השורי יניד

השיאהו לעבה תשורי

השיאה תשורי אוה םהבש ןורחאהו ,םירבד העבראב לעבה תא הכזמ ןיאושינה השעמ
,הלעבל הידי השעמו השיאה תאיצמ" :א,ו תובותכ הנשמב רמאנ ךכו .התומ רחאל
."התשוריו

:קסופ ג הכלה בי קרפ תושיא תוכלהב ם"במרה ?ותשא תא לעבה שרוי המ חכמ
תויהלו ,ולש הידי השעמ תויהל :ןה ולאו ,םירפוס ירבדמ םלוכ ןהב הכוזש העבראהו
אוהו ,הנשריי וייחב התמ םאו ,הייחב היסכנ תוריפ לכ לכוא היהישו ,ולש התאיצמ
.השוריב םדא לכל םדוק
:בתוכו ,ם"במרה לע קלוח ד"בארה
.הרות רבד לעבה תשורי ,ינא רמוא :םהרבא רמא
איה םימכח תנקת ם"במר תעדל :ותשא תא לעבה תשורי רבדב תועד יתש ,ןכ םא ,ונאצמ
.הרות ןידמ ותשא תא שרוי לעבה ,ד"בארה תעדלו ,ותשא תא שרוי לעבה יכ העבקש וז

חפקל אלש ידכ ,אשניהל וששח םישנש ךכל ומרגו ,ןיאושינה לע ודיבכה הלא השורי יניד
הל ויה אל םא ןיבו םינב הל ויה ןיב ,השיאה תא שרוי היה לעב ןידה יפל .ןהישרוי תא
האצותהו ,הבותכב בר ףסכ ותשאל בתוכ היה לעבהש גהנמ דרפסב חתפתנ ,ינש דצמ .םינב
.ןובזיעה ןמ דואמ טעמ ראשנ םישרוילש התייה

תנקת איה הנושאר הנקת .גוזה ינב לש השוריה תוכזב וברעתה תונקת לש תוצובק יתש
וטשפתנ הלא תונקת .הינמרגבש אצנגמו הזיימרוו ,ארייפש םירעה םש לע היורקה ,מ"וש
:תונקתה ירקיע הלאו .12-ה האמב זנכשאבו תפרצב

הינודנה לכ תא ריזחהל לעבה לע ,םינב אלב היאושינל הנושארה הנשב התמש השיא
.הישרויל וא ,םתוא ונתנש הלאל םיטישכתהו__
תא וריזחי ,המייק לש ערז ראשנ אלו ,ןיאושינל הינשה הנשב גוזה ינבמ דחא תמ םא
.הינתונל הינודנה תיצחמ__

,13-ה האמב ונקתנ תונקתה .אנילומו אלוטילוט תוליהקב ,דרפסב ונקתנ תורחא תונקת
.ש"ארהו א"בשרה לש םתפוקת ינפל

:תונקתה ירקיע הלאו
תא םיקלוח םינבהו לעבה ,תובקנ וא םירכז ,םינב הירחא הריאשהו ,השיא התמ םא
:הנובזיע תא םיקלחמ ,םינב אלב השיאה התמ .םינבל יצחו ,לעבל יצח ,הנובזיע לכ__
.התוא תשרל םייוארה היבורקל יצחו ,לעבל יצח__
המא הל הנתנש הממ אוה החינהש ןובזיעהש ררבוהו ,םינב אלב השיא התמ םא
.הינשה תיצחמה תא לעבהו ,ןובזיעה תיצחמ תא תלטונ םאה ,הינודנכ__
דע קר תובגל הלוכי ,הבותכה תפסותו התבותכ ,הינודנה תא תובגל האבה הנמלא
.רתוי אלו ,םיסכנה תיצחמ__
יצחה ןמ אלו םישרויה םילבקמש תיצחמה ןמ םיבגנ ,תמה לע םילטומה תובוחה
ןועריפל תמדוק הבותכו ,התבותכ םוקמב איה השיאה תשורי יכ ,השיאה תשרויש__
.לעבה תובוח__

להק לש ןיאושינה תונקת תא םכיס ,ח"יק ןמיס רזעה ןבא ךורע ןחלשב ,וראק ףסוי יבר
תיינודנב הזה ןמזב םיגהונ ונאש" מ"וש תונקת תא ריכזמ ףיעסה ףוסב א"מרה .הלוטילוט
."גהנמה רחא םיכלוה - גהנמ שיש םוקמ לכו" בתוכו םכסמו ,"םינתח

םינבה תשורי
רוכבהש אוה ירוקמה ןידה :םדא לש ותומ לש הרקמב שוכרה תקולח תא עבוק השורי ןיד
אלא ,תושרוי ןניא תונבה .הוושב שוכרב םיקלחתמ םיחאה רתיו ,ויחאמ םיינש יפ לטונ
.ןהיאושינל הינודנכ םיסכנהמ תירישע תולבקמ םג ןהו ,הנרגבתתש דע תונוזמ תולבקמ
.םינבל תומדוק תונבה - םיטעומ םיסכנה םא

יניד תא תונשל לוכי אוה ןיא :םנמא .הצור אוהש ימל ויסכנ תא ריבעהל םדא לש ותוכז
ךירצ ,םיליגרה השוריה ינידמ הנוש ןפואב ויסכנ תא קלחל הצור םדא םא ןכלו ,השוריה
:הנשמה ירבד ךכו .השורי לש ךרדב אלו ,הנתמ לש ךרדב תאז תושעל אוה

ה הנשמ ח קרפ ארתב אבב הנשמ
םע שריי אל ,ינב ינולפ שיא" ;"םינש יפ לוטיי אל ,רוכב ינב ינולפ שיא" :רמואה
.הרותב בותכש המ לע הנתהש ,םולכ רמא אל - "ויחא
- רוכבה תא ןהל הושהו ,דחאל טעימו דחאל הביר ,ויפ לע וינבל ויסכנ קלחמה
.םולכ רמא אל - "השורי םושמ" רמא םאו .ןימייק וירבד
...
םימכח חור ןיא לבא ,יושע השעש המ ,וינב תא חינהו םירחאל ויסכנ תא בתוכה
רוכז ,הרושכ ןיגהונ וינב ויה אל םא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .ונמיה החונ
.בוטל
:רואיב
.השוריה יניד תא תונשל תושר ול ןיא לבא ,הצור אוהש ימל ויסכנ תא תתל םדא לש ותוכז
הנתמש יאנתו ,(אי,זכ רבדמב) "טפשמ תקוחל לארשי ינבל התיהו" רמאנ השוריה ינידב
לוכי וניא לבא ,הנתמב ויסכנ תא תתל לוכי םדא ןכל .הקוח לטבל לוכי וניא יטרפ םדא
ךרדב ויסכנ תא קלחל הצור םדא םא ,ןכל .השוריה ינידמ הנושה ךרדב השורי לע תווצל
"שירומ" אוהש אלו ,ויסכנ תא "ןתונ" אוהש בותכל וילע ,םיליגרה השוריה ירדסמ הנוש
.הצריש ךרד לכב םתוא קלחל אוה לוכי ,ויסכנ תא ןתונ אוה רשאכ .ויסכנ תא

ו קרפ תולחנ תוכלה ם"במר
רמא םא לבא .ןימייק וירבד - "יצחה ינב ראשו ,יסכנ יצח שריי ינב ינולפ" :רמא
,םולכ רמא אל - "ויחא םע םינש יפ שריי אל" רמאש וא "טושפכ שריי רוכבה"
ןב רוכבה תא יכ ,רוכבה האונשה ןב ינפ לע הבוהאה ןב תא רכבל לכוי אל" רמאנש
."ריכי האונשה

.ןימייק וירבד הנתמ ןתנ םא לבא ,השורי ןושלב רמאשכ ?םירומא םירבד המב
הביר ,(תומל הטונו הלוח=) ערמ ביכש אוהשכ וינבל ויפ לע ויסכנ קלחמה ,ךכיפל
אל ,השורי םושמ רמא םאו .ןימייק וירבד - רוכבה ןהל הושהו דחאל טעימו דחאל
.םולכ רמא

םא .הז וקלח לע רתוול לוכי אוה ןכלו ,הנתמ ןידכ אוה השוריב רוכבה לש לופכה וקלח
וקלח לע רתיוש רבדה תועמשמ ,ויחאל הווש קלח לביק רוכבהו ,םיסכנה תקולחב ולחה
.(ח,חער מ"וח) .םיחאה רתיכ ונידו ,דחוימה

תונבה תשורי
תירישע תולבקמ םג ןהו ,הנרגבתתש דע תונוזמ תולבקמ אלא ,תושרוי ןניא תונבה
רמאנ ךכו .םינבל תומדוק תונבה - םיטעומ םיסכנה םא .ןהיאושינל הינודנכ םיסכנהמ
:הנשמב

א ,ט קרפ ארתב אבב הנשמ
- תונבו םינב חינהו תמש ימ
.ונוזי תונבהו ושריי םינב ,םיבורמ םיסכנהש ןמזב
.םיחתפה לע ולאשי םינבהו ונוזי תונבה ,ןיטעומ ןיסכנ

:שוריפ
יאנת ללגב תושרוי תונבהו ,הרות ןידמ םישרוי םינבה .השורי ירדסב תקסוע הנשמה
םינבה תא סנרפל ידכ קיפסמ השוריב שי רשאכ :םיבצמ ינש ןיב הלידבמ הנשמה .הבותכה
יטרפ תא ריבסמ ם"במרה .הזכ םוכס השוריב ןיא רשאכ וא ,הנרגבתת תונבהש דע תונבהו
:םינידה

זי ,טי תושיא תוכלה ם"במר
דע םהיתויחא תא ןינז םהו ,םיסכנה לכ םינבה ושריי ,תונבו םינב חינהו תמש ימ
ונוזיש רשפאש םיסכנ חינהשב ?םירומא םירבד המב .וסראתיש דע וא ורוגביש
."ןיבורמ םיסכנ" ןיארקנה ןה ולאו .תונבה ורוגביש דע ,דחאכ תונבהו םינבה םהמ
דע תונבל תונוזמ םהמ ןיאיצומ ,הזמ תוחפ אלא חינהש םיסכנב ןיא םא לבא
.םינבל ראשה ןינתונו ,ורוגביש
דע וא ורוגביש דע ןהמ תונוזינ תונבה ,דבלב תונבה ןוזמ ידכ אלא םש ןיא םאו
.םיחתפה לע ולאשי םינבהו ,וסראתיש

עויסו היחמ תויורשפא ןהל ןתונו ,תוריעצה תונבה לע ןגמ השוריה תקולח לש הז הנבמ
גהנוה ,הז בצמ ןקתל ידכ .ללכ תושרוי ןניא תואושנה תונבה לבא .ןהיאושינל ילכלכ
[קלח] יצח רטש" גהנוה זנכשא תוצראב .השוריה ןמ קלח םהיתונבל םינקמ םירוההש
יצח לש ךרעב השורי האושנה תבל הנקמ הז רטש .ןהיאושינ תעשב תונבל ןתינש ,"רכז
.םיטעומ םיסכנהש הרקמב תונבה תויוכזל ףסונב אוה הז קלח .ןבה שרויש הממ

:הז היה לבקתנש השוריה רדס
םהב ,םירפסו תועקרק דבלמ ,באה ןובזיעב רכז ןב קלח יצח תבל בוצקל םיגהונ
.רחא בא תיבל ורבעי אלש ודיפקה__
.ותוא שרוי וניא לעבהו ,הז בויח לטבתמ ,םינב הריאשהש ילב תבה התמ םא
תבותכו תוריעצה תונבה תונוזמ ימולשת ןכלו ,הליגר השוריכ וניד רכז יצח רטש
(100 ג"ח ירבעה טפשמה ידוסי ,קאלוג) .הז םולשתל םימדוק ,השיאה__

.
םויכ יקוחה בצמה
קירשייה והילא ברה
עבש ראבב ינברה ןידה תיבב ןייד

:הלא תודוקנב הכלהה ןמ הנוש לארשי תנידמב קוחה
(11-10 ה"כשת השוריה קוח) קוחה יפל .ןב שיש םוקמב תשרוי תבה ןיא הרות ןיד יפל
.תבל ןב ןיב לדבה ןיאו ,הווש ןפואב שוכרב םיקלחתמ םישרויה לכ__
.הוושב םישרוי םינבה לכ קוחה יפל .רחא ןב לכמ םיינש יפ שרוי רוכבה הרות ןיד יפל
תלבקמ אלא ,הלעב תא תשרוי הניא השיאה וליאו ,ותשא תא שרוי לעבה הרות ןיד יפל
תיצחמ :םינב שי םא םג הלעב תא תשרוי השיאה קוחה יפל .רוידו תונוזמ ,הבותכ__
.םירחאה םישרויל תיצחמו ,השיאל השוריה__
השוריה קוחה יפל .םישרויה תושר תויהל ךפוה ושוכר ,תמ םדאש עגרב הרות ןיד יפל
םדא קוחה יפל :ןיינעמ יונישל םרוג הז לדבה .השורי וצ עוציב רחאל קר םישרויל תרבוע__
יפל .הלבקל ברסל לוכי אוהו ,וילא עיגה םרט השוריה יכ ,השוריה ןמ קלתסהל לוכי__
תא תונקהל ךירצ רתוומה :האנקה לש הלועפ עצבל שי השוריה לע רתוול ידכ ,הכלהה__
.הילע ול רתוומ אוהש הזל השוריה__

תיב .(א"ישת) השיאה תויוכז קוחלו ,(7 ףיעס ה"כשת) השוריה קוחל םיפופכ ןידה יתב
תא בתכב ועיבה רבדב םיעגונה םידדצה לכ" םא קר הרות ןיד יפ לע קוספל לוכי ןידה
.(155 ףיעס) "ךכל םתמכסה

תרתוומ איהש תבה לש המיתחב ךרוצ היהי ,הרות ןיד יפ לע קוספל הצרי ןידה תיב םא
קוח ללגב תאז .הרות ןיד יפ לע הקולחל המיכסמ איהו ,הל קינעמ קוחהש תויוכזה לע
הרקי המ הלאשה הלוע ןאכו .הרות ןיד יפ לע ןודל ידכ םידדצה תמכסה שרודה הנידמה
.המיתחה רובע םולשת תשקבמ איהש וא ,םותחל הנכומ הניא תבה םא

קלח לע םירתוומה ,םינבהש ךרוצ היהי ,הנידמה קוח יפ לע קוספל ןידה תיב הצרי םא
ןיד יפל יכ ,וילע ורתיווש קלחה תא תונבל הנקמה הלועפ ועצבי ,תבה ליבשב םתשורימ
.באה תומ םע םיסכנה תא ושרי םינבה הרות

:רמאנ ב,גלק ארתב אבב תכסמב
עמש את
:הדוהי ברל לאומש היל רמאד
אתנסחא ירובע יב יוהית אל אנניש
אבט ארבל אשיב ארבמ וליפאו
.אתרבל ארבמ ןכש לכו
עמש את]
:הדוהי ברל לאומש ול רמאש
הזוחא םיריבעמה ןיב היהת אל ,ףירח
בוט ןבל ער ןבמ וליפא
.[תבל ןבמ ןכש לכו
םינבה תא באה הוושה הבש האווצ ןיקתהל "רפוס םתח"ה הצר אל הלא םירבד דוסי לע
:וירבד הלאו .תונבל
גנק ןמיס (מ"וח) ה קלח רפוס םתח ת"וש
היהי אל ןכ לע .םינבה םע תונבה תשורי תוושהל ותמגמ לכ ארבג יאה יכ יתיארו
.האווצ ןושל ול ןקתא אלו ,ומע קלח יל
אשיב ארבמ אתנסחא ירובעב יוהת אל ,אנניש אדוהי ברל לאומש ל"א" ל"זח רמאמכ
."אתרבל ארבמ ןכש לכ ,אבט ארבל
עובקה רדסהמ השוריה ירדס תא תונשלמ ענמיהל םדא ךירצ ,הלא רפוס םתח ירבד יפל
.ונימיב יקוחה בצמל ,רפוס םתחה לש ונמזב הארוהה ןיב ןיחבהל שי םלוא .הרות ןיד יפ לע
.םירחא השורי ירדס ףידעהל וא הרות ןיד יפ לע קוספל ויה תויורשפאה ,רפוס םתחה ןמזב
.הרות ןיד יפ לע ןודל שירומה תא הכילומ םירחא השורי ירדסב ןודלמ תוענמיהה

לש המכסה היהת אל םאו ,השוריה ינידמ רתוי קזח הנידמה קוח .הנוש םויכ בצמה
תונבה םא .השוריה קוח יפ לע םיסכנה תקולח היהת ,הרות ןיד יפ לע ןודל םישרויה
אל ןידה תיב ,קוחה יפ לע ןהל עיגמה השוריה קלח לע תורתוומ ןהש םותחל וברסי
ומצע אוהש רבד ,החפשמב תובירמ וירחא ררוג הז בצמ .הכלהה יפ לע וקלחל לכוי
.רטפנה ןוצרל וניא

:ל"זח ירבדב רבכ יוצמ תונבה םע ביטיהל ידכ השוריה ירדס תא תונשל ןתינ יכ ןורקיעה
דע באה יסכנמ וסנרפתי תונבה ויפ לע ,הבותכל יאנת הפיסומ "ןירכד ןינב" תבותכ
."ונבכ ותבל בותכיו םדא ץופקיש ידכ" :יאחוי רב ןועמש יבר רמוא ?המלו .הנאשניתש
.המוד התרטמ םיסכנהמ תירישע תונבל תתל הנקתה םג .(ב בנ תובותכ)

אל ,ןתונ) ןתונ אוהש רידגי הב האווצ בותכי םדאש ,אוה יוארה בצמה יכ הלוע הז לכמ
.וידלי לכ ןיב םיווש םיקלחב ויסכנ תא (!יונישל םינתינ םניא השורי ירדס יכ ,שירומ
אצי וז ךרדב .הרותה לש השוריה ירדס יפ לע הקולחל ריאשי שוכרה ןמ ןטק קלח וליאו
קלחי תאז םעו ,הבירמ אללו ,החפשמלו תמל דובכ לש ךרדב ושוכר תא קלחי :םהינש ידי
.הרותבש השורי יניד יפ לע שוכרה ןמ קלח

ןאכ ץחל - שיאל האווצ רטש חסונל

ןאכ ץחל - השיאל האווצ רטש חסונל

םיחותינו תורוקמ :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח