םיכובנ הרומ , ם"במר

(ןונגס ייונישב) טמ קרפ ג קלח

תוכלה"ו "םישנ רפס"ב םונרפס רשא םה רשע-העבראה ללכה םתוא ללכ רשא תווצמה
תילכת דיגהל ונמדקה רבכו .ללכה הזמ - הלימ תווצמו ,"המהב יאלכ"ו "האיב ירוסא
.ויטרפ ראבל לחא התעו ,ללכה הז תנווכ

ותחפשמ ינב תא בהוא םדא
יעישתה רמאמב וטסירא הז ראיב רבכ .וימי לכ םיבהואל םדא ךירצ יכ עודיה ןמ :רמואו
,םהילא ךרטצי ותרצ תעבו ,םתרבחב הנהיי ,ותחלצהו ותואירב תעב םא :תודימה רפסמ
דע ,םיבורקב ןכו םינבב רקיעב תאצמנ הבהאה תאזו .םהב רזעיי ופוג תשלוחו ותנקזבו
רזעו הבהא ורובעב םהיניב היהי ,קוחר בא יבא וליפאו ,דחא בא יבא הל שיש החפשמהש
.תולודגה הרותה תונווכמ תחא איה רשא ,םתצק לע םתצק תלמחו םתצקל םתצק

תונז רוסיא
רז הנממ דלונה תויהו סחיה דספהמ הב שיש יפל ,(הנוזה) ,השדקה הרסאנ הז ינפמו
םיניינעבש ערה והזו ,ויבורקמ דחא והריכי אלו ,בורק ומצעל עדי אל ,םלוכ םדא ינבל
.ויבאלו ול

יכ :ותדמתהו לגשמה תוואת בור תעינמ אוהו ,השדקה רוסא םעטב לודג רחא ןיינעו
לגרוהש תחא השיאל םדאה רצי ררועתי אל יכ ,הוואתה ףיסות תושדקה יפוג ףלחתהב
.ןתרוצב תונושה תורחא םישנ לש תופוגל וררועתהכ דימת הב

השדקה התייה וליא יכ :תוטטקה תעינמ איהו ,דואמ הלודג תלעות השדקה רוסיאבו
,תקולחמהמ םיטלמנ ויה אלו דחא ןמזב םיבר םישנא תחא השיא לא םיאב ויה ,תרתומ
תיבו" :זאמ עדונה ןיינעכ ,התוא םיגרוה ויה וא ,הז תא הז םיגרוה ויה םימעפה בורבו
תעידי איהו ,תללוכה תלעותה איבהלו .תומוצעה תוערה ולא עונמלו ,"ודדוגתי הנוז
.שדקהו השדקה הרסאנ ,םיסחיה

?תרתומ השיא וזיא
היה וליא יכ .היסהרפב השיאל התאישנו ,השיא דחייב קר לגשמל רתיה דצ אצמנ אלו
רמאיו ,םהינש ןיב םכסומ ןמזל םהיתבל השדק םיאיבמ םדא ינב בור ויה ,דבל דוחייב יד
,ןיסוריאה אוהו ,וב וילא הדחייש דחא השעמ תושעל הוויצ הז ינפמו .ותשא איהש
".'וגו םישנא הרשע זעב חקיו" :ןיאושינה אוהו ,רבדה םסרופישו

ןישוריג
.השרגל ול רתוהו ,םתיב ןיינע רדוסי אלו ,םולשו הבהא תמכסה םהיניב היהי אלש םימעפו
השיא םישרגמ הב ,תימלסומה הטישל ןאכ זמור ם"במר] דבל רובידב תשרגתמ התייה וליאו
תרמואו תאצויו ,םואתפ תטרחתמ השיאה התייה ,ותיבמ האיצוהב וא [דבלב הרימאב
וניווטצנ הזלו .השרגתנ רבכש ,ףאונהו איה ,רמאת ,םדא םע הנזתשכ וא .איה השורג יכ
".'וגו תתירכ רפס הל בתכו" :וילע דיעיש רפסב קר שרגל ןכתיי אלש

הרענ התפמ ןיד
קר התוא התפמה בייח אל ,ןמדזיש ימ לכל אשניהל תדמוע הלותב הרענ לכש ינפמו
,היבא וא איה ,וב הצרת אל םאו .ותלוז הנאשישמ קפס אלב הל בוט אוה יכ ,הנאשיש
".וימי לכ החלש לכוי אל" :סנואה שנועב ףיסוהו .רהומה ןתיי

םוביי ןיד
.הרותה ותריאשהו ,הרות ןתמ םדוק םודק גהנמ היה יכ ,בותכ םובייה םעט םנמאו
ילואו ,םהה םינמזה יגהנמב םינוגמ ויה םהה םישעמהש ינפמ הצילחה תושעל התוויצו
ומש ארקנו ,'וגו שיאל השעי הככ" :הרותב הז אוה ראובמ .םבייו איהה תונגה ןמ חרבי
".'וגו לארשיב

םריתסהל יואר - לגשמה יניינע
היהנ ןפ ,הל חקת" :ורמאמ הזו ,טפשמב רשויו הבושח הדימ הדוהי השעממ דומלל רשפאו
תליעבכ היה הרות ןתמ םדוק השדקה תליעבש :הז רואיבו ".הזה ידגה יתחלש הנה ,זובל
ותוא קיחרמ םדא היה אל ,רתומ השעמ היהש רמול ינוצר ;הרות ןתמ רחא ותשא םדאה
;ןישוריגה תעב התע הל השיא תבותכ תניתנכ זא השדקל וילע הנתומה רכשה תניתנו .ללכ
.ותיתל וילע בוחש ,השיאה ינידמ ןיד אוהש רמול ינוצר

,םהמ רתומה וליפאו ,םלוכ לגשמה יניינעש ונתוא דמלמ ,"זובל היהנ ןפ" ,הדוהי רמאמו
ומכ ,ןוממ דספה םרגיי םא וליפאו ,וריתסהלו ונממ קותשל יוארו ,וב רבדל ונל הפרח
ףיסונו םסרפתנשמ ,הדיבש המ הל ראשייו ,דיספנש בוט :ורמאב השע הדוהי הארתש
.אוהה ןיינעה ןמ ונדמל רשא הבוטה הדימה איה תאז .תשוב

ער םש איצומ
.ער םש איצומב וטפש ךיא ,"םיקידצ םיטפשמו םיקח"ה ולא רשוי בור לכתסת אלה
האצמ אלו ,ער םש הילע איצוה רשא ותשא בהא אל ערה שיאה הז יכ קפס ןיא יכ :אוהו
היה ךא ,הזמ ענומ ול היה אל ,ותשא שרגמ לכ ןידכ השרגל הצור היה וליאו .ויניעב ןח
אלב הנממ רטפיהל ידכ ,םירבד תולילע הל םש ןכל .הל עיגמה לכ הל תתל בייחתמ
םישימח אוהו ,וילע הל שיש היתויוכזב קיזחהל ,רקש רבדו הביד הילע איצוהו ,םימולשת
,"ףסכ האמ" םלשל 'תי וילע רזג הז ינפמו .הרותב בוצקה תולותבה רהומ והז יכ ,ףסכ
ער םש איצומה הז ןכ "...והערל םינש םלשי םיהלא ןעישרי רשא" :רקיעה רחא ךשמנ
ףסכ קיזחמ היהש לע ושנוע והז .האמ םלשי ,וילע הל םייוארה םישימחה הדיספהל בשח
.וב קיזחהל ולדתשהו ,הל יוארה

והוכהשכ ודובכ םימגופ ויהש תונזה לוק הילע איצוהו התלעמ תא תיחפהש לע ושנוע היהו
קיזחהל בייחתנש האנה שקיבו הוואת רחבש לע שנוע היהו ".ותוא ורסיו" :ורמאכ ,טושב
.ויניעב הרועכ התויה קר הז לכ לא ואיבה אל יכ ,"וימי לכ החלש לכוי אל" :תימלוע הב

תוירע ירוסיא
.טעומבש טעומב וב קפתסהלו לגשמה טעמל ןווכמ םלוכב ןיינעה ,תוירעה רוסא

קר תושעיהל סאמנ יעבטה ןיינעהש רחא :דואמ ראובמ המהב רוסיאו רכז רוסיא םנמא
.דבלב האנהה שקבו ,עבטל ץוח אצויה ןיינעה ןכש לכ ,ךרוצל

וילע הרסאנש שיאה םע תאצמנ ןהמ תחא לכש אוהו ,דחא ןיינע םלוכ תובקנה ןמ תוירעהו
חרטי אל .וילא אצמיהל הבורקו ,ונוצר תושעל ול עומשל תרהממ איהו ,ותיבב דימת
הוורעה ןיד היה וליאו .ומע ולא ואצמייש םדא לע רוסאל טפושל רשפא יאו ,הנימזהל
הניאש קר רוסיאה ןמ הב היהי אלשו ,התוא אשיל רתומ היהיש רמול ינוצר - היונפה ןידכ
וענמנו ,רקיע לכ ןתליעב הרסאנ רשאכו .דימת םתונז ןולשיכב םדא ינב בור ויהו - ותשא
- םתליעבל רתה דצ םוש םש ןיאשו תרכבו ןיד תיב תתימב רמול ינוצר - הלודג העינמ ונל
.ללכ םהב רהרהי אלשו םהילא םדאה ןווכי אלש הזב חוטבל שי

ול היהישכ ,םדאה יכ הזו ,דואמ ראובמ (ונרכז רשאכ) אצמיהל הבורק הוורעה תויהו
לעבהשו ,ןמזה בור ומע תואצמנ התוחאו התב תבו התבו התנקזו המאש עודיה ןמ ,השיא
םע דומעת םימעפ הברה ,השיאה ןכו .ותכאלמ ותושעבו ואובבו ותאצב דימת םהב שגופ
ודוד תשאו ויתודודו ויתויחא םע בורה לע םדאה תואיצמ ןכו ,ונבו ויבאו הלעב יחא
ןמ דחא והז .רשב ראש לש תוירעה לכ םה ולאו .דואמ ראובמ אוה םהמע לדג ותויהו
.רשב ראש רסאנ םרובעב רשא םיניינעה

שיא תשאו הדינ
רוסאש תעדי רבכו .םעט ול שקבל ךירצ ןיא ,ראובמ שיא תשאו הדינ תליעב רוסיא םעטו
ומכ ,תונהיל ןווכיש אוהו .ןיעה תייארב וליפאו ,היהיש דצ הז יא לע הוורעב תונהיל ונל
...ללכ לגשמב רהרהל ונתרותב רתומ ןיאש ונראיב םשו ."האיב ירוסיא תוכלה"ב ונראיבש

ךיתעדוה רבכ .םיפוסוליפה לצא ןכ םג הזה ןיינעה יכ ,דבל הרותה דצמ הזה רסומה ןיאו
,שושימה שוח רמול ונוצר - "ונל הפרח אוה רשא שוחה הז" :רמא ,ונושלב וטסירא ירבד
תליכאו לגשמה תא םיבישחמה םישנאה וירפסב ארוק אוהו .לגשמהו לכאמה רוחבל איבמה
.םהב לזלזלו םתוזבל ךיראהו ,"םיתוחפה" - םילישבתה ינימ

רזממ
,ושעי םאש ,תפאונהו ףאונה עידוהל .לארשי תב רזממ לועבל רסא תוירעמ קחרתהלו
ןושל לכב דימת ןכ םג םינונזה ינב תותיחפלו םלועל הנקת ול ןיאש דספה םערז ודיספי
הנוז םהל הרסאנ םינהוכה תלעמלו .םירזממ םהב ברעתהמ לארשי ערז ראפ ,המוא לכבו
וליפאו הנמלא וליפא וילע הרסאנ ,םינהוכבש דבכנה אוה רשא ,לודג ןהוכו .הללחו השורגו
םידבע ןכש לכ ,"'ה להק"ב םירזממ בוריע רסאנ םאו .ראובמ ומעט - ולוכ הזו .הלועב
ויתנב ונזו ,ךינבל ויתנבמ תחקלו" :הרותב ומעט בתכנ רבכ םייוגה ןותיח רוסיאו .תוחפשו
".ןהיהלא ירחא ךינב תא ונזהו ,ןהיהלא ירחא

ם"במרל תווצמה רפס :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח