רשב"ם לשמות פרק ל

פסוק א
מקטר קטרת -
ולא עולה ושלמים ומנחות ונסכים.

ונתתה אותו לפני הפרכת -
בהיכל.

אשר על ארון העדות -
היא הפרכת להבדיל בינו להיכל.

פסוק י
אחת בשנה -
ביום הכפורים, כדכתיב באחרי מות: ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וגו', אבל בכל השנה כולה לא היו עליו דמים אלא קטרת.

פרשת כי תישא

פסוק יא
וידבר וגו' -
כשקיבצם משה לישראל להפריש תרומות המשכן מנאם וזה הכסף ניתן לעבודת המשכן, כדכתיב באלה פקודי: וכסף פקודי העדה מאת וגו'.

פסוק יג
עשרים גרה -
מין מטבע הוא

פסוק טז
כסף הכפורים -
כסף כופר נפש.

על עבודת אהל מועד -
כדכתיב: מאת אדנים למאת ככר ככר לאדן.

פסוק כג
בשמים ראש -
חשובים, כדכתיב: עם כל ראשי בשמים.
ונראה בעיני, כי בשמים גידולי אילנות, כדכתיב: הפיחי גני יזלו בשמיו, אבל בשמים ראש מיני שרף אילן, או דברים שמוציאין מן הקרקע.

מר דרור -
חשוב, וכן: מור עבר, חשוב בכל סוחרי מדינות.

ומחציתו -
מפורש בכריתות.

פסוק כה
רוקח מרקחת -
לפי הפשט:

כתושים ונתונים בשמן ועירבם יפה, כמו: ישים ים כמרקחה, לשון תערובת.

פסוק כט
כל הנוגע בהם יקדש -
לטהור תחלה קודם שיגע בהם לאחר שנמשחו.

פסוק לב
ובמתכנתו -
בחשבון הבשמים של פרשה זו.

פסוק לג
ואשר יתן ממנו
משמן שעשה משה.

פסוק לד
סמים -
כבר פירשתיו למעלה.

סמים ולבונה זבה -
לפי הפשט:

בתחלה כלל: קח לך סמים - ופירש מה הם סמים: נטף ושחלת וחלבנה - הרי אלו סמים שצויתי שתקח לך.

ועוד קח - ולבונה זכה -
לפי הפשט:

לבונה זכה אינם סמים וסמים אחרון הם היו סמים ראשון שבפסוק.
וכן דרך מקראות כולל ומפרש וחוזר ואומר הרי לך כלל שאמרתי לך.
וכן בנח: ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקימותי וגו'.

פסוק לה
ממולח -
מעורב כמנהיגי ספינות בים שקורין מלחים, מפני שמערבים המים בלכתם.

פסוק לז
ושחקת ממנה וגו' -
לקיים ביום הכפורים, מה שכתוב באחרי מות: וקטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת.

הפרק הבא