רשב"ם לשמות פרק לה

פרשת ויקהל

שמות פרק לה
פסוק א
ויקהל -
לקחת מכל אחד מחצית השקל לגלגלת, וגם להזהירם על מלאכת המשכן.

פסוק ג
לא תבערו אש -
לפי שבימים טובים כתיב: אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ושם הותרה הבערת אש לאפות ולבשל. אבל בשבת כתיב: את אשר תאפו אפו מבעוד יום. ואת אשר תבשלו בשלו לכך מזהיר כי בשבת: לא תבערו אש - למלאכת אוכל נפש וכ"ש שאר מלאכות, שאסורין אפילו ביום טוב.

פסוק ח
ולקטרת -
לצורך קטורת תביאו הסמים.

פסוק יט
לשרת בקדש -
לכסות כלי המקדש בעת שנוסעים.

פסוק כא
למלאכת אהל מועד -
יריעות המשכן והפרוכת

ולכל עבודתו
קלעי החצר וכלי הקדש.

פסוק כה
חכמת לב -
אשה חכמה. אבל חָכְמַת חטף קמץ הוא שם דבר. כמו חכמת מצרים.

בידיה -
כל אחת ואחת.

טוו
כמו: ידה ליתד תשלחנה.

פסוק כז
והנשיאים הביאו את אבני השהם -
שהרי שמות שבטיהם כתובים עליהם.

פסוק כח
ולשמן המשחה -
שמן זית הין.

פסוק לד
ולהורות -
לאחרים.

הפרק הבא