רשב"ם לשמות פרק לט

פסוק כט
ואת האבנט שש משזר -
בדבר הזה נחלקו רבותינו אם מדבר מאבנט של הדיוט או בכהן גדול לבדו.

פסוק לב
ותכל -
כמו: ותרב משאת בנימין.

הפרק הבא