלמ תא ,התשקבלו ,שלרמת תא תשגופ תא - ךנוימדב ירעש
תעדל תשקבמו תלאושה איה שלרמתשכ ,ןכיניב החישה ךלהמ תא ימשר .תבש-רנ
.הריבסמו הבישמה - תאו ,ןיבהלו

:רזע תורוקמ
.'ס קרפ ,יולה .ד.ח ברל םייח רוקמ ךורע-ןחלוש רוציק .1
.ה"ע ןמיס ,דירפצנג ברל ךורע-ןחלוש רוציק .2
.1 קרפ "תולעמ" תאצוהב / "תבש יקרפ" תרבוחה .3

הלח תשרפה

:הרותב רמאנ
:רומאל השמ לא 'ה רבדיו"
- םהילא תרמאו לארשי-ינב לא רבד
,ץראה לא םכאובב
;המש םכתא איבמ ינא רשא
,ץראה םחלמ םכלוכאב היהו
.'הל המורת ומירת
הלח םכיתוסירע תישאר
,המורת ומירת
.התוא ומירת ןכ ,ןרוג תמורתכ
,המורת 'הל ונתת םכיתוסירע תישארמ
."םכיתורודל
.(א"כ - ז"י ,ו"ט "רבדמב")
תגהונ ץראל ץוחב ."ץראה לא םכאובב" :ץראב תויולתה תווצמהמ איה הלח תווצמ
,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב .הלח-תרות חכתשת אלש ידכ ,ןנברדמ הלח תווצמ
.הלחה יהוז .ןהוכל קלח השולנש הסיע לוכמ םינתונ ויה
.ותיב-ינבו ןהוכה ידי לע הלכאנ ,שדקמה ןמזב ןהוכל הנתינש ,הלחה

ונימיב הלח תשרפה
(.םילשוריב "ל'גנא" תייפאמב הלח תשרפה לע יארחאה ,םינולס השמ ברה םע ןויאר)
ברה תא ונשגפו ,ורבגו וכלהש ,שערהו חירה תובקעב ונכלה .ונפאב הלע חוחינ חיר
.םינולס
תומכב םהינש .םימ קציו ,חמק םידבועה דחא סינכה וכותל ,קנע לברעמ דיל ונדמע
.הדודמ

:ךישמהו ,ברה ריבסה - הלחב תבייחה הסיעה לש םיביכרמה הלא ,םימו חמק -
:ןגד ינימ תשמחמ דחא אוה חמקה םא ,הלח-תשרפהב תבייח הסיע -
:הלחב םיבייח םירבד השימח
...ןופישהו לעוש-תלובישו ןימסוכהו םירועשהו םיטיחה
('א הנשמ ,'א קרפ הלח תכסמ הנשמ)
:הנשמב טרופמכ ,ןגד ינימ תשמחמ םניאש ,םיחמק הלחמ םירוטפ ,תאז תמועל
- הלחה ןמ םירוטפ
...תוינטקהו ןימושמושהו םיגרפהו ןחודהו זרואה
('ד הנשמ ,'א קרפ םש)
:ברה םכסמו
םא .הסיעה הליכמ המ - "המ" אוה םהבש ןושארה .הלח תשרפהב םיאנת השולש -
:ינשה יאנתה .הלחב תבייח וז הסיע - םימ ןכו ןגד ינימ תשמחמ חמק הסיעב שי
.קצבה דעוימ המל - "תילכת" :ישילשה יאנתהו .הסיעב ומש חמק המכ ."המכ"

?הסיעב שי המ - "המ" .א
.הלחב תבייח הניא - םימב אלו - שבדב וא ןייב ,ץימב השולנש ,הסיע -
:ברה ונל רפסמ - ?"המ" - ןושארה יאנתב ןויד בגא
.ץראל ץוחב ולדגש םיטיחמ חמק אוה ,הייפאמב שומישבש חמקה בור -
ירצומו תוצמ רוצייל םיאתמ הנממ חמקהו ,בר ןמושב תכרובמ ונצראבש הטיחה
:ונלאשו ונהמת .ל"וחמ אבוימה חמקב םישמתשמ םחלה רוצייל .הטספ
.ץראל ץוחמ חמק אוה םחלה רוציל חמקהו ,ץראב תויולתה תווצמהמ איה הלח -
?הלחב םחלה תסיע תבייחה ,ךכ םא
:ריבסהו טטיצ ברה
.הלחב םיבייח - ץראל וסנכנש ,ץראל הצוח תוריפ -
('א הנשמ ,'ב קרפ הלח הנשמ)
אוה םא םג ,הלחב בייחתנ ץראב השענש קצבה .הלחב תבייחה איה הסיעה ןכש
.ץוח תרצות חמקמ השענ
:לואשל ונפסוה
?הלחב םיבייח ץראל ץוחבו -
:בישהל רהימ ברה
איה הרותה ןמו ,ץראב תויולתה תווצמה ןמ איה ןכש ,הלח תווצמ איה תדחוימ -
םג הלח םישירפמ ,םימכח תנקתמ ,םירפוס-ירבדמ לבא .לארשי ץראב קר תגהונ
:ן"במרה תעדל ,םעטה .ץראל ץוחב
."הלח תרות חכתשת אלש ידכ"
,אבוצ םראב וא אשרווב ,קרוי וינבו דדגבב :ידוהיה תיבב הלח ושירפה תורודה לכב
אלש" .הלח ושירפה ,םחל םידוהי ופא וב םוקמ לכב - סילפיטב וא הבקסומב
."הלח-תרות חכתשת
.םמדו ,ותלועפמ לברעמה לדח ,ברה ירבדל םיניזאמ ונא דועב
.הלח ונממ שירפהל שי התע - ברה רמא - שולנ קצבה -
:ךריב םר לוקב .הסיעה ןמ קצב תכיתח ךושמל רהימו ןבגינ ,וידי תא ףטש ברה
."הסיעה ןמ הלח שירפהל ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ...התא ךורב"
.ונלאש ?"הסיעה ןמ" -
."הסיעה ןמ" :םיפיסומ םירחאו "הלח שירפהל" ךרבל םיגהונה שי ,ןכ -
:ברה ףיסוה ,קצבה תכיתח תא וידיב קיזחמ אוהשכ
ןכלו םירוהט םניא ונימיב םינהוכה ןכש ,םינהוכל םויכ תנתינ הניא וז "הלח" -
הרוסא איהו ,הייפאמב ןאכ םישירפמ ונאש ,הלחה תא .הלחה תליכאב םירוסא
.תומהבו תויחל לכאמל םיריבעמ וא םיכילשמו ,תופיטע יתשב םיפטוע ונא ,הליכאב
.לוברעה תלועפב לחהו םימו חמק בוש טלק לברעמה
.הלחב בויחל ןושארה יאנתה םה םימו חמק ,"המ"ה - םכיסו ברה רזח - והז -

?הלחב בייח חמק המכ - "המכ" .ב
.הכרבבו הלחב תבייחה חמקה תומכ יהמ .הסיעב חמקה תומכ אוה ינשה יאנתה
.הסיעב תומכ הרמאנ אל הרותב
ןיא וזכ תומכב - לברעמב השולנה הסיעה רבעל ועיבצהב ברה רמוא - וז תומכב -
תומכ לש הלאש ללכ ןיא הייפאמב ,ןאכ .הלח תשרפהב תבייח ,יאדווב ,איה ;קפס
הלאשה םייתיב םיכרצל קצב םישל רשאכ ,תיבב איה היעבה .תילמינימ ,תירעזמ
?הלחב קצבה בייחתמ חמק לש תומכ וזיאמ - איה

:רמאנ הנשמב
.הלחב םיבייח חמק םיעבר תשמח
('ו הנשמ ,'ב קרפ ,הלח תכסמ)
?ונימיב תוגוהנה תודימב םלקשמ המו
.ברה םיעטמ - לקשמה תעיבקב תוטיש יתש -
לש םרג 1680 איה הלח תשרפהל תילמינימה תומכה - האנ קחצי יבר תטיש יפל
תילמינימה תומכה - "ש"יא ןוזח"ה תטיש יפל .(ג"קה יעבר תשולשו וליקכ) .חמק
.םרג 2,100 איה
?המכ ,תומכה ,הלח תשרפהב ינשה יאנתה אופא והז
תעדל ידכ ,חמקה תומכ תא לוקשל הכירצ ,םימו חמקמ הסיע השלה ,תיבה תרקע
.הלחב תבייח הסיעה םא

אל הרותב .םישירפמש הלחה לש תומכה תא םג ריכזהל יאדכ - ברה ריעמ - בגא
רוקמ הלחה התוויה ,שדקמה ןמזבו ליאוה ךא .ןהוכל תנתינה הלחה תומכ הרכזוה
,ןתניהל היוארה תומכ ,"הניתנ ידכ" הלחב היהיש ,םימכח ורוה ,םינהוכה תלכלכל
:ועבקו
.העבראו םירשעמ דחא - הלחה רועיש
('ז ,'ב הלח הנשמ)
קצב ןהוכל ונתנ ,לשמל ,חמק ג"ק -24 מ .הסיעהמ 1/24 ןהוכל ונתנ שדקמה ןמזב
.םחלהמ . 4% -כ הזש ג"ק 1 לקשמב
וז ורובע ,הפואל ךא .הריבס תומכ איה 1/24 לש תומכ תיבה תרקעל ,יטרפה םדאל
.דבלב 2% -כ :היפאמה לעבל הנוש רועיש םימכח ועבק ןכל .הלודג תומכ
,קושב רוכמל השוע אוהש ,םותחנ
,קושב רוכמל השוע איהש ,השיאה ןכו
.הנומשו םיעבראמ דחא
('ז הנשמ ,'ב קרפ ,הלח הנשמ)
:ונינפל ונמשר
. 4% -כ - 1/24 - שדקמה ןמזב ושירפה םייטרפ םיכרצל
. 2% -כ - 1/48 - שדקמה ןמזב ושירפה םיירחסמ םיכרצל
?םישירפמ המכ - ונלאש - ונימיב המו -
לכ - רתויב הנטק הכיתחב ידש ,םימכח ועבק ,ןהוכל תנתינ הנניא הלחהשכ ,םויכ -
.הלח תבוח ידי תאצל ידכ - אוהש
.ברה םכסמ - "המכ"ה והז

?קצבה דעוימ המל - "תילכת" .ג
הלחב בייח קצבה ?קצבה דעוימ המל .הרטמה ,תילכתה אוה הלחב ישילשה יאנתה
תיישע ותילכתש קצב .ןוגיטל וא לושיבל אלו הייפאל .הייפאל דעונ אוה םא קר
,תוירטאל קצב ןוגכ - לושיבל דעונש קצב .הלחמ רוטפ ,ןתוא םינגטמש ,תוינגפוס
.הלח תשרפהב בייח וניא - 'דכו םיאלוממ םינסיכל

.הסיעה ןמ הלח שירפהו רזח ברהו לברעמה םמד בוש

לא תונפל רשפא "הלח-תשרפה" אשונה לש הבחרהו הלעפה ,השחמהל - העצה
.ףיטק שוג ,"ץראהו הרותה ןוכמ"

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח