שטר צוואה לאשה


היות ואין אדם יודע יום פקודתו, והיות וברצוני לסדר צוואה ולהביע רצוני האחרון והוראותיי מה ייעשה ברכושי, לכן אני החתומה מטה:

____________________ בת ____________,

ת"ז ____________ כתובת ___________________________________________.

ובהיותי בדעה צלולה, שפויה ומיושבת עלי ומוכשרת מכל הבחינות הדרושות על-פי דין תורה והחוק, מצווה בזה ברצוני הטוב והגמור, בלי אונס והכרח כלל וכלל, כדלהלן: -

א. הנני מבטלת בזה כל צוואה אחרת שנעשתה על ידי באיזה זמן מן הזמנים; ואין שום תוקף לשום צוואה אחרת או תעודה אחרת, מלבד לצוואתי הנוכחית הזאת. וכל זמן שלא אבטל או אשנה שטר צוואה זו בכתב, בחתימתי ובחתימת שני עדים, או באופן חוקי אחר - יעמוד שטר צוואה זו בתוקפו ובחזקתו, כתוקף של שטר צוואה בריא, ובתוקף שטרות דנהיגין בישראל העשויים עפ"י תקנת חז"ל, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, וכתוקף שטרי צוואה המוכרים עפ"י דין תורתנו הקדושה ועל פי החוק האזרחי במדינת ישראל לפי חוק הירושה תשכ"ה 1965, או לפי כל חוק אזרחי אחר שיבוא במקום החוק הזה.

ב. כל מה שאני נותנת לזוכים עפ"י שטר זה, הנני נותנת במתנה גמורה ושלמה, מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי, על מנת שלא אחזור בי עד אז אלא ע"י צוואה או שטר ביטול צוואה כשרים וחתומים על ידי ועל ידי שני עדים, או באופן חוקי אחר. ובתנאי כתנאי בני גד ובני ראובן: אם לא אחזור בי כנ"ל, יחול הקניין מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי; ואם אחזור בי כנ"ל, לא יחול הקניין לגבי כל דבר אשר אחזור בי. ובכל מקום שבו הנני מזכירה בשטר צוואה זה זכייה ומתנה לזוכים, הרי הוא לפי התנאי הזה.

ג. הנני נותנת כל רכושי הרשום בספרי רושם הקרקעות (טאבו) על שמי, כולו או חלקו, וכן את כל מטלטלי ונכסי דניידי שלי, וכל רכוש אחר כגון כספים במזומן, השקעות במניות, אגרות-חוב, חסכונות לזמן ארוך, מלוות ממשלתיים וכדומה הרשומים על שמי, כולו או חלקו-

לבעלי _____________________ בן __________, ת"ז ____________

הגר ב _______________________________, במתנה גמורה ולא כאפוטרופוס.

ד. ובמקרה ויום פקודת בעלי הנ"ל יגיע בעודי בחיים, אני נותנת את כל רכושי שיהיה לי, במתנה גמורה לילדי בחלקים שווים:

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

_______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי, על מנת שלא אחזור בי, ובתנאי כתנאי בני גד ובני ראובן: אם לא אחזור בי, יחול הקניין מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי; ואם אחזור בי, לא יחול הקניין לגבי כל דבר אשר אחזור בי.

ה. האמור בסעיפים ג-ד לא יכלול כל נכסי דלא ניידי או כל רכוש אחר כגון: השקעות, וחסכונות הרשומים כבר על שם אחד מילדינו או נכדינו, או שארשום בעתיד על שם אחד מהם. רק מה שיהיה רשום על שמי בזמן פטירתי, יחולק שווה בשווה, כאמור בסעיף ד.

ו. כל הכתוב לעיל עשיתי וערכתי מרצוני הטוב והגמור, ובדעה צלולה ומיושבת כצוואת בריא הקיימת לעולם, שתחול שעה אחת קודם פטירתי, כל זמן שלא אערוך צוואה אחרת מקוימת כדין תורה, או אבטל צוואה זו בפני עדים כחוק. והקניתי לכל השייך בכתיבה ומסירה וקנין גמור ושלם אגב קרקע - כל דבר בקנינו באופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה ותקנות חז"ל ועפ"י חוקי המדינה. ועל רכוש שאין קניין נתפס בו - כמו מלוה על פה שאיננו עתה בעין, או רכוש שלא בא לעולם עדיין וכיו"ב - הנני מודה בהודאה גמורה וחלוטה, שכנגד זה כפי הסכום שיעלה שעה אחת קודם פטירתי אני מתחייבת לזוכים הנ"ל מעתה, הן בנדר והן בתורת שעבוד, באופן שאני מחויבת כבר עתה לשלם כל סכום. והשעבוד נעשה באופן המועיל, והכל נעשה באופן שלא יישאר שום פקפוק וערעור מצד יורשי ולא משום אדם בעולם, וגם נעשה בקניין גמור ושלם אגב סודר, במנא דכשר למקניא ביה שקנו אחרים מידי על כל הנזכר, בלי שום טענות אסמכתא או כל טענה אחרת לבטל הצוואה או הקניין והשעבוד. ושטר זה נעשה בפרסום, ולא במילתא טמירתא, ובאופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה.

ז. אני מברכת את בעלי, ילדינו ומשפחותיהם, שיזכו לחיים טובים וארוכים, מתוך בריאות טובה ונחת מצאצאיהם. בקשתי האחרונה היא, שישרור שלום אמת ביניהם כל ימי חייהם.

כל זה ערכתי ועשיתי בדעה צלולה ומיושבת בצוואת בריא מעתה שיחול שעה אחת קודם מותי, שלא לשנות ולא לחזור מצוואתי והודאתי מעתה ועד עולם, רק ע"י צוואה אחרת או ביטול צוואה זו אם תעשה כדין תורה בזמן מאוחר מצוואה זו.

ועל הכתוב כנאמר כאן, לאחר שקראתי והבנתי את תוכנו, חתמתי את שמי,

פה ___________, בתאריך _________________.

שם המצווה וחתימתה ____________________

המצווה הצהירה בפנינו שזו צוואתה, וחתמה עליה בפנינו ב_____________ ביום _______________.

והננו חותמים ומאשרים בזה כי המצווה הנ"ל חתמה בפנינו על שטר צוואה זה לאחר שהצהירה בפנינו כי זו צוואתה ובזה אנו חותמים בתור עדים לצוואה בנוכחות של המצווה הנ"ל ובנוכחות כל אחד מאיתנו.

עדים:

שם __________________ת"ז_________________ כתובת ____________________

שם __________________ת"ז_________________ כתובת ____________________


למאמרו של יהודה איזנברג / דיני ירושה - לחץ כאן
למאמרו של הרב שלמה שאנן / צוואה כהלכה - לחץ כאן